Lid Raad van Toezicht met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap

Raad van Toezicht

Publicatiedatum
10 januari 2019
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
N.v.t.
Sluitingsdatum
7 februari 2019
Functieomvang
N.v.t.
Vacaturenummer
19-011

De Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) om voor te dragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De voordracht betreft het lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de medezeggenschap.

Het lid met speciaal vertrouwen is binnen de RvT de eerste gesprekspartner voor de medezeggenschap en streeft een nauwe band na. Het lid zal binnen de RvT extra aandacht hebben voor bredere inspraak en de versterking van medezeggenschap, zoals onder meer verwoord in het Tienpuntenplan van de UvA. Het beoogde lid is daartoe communicatief vaardig, omgevingsbewust en heeft een goed inlevingsvermogen. Bij voorkeur heeft het lid ervaring als actief lid van een medezeggenschapsorgaan. Gewenst is daarnaast dat het lid in het bijzonder kennis heeft van academisch onderwijs en onderzoek.

Er wordt verwacht dat het lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap regelmatig het contact houdt met de centrale medezeggenschapsraden, met name met betrekking tot dossiers die de medezeggenschap van belang acht. Op dit moment betreffen dit ontwikkelingen en risico’s voor het universitair beleid op de lange termijn, zoals internationalisering, toegankelijkheid, arbeidsmarkt, vrije academische vorming en de verhouding tijdelijk en vast personeel. Ook onderwerpen als schaalgrootte en samenwerkingsverbanden worden momenteel door de medezeggenschap van belang geacht. Verder wordt verwacht dat het lid met speciaal vertrouwen zich betrokken toont indien over een dossier het overleg tussen het College van Bestuur (CvB) en de medezeggenschap staakt (in de zin van art. 9.40, tweede lid, van de WHW).

Over beleid en besluitvorming wordt binnen de UvA open en helder gecommuniceerd. Tegenstellingen worden blootgelegd en risico's worden benoemd. Ook wordt actief gewerkt aan het creëren en behouden van draagvlak en het bottom-up ophalen van ideeën over de richting van de universiteit.

Wettelijke taken en samenstelling RvT

De RvT houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB, staat het CvB met raad terzijde en treedt op als werkgever van het CvB. Daarnaast is de RvT belast met het goedkeuren van belangrijke beleids- en verantwoordingsdocumenten zoals het instellingsplan, het bestuurs- en beheersreglement, de begroting en de jaarrekening. De RvT benoemt de leden van het CvB en ziet toe op de naleving van wettelijke verplichtingen, op doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen uit de rijksbijdrage en op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg. De RvT pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de medezeggenschap (COR en CSR).

Omdat de UvA een openbare universiteit is, worden de leden van de RvT benoemd door de minister van OCW. De Raad bestaat uit drie tot vijf leden die worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, die eenmaal met vier jaar verlengd kan worden. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Dat betekent dat de leden geen directe belangen hebben bij de universiteit en niet tevens werkzaam zijn bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Op de leden is het puntenstelsel voor commissarissen van toepassing (waarbij een lidmaatschap telt als 1 punt en voorzitterschap als 2 punten; het maximum aantal bedraagt 5 punten).

Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Binnen de RvT zijn verschillende competenties vertegenwoordigd, zoals expertise op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, financiën, risicobeheer, personeel en organisatie, kennis van het openbaar bestuur en managementervaring met betrekking tot grote en complexe organisaties.

Wie zoeken we?

Het beoogde lid van de RvT heeft:

  • een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het CvB;
  • kennis over en ervaring met de medezeggenschap;
  • affiniteit met het specifieke karakter van een universiteit;
  • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, relevant voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, valorisatie en het financiële en personele beleid van een universiteit;
  • ervaring met dan wel kennis van het besturen van grote professionele organisaties en participeren in een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad;
  • voldoende tijd beschikbaar om aan de RvT te besteden (gemiddeld een dag per week).

Daarnaast is het beoogde lid:

  • in staat samenhangen in vraagstukken te zien en uiteenlopende belangen af te wegen;
  • integer, open en communicatief vaardig in zowel Nederlands als Engels.

Voor het lid dat het vertrouwen geniet van de medezeggenschap dienen COR en CSR gezamenlijk een voordracht aan de minister van OCW te doen met daarop ten minste twee namen.

De Universiteit van Amsterdam

De missie van de UvA is academisch onderwijs verzorgen voor de voorhoede van morgen, baanbrekend (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek verrichten en dit vertalen naar relevante maatschappelijke toepassingen. Nauw verbonden met Amsterdam, internationaal toonaangevend. De UvA verzorgt research-intensief onderwijs voor een brede groep studenten - ongeacht hun afkomst, achtergrond of overtuiging - en bereidt hen voor op de mondiale arbeidsmarkt. De UvA biedt onderzoekers de ruimte en faciliteiten die nodig zijn voor vernieuwend en interdisciplinair onderzoek. En met deze innovatieve omgeving heeft de UvA een grote impact op de samenleving.

Meer informatie

Meer informatie over deze rol:

Sollicitatie

Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 8 februari 2019. Uiteraard wordt uw sollicitatie vertrouwelijk behandeld. #LI-POST

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam