Fotograaf: Bram Belloni | 31Pictures

mw. prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt

Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het bestuursrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • A.J.C.deMoor-vanVugt@uva.nl
  T: 0205253302
  T: 0205253966

Adrienne de Moor-van Vugt promoveerde in 1995 aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) op het proefschrift Maten en Gewichten; het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief , waarin onder meer de invloed van het Europese recht op het bestuurlijk sanctierecht aan de orde komt. Voor dit proefschrift kreeg zij in 1997 de VAR-prijs van de Vereniging voor Administratief Recht.

In haar Tilburgse oratie (2000) behandelde De Moor-van Vugt de relatie tussen toezicht en certificering, en tussen nationaal en communautair toezicht. Ze schreef tal van artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en annotaties. Haar meest recente onderzoek richt zich vooral op het grensvlak van Europees en Nederlands bestuursrecht, met een nadruk op de inrichting van toezichtsarrangementen, subsidies en het bestuursprocesrecht. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de eisen die daaraan door het Europese gemeenschapsrecht worden gesteld. Zij deed in dat kader onder meer onderzoek naar milieutoezicht, (toezicht op) ESF-subsidies, staatssteun, markttoezicht en de procesrechtelijke inbedding van de toepassing van Europees recht door de bestuursrechter.


Als hoogleraar aan de UvA richt De Moor-van Vugt zich op de wisselwerking tussen het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht en het Europese recht. Daarbij gaat haar belangstelling in het bijzonder uit naar de uitwerking daarvan op bepaalde terreinen, zoals het marktordenings- en financieel-economisch recht, gebieden waarin zij in haar werk als raadsheer gespecialiseerd is geraakt. Haar oratie heeft als titel Buiten twijfel, De bestuurderstoets in de financiële regelgeving.

Haar onderzoek is ingebed in het programma Rechtsbescherming en Rechtshandhaving van Ius Commune. Daarnaast is De Moor-van Vugt faculty bij het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE).


De Moor-van Vugt was tussen 2004 en 2008 raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Van 1999 tot 2004 was zij verbonden aan de KUB (nu Universiteit van Tilburg), aanvankelijk als hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht en vervolgens als Jean Monnet-hoogleraar Europees bestuursrecht. Daarvoor werkte zij aan dezelfde universiteit als onderzoeker en als universitair (hoofd)docent bij de Vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde.

De Moor-van Vugt is hoofdredacteur van SEW, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, en vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties.

Adrienne de Moor-van Vugt is full professor of Constitutional and Administrative Law at the Law Faculty of the UvA and faculty at the Amsterdam Center for Law & Economics ACLE.

Before the appointment at UvA De Moor-van Vugt worked several years as a Justice at the Trade and Industries Appeals Board (College van Beroep voor het bedrijfsleven), a specialized Dutch court that deals with disputes between government authorities and companies in the field of competition law, financial law, banking regulation, and telecom.

De Moor-van Vugt studied Dutch Law at Tilburg University and earned her PhD degree in 1995 with a book on the principle of proportionality in EC law. In 1997 the book was awarded with the prestigious VAR-award by the Dutch Association of Administrative Law (VAR).

In later years De Moor-van Vugt was professor of Administrative Sanctions and Jean Monnet professor of European Administrative Law at Tilburg University. In those years she was also Head of Education and member of the Faculty Board of  Tilburg University.

De Moor-van Vugt's recent research includes regulation and supervision in the gas and electricity sector, the banking crisis and the role of national and European banking authorities, state aid under EU law, EU subsidies, and competition law. Her inaugural address in May 2010 dealt with the EU rules of good repute for bankers and its implementation in the Netherlands and the UK. Other fields of research are the impact of EU law on Dutch administrative procedural law, the Dutch court system for administrative law cases, liability of EU member states for breach of EU law, and integrity issues in public administration.


De Moor-van Vugt lives in Veldhoven, with her husband and their dog Mika.

2016

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2016). Brasserie du Pêcheur en Factortame III: Aansprakelijkheid van lidstaten voor schending van Unierecht. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek: standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd. - 7e druk (pp. 319-337). Deventer: Wolters Kluwer.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2010). Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk. In T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 299-317). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2010). Wetgever en wetenschap worstelen met de aansprakelijkheid van de overheid voor straf en schade. Overheid en Aansprakelijkheid, 2010 (2), 60-68.

2016

2015

 • T. Kockelkoren & A. de Moor-van Vugt (2015). Autoriteit Financiële Markten. In F.J.H. Mertens, E.R. Muller & H.B. Winter (Eds.), Toezicht: inspecties en autoriteiten in Nederland (Handboeken veiligheid) (pp. 215-260). Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers.
 • A. de Moor-van Vugt (2015). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 63 (1), 1.[go to publisher's site]

2014

2013

 • A. de Moor-van Vugt (2013). Administrative Sanctions in EU law. In O. Jansen (Ed.), Administrative sanctions in the European Union (pp. 607-639). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia.

2012

 • W. Konijnenbelt & A. de Moor-van Vugt (2012). L’armée et l’administration publique aux Pays-Bas. In Armée et administration en Europe: table ronde du Centre des recherches administratifs des 26 et 27 octobre 2012 Vol. 35. Annuaire Européen d'Administration Publique (pp. 205-240). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseilles.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt, T.M. van Engers, F.T. Groenewegen, W.F. van Haaften, A.P. Klap, A.J. Nieuwenhuis, L.M. Schouten & M.W. Wessel (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. (extern rapport). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.[go to publisher's site]

2011

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2011). Europese invloed op de handhaving van het omgevingsrecht. In R. Uylenburg & M.J.C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? (pp. 31-48). Groningen: Europa Law Publishing.
 • A. de Moor-van Vugt (2011). Ruimte voor een actieve bestuursrechter. In J.H. Reestman, C. Zoethout & A. Nieuwenhuis (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 165-181). Nijmegen: Ars Aequi.
 • A. de Moor-van Vugt (2011). Handhaving en toezicht in een Europese context. In S. Pront-van Bommel (Ed.), De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt: inleidingen op het openingscongres van het Centrum voor Energievraagstukken Universiteit van Amsterdam op 27 januari 2010 (pp. 62-95). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken.[go to publisher's site]
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2011). Verslag beraadslaging. Vraagpunt 7. Mw. prof. mr. dr. A.J.C. de Moor-Vugt. In Verslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Controverses rondom legaliteit en legitimatie Vol. 141. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging (pp. 85-86). Deventer: Kluwer.

2009

2015

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2015). On: ABRvS. (2014, July 09), SEW 2015-1, 16, (201208190/1/A3: zaak C-341/14 (Harmsen): dienstenrichtlijn en zuiver interne situaties). p.51-56. ECL:NL:RVS:2014:2488-ECLI:NL:RVS:1024:2495[go to publisher's site]
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2015). On: ABRvS. (2013, February 13), SEW 2015-11, 197, (201111694/1/A2: Zaak Ridderstee. Afdeling bestuursrechtspraak toetst aan staatssteuncriteria, maar doet niet zelf af). p.603-607. ECLI:NL:RVS:2013:BZ1245[go to publisher's site]

2013

2011

2010

2008

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). A-G in het bestuursrecht, een strak plan. Nederlands Juristenblad, 83 (17), 1042-1043.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). On: HvJ EG. (2008, January 10), AB 2008-34, 276, (nr C-70/06, LJN:BC5727)..
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). On: HvJ EG. (2007, October 23), AB 2008-8, 47, (nr C-440/05, LJN:BB9545)..
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • College van beroep bedrijfsleven
  raadsheer- plaatsvervanger
 • SEW
  redactie
 • bezwaar Keurmerk Klantgericht Verzekeren
  Voorzitter
 • Redactieraad Kluwer collegebundel
  Raadslid
 • Kwaliteitscommissie Bibob
  Raadslid
 • Humanistisch Verbond
  Webmaster Afdeling Oost-Brabant
 • Centrum voor Energievraagstukken FdR UvA
  Lid van het Bestuur
 • Commissie van Beroep voor de Examens
  Plaatsvervangend voorzitter
 • NWO
  Voorzitter Commissie bezwaarschriften NWO
 • Law Firm School
  Hoofddocent Minor Bestuursrecht

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen