Fotograaf: Chantal Bekker

mw. dr. C.M.H.G. (Camille) Creyghton

Nieuwste geschiedenis
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
 • Bezoekadres
  Bushuis
  Kloveniersburgwal 48  
 • C.M.H.G.Creyghton@uva.nl

Camille Creyghton is docente bij de opleidingen Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Ze doet onderzoek en publiceert op het terrein van de intellectuele geschiedenis, cultuurgeschiedenis en geschiedenis van het politieke en de politieke cultuur van het einde van de 18e tot de eerste helft van de 20e eeuw. Momenteel is ze een nieuw onderzoeksproject aan het opzetten over de transfer van ideeën onder politieke ballingen van diverse nationale herkomst in een aantal Europese steden in de periode 1815-1848. Ze interesseert zich in het bijzonder voor vraagstukken rondom revolutie en exil, politieke representatie, wetenschapsgeschiedenis en Europees denken. In december 2016 verdedigde zij haar proefschrift over het nachleben van de Franse historicus Jules Michelet in de Franse historiografie en politiek sinds 1870.

 

Onderzoek

Camille Creyghton werkt aan de volgende onderzoeksprojecten:

- Een nieuw, meerjarig project over transfer van ideeën onder politieke ballingen van diverse nationale herkomst in Parijs, Londen, Brussel en Bern in de periode 1815-1848. Dit project wordt momenteel gefinancierd met een beurs van het Vossius Center for the History of the Humanities and Sciences.

- Een Franstalige monografie op basis van haar proefschrift.

- Een aantal academische en populair-wetenschappelijke artikelen over normen van objectiviteit en onpartijdigheid en politiek engagement bij Franse historici aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, in het bijzonder tijdens de Dreyfusaffaire.

Daarnaast organiseert Camille samen met Matthijs Lok, Annelien De Dijn en René Koekkoek het Amsterdam Seminar Global Intellectual History.

Onderwijs

Momenteel is Camille Creyghton verbonden aan de opleiding Geschiedenis en de opleiding Cultuurwetenschappen.

Bij de opleiding Geschiedenis geeft zij in het academiejaar 2017-2018 de vakken Inleiding in de Geschiedenis 1 en 2, Geschiedenislab 2 (over intellectuele correspondentie in de eerste helft van de 19e eeuw), en Onderzoeksseminar (over nationalisme).

Bij de opleiding Cultuurwetenschappen is zij verantwoordelijk voor de vakken Cultuurgeschiedenis 1: Hoofdlijnen en hoogtepunten, Cultuurgeschiedenis 2: Historiografisch debat en canonvorming en (samen met prof. dr. René Boomkens) Cultuurtheorie 2: Debatten over moderniteit. Cultuurgeschiedenis 1 is een verplicht van voor propedeusestudenten Cultuurwetenschappen en daarnaast een keuzevak bij verschillende opleidingen. Cultuurgeschiedenis 2 bouwt voort op Cultuurgeschiedenis 1 en is een verplicht vak voor tweede bachelorstudenten Cultuurwetenschappen. Cultuurtheorie 2 is eveneens een verplicht vak voor tweedejaars Cultuurwetenschappen en maakt tevens deel uit van de minor esthetica. Het vak is ook een populair keuzevak. Meer informatie over de inhoud van deze vakken is te vinden in de studiegids.

Ze begeleidt bachelor- en masterscripties op het terrein van de cultuurgeschiedenis, intellectuele geschiedenis, politieke geschiedenis en cultuurtheorie.

Curriculum vitae

Camille Creyghton promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift La survivance de Michelet. Historiographie et politique en France depuis 1870. Vervolgens verbleef ze met een beurs van het Landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren drie maanden aan het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn en was ze Research Fellow van het Vossius Center for the History of Humanities and Sciences. In de winter van 2018 zal zij als Visiting Fellow aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz verblijven. De afgelopen jaren doceerde ze over de kunst- en cultuurgeschiedenis van de Renaissance tot heden, moderne cultuurtheorie en –kritiek, geschiedenis van de filosofie en nationalisme.

Ze studeerde geschiedenis en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales te Parijs. Tijdens haar studies in Leuven schreef ze mee aan een reeks handboeken voor het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen, getiteld Passages. Naast haar academische werk schrijft ze met enige regelmaat toneelkritieken voor Theaterkrant.nl, een online magazine voor de podiumkunsten.

Camille Creyghton is a lecturer in History and Cultural Studies. She researches and publishes within the domains of intellectual history, cultural history, history of the political and political culture of the end of the 18th until the first half of the 20th century. Currently, she is developing a new research project on the transfer of ideas among political exiles from various national backgrounds in a couple of European cities in the period 1815-1848. Her main interests concern questions about revolution and exile, political representation, history of science and humanities, and European thought. In December 2016, she defended her PhD thesis on the afterlife of the French historian Jules Michelet in French historiography and politics since 1870.

 

Research

Camille Creyghton is conducting the following research projects:

- A new long-term project on the transfer of ideas among political exiles from various national backgrounds in Paris, London, Brussels and Bern in the period 1815-1848. This project is currently financed with a grant of the Vossius Center for the History of the Humanities and Sciences.

- A monograph based on her PhD thesis in French.

- A couple of academic and popular scientific articles on norms of objectivity and impartiality, and political engagement among French historians at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, in particular during the Dreyfus Affair.

In addition, Camille, with Matthijs Lok, Annelien De Dijn and René Koekkoek, organizes the Amsterdam Seminar Global Intellectual History.

Teaching

At present, Camille Creyghton lectures in History and Cultural Studies. In the History programme, she teaches the courses Introduction to History 1 and 2, Historical laboratory 2 (about intellectual correspondences in the first half of the 19th century), and Research Seminar (about nationalism).

In the Cultural Studies programme, she is responsible for the courses Cultural History 1: Main Issues and Highlights; Cultural History 2: Historiographical Debate and Canon Formation; and (together with prof. René Boomkens) Cultural Theory 2: Debates on Modernity. Cultural History 1 is a compulsory course for first year’s students Cultural Studies and an elective in various bachelor programmes. Cultural History 2 builds on Cultural History 1 and is compulsory for second year’s students Cultural Studies. Cultural Theory 2 is also compulsory for second year’s students Cultural Studies, and is in addition part of the minor programme Aesthetics. The course is a popular elective too. More information on the contents of these course can be found in the study guide.

Camille supervises bachelor and master theses in cultural history, intellectual history, political history and cultural theory.

Curriculum vitae

In 2016, Camille Creyghton obtained the doctorate at the University of Amsterdam with the thesis La survivance de Michelet. Historiographie et politique en France depuis 1870. After that, she stayed three months at the Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin with a grant of the Dutch Network of Women Professors and was she a Junior Research Fellow at the Vossius Center for the History of Humanities and Sciences. In the winter of 2018, she will be a Visiting Fellow at the Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz. During the last years, she taught on art history and cultural history from the Renaissance till the present, modern cultural theory and cultural criticism, the history of philosophy and nationalism.

She studied history and philosophy at the K.U.Leuven (Belgium) and the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. During her studies in Leuven she contributes writing a series of history textbooks for Flemish secondary schools, entitled Passages. In addition to her academic work, she regularly writes theatre reviews for Theaterkrant.nl, an online magazine for the performing arts.

Camille Creyghton est chargée de cours dans les programmes d’Histoire et Cultural studies. Elle fait des recherches et publie dans le domaine de l’histoire intellectuelle, l’histoire culturelle et l’histoire du politique et de la culture politique de la fin du 18ème jusqu’à la première moitié du 20ème siècle. Actuellement, elle est en train de lancer un nouveau projet de recherche sur le transfert d’idées entre des exilés politiques d’origines nationales différentes dans quelques villes européennes dans la période 1815-1848. Elle s’intéresse en particulier pour des questions concernant révolution et exile, représentation politique, histoire des sciences et pensée européenne. En décembre 2016, elle a soutenu sa thèse sur la postérité de l’historien Jules Michelet dans l’historiographie et la politique française depuis 1870.

 

Recherches

Camille Creyghton développe en ce moment les projets de recherche suivants :

- Un nouveau projet pluriannuel sur le transfert d’idées entre des exilés politiques d’origines nationales différentes à Paris, Londres, Bruxelles et Berne dans la période 1815-1848. Ce projet est actuellement financé par une bourse du Vossius Center for the History of the Humanities and Sciences.

- Une monographie en français basée sur sa thèse de doctorat.

- Un certain nombre d’articles académiques et vulgarisants sur les normes d’objectivité et impartialité et l’engagement politique d’historiens français à la fin du 19ème et début du 20ème siècle, en particulier en relation avec l’Affaire Dreyfus.

En outre, Camille organise avec Matthijs Lok, Annelien De Dijn et René Koekkoek l’Amsterdam Seminar Global Intellectual History.

Enseignement

Actuellement, Camille Creyghton enseigne dans les programmes d’Histoire et des Cultural Studies. Dans le programme d’Histoire, elle enseigne durant l’année 2017-2018 les cours Introduction à l’Histoire 1 et 2, Laboratoire d’Histoire (sur des correspondances intellectuelles au premier 19ème siècle), et Séminaire de recherche (sur le nationalisme).

Dans le programme des Cultural Studies, elle est responsable pour les cours d’Histoire culturelle 1 : grandes lignes et points forts, Histoire culturelle 2 : débat historiographique et formation du canon et (en coopération avec prof. dr. René Boomkens) Théorie de la culture 2 : Débats sur la modernité. Elle supervise en outre des mémoires de licence et de mastère en histoire culturelle, histoire intellectuelle, histoire politique et théorie de la culture.

Curriculum vitae

En 2016, Camille Creyghton a obtenu son doctorat à l’Université d’Amsterdam avec une thèse intitulée La survivance de Michelet. Historiographie et politique en France depuis 1870. Ensuite, elle a fait un séjour de recherche de trois mois à le Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte à Berlin avec une bourse du Réseau national de femmes professeurs et elle a été chercheuse au Vossius Center for the History of Humanities and Sciences. En l’hiver de 2018, elle sera Visiting Fellow au Leibniz-Institut für Europäische Geschichte à Mayence. Pendant les dernières années, elle a enseigné sur l’histoire culturelle et l’histoire de l’art de la Renaissance jusqu’au présent, la théorie et critique de la culture moderne, l’histoire de la philosophie et le nationalisme.

Elle a étudié l’histoire et la philosophie à la K.U.Leuven (Belgique) et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Pendant ses études à Louvain, elle participait à la rédaction d’une série de manuels en histoire pour l’enseignement secondaire en Flandre, intitulée Passages. En plus de son travail académique, elle écrit régulièrement des critiques de théâtre pour Theaterkrant.nl, une revue en ligne pour les arts du spectacle.

2018

 • Creyghton, C. (2018). Impartiality, Objectivity, and Political Engagement in Nineteenth-Century French Historiography: Monod and the Dreyfus Affair. History of Humanities, 3(2), 279-302. DOI: 10.1086/699296  [details] 

2016

 • Creyghton, C., Huistra, P., Keymeulen, S., & Paul, H. (2016). Virtue language in historical scholarship: The cases of Georg Waitz, Gabriel Monod and Henri Pirenne. History of European Ideas, 42(7), 924-936. DOI: 10.1080/01916599.2016.1161536  [details] 

2014

 • Creyghton, C. (2014). La formation de l'identité étudiante sous la Troisième République et les obsèques de Jules Michelet. Revue belge de philologie et d'histoire = Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 92(4), 1151-1172. [details] 
 • Creyghton, C. (2014). Vaderfiguren in de historiografische canon. De casus Jules Michelet. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(1), 21-40. DOI: 10.5117/TVGESCH2014.1.CREY  [details] 

2011

 • Creyghton, C. (2011). «Histoire, mémoire de l’humanité»: l’influence de Bergson sur la conception de l’histoire et celle de la mémoire de Charles Péguy. L'Atelier du Centre de Recherches Historiques, 7. DOI: 10.4000/acrh.3593  [details] 

2018

 • Creyghton, C. M. H. G. (2018). Gabriel Monod et le travail dans les archives de Michelet. Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 36, 59-74.

2013

2018

2015

 • Creyghton, C. M. H. G. (2015). Stéphane Leteuré, Camille Saint-Saëns et le politique de 1870 à 1921. Le drapeau et la lyre [Review of: (2014) Stéphane Leteuré, Camille Saint-Saëns et le politique de 1870 à 1921. Le drapeau et la lyre]. Revue belge de philologie et d'histoire = Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 93(2), 566-567.

2014

 • Creyghton, C. (2014). Een poging het bekende verhaal over de Annales te doorbreken [Bespreking van: J. Tendler (2013) Opponents of the Annales School]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(3), 496-497. DOI: 10.1557/TVGESCH2014.3.CREY  [details] 
 • Creyghton, C. (2014). Revolutie op de bühne: Dantons dood van Georg Büchner. Streven, 81(1), 44-54. [details] 

2013

 • Creyghton, C. (2013). [Review of: I. Noronha-DiVanna (2010) Writing history in the Third Republic]. French History, 27(1), 140-141. DOI: 10.1093/fh/crs136  [details] 

2010

 • Creyghton, C. (2010). [Bespreking van: J. Tollebeek, H. te Velde (2009) Het geheugen van de Lage Landen; J. Tollebeek (2008) België, een parcours van herinnering. - 1: Plaatsen van geschiedenis en expansie; J. Tollebeek (2008) België, een parcours van herinnering. - 2: Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie; W. van den Doel (2005) Nederland in de twintigste eeuw; J. Bank, M. Mathijsen (2006) Nederland in de negentiende eeuw; M. Prak (2006) Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw; W. Blockmans, H. Pleij (2007) Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125(4), 112-114. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.7138  [details] 
 • Draye, G., Creyghton, C. M. H. G., & Verhaegen, S. (2010). Passages. Het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Methode geschiedenis derde graad ASO - 5e en 6e jaar. Averbode: Uitgeverij Averbode.

2009

 • Creyghton, C. M. H. G. (2009). De schoonheid en de dood. De dood in Venetië van Thomas Mann als een novelle over de kunst. Streven, 76(8), 696-705.
 • Draye, G., Creyghton, C. M. H. G., & Verhaegen, S. (2009). Passages. De negentiende eeuw. Methode geschiedenis derde graad ASO - 5e jaar. Averbode: Uitgeverij Averbode.

Prijs

 • Creyghton, C. (2018). NWO Rubicon grant.
 • Creyghton, C. (2018). Prix de thèse de la Maison Auguste Comte.
 • Creyghton, C. (2017). Junior Vossius Research Fellowship.
 • Creyghton, C. (2016). Distinguished Women Scientists Fund.

Wetenschappelijke positie

 • Lok, M., Creyghton, C. M. H. G. & Koekkoek, R. (2018). Director & Coordinator Amsterdam Seminar for Global Intellectual History, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES).

Mediaoptreden

 • Creyghton, C. (18-06-2015). Is het nationalisme terug van weggeweest? [Radio] Radio 5. Is het nationalisme terug van weggeweest?.

2016

 • Creyghton, C. M. H. G. (2016). La survivance de Michelet: Historiographie et politique en France depuis 1870 [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen