Faculteit der Geesteswetenschappen

Hoogwaardig, vernieuwend en geïntegreerd

Deze brede faculteit herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, Geschiedenis, de kunstwetenschappen, Archeologie, Religiestudies en Wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals Nieuwe media, Digital Humanities, Conservering en Restauratie en nog veel meer.

 • Landelijk profileert de faculteit zich met een breed onderwijsaanbod, in de traditie van de klassieke brede universiteit.
 • Tegelijkertijd streeft de FGw naar vernieuwing door vooruitstrevend onderzoek, intensieve samenwerking en interdisciplinariteit.
 • Bovendien richt de faculteit zich op de internationalisering en de uitbreiding van het Engelstalig onderwijs.

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) is in 1997 voortgekomen uit een samengaan van de faculteiten Letteren,  Wijsbegeerte en Theologie.

Ambitie en concurrentie

De ambities van de FGw zijn zichtbaar in onderwijs en onderzoek.

 • We concurreren internationaal met topinstellingen op vele terreinen,
 • we doen het zeer goed in internationale rankings (als faculteit én op deelterreinen), 
 • we houden ons brede onderwijsaanbod op peil
 • en we zijn financieel gezond.

De faculteit is vastbesloten om deze lijn - hoogwaardig, vernieuwend, geïntegreerd - de komende jaren verder uit te werken.

Versterken door investeren

Conform  de hoofdlijnen van het universitaire Instellingsplan, heeft de FGw zich de afgelopen jaren vooral gericht op versterken van het onderwijs en onderzoek.

 • Een belangrijk onderdeel  daarvan was een uitbreiding van de vaste staf, nodig vanwege de toegenomen  belangstelling van studenten en aspirantonderzoekers.
 • Daarnaast is aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe terreinen van onderwijs  en onderzoek door: de aanstelling van jonge en veelzijdige talenten (programma  Nieuwe Generatie Offensief); de vorming van zwaartepunten en speerpunten in het onderzoek; en de aanstelling van profileringsleerstoelen en profilerende universitaire hoofddocentschappen.

Over de grenzen van de faculteit

Sommige veranderingen vloeien voort uit landelijke initiatieven, zoals de plannen in het kader Duurzame Geesteswetenschappen en de landelijke voorstellen voor brede labels.

 • De faculteit sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen en speelt een toonaangevende rol in landelijke discussies over geesteswetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De belangrijkste veranderingen

Kort samengevat heeft de FGw de laatste jaren ingrijpende  veranderingen doorgemaakt, zowel in onderwijs en onderzoek, als in organisatie en beheer. De belangrijkste wapenfeiten:

 • het slechten van traditionele disciplinaire grenzen en het ontstaan van faculteitsbrede onderzoeksterreinen, o.a. op het gebied van de taalkunde, erfgoed, globalisering, Europese kunst, cultuur  en geschiedenis, digital humanities en mediastudies;
 • de invoering van brede labels in de masters en een groter aanbod aan interdisciplinair onderwijs - bijvoorbeeld op het gebied van de internationaal gerenommeerde Gouden Eeuw studies, waarin historici, kunsthistorici en literatuurwetenschappers vruchtbaar  samenwerken;
 •  de vorming van een faculteitsbreed  College of Humanities en Graduate School of Humanities;
 • personeelsbeleid gericht op multidisciplinariteit en inzetbaarheid op verschillende plekken;
 • aanpassing van verdeelmodellen en onderwijstaakverdelingen om ook kleinere, unieke opleidingen in stand te kunnen  houden.

Deze ontwikkelingen wil de FGw de komende jaren verder stimuleren en uitdragen.

4 februari 2014