Fotograaf: onbekend

mw. dr. M.A.E. van Montfrans-van Oers

gastonderzoeker Moderne Europese Letterkunde
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • M.A.E.vanMontfrans@uva.nl

Manet van Montfrans studeerde Romaanse talen (Frans en Spaans) aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij het kandidaats- en doctoraalexamen cum laude behaalde. In 1968-1969 studeerde zij aan de Universiteit van Nancy. Zij was van 1982-1986 als docent Franse Letterkunde verbonden aan de Centrale Opleiding Middelbare Akten (COCMA) in Utrecht, en van 1986-2009 als universitair docent (assistant professor) Europese en Franse Letter- en Cultuurkunde aan de Opleiding Europese studies van de UVA. Sinds 2009 is zij als gastonderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Moderne Europese Letterkunde.

Van 1982-1998 recenseerde zij voor NRC Handelsblad Zuid-Afrikaanse en Franse literatuur; in 1999 promoveerde zij cum laude op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Als hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek (Uitg. G.A.van Oorschot) superviseerde zij een dertigtal vertalingen van hedendaagse Franse fictie. Sinds 2002 is zij bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, redacteur van het tweetalige tijdschrift Marcel Proust aujourd’hui en van het Marcel Proust Bulletin. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten.

Onderzoek

Manet van Montfrans is specialiste op het gebied van het werk van Georges Perec; haar dissertatie handelt over autobiografie en vormdwang in het proza van Perec; haar huidige onderzoek betreft andere deelaspecten van dit werk zoals de intertekstuele dimensie (Barthes, Calvino, Cayrol, Proust) en de rol van topografie en ruimte. In het verlengde van haar Perec-onderzoek liggen haar publicaties over Patrick Modiano die wat thematiek betreft verwant is met Perec.

De Franse literatuur na 1980 is een ander interessegebied, in het bijzonder de zogeheten ‘récits de filiation’, die de verdwijning beschrijven van traditionele gemeenschappen op het Franse platteland en in de oude industriestreken, ten gevolge van demografische en technologische ontwikkelingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (Bergounioux, Bon, Jourde, Lafon, Michon and Rouaud). De relatie tussen geheugen en geschiedenis staat hierbij centraal.

Een derde veld van onderzoek is de reflectie op de dekolonisatie-oorlogen in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw bij schrijvers als Didier Daeninckx, Laurent Mauvignier en Patrick Deville.

Lopende projecten 

 • Comité scientifique colloque 'Des arts visuels à l'écriture romanesque dans l’œuvre de Pierre Michon', Université l’Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, 26-28 mei 2016, Cluj Napoca Roumanie.
 • Redactie uitgave verzameld werk van Pierre Michon bij Uitg, G.A. van Oorschot.

Boeken

 • Georges Perec, La Contrainte du réel, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999, 418 p.
 • Georges Perec, een gebruiksaanwijzing, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003, 128 blz.
 • (co-auteur Madeleine Maaskant), Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom./ The Dutch Museum for Ethnology, a dream, Amsterdam, Opera P.-Pers, 2007, 64 p.
 • Steltlopen door de tijd.Over geheugen en geschiedenis in de Franse literatuur, Amsterdam, Uitg. G.A.van Oorschot,augustus 2014.

Boekredactie

 • J.Th.Leerssen, M.van Montfrans, Yearbook of European Studies, no 2 , France-Europe, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1989.
 • J.Th.Leerssen, M. van Montfrans, Yearbook of European Studies , no 6, Borders and Territories , Amsterdam/Atlanta, Rodopi,1993.
 • W.T.Eijsbouts, M. van Montfrans et al., De onrust van Europa , Amsterdam, Amsterdam University Press, 1993.
 • M.E.Spiering, M.van Montfrans et al., De weerspannigheid van de feiten. Hilversum, Uitg. Verloren, 2000.
 • (co-auteur) Liesbeth Korthals-Altes,  European Studies. A Journal of European History and Politics, no 18, The new Georgics, Rural and Regional Motifs in the contemporary European Novel , Amsterdam/New York, Rodopi, 2002.
 • A.van Heerikhuizen, M. van Montfrans et al., Het Babylonische Europa, Opstellen over meertaligheid in Europa, Amsterdam, Amsterdam University Press/Salomé, 2004. 
 • Annemarie van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans, Tweede levens, Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur, Amsterdam, Amsterdam University Press/ Vossiuspers, 2010. 
 • Jan-Herman Reestman, Annette Schrauwen, Manet van Montfrans, Jan H. Jans (eds), De regels en het spel, Opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts, Den Haag, T.M.C.Asser Press, 2011, 464 p.
 • Franse Bibliotheek G.A.van Oorschot: voor titels zie website.

Tijdschriftredactie

Marcel ProustAujourd'hui , Revue annuellebilingue, New York/Amsterdam Rodopi, 2003, 198 p. Sjef Houppermans, Manet van Montfrans , Annelies Schulte Nordholt, Nell de Hullu, Sabine van Wesemael.

 • Bulletin Marcel Proust Vereniging , New York/Amsterdam Rodopi, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui , Mille et une nuits dans La Recherche, no 2, 2004, 250 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 3, 2005,
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 4, Proust et le théatre, 2006, 289 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 5, 2007, 253 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui,   no 6, Proust dans la littérature contemporaine, 2008, 274 p.
 •  --, Marcel Proust Aujourd'hui , no 7,  2009, 175 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 8, Marcel Proust et la Hollande, 2011, 272 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 9, 2012, 212 p.
 • --, Marcel Proust Aujourd'hui, no 10, La naissance du texte , 2013, 183 p.

Artikelen

 • Dogvilles: Jean Rolin sur les races des chiens errants. In: Freyermuth, Sylvie / Bonnot, Jean-François P. / Obergöker, Timo (dir.), Ville infectée, ville déshumanisée, Reconstructions littéraires françaises et francophones des espaces sociopolitiques, historiques et scientifiques de l'extrême contemporain, Comparatisme et société. Vol. 29 Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2014, 139-153.
 • Brune, Smith,Ivan et Castro: l'histoire selon Pierre Bergounioux. In. Etudes romanes , 33, 2012, 1, « Comment raconter tout ce qui n'a pas encore été dit ? Les représentations de l'Histoire du XXe siècle dans les littératures d'expression française et espagnole d'après 1968, Brno (Tsjechië), Petr Dytrt (ed.), 237-251. 
 • Compte rendu: Bulletin d'informations proustiennes no. 40 (2010). In: Marcel Proust Aujourd'hui no 9, 2012, 205-207.             
 • Review: Litteratures, no 60: Pierre Bergounioux,  French Studies, 2012. 66: 428-428
 • Non-lieu, nom de lieu, lieu de mémoire. La Clôture de Jean Rolin'. In T. Obergöker (Ed.), Les Lieux de l'extrême contemporain, 2011 , pp. 111-125. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung.   
 • 'De ontbrekende muze. Over beeldende kunst en spel bij Bataille, Blanchot en Rouaud'. Jan-Herman Reestman, Annette Schrauwen, Manet van Montfrans, Jan H. Jans (eds), De regels enhet spel, Opstellen over recht, filosofie,literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts , Den Haag,T.M.C.AsserPress, 2011, 277-289.                                                   
 • Europe is the Country of the Spirit. Albert Camus and Europeanism in France, 1944-7. In Menno Spiering & Michael Michael Wintle (eds.), European identity and the Second World War (pp. 124--138). Hampshire/New York: Palgrave/Mac Millan (2011).
 • Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud. Tirade 437, maart 2011, Jaargang 55,70-81.
 • Vie de Joseph Roulin van Pierre Michon. Geschreven levens. A.van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans (eds), Tweede levens, Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur, Amsterdam University Press/Vossiuspers, 2010, 200-212.
 • 'Faire face à l'effacement': voix du réel et voix du théâtre dans Daewoo, Dominique Viart et Jean-Bernard Vray (éds), Francois Bon: éclats du réel, Saint-Etienne, Publications de l'université de Saint-Etienne, 2010, 185-199 .
 • Het diepe ik van Proust, De Academische Boekengids nr 67, november 2010.                                                   
 • 'Proust, Roussel et Perec à Venise. Trois voyages extraordinaires'. Marcel Proust Aujourd 'hui no 7, 2009, pp.
 • Een onweerstaanbaar rebelse schrijver:ernst en spel bij Raymond Queneau. De Academische Boekengids, 74 , 2009, 19-24.
 • Proust en Vermeer: 'Zo had ik moeten schrijven...'. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 4 ,  (2009) 57-61.
 • Le récit de filiation chez Jean Rouaud et Pierre Bergounioux,Simone Jisa, Yvonne Goga (éds), Jean Rouaud.L'imaginaire narratif , Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, 2008, p. 59-77.
 • Dante chez Modiano: une divine comédie à Paris. Relief, Paris lieu de mémoire, 2 (1), (2008), 1-21.
 • Dante bij Modiano: een goddelijke komedie in Parijs. Tirade, 52 (425), 139-152.
 • M.van Montfrans & F. de Jonge. La réception de l'oeuvre de Primo Levi aux Pays-Bas. In P. Mesnard & Y. Thanassekos (Eds.), Primo Levi à l'œuvre: la réception de l'œuvre de Primo Levi dans le monde : actes du colloque international des 12, 13 et 14 octobre 2006.  
 • Met Luzius Keller en Marcel Proust in de Alpen. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 3, 2007, 74-76.
 • Faulkner in Frankrijk, Tirade 411/2005, nr 5,87-103.
 • Le Quotidien chez Georges Perec et Francois Bon: enjeux et pratiques scripturales. In: M.Ribière, Y.Goga (eds), Georges Perec.Inventivité, postérité, Cluj Napoca, Casa Cartii de Stinta, 2006, 132-152.                                                                                      
 • François Bon et la mécanique de la langue.  In:  Sylviane Coyault (éd), Actes du colloque Le sentiment de la langue (2-5april 2003), L'Ecrivain et sa langue: romans d'amour- de MarcelProustà Richard Millet ,  Presses universitaires  Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2005,159-175.
 • Het Frans als nationale taal? Dwangbuis of bevrijding. In Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid . (B.Naarden, A.van Heerikhuizen, M. van Montfrans, JH Reestman, eds), Amsterdam University Press, Salomé, 2004, 245-263.  
 • Verlaine als navolger van Perec, In: De Tweede Ronde :Tijdschrift voor literatuur, Jaargang 23 (2002) 3 (herfst), 117-120.                                   
 • Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans, 'Pierre Bergounioux, Un Limousin entre Descartes et Bourdieu', The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18, Liesbeth Korthals Altes, Manet van Montfrans (eds). Amsterdam/New York, Rodopi, 2002, 125-149.
 • Hauteurs désertifiées, plaines surpeuplées. Pierre Bergounioux et Koos van Zomeren: chroniqueurs des métamorphoses rurales en France et aux Pays-Bas. In: L'esprit créateur, La terre dans le roman contemporain, Summer 2002, vol.XLII. Lexington, University of Kentucky, 2002, 22-34.
 • D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon'. In: Multilinguale Literatur im 20.Jahrhundert , Manfred Schmeling, Monika Schmitz-Emans (eds). Würzburg, Königshausen undNeumann,  2002, 293-311.
 • 'Pacifism and the European Idea: War and inner conflict in the work of Léon Werth'. In: Ideas of Europe: the Legacy of World War I , Wintle, Michaël and Menno Spiering (eds.). Londen, Palgrave, juni 2002, 160-176.                      
 • 'Mue, musique et mutisme dans l'oeuvre de Pascal Quignard'. In: Rapports-Het Franse Boek , 2001, ..- ..
 • 'The Theme of the Second World War in French Literature, Fiction and Testimony - Georges Perec,Robert Antelme and David Rousset. In: Coming to terms with the Second World War. Five European Perspectives , Peggy Alderse Baas-Budlowitz,Willem Alderse Baas (eds), Verlag Silke Schreiber, 2000, 200-236.
 • 'Travailler pour la patrie, Gustave Lanson, The Founder of Academic Literary History in France', Yearbookof European Studies , Nation Building and Writing Literary History , Menno Spiering (ed), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999, 55-173 .                                                              
 • 'Quatre petits-fils de la Troisième République  Pierre Bergounioux, Francois Bon, Pierre Michon, Jean Rouaud'. In RHFB Rapports- Het Franse Boek , 67e Jaargang, 1997, no 1, 2-9.
 • 'Een nieuwe generatie over het andere Frankrijk, De Tweede Ronde , Jaargang 18, no 1, Lente 1997, 103-121.
 • 'Het leven een gebruiksaanwijzing. Reproductie van een niet bestaand origineel' In Raster, 71, 1995, 166-175.
 • French Thought in Herder's Linguistic Theory, Yearbook of European Studies , no 7, German Reflections , J.Th.Leerssen, M.E.Spiering (eds), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1994, 55-76.          
 • 'Rêveries d'un écrivain. La topographie parisienne de Patrick Modiano'. In:  Patrick Modiano, Etudes réunies par Jules Bedner , C.R.I.N.,no 26, Amsterdam- Atlanta, Rodopi,1993, 85 - 103.
 • Le Rhin, entre littérature et politique, Yearbook of European Studies, no 6, Borders and Territories , J.Th.Leersssen, M. van Montfrans (eds), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993, 125-153.
 • Deux privilégiés lettrés. La Révolution francaise dans la correspondance d'Isabelle de Charrière et Benjamin Constant,J.M.M.Meijer, Henk Hillenaar (éds) , La révolution autrement, CRIN nr 21, 1990, 99-112.
 • 'Vers une issue de l'impasse postmoderne, Alain Robbe-Grillet: Le Miroir qui revient', in : A.Kibédi Varga, CRIN 14, 1986, 81-89.           
 • 'Roland Barthes, een terugblik'. In De Gids, jaargang 150, nrs 6&7, 1987.

2014

 • M. van Montfrans (2014). Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur. Amsterdam: Van Oorschot.

2011

 • M. van Montfrans (2011). De ontbrekende muze: over beeldende kunst en spel bij Bataille, Blanchot en Rouaud. In J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. 277-288). Den Haag: T.M.C. Asser Press.

2010

 • A. van Heerikhuizen, I. de Jong & M. van Montfrans (Eds.). (2010). Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

2009

2008

2003

 • M. van Montfrans (2003). Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. Amsterdam: De Arbeiderspers.

1999

 • M. van Montfrans (1999, March 03). Georges Perec. La Contrainte du reel. Vrije Universiteit Amsterdam (432 pag.) (Amsterdam/Atlanta: Rodopi). Supervisor(s): S. Varga & prof.dr E. van der Starre.

2017

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2017). Jeux de mots, lieux de mémoire: Sur Parc sauvage et autres récits brefs de Jacques Roubaud. In A.E. Schulte Nordholt & P.J. Smith (Eds.), Jeu de Mots/Puns Faux Titre. Leiden: Brill.

2016

2014

 • M. van Montfrans (2014). Ténèbres khmères: les revenants de Phnom Penh: à propos de Kampuchéa de Patrick Deville. In S. Freyermuth & J.-F.P. Bonnot (Eds.), Malaise dans la ville Vol. 30. Comparatisme et Société (pp. 111-132). Bruxelles: P.I.E. Peter Lang.
 • M. van Montfrans (2014). Dogvilles: Jean Rolin sur les traces des chiens errants. In S. Freyermuth, J.-F.P. Bonnot & T. Obergöker (Eds.), Ville infectée, ville déshumanisée: reconstructions littéraires françaises et francophones des espaces sociopolitiques, historiques et scientifiques de l'extrême contemporain (Comparatisme et société, 29) (pp. 139-152). Bruxelles: PIE Peter Lang.

2013

2012

2011

 • M. van Montfrans (2011). Non-lieu, nom de lieu, lieu de mémoire: 'La clôture' de Jean Rolin. In T. Obergöker (Ed.), Les lieux de l'extrême contemporain: Orte des französischen Gegenwartsromans (pp. 111-124). München: Martin Meidenbauer.
 • M. van Montfrans (2011). 'Europe is the country of the spirit': Albert Camus and Europeanism in France, 1944-7. In M. Spiering & M. Wintle (Eds.), European identity and the Second World War (pp. 124-137). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2010

 • M. van Montfrans (2010). 'Faire face à l'effacement': voix du réel et voix du théâtre dans 'Daewoo'. In D. Viart & J.-B. Vray (Eds.), François Bon, éclats de réalité Vol. 151. Centre Interdisciplinaire d'Etude et de Recherche sur l'Expression Contemporaine. Travaux (pp. 185-199). Saint-Etienne: Publications de l'Université de Saint-Etienne.

2008

2007

2006

 • M. van Montfrans (2006). Le quotidien chez Georges Perec et François Bon : enjeux et pratiques scripturales. In M. Ribière & Y. Goga (Eds.), Georges Perec. Inventivité, postérité. Actes du colloque de Cluj-Napoca (Roumanie) (pp. 132-152). Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta.

2005

2002

 • M. van Montfrans (2002). D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon. In Manfred Schmeling & Monika Schmitz-Emans (Eds.), Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert (pp. 293-311). Würzburg: Königshausen und Neumann.
 • M. van Montfrans (2002). Hauteurs désertifiées, plaines surpeuplées. Pierre Bergounioux et Koos van Zomeren: chroniqueurs des métamorphoses rurales en France et aux Pays-Bas. In John.D. Erickson & Sylviane Coyault (Eds.), L'esprit créateur, La terre dans le roman contemporain (pp. 22-34). University of Kentucky: Lexington.
 • M. van Montfrans (2002). Pacifism and the European Idea: War and Inner Conflict in the Work of Léon Werth. In Menno Spiering & Michael Wintle (Eds.), Ideas of Europe since 1914, The legacy of the First World War (pp. 160-177). Basingstoke/New York: Palgrave Mac Millan.

2000

 • M. van Montfrans (2000). Georges Perec: Copier/Créer. Etudes Romanes, 46, 105-128.

1999

 • M. van Montfrans (1999). Travailler pour la patrie: Gustave Lanson, the founder of academic literary history in France. In Yearbook of European Studies, Writing the Nation's Literary History (pp. 155-172). Amsterdam - Atlanta: Rodopi.

1994

 • M. van Montfrans (1994). An orange on a pine tree: French thought in Herder's linguistic theory. Yearbook of European Studies, 7, 55-76.
 • M. van Montfrans (1994). French Thought in Herder's Linguistic Theory. In J.T. Leerssen & M.E. Spiering (Eds.), Yearbook of European Studies. German Reflections (Yearbook of European Studies, 7) (pp. 55-77). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

1993

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (1993). Eigenlijk liever niet. Epiloog. In W.T. Eijsbouts, M. van Montfrans, W.Th. Roobol, M. Spiering, Ph. Super & N.M. Wijnberg (Eds.), De onrust van Europa. Fragmenten van cultuur, politiek, recht en economie (pp. 252-261). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (1993). Le Rhin, entre littérature et politique. European studies, 6, 85-103.
 • M. van Montfrans (1993). Rêveries d'un riverain: la topographie parisienne de Patrick Modiano. In J. Bedner (Ed.), Patrick Modiano: études réunies (CRIN : cahiers de recherches des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature Françaises, 26) (pp. 85-101). Amsterdam: Rodopi.

1986

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (1986). Vers une issue de l’impasse postmoderne, Alain Robbe-Grillet : Le Miroir qui revient. In A. Kibédi Varga (Ed.), CRIN nr.14 (pp. 81-89). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

1985

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (1985). Miroir d'outre-tombe. Le testament littéraire de Raymond Roussel. In Leo.H. Hoek (Ed.), CRIN (Cahiers de Recherches des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature francaises) (13) (pp. 54-70). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

2016

2011

 • M. van Montfrans (2011). "Les Hollande" de Whistler chez Proust. In S. Houppermans, M. van Montfrans & A. Schulte Nordholt (Eds.), Proust et la Hollande Vol. 8. Marcel Proust Aujourd'hui (pp. 171-199). Amsterdam: Rodopi.
 • M. van Montfrans (2011). De ontbrekende muze: over beeldende kunst en spel bij Bataille, Blanchot en Rouaud. In J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. 277-288). Den Haag: T.M.C. Asser Press.

2010

2009

2008

2006

 • M. van Montfrans & M. Maaskant (2006). 'Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom'. OASE, Tijdschrift voor Architectuur, 70, 77-103.

2005

 • M. van Montfrans (2005). De Franse bibliotheek. Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot.
 • M. van Montfrans (2005). Compte rendu de Le moi créateur (Annelies Schulte-Nordholt, Le moi créateur dans A la recherche du temps perdu, Parijs, L'Harmattan, 2002, 263 p.). Marcel Proust Aujourd'hui, 3, 199-208.
 • M. van Montfrans (2005, October 7). 'La réception de Primo Levi aux Pays-Bas'. Brussel, European Meeting, The Reception of the Work of Primo Levi in Europe. Fondation Mémoire d’Auschwitz /Haute Ecole de Bruxelles – ISTI.
 • M. van Montfrans, S. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, A. Schulte Nordholt & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2005) Marcel Proust Aujourd'hui, 3.

2004

 • M. van Montfrans (2004). Het Frans als nationale taal? Dwangbuis of bevrijding. In A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden & Reestman (Eds.), Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (pp. 245-262). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • M. van Montfrans (2004). Introduction. In Manet van et al. Montfrans (Ed.), Mille et une nuits dans la Recherche (Marcel Proust aujourd'hui, 2) (pp. 8-10). Amsterdam/New York: Rodopi.
 • M. van Montfrans (2004, December 16). Georges Perec, een meestervervalser. Antwerpen, Lezingenreeks 1e semester 2004/2005, Instituut voor Joodse Studies, Universiteit van Antwerpen.
 • M. van Montfrans (2004, June 10). De Nieuwe Georgica. Amsterdam, Onderzoekscauserie Opleiding Europese Studies.
 • M. van Montfrans (2004, May 15). L'habituel et le quotidien chez Georges Perec et Francois Bon: enjeux et pratiques scripturales. Universiteit van Cluj-Napoca, Roemenie, Colloque international Georges Perec, Imagination et créativité,.
 • S. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, M. van Montfrans & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2004) Marcel Proust Aujourd'hui, 2.
 • A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden & J.H. Reestman (Eds.). (2004). Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.

2003

 • S. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, M. van Montfrans & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2003) Marcel Proust Aujourd'hui, 1.

2002

 • L. Korthals Altes & M. van Montfrans (2002). Pierre Bergounioux, Un Limousin entre Descartes et Bourdieu. In Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans (Eds.), The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18 (pp. 125-149). Amsterdam/New York: Rodopi.

2001

 • M. van Montfrans (2001). Mue, musique et mutisme dans l'oeuvre de Pascal Quignard. Rapports. Het Franse Boek, 71 (3), 45-53.
 • M. van Montfrans (2001). Proust en Perec in Venetië. De Heilige Ursula van Carpaccio in Albertine disparue en in La Vie mode d'emploi. In Jaarboek Marcel Proustvereniging, 1999/2000, no. 26/2 (pp. 98-117).

2000

 • M. van Montfrans (2000). The second World War in French Literature. Fiction and Testimony: Georges Perec, Robert Antelme and David Rousset. In W. Alderse Baas & P. Alderse Baas- Budlowitz (Eds.), Coming to terms with the Second World War in Contemporary Literature an the Visual Arts. Five European perspectives (pp. 198-237). München: Verlag Silke Schreiber.
 • M. van Montfrans (2000). Ideeën op het oorlogspad. Strijd en Tweestrijd in het werk van Léon Werth. In M. Spiering, M. van Montfrans, J.Th. Leerssen & W.T. Eijsbouts (Eds.), De weerspannigheid van de feiten (pp. 163-177). Hilversum: Verloren.

1998

 • M. van Montfrans (Ed.). (1998). Pierre Michon, 'Rimbaud de Zoon' (Vertaling van 'Rimbaud le fils', Gallimard, 1991) (Franse Bibliotheek). Amsterdam: G.A. van Oorschot.

1997

 • M. van Montfrans (1997). Quatre petits-fils de la Troisieme Republique. Rapports. Het Franse Boek, 67 (1), 1-8.

1996

 • M. van Montfrans (Ed.). (1996). Gemengde berichten (Un fait divers, Ed. de Minuit, Francois Bon). Amsterdam: G.A. van Oorstchot.
 • M. van Montfrans (1996). Commentaar op de vertaling van George Perec 'La vie mode d'emploi' (Het leven een gebruiksaanwijzing) door Edu Borger, t.b.v. de jury van de Martinus Nijhoffprijs. (extern rapport). Amsterdam: vg Europese Studies UvA.
 • M. van Montfrans (Ed.). (1996). Meesters en knechten, Het leven van Joseph Roulin (Maitres et serviteurs, Vie de Joseph Roulin, Ed. Verdier, Peirre Michon). Amsterdam: G.A. van Oorschot.

1993

 • J.T. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1993). Borders and territories (Yearbook of European studies, ISSN 0920-4792, 6). Amsterdam: Rodopi.

1989

 • J.T. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1989). France-Europe (Yearbook of European studies, ISSN 0920-4792, 2). Amsterdam: Rodopi.

2017

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2017). Compte rendu. [Review of the book Bulletin d'Informations Proustiennes]. Marcel Proust Aujourd'hui, no 13, 179-182.

2014

 • M. van Montfrans (2014). Dying for Time. (overig). Nexus Instituut. [go to publisher's site]
 • M. van Montfrans (2014). [Review of the book Bulletin d´informations proustiennes. - No. 43: Numéro spécial: Centenaire de Swann]. Marcel Proust Aujourd'hui, 11, 182-186.

2012

 • M. van Montfrans (2012). [Review of the book Pierre Bergounioux. - (Littératures ; 60)]. French Studies, 66(3), 428-429.

2011

 • M. van Montfrans, J.H. Reestman, A. Schrauwen & J. Jans (2011). Tom Eijsbouts en zijn tijd: portret van een avontuurlijk denker. In J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. XIII-XVI). Den Haag: T.M.C. Asser Press.
 • M. van Montfrans (2011). Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud. Tirade, 55 (1), 70-81.

2010

 • M. van Montfrans (2010). Ten geleide. In A. van Heerikhuizen, I. de Jong & M. van. Montfrans (Eds.), Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur (pp. 9-12). Amsterdam: Vossiuspers UvA.

2009

2007

 • M. van Montfrans (2007). Met Luzius Keller en Marcel Proust in de Alpen. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 3, 74-76.
 • M. Maaskant & M. van Montfrans (2007). Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom = The National Museum of Ethnology, a dream. [S.l.]: Opera P-Pers Publishers.

2005

 • M. van Montfrans & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2005) Bulletin Marcel Proust Vereniging, 2.

2004

 • M. van Montfrans (2004). Barthes, Cayrol, Perec en het neutrum. In Rokus Hofstede & Jürgen Pieters (Eds.), Memo Barthes (pp. 175-193). Amsterdam/Gent: Vantilt & Yang.

2003

 • M. van Montfrans (2003). Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. Amsterdam: De Arbeiderspers.

2002

 • M. van Montfrans (2002). Verlaine als navolger van Perec. De Tweede Ronde, 23 (3), 117-120.

2000

 • M. van Montfrans (2000). Une survie dans le langage. A propos de Jacques-Denis Bertharion, Poétique de Georges Perec' [Review of the book Poétique de Georges Perec]. Rapports. Het Franse Boek, 70(3), 182-185.

1998

 • M. van Montfrans (1998). Portret van een geheugen, Claude Simons 'Jardin des Plantes'. Armada, 3 (11), 57-63.

1997

 • M. van Montfrans (1997). Een nieuwe generatie schrijvers over het andere Frankrijk. De Tweede Ronde, 18 (1), 113-119.
 • M. van Montfrans (1997). Georges Perec, een meestervervalser. Over schilderkunst en intertekstualiteit in 'Un cabinet d'amateur'. Bzzlletin, 243 (feb.), 39-47.
 • M. van Montfrans (1997). De band tussen Parijs toen en nu [Review of the book Dora Bruder]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 20 juni.
 • M. van Montfrans (1997). Wrakstukken in het bewustzijn. Een man die slaapt [Review of the book Un homme qui dort (vertaling van Georges Perecs roman)]. NRC-Handelsblad, Boeken, 3/1.
 • M. van Montfrans (1997). Jong en vol aspiraties [Review of the book Correspondance Georges Perec/Jacques Lederer]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 30 mei.

1996

 • M. van Montfrans (1996). Eeuwig een vreemdeling [Review of the book Albert Camus, une vie (biografie)]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 26/4, 2-2.
 • M. van Montfrans (1996). Jeux et inventions chez Georges Perec [Review of the book Georges Perec, ecrire pour ne pas dire]. Rapports. Het Franse Boek, 4, 127-128.
 • M. van Montfrans (1996). De landmeter van Parijs [Review of the book Du plus loin de l'oubli]. NRC Handelsblad Boeken, 19/4, 4-4.

1995

 • M. van Montfrans (1995). Liever vegen dan stofzuigen [Review of the book En vie]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 28/4, 4.
 • M. van Montfrans (1995). Ingebouwde vergeefsheid [Review of the book Het leven, een gebruiksaanwijzing]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 2/6, 2.
 • M. van Montfrans (1995). Het leven, een gebruiksaanwijzing. Reproductie van een niet bestaand origineel. Raster, 71, 166-175.
 • M. van Montfrans (1995). Ballonnen aan het front [Review of the book Carnets de la drôle de guerre]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 17/3, 6.
 • M. van Montfrans (1995). Schrijven vanaf de overkant [Review of the book Lettres a ses amis et quelques autres]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 1/9, 4.
 • M. van Montfrans (1995). Gedreven door een rusteloze geest [Review of the book None to accompany me]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 6/1, 4.
 • M. van Montfrans (1995). De bond met vreemde grond [Review of the book Landschappen van onze tijd, vermaakt aan een beminde]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair, 24/11, 4.

1994

 • M. van Montfrans (1994). Wortels als brandhout [Review of the book Un aller simple]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair.
 • M. van Montfrans (1994). Een vlucht van zeventien seconden [Review of the book The blue afternoon]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair.
 • M. van Montfrans (1994). Het onvoorspelbare leven van Georges Perec [Review of the book Georges Perec, A Life in Words, biografie]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair.
 • M. van Montfrans (1994). Doodsangst in een spookspiegel [Review of the book Les derniers jours de Corinthe]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair.

2015

2014

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2014, February 27). Ecrire à la lisière: la cantalisation de Paris. Sur 'Les Pays' de Marie-Hélène Lafon. Zutphen, Lezing Alliance française.
 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2014, September 12). Proleps bij Perec. Amsterdam/Spui 25, Estafette van de Europese literatuur. Ter gelegenheid van boekpresentatie van Irene de Jong, 'Narratology and classics: a practical guide', uitgegeven door Oxford University Press.
 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2014, November 7). Oorlog en vrede in de Franse provincie. Generatieromans van Pierre Bergounioux en Jean Rouaud. Universiteit Leiden, Lezingencyclus 'De Grande guerre in de Franse literatuur'.
 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2014, November 29). Wetenschappelijke Franse bronnen van Prousts opvattingen over het geheugen. Amsterdam, Lezing voor de Marcel Proust Vereniging Nederland.

2013

 • M. van Montfrans (2013, March 28). On ne choisit pas son affectation: sur 'Kampuchéa' de Patrick Deville. Zutphen, Lezing Alliance française.

2012

 • M. van Montfrans (2012, February 21). Rondom Ruimte: over Espèces d'espaces van Georges Perec. Brussel, Lezing in het kader van een project van Masterstudenten Architectuur St Lucas Brussel.
 • M. van Montfrans (2012, March 29). Entre Histoire et Mémoire. 'Sur L'origine de la violence' de Fabrice Humbert. Zutphen, Lezing voor de Alliance française te Zutphen.
 • M. van Montfrans (2012, November 23). Dogvilles: Jean Rolin sur les traces des chiens errants. Université du Luxembourg, IPSE Unité de recherche: Identités, Politiques, Sociétés, Espaces, Colloque LociLitt. 'Villle infectée, ville déshumanisée'.
 • M. van Montfrans (2012, November 9). Terug naar de oorsprong. De prehistorie bij Jean Rouaud en Pierre Michon. Leiden, Lezingencyclus Franstalige literatuur van nu.

2011

 • M. van Montfrans (2011, February 24). Laurent Mauvignier: l'écriture en lignes de vie. Zutphen, Lezing voor de Alliance francaise.
 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2011, November 12). Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud en Pierre Michon. Amsterdam, Lezing Alumni Frans AUV-dag 12 -11-2011.

2009

 • M. van Montfrans (2009, August 27). Ivresse du minimal: la poétique du paysage dans 'Les Onze' de Pierre Michon. Paris, Colloque Cerisy-la-Salle 22-29 août 2009: Pierre Michon, écrivain.

2004

 • M. van Montfrans (period: 2004 till 2004). hoofdredacteur monografie reeks: Franse bibliotheek - Uitgeverij G.A. van Oorschot.

2003

 • M. van Montfrans (2003, April 17). Vies minuscules de Pierre Michon. Zutphen, Alliance française.
 • M. van Montfrans (2003, November 28). Variaties op de avonturenroman in de late twintigste eeuw. Amsterdam, Mastercourse VWO-docenten ¿ UVA/FGW.
 • M. van Montfrans (2003, April 2). François Bon, La mécanique de la langue. Clermont Ferrand, Congres: Le sentiment de la langue dans la prose contemporaine, Université Blaise Pascal/CRL.
 • M. van Montfrans (period: 2003 till 2003). hoofdredacteur monografie reeks: Franse bibliotheek - Uitgeverij G.A. van Oorschot.
 • M. van Montfrans (2003, August 25). Vraaggesprek met Wim Brands over Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. Amsterdam, VPRO: De Avonden.

2002

 • M. van Montfrans (2002, February 7). Pascal Quignard, Littérature et musique. Zutphen, Alliance française.
 • M. van Montfrans (2002, March 8). Pierre Bergounioux: Oorlog en vrede in de Limousin. Rijksuniversiteit Leiden, Het laatste decennium in Europese literaturen: centrum en periferie.

2001

 • M. van Montfrans (2001, March 15). Le renouveau de l'intérêt pour la région et le rural dans le roman français contemporain. Pierre Bergounioux: à expérience neuve, forme nouvelle. Zutphen, Alliance française.
 • M. van Montfrans (2001, June 16). Perec et Proust: deux conceptions des rapports entre le réel et l'art. Parijs, Séminaire Georges Perec 2000-2001, Université Paris VII, UFR Sciences des textes et documents.
 • M. van Montfrans (2001, March 18). L'intertextualité concentrationnaire dans W ou le souvenir d'enfance. Parijs, Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, colloquium: De l'Espèce humaine à Espèces d'espaces.

2000

 • M. van Montfrans (2000, March 3). Georges Perec toneelschrijver: L'Augmentation. Middelburg, De Drukkerij, Uitgeverij De Slibstroom.
 • M. van Montfrans (2000, October 28). Perec en Proust in Venetië. De H.Ursula van Carpaccio in Albertine disparue en in La Vie mode d'emplo. Maison Descartes, Amsterdam, Lezingenmiddag Marcel Proustvereniging.
 • M. van Montfrans (2000, August 14). D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon. Pretoria, Zuid-Afrika, ICLA-Congres, Transitions & Transgressions in an Age of Multiculturalism.
 • M. van Montfrans (2000, April 7). Clavel soldat by Léon Werth: the insoluble dilemma's of a pacifist warrior. Hull, Symposium European Identity and the First World War. Reflections on the Twentieth Century.

1999

 • M. van Montfrans (1999). The new Georgics/Les nouvelles Géorgiques.
 • M. van Montfrans (1999, February 19). The second World War in French Literature. Fiction and Testimony: Georges Perec, Robert Antelme and David Rousset. Vrije Universiteit Amsterdam, Coming to terms with the Second World War in Contemporary Literature and the Visual Arts: Five European perspectives.
 • M. van Montfrans (1999, March 25). Le rôle de la peinture dans l'oeuvre de Georges Perec. Zutphen, Alliance française.

1999

 • M. van Montfrans (1999, March 03). Georges Perec. La Contrainte du reel. Vrije Universiteit Amsterdam (432 pag.) (Amsterdam/Atlanta: Rodopi). Supervisor(s): S. Varga & prof.dr E. van der Starre.

Andere

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2013). School, straattaal en kunstenaarsvrouwen. Nascholingscursus VWO leraren Frans Vrije Universiteit: Amsterdam (2013, November 8).
 • M. van Montfrans (2013). Romanistendag (Stichting Romanisten aan Nederlandse Universiteiten). Onderzoeksdag ROMANISTEN FRANS: Utrecht (2013, April 5).
 • M. van Montfrans (2012). Romanistendag. Onderzoeksdag ROMANISTEN FRANS: Utrecht (2012, April 13).
 • M. van Montfrans & A.E. Schulte Nordholt (2012). Lezingencyclus: Franstalige literatuur van nu. Nascholingscursus VWO Leraren Frans: Leiden (2012, November 9).

Spreker

 • M.A.E. van Montfrans-van Oers (2013, May 24). Formes du récit de filiation chez Pierre Bergounioux: de l'Orphelin à La Casse et La Ligne. Clermont-Ferrand, Colloque CELIS, Université Blaise Pascal : Les Chemins de Bergounioux. Se faire écrivain par la conquête symbolique du réel.
 • M. van Montfrans (2011, January 29). Les 'Hollande' de Whistler chez Proust. Maison Descartes, Amsterdam, Colloque international 'Marcel Proust et la Hollande'.
 • M. van Montfrans (2011, April 8). Brune, Smith et Castro. L'Histoire selon Pierre Bergounioux. Brno, Tsjechie, Colloque international : Comment raconter ce qui n'a pas encore été dit. Les représentations de l'histoire du XXe siècle dans les littératures francaise et espagnole à partir de 1968.

Tijdschriftredactie

 • S. Houppermans, M. van Montfrans, S. van Wesemael, A. Schulte Nordholt & N. de Hullu-van Doeselaar (Eds.). (2014) Marcel Proust Aujourd'hui, 11.
 • J.M.M. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, M.A.E. van Montfrans-van Oers, A. Schulte Nordholt & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2013) Marcel Proust Aujourd'hui, 10.
 • J.M.M. Houppermans, M. van Montfrans, A. Schulte Nordholt, S.M.E. van Wesemael & N. de Hullu-van Doeselaar (Eds.). (2012) Marcel Proust Aujourd'hui, 9.
 • M. van Montfrans & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2012) Bulletin Marcel Proust Vereniging, 5.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2011) Franse bibliotheek - Van Oorschot.
 • M. van Montfrans & . e.a (Eds.). (2009) Marcel Proust Aujourd'hui, 7.
 • M. van Montfrans & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2009) Bulletin Marcel Proust Vereniging, 4.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2008) Marcel Proust Aujourd'hui, 6.
 • M. van Montfrans, S. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, A. Schulte Nordholt & S.M.E. van Wesemael (Eds.). (2007) Marcel Proust Aujourd'hui, 5.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2007) Bulletin Marcel Proust Vereniging, 3.
 • S.M.E. van Wesemael, S. Houppermans & M. van Montfrans (Eds.). (2006) Marcel Proust Aujourd'hui.
 • J.T. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1993) Yearbook of European Studies, 6.
 • J.T. Leerssen & M.A.E. van Montfrans-van Oers (Eds.). (1989) Yearbook of European Studies, 2.

Boekredactie

 • S. Houppermans, N. de Hullu-van Doeselaar, M. van Montfrans, A. Schulte Nordholt & S. van Wesemael (Eds.). (2013). La naissance du texte proustien. (Marcel Proust aujourd'hui, 10). Amsterdam: Rodopi.
 • S. Houppermans, M. van Montfrans & A. Schulte Nordholt (Eds.). (2011). Proust et la Hollande. (Marcel Proust aujourd'hui, 8). Amsterdam: Rodopi.
 • J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.). (2011). De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts. Den Haag: T.M.C. Asser Press.
 • A. van Heerikhuizen, I. de Jong & M. van Montfrans (Eds.). (2010). Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2006). Michèle Desbordes. De blauwe jurk van Camille: vertaald door Marianne Kaas (Franse Bibliotheek. Modern). Amsterdam: G.A. van Oorschot.
 • L. Korthals Altes & M. van Montfrans (Eds.). (2002). The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel (European Studies, A Journal of Culture, History, and Politic, 18). Amsterdam/New York: Rodopi.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2001). Jean Rouaud, In de hemel zoals op aarde. (Vert. uit het Frans door Marianne Kaas, oorspr. titel Sur la scène comme au ciel, Parijs, Minuit, 2000) (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2001). Pierre Michon, Roemloze levens. (Vert. uit het Frans door Rokus Hofstede, oorspr. titel Vies Minuscules, Parijs, Gallimard, 1984) (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot.
 • M. van Montfrans (Ed.). (2000). Michele Desbordes, Het Verzoek. (Vert. uit het Frans door Marianne Kaas, oorspr. titel La Demande, Lagrasse, Verdier, 1998) (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot.
 • M.E. Spiering, M. van Montfrans, J.T. Leerssen & W.T. Eijsbouts (Eds.). (2000). De weerspannigheid van de feiten, Opstellen over literatuur, geschiedenis, recht en economie aangeboden aan W.H.Roobol,. Hilversum: Verloren.
 • W.T. Eijsbouts, M.A.E. van Montfrans-van Oers, W.H. Roobol, M.E. Spiering & N.M. Wijnberg (Eds.). (1993). De onrust van Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen