Onderzoek

Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR)

Het facultaire onderzoeksintituut Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR) is verantwoordelijk voor het facultaire onderzoeksprogramma. Het AIHR fungeert als koepel voor zes research schools, waarbinnen de medewerkers van de faculteit hun onderzoek onderbrengen.

Een van de research schools, het ILLC, fungeert als een van de schools binnen AIHR maar is tevens een zelfstandig interfacultair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)

Het ACLC richt zich op onderzoek van spraak, taal en communicatie. Het gaat hierbij het name om universele eigenschappen van talen en communicatie, taalverwerving, de manieren waarop talen worden gebruikt en processen van taalverandering. Theorievorming en modellering zijn belangrijke doelstellingen van het onderzoek. Onderzoeksdirecteur van het ACLC is Paul Boersma.

Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)

ASCA verricht cultuuranalytisch onderzoek vanuit een theoretisch en interdisciplinair perspectief en in nauwe samenhang met hedendaagse sociale en politieke debatten. De onderzoekers werken op de kruispunten van film- en mediastudies, literatuur, filosofie, visuele cultuur, musicologie, theater- en performance-studies en de rol van technologie, waarbij ze nieuwe theoretische kaders en onderzoeksmethoden ontwerpen voor de analyse van cultuur. Patricia Pisters is onderzoeksdirecteur van ASCA.

Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM)

AHM bestudeert cultureel erfgoed en herinnering vanuit een dynamisch, interdisciplinair en transnationaal perspectief in Europa en daarbuiten. Onderzoekers houden zich bezig met creatieve en digitale exploraties van mudeale collecties, historische sites, culturele vertogen en kritische analyses van erfgoed-, herinnerings- en identiteitspolitiek in (post) moderne samenlevingen. Kernthema's van AHM zijn Kunst, canon en presetatie; Conflict en identiteit; Transnationale rinneringen; en Digitaal erfgoed en informatie. Onderzoekdirecteur van AHM is Rob van der Laarse.

Amsterdam School of Historical Studies (ASH)

De focus van ASH is cultuur en geschiedenis. Het onderzoek is gegroepeerd rond thema's (als religie, de stad, theater, conflict,geneeskunde) en perioden (zoals Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Gouden Eeuw, de contemporaine periode). Het perspectief is steeds interdisciplinair (kunst, geschiedenis, literatuur, muziek, theater, enz.). Onderzoeksdirecteur is Geert Janssen.

Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES)

ARTES richt zich op de studie van Europa en andere werelddelen, en hun onderlinge samenhang, vanuit een gecombineerd geesteswenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief. Het onderzoek binnen ARTES heeft betrekking op politieke, intellectuele en institutionele culturen in hun nationale en transnationale context. Ook vormen culturele, linguïstische en religieuze identiteiten, en de verbeelding daarvan in muziek, kunst en literatuur onderwerp van studie. Onderzoeksdirecteur van ARTES is Luiza Bialasiewicz.

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

Het ILLC richt zich op processen die te maken hebben met de codering, de transmissie en het begrijpen van informatie. Het begrip informatie wordt breed opgevat en omvat de eigenschappen van formele talen, de informatiestroom in natuurlijke taalverwerking, maar ook menselijke cognitieve activiteiten zoals redeneren en het luisteren naar muziek. Onderzoeksdirecteur van het ILLC is Sonja Smets.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

27 september 2017