dhr. dr. A.J. (Arent) van Nieukerken


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Kamernummer: 622
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • A.J.vanNieukerken@uva.nl
  T: 0205253812
  T: 0205253084

Short academic biography

 

dr. Arent van Nieukerken (1957)

Slavonic Department, Polish Studies

Foreign Member of the Polish Academy of Science (PAN) since 2009

 

PhD: 1997, Instytut Badań Literackich (Institute for Literary Research), Polska Akademia Nauk (PAN), Warszawa

 

Habilitacja (Habilitation): 2012, Wydział Polonistyki (Faculty of Polish Studies), Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)

 

Interests:

 

Polish literature of the 21st century

Polish and Eastern European Romanticism

Exile in literature (Cyprian Norwid, Czesław Miłosz)

Nationalism, ethnic and religious diversity, modernisation in Central and Eastern Europe (with a focus on Poland, Ukraine, Lithuania)

Jews in Central and Eastern Europe

Mikhail Bakhtin

Postcolonial Studies

 

 

 

 

Books:

 

1.  Perspektywiczność sacrum - szkice o Norwidowskim romantyzmie (Het Heilige in perspectief - schetsen over de romantiek van Norwid), Warszawa, 2007 (pp. 395)

2. Ironiczny konceptyzm - nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskim (Ironische "concetti" - moderne Poolse "metaphysical poetry" tegen de achtergrond van het Angelsaksische modernisme), Kraków, 1998 (pp. 400)

 

Academic Papers:

 

1. Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński)

Pamiętnik Literack i (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich),

rocznik (jaargang) C, zeszyt (nummer) 3, Warszawa 2009, p.6-42

2. Zbigniew Herbert - ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa

in: Niepewna jasność tekstu, teksty o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008

(Reprint from: Arent van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm , Kraków, 1998, p. 178-225)

3. Stigma, a short story by Cyprian Kamil Norwid , in: Dutch Contribution to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10-16, 2009, Literature , ed. by Sander Brouwer; Rodopi, Amsterdam New York, 2009, p.77-131

4. "Maria", a Poetic Tale of Antoni Malczewski about the Abundant Ukraine and the Vacant Steppe , in: Literature and Beyond, Festschrift for Willem G. Weststeijn , vol. I, Pegasus, Amsterdam, 2008: pp. 465-491

5. Herbert - relatywizm poznawczy wobec absolutyzacji etyki , in; Herbert nieoswojony , Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, 2008, pp.89-105    

6. Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka , in: "Obchodzę urodziny z daleka... Szkice o Stanisławie Barańczaku   (red. J. Dembińska-Pawelec, Dariusz Pawelec), Katowice 2007, p. 136-156

7. The anguish and glory of being an outsider ,   Russian Literature , Volume 62, issue 4 (devoted to Witold Gombrowicz), November 2007, UvA/Elsevier, p. 499-531

8. Herbert - Sylwia Plath , in: Dialog i spór, Zbigniew Herbert i inni poeci i eseiści , Lublin, 2006, p. 386-406

9. Osobowość a anonimowość w "przypowieści" o rzymskim bruku , Teksty Drugie , 2006, nr. 5, p. 136-148

10. Subject and personality in the later poetry of Wisława Szymborska , in: Wisława Szymborska, a Stockholm Conference may 23-24, 2003 , Stockholm , 2006

11. De "Tuin van Holland" en een "Heilig Rijk" - Albert Verwey en Stefan George , in: Culturele Identiteit in het Nieuwe Europa , Warszawa, 2005, p. 131-142

12. "... piszę na Babilon do Jeruzalem". Polski romantyzm: poezja synów osieroconych w sile wiekówwobec poezji sierot-pogrzebowców , in: Pisarze na emigracji mitologie strategie przetrwania (wyd. H. Gosk, A. S. Kowalczyk, Warszawa, 2005, p. 43-62

13. Polish Poetry in the Twentieth Century , in: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctions in the 19th and 20th centuries , Volume I (ed. M. Cornis-Pope, J. Neubauer), Benjamins, 2004, p. 424-435

14. Wiersz jako przestrzeń egzystencjalna - Herbert w recepcji Alvareza i Heaneya , in: Herbert i znaki czasu , Volume II , Białystok, 2002, p. 91-111

15. Vondels 'Parnas aen de Belt' en de gebroeders Morsztyn , in: Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis Et Orientalis VI (170 jaar neerlandistiek in Silezië), Wrocław 2002, p. 127-144

16. Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: czy i jak można odtworzyń stylistykę barokową w epoce dezintegracji normatywnych , in: Warsztaty Translatorskie Workshop on Translation , vol. 1 (red./ed. R. Sokoloski, H. Dudek), Lublin, 2001

17. Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu , Teksty Drugie , 2001, nr. 3/4, p. 39-57

18. Mademoiselle Corday - losy poezji publicznej w epoce nieufności , Roczniki Humanistyczne , (KUL, Lublin) 1999, Zeszyt 1, p. 141-160

19. Epigramatyczność i konceptyzm w poezji Norwida , in: Fraszki norwidowskie (ed. J. Leociak), Warszawa, 1996

20. O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu , Teksty Drugie (IBL PAN), 1995, nr. 6, p. 53-68

(reprint in: Poznawanie Miłosza 2 , część pierwsza 1980-1998 , Kraków, 2000, p. 384-398)

21. Polonica w dwóch wierszach Vondela , Pamiętnik Literacki , rocznik LXXXIV , Zeszyt 2, (IBL PAN) Wrocław, 1993, p. 119-125

22. Norwid Europejski , Studia Norwidiana , nr. 11, Lublin, 1993, p. 3-20

23. Trzy próby zaprezentowania Norwidowskiej "całości" w przekładzie , in: "Całość"w twórczości Norwida (Praca zbiorowa pod redakacją Jadwigi Puzyniny i Ewy Teleżyńskiej) , Warszawa, 1992, p. 163-176

24. Hooft in Russian Translation: An analysis of style and content against the background of differing literary traditions , in: Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 (literature) , Amsterdam , 1988, p. 249-268

 

Academic Reviews:

 

1. Wiesław Rzońca, WITKACY-NORWID PROJEKT KOMPARATYSTYKI DEKONSTRUKCYJNEJ , Warszawa 1999. Wydawnictwo Naukowe " Semper" , ss. 240, Pamiętnik Literacki , Zeszyt 4, Wrocław, 2001, 205-218 

2. Wiesława Rzońca, NORWID POETA PISMA, PROBA DENKONSTRUKCJI DZIEŁA. Warszawa 1995. Wydawnictwo Naukowe " Semper", ss. 206, 2nlb. , Pamiętnik Literacki , Rocznik LXXXVIII , Zeszyt 1, Wrocław, 1997,p.176-186

 

Essayistic texts:

 

1. Norwids Novelle "Stigma" - de symboliek van het dagelijks leven en de tastbaarheid van de transcendentie Tijdschrift voor Slavische Literatuur (TSL), nr. 54, Amsterdam december 2009, p.24-29     2. Zbigniew Herbert - de macht van de smaak en de trouw van de dingen TSL , nr. 54, Amsterdam december 2009, p.54-58  

3. Jarosław Iwaszkiewicz en de mythe van het stadje op de berg , TSL , nr. 48 (december, 2007), Amsterdam, 2007, p. 48-50 (nawoord bij vertalingen van gedichten van Iwaszkiewicz)

4. Voorouderavond III, het Poolse messianisme en het getal 44 , TSL , nr. 44 (oktober, 2006), Amsterdam, 2006, p. 44-51 (nawoord bij een vertaling van "Widzenie księdza Piotra" uit Mickiewicz' toneelstuk "Dziady III")

5. Winter in de stad en de realiteit van dichterlijke omschrijvingen , TSL , nr. 40 (april 2005), Amsterdam, 2005, p. 22-24 (inleiding bij een vertaling van Mickiewicz' gedicht "Zima miejska")

6. Czesław Miłosz' ironisch dichterschap en de mystiek van de vergankelijkheid , TSL , nr 39 (december 2004), Amsterdam, 2004, p. 63-73

7. Ironie, ethiek en de fenomenologie van het wonder: de naoorlogse Poolse poëzie , Atlantis (Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, Brussel), nr. 3, december 2001, p. 38-53

8. De traditie van het Russische classicisme en het pathos van een nieuw begin , De Gids , nr. 11, november 2000 ("Zeven Russische portretten"), p. 911-917

9. Jan Lechoń en de levenskracht van de Poolse romantiek , TSL , nr. 27 (juni 2000), Amsterdam, 2000, p. 22-25 (inleiding bij vertaalde gedichten van Jan Lechoń)

10. Acropolis aan de Weichsel , in: Kraków Culturele Hoofdstad van Europa, een Gids (red. Jo Govaerts), Amsterdam, 2000, p. 21-38

11. Adam Mickiewicz 1798-1855 ,   in: Adam Mickiewicz, Krim-sonnetten en andere gedichten , vertaald door Arent van Nieukerken (inleiding), Amsterdam, 1998, p. 5-27

12. Adam in Ballingschap - dichten om terug te keren naar je vaderland , Biuletyn (Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging), nr. 125, jaargang 19 (1998), aflevering 6, p. 5-10

13. Herbert, een hedendaags dichter voor een groot publiek , Biuletyn , nr. 124, jaargang 19 (1998), aflevering 5, p. 6-14

14. Od przestrzeni wiersza do przestrzeni całego życia (van Ostaijen, Lucebert, Copland) , Literatura naŚwiecie , nr. 8-9/1995 (289-290), p.298-317

15. Zawiłe dzieje tematów niebohaterskich (over Herberts essaybundel "Martwa natura z wędzidłem"), Nowe Książki , 1993, nr. 10, p. 43-44

16. Powieść o Fin-de-Siècle i Kalwinie (recensie van de Poolse vertaling van Marcellus Emants roman "Een nagelaten bekentenis"), Nowe Książki , 1991, nr. 11-12, p. 76-77

17. De morele dubbelzinnigheid van Czesław Miłosz , TSL , nr. 11 (december 1991), Amsterdam, 1991, p. 30-33 (inleiding bij een vertaling van het "Traktat moralny")

18. Twee Poolse dichters uit de zestiende eeuw , TSL , nr 6 (december 1989), Amsterdam, 1989, p. 18-21 (Inleiding bij vertaalde gedichten van Jan Kochanowski en Mikołaj Sęp Szarzyński)

2015

2014

2013

 • A. van Nieukerken (2013). Ruimtelijke en temporele pluraliteit als vormgevend principe in het proza van Tadeusz Miciński en Frederik van Eeden. In K. Van Heuckelom, D. De Bruyn & C. De Strycker (Eds.), Van Eeden tot heden: literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen (Lage Landen studies, 5) (pp. 97-118). Gent: Academia Press.
 • A. van Nieukerken (2013). Miłosz et Dostoïevski. In D. Chauvin (Ed.), Czesław Miłosz, dialogue des cultures (pp. 169-186). Paris: Presses de l'université Paris-Sorbonne.
 • A. van Nieukerken (2013). Ovid and Two Types of Exile. Zbigniew Herbert and Osip Mandelstam. In D. Walczak-Delanois, K. Vandenborre & P. James (Eds.), From your land to Poland: on the commitment of writers Vol. 28. New Comparative Poetics (pp. 99-121). Bruxelles: Peter Lang.

2012

2011

2009

2008

 • A. van Nieukerken (2008). 'Maria', a poetic tale of Antoni Malczewski about the abundant Ukraine and the vacant steppe. In E. de Haard, W. Honselaar & J. Stelleman (Eds.), Literature and beyond: Festschrift for Willem G. Weststeijn on the occasion of his 65th birthday (Pegasus Oost-Europese studies, 11-1) (pp. 465-491). Amsterdam: Pegasus.
 • A. van Nieukerken (2008). 'Stigma', a short story by Cyprian Kamil Norwid: in search of traces of sacred history on the surface of the world. In S. Brouwer (Ed.), Dutch contributions to the fourteenth international congress of Slavists: Ohrid, September 10-16, 2008: literature Vol. 51. Studies in Slavic Literature and Poetics (pp. 77-131). Amsterdam: Rodopi.
 • A. van Nieukerken (2008). Herbert: relatywizm poznawczy wobec absolutyzacji etyki (na przykładzie recepcji jego twórczości w krajach anglosaskich i Holandii). In W. Browarny, J. Orska & A. Poprawa (Eds.), Herbert (nie)oswojony (pp. 89-105). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

2007

 • A.J. van Nieukerken (2007). Zasady Konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka. In J. Dembinska-Pawelec & Dariusz-Pawelec (Eds.), "Obchodzę urodziny z daleka ... ": szkice o Stanisławie Barańczaku (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatura Polskiej, 2577) (pp. 136-156). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • A. van Nieukerken (2007). Perspektywiczność sacrum: szkice o Norwidowskim romantyzmie (Badania Polonistyczne za Granicą, 17). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • A. van Nieukerken (2007). The anguish and glory of being an outsider. Russian Literature, 62 (4), 499-531. doi: 10.1016/j.ruslit.2007.10.011

2009

 • A. van Nieukerken (2009). Zbigniew Herbert: ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa. In J.M. Ruszar (Ed.), Niepewna jasność tekstu: szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008 (Biblioteka Pana Cogito) (pp. 214-263). Krakow: Wydawnictwo Platan.

2006

 • A.J. van Nieukerken (2006). Herbert- Sylwia Plath. In J.M. Ruszar (Ed.), Dialog i spór: Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści: materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006) (Biblioteka Pana Cogito) (pp. 386-406). Lublin: Gaudium.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen