mw. prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt

Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het bestuursrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres:
  OMHP
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • A.J.C.deMoor-vanVugt@uva.nl
  T:  0205253302
  T:  0205253966

Adrienne de Moor-van Vugt promoveerde in 1995 aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) op het proefschrift Maten en Gewichten; het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief , waarin onder meer de invloed van het Europese recht op het bestuurlijk sanctierecht aan de orde komt. Voor dit proefschrift kreeg zij in 1997 de VAR-prijs van de Vereniging voor Administratief Recht.

In haar Tilburgse oratie (2000) behandelde De Moor-van Vugt de relatie tussen toezicht en certificering, en tussen nationaal en communautair toezicht. Ze schreef tal van artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en annotaties. Haar meest recente onderzoek richt zich vooral op het grensvlak van Europees en Nederlands bestuursrecht, met een nadruk op de inrichting van toezichtsarrangementen, subsidies en het bestuursprocesrecht. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de eisen die daaraan door het Europese gemeenschapsrecht worden gesteld. Zij deed in dat kader onder meer onderzoek naar milieutoezicht, (toezicht op) ESF-subsidies, staatssteun, toezicht op scheepvaartregelgeving en beveiligingsbedrijven en de procesrechtelijke inbedding van de toepassing van Europees recht door de bestuursrechter.
Als hoogleraar aan de UvA richt De Moor-van Vugt zich op de wisselwerking tussen het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht en het Europese recht. Daarbij gaat haar belangstelling in het bijzonder uit naar de uitwerking daarvan op bepaalde terreinen, zoals het marktordenings- en financieel-economisch recht, gebieden waarin zij in haar werk als raadsheer gespecialiseerd is geraakt. Haar oratie heeft als titel Buiten twijfel, De bestuurderstoets in de financiële regelgeving.   (zie verwijzing naar de spreektekst, een gedrukte versie met bronvermeldingen volgt).

Haar onderzoek is ingebed in de facultaire onderzoeksgroep Marktordening en in het programma Rechtsbescherming en Rechtshandhaving van Ius Commune. Daarnaast is De Moor-van Vugt fellow bij het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) en mede-directeur van het Centrum voor Energievraagstukken.
De Moor-van Vugt was tussen 2004 en 2008 raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Van 1999 tot 2004 was zij verbonden aan de KUB (nu Universiteit van Tilburg), aanvankelijk als hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht en vervolgens als Jean Monnet-hoogleraar Europees bestuursrecht. Daarvoor werkte zij aan dezelfde universiteit als onderzoeker en als universitair (hoofd)docent bij de Vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde.

De Moor-van Vugt maakt deel uit van de redactie van verschillende uitgaven op haar vakgebied en vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties. In het verleden was zij lid van de Commissie Evaluatie Awb III (Commissie Ilsink ), de visitatiecommissie Onderwijs Rechtsgeleerdheid van de VSNU en was zij aan de Universiteit van Tilburg verantwoordelijk voor de invoering van de bachelor-masterstructuur binnen de juridische faculteit. Recent maakte ze deel uit van de Adviescommissie Kansspelen via Internet.

Publicaties (selectie)

Maten en gewichten, Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief, Zwolle 1995, XIV + 310 p., ISBN 90 271 41 231 (diss. KU Brabant)   

Toezicht achter matglas, Over de betekenis van transparantie voor het toezicht op denaleving van regelgeving, oratie ter aanvaarding van het hoogleraarschap Bestuurlijk handhavingsrecht, 3 november 2000, 's-Gravenhage 2001   

EC Law and Decision-Making Procedures in the Netherlands , in: Hermann Hill/Rainer Pitschas (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht, Beiträge der 70. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung vom 22. bis 22. März 2002 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Band 161, p.83-105, ISBN 3 428 11424 8

Hoofdstuk 3, Constitutionele grondslagen, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Van toetsing naar geschilbeslechting, Rapport van de Commissie Rechtsbescherming van de   Vereniging voor bestuursrecht VAR, Den Haag 2004, 175 p., ISBN 9054544414.

Correctie van gebrekkige toepassing EG-recht, Actuele rechtspraak van het Hof van Justitie, samen met Mr. E.M. Vermeulen, JB plus 2004/2, p. 58-68

Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht, Een bespreking van de VAR-preadviezen 2005, NTB 2005/4, p. 107-116

Köblerjurisprudentie een bedreiging voor constitutionele positie rechtspraak?,in: Getuigend Staatsrecht, Liber amicorum A.K. Koekkoek, Wolf Legal Publishers. Nijmegen 2005, ISBN 90 5850 205 8, p. 203-211

Terugvordering van staatssteun, Een rechtsvergelijkend onderzoek, (samen met B.W.N. de Waard, A.A.L. Beers, J.C.A. de Poorter, G.J. van Schooten), Centrum voor wetgevingsvraagstukken, UvT, Nijmegen 2005, ISBN90 5850 131 0

Europesecriteria voor milieutoezicht, in: Rob van Gestel/Philip Eijlander (red.), Domeinconflicten tussen Europees en nationaal toezicht, Boom: Den Haag 2006, ISBN 90 5454 645 x, p. 173-192 l

Effectieve doorwerking van het gemeenschapsrecht in het kader van de rechtmatige besteding van EG-gelden, in: T. Barkhuysen/W. den Ouden/E. Steyger, Europees recht effectueren, Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht, Kluwer: Alphen aan den Rijn 2007, ISBN 978-90-13-04628-1, p. 143-168.

Nederlandse bestuursrechtelijke appèlrechtspraak in transitie, Enkele opmerkingen over de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak in hoogste instantie in Nederland, in: De werkwijze van de hoogste rechtscolleges, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Nederland en België, Boom Juridische Uitgevers Den Haag 2007, ISBN 978-90-5454-954-3, p. 11-148.

Hoe verder met de Wet BIBOB? NTB 2009/ afl. 2-3, nr 5, p. 31-39, met A.P. Klap

Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma's, principiële uitgangspunten en praktische oplossingen, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen & Publiekrecht 2009/5, p. 285-300, Met A.P. Klap   

De bevoegdheden van De Nederlandsche Bank inzake Icesave, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën, rapport d.d. 11 juni 2009, Centrum voor Financieel Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, met Prof.mr. C.E. du Perron m.m.v. P.J. Krop LL.B., 70 p. + 22 p. 
Rapport: http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=71520&type=org  
Bijlagen: http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=71519&type=org

Buiten twijfel, De bestuurderstoets in de financiële regelgeving, oratie UvA, 28 mei 2010, Amsterdam: Vossiuspers 2010, ISBN 978 90 5629 657 5, 36 p.

Adrienne de Moor-van Vugt is professor of Constitutional and administrative law at the Law Faculty of the UvA. She set up the Research Group Market Regulation in the Law Faculty and is co-director of the Amsterdam Center for Energy Research. In those capacities she was invited by ACLE to join their research activities.

Before the appointment at UvA De Moor-van Vugt worked several years as a judge at the Trade and Industries Appeals Board (College van Beroep voor het bedrijfsleven), a specialized Dutch court that deals with disputes between government authorities and companies in the field of competition law, financial law, banking regulation, and telecom.

De Moor-van Vugt studied Dutch Law at Tilburg University and earned her PhD degree in 1995 with a book on the principle of proportionality in EC law. In 1997 the book was awarded with the prestigious VAR-award by the Dutch Association of Administrative Law (VAR).

In later years De Moor-van Vugt was professor of Administrative Sanctions and Jean Monnet professor of European Administrative Law at Tilburg University. In those years she was also Head of Education and member of the Faculty Board of  Tilburg University. In 2002 she was a member of the Review Committee for the bachelor and master programs of Dutch Law faculties, on behalf of the Association of Universities in the Netherlands.

De Moor-van Vugt's recent research includes regulation and supervision in the gas and electricity sector, the banking crisis and the role of national and European banking authorities, state aid under EU law, EU subsidies, and competition law. Her inaugural address in May 2010 dealt with the EU rules of good repute for bankers and its implementation in the Netherlands and the UK.
Other fields of research are the impact of EU law on Dutch administrative procedural law, the Dutch court system for administrative law cases, liability of EU member states for breach of EU law, and integrity issues in public administration.
De Moor-van Vugt lives in Veldhoven, with her husband, two sons, and their dog Hobbes.

2014

2013

2012

2011

2010

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2010). Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk. In T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 299-317). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2010). Wetgever en wetenschap worstelen met de aansprakelijkheid van de overheid voor straf en schade. Overheid en Aansprakelijkheid, 2010 (2), 60-68.

2015

2014

2013

 • A. de Moor-van Vugt (2013). Administrative Sanctions in EU law. In O. Jansen (Ed.), Administrative sanctions in the European Union (pp. 607-639). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia.

2012

 • W. Konijnenbelt & A. de Moor-van Vugt (2012). L’armée et l’administration publique aux Pays-Bas. In Armée et administration en Europe: table ronde du Centre des recherches administratifs des 26 et 27 octobre 2012 Vol. 35. Annuaire Européen d'Administration Publique (pp. 205-240). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseilles.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt, T.M. van Engers, F.T. Groenewegen, W.F. van Haaften, A.P. Klap, A.J. Nieuwenhuis, L.M. Schouten & M.W. Wessel (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. (extern rapport). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.[go to publisher's site]

2011

 • A. de Moor-van Vugt (2011). Handhaving en toezicht in een Europese context. In S. Pront-van Bommel (Ed.), De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt: inleidingen op het openingscongres van het Centrum voor Energievraagstukken Universiteit van Amsterdam op 27 januari 2010 (pp. 62-95). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken.[go to publisher's site]
 • A. de Moor-van Vugt (2011). Ruimte voor een actieve bestuursrechter. In J.H. Reestman, C. Zoethout & A. Nieuwenhuis (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 165-181). Nijmegen: Ars Aequi.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2011). Interventie NJV 2011. In Verslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Controverses rondom legaliteit en legitimatie Vol. 141. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging (pp. 85-86). Deventer: Kluwer.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2011). Europese invloed op de handhaving van het omgevingsrecht. In R. Uylenburg & M.J.C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? (pp. 31-48). Groningen: Europa Law Publishing.

2009

2015

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2015). On: ABRvS. (2014, July 09), SEW 2015-1, 16, (201208190/1/A3: zaak C-341/14 (Harmsen): dienstenrichtlijn en zuiver interne situaties). p.51-56. ECL:NL:RVS:2014:2488-ECLI:NL:RVS:1024:2495[go to publisher's site]

2013

2011

2010

2008

 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). On: HvJ EG. (2007, October 23), AB 2008-8, 47, (nr C-440/05, LJN:BB9545)..
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). A-G in het bestuursrecht, een strak plan. Nederlands Juristenblad, 83 (17), 1042-1043.
 • A.J.C. de Moor-van Vugt (2008). On: HvJ EG. (2008, January 10), AB 2008-34, 276, (nr C-70/06, LJN:BC5727)..
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • College van beroep bedrijfsleven
  raadsheer- plaatsvervanger
 • SEW
  redactie
 • bezwaar Keurmerk Klantgericht Verzekeren
  Voorzitter
 • Redactieraad Kluwer collegebundel
  Raadslid
 • Kwaliteitscommissie Bibob
  Raadslid
 • Humanistisch Verbond
  Webmaster Afdeling Oost-Brabant
 • Centrum voor Energievraagstukken FdR UvA
  Lid van het Bestuur
 • Commissie van Beroep voor de Examens
  Plaatsvervangend voorzitter
 • NWO
  Voorzitter Commissie bezwaarschriften NWO
 • Law Firm School
  Hoofddocent Minor Bestuursrecht

bewerk