Lustrumbeurs voor promovendi

In 2017 bestaat de UvA 385 jaar. Het lustrum is de aftrap van een nieuw type beurs: lustrumbeurzen voor UvA-promovendi om internationale ervaring op te doen.

Wie jarig is, trakteert. De mooiste traktatie is een investering in de toekomst.  Promovendi zijn onontbeerlijk voor de toekomst van de wetenschap. Daarom wordt bij de start van het lustrumjaar een nieuw type beurs gelanceerd: lustrumbeurzen voor UvA-promovendi.

De lustrumbeurzen zijn bedoeld om tijdens het promotietraject internationale ervaring op te doen en zijn een aanvulling op de reguliere mogelijkheden. De beurzen kunnen worden ingezet voor verschillende soorten doeleinden: van een congresbezoek en volgen van onderwijs tot het bezoek aan buitenlandse collega’s. De lustrumbeurzen zijn een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Universiteitsfonds.

De lustrumbeurzen worden toegekend door het College voor Promoties. De toekenningen worden bekend gemaakt in de Dies van 2018 (afsluiting van het lustrumjaar) en van 2019 (voor de tweede ronde), de begunstigden krijgen eerder bericht.

Wat, voor wie en hoeveel?

 • De beurzen zijn bedoeld om extra internationale ervaring op te doen en zijn een aanvulling op de reguliere mogelijkheden.
 • De lustrumbeurzen zijn bestemd voor UvA-promovendi die door het College voor Promoties zijn toegelaten en actief werken aan hun onderzoek.
 • Een lustrumbeurs bedraagt maximaal 3000 euro per beurs.
 • Er worden minimaal 20 beurzen toegekend, verspreid over twee rondes. Bij succesvolle fondsenwerving kunnen er meer beurzen worden toegekend.

Twee rondes

De beurzen worden in twee rondes toegekend:

 • De eerste 30.000 euro wordt toegekend voor het zomerreces 2017, waarbij de besteding vóór september 2018 moet plaatsvinden.
 • De activiteit waar een lustrumbeurs voor wordt aangevraagd, moet plaatsvinden tussen 1-7-2017 en 1-9-2018.
 • Ten tijde van de activiteit mag betrokkene nog niet gepromoveerd zijn.
 • De tweede minimaal 30.000 euro wordt toegekend vóór september 2018, waarbij de besteding vóór september 2019 moet plaatsvinden.

Tijdpad

Deadline aanvragen 1ste ronde

3 april 2017 08.00 uur (UTC +1)

Selectieprocedure

april – mei 2017

Definitief besluit 1ste ronde door College van Promotie

juni 2017

Bekendmaking toekenningen aan begunstigden

juni 2017

Publieke presentatie toekenningen 1ste ronde en start van 2de ronde

8 januari 2018 (DIES)

Het tijdpad voor de tweede ronde wordt o.a. op deze site bekend gemaakt na het definitieve besluit van het College van Promoties en de evaluatie. De deadline voor de tweede ronde is 1 april 2018.

Selectieprodedure eerste ronde

De hieronder beschreven procedure betreft de eerste ronde. Na evaluatie van deze ronde kan de procedure worden aangepast.

 • Nadat de volledigheid van de aanvragen is beoordeeld, worden deze overgedragen aan een kleine selectiecommissie.
 • De selectiecommissie zal bestaan uit vijf leden, onder wie medewerkers van Academische Zaken, de rector (pro forma) en een facultaire bestuurder of medewerker. Zij voeren gesprekken met de aanvragers of een geselecteerd deel hiervan (afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen).
 • De selectie vindt plaats op basis van kwaliteit. Daarnaast speelt evenwichtige spreiding over wetenschapsgebieden, onderwerpen, universiteiten, landen etc. een rol.
 • De geselecteerden worden ten slotte voorgelegd aan het College voor Promoties, dat het definitieve toekenningsbesluit neemt.

Aanvraag/bescheiden

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via onderstaand aanvraagformulier. Een aanvraag moet bevatten:  

 • Kopie van het besluit tot toelating tot het promotietraject van het College voor Promoties.
 • Beknopte motivatiebrief waarin de promovendus de bestemming beschrijft en toelicht wat de relevantie voor het promotieonderzoek en/of haar of zijn loopbaan is en waarin met enthousiasme en overtuiging duidelijk wordt dat het beursbedrag goed besteed wordt.
 • Een recent CV.
 • Een gespecificeerde begroting, met een overzicht van inkomsten en uitgaven.
 • Een globale planning waaruit blijkt dat besteding plaatsvindt vóór september 2018.
 • Een persoonlijk op de promovendus toegespitste aanbevelingsbrief van de promotor, die afzonderlijk ingediend wordt. De aanbevelingsbrief kan worden ingediend via: lustrumbeurzen@uva.nl.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

13 maart 2017