dhr. dr. B. (Bernard) Rebel


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
 • Bezoekadres
  BG 2
  Turfdraagsterpad 15  Amsterdam
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • B.Rebel@uva.nl

Geschiedenis van de architectuur

Ben Rebel (1944) is Universitair Hoofddocent, werkte vanaf 1974 tot 2009-2010 aan het Kunsthistorisch Instituut en is gespecialiseerd in de geschiedenis van de moderne architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting. Buiten de opleiding speelde hij een rol in diverse instellingen als Stichting Architectuurmuseum, Vereniging Leliman, Docomomo, ARCAM en Europan. In 1983 promoveerde hij op het proefschrift " Het Nieuwe Bouwen, het functionalisme in Nederland 1918-1945 ". Met Gerrit Vermeer schreef hij meerdere edities van de " Historische Gids van Amsterdam " en de " Historische Gids van Rotterdam ". 

Onderwijs

Colleges, werkgroepen en excursies op het gebied van de moderne architectuur, volkshuisvesting en stedenbouw. De nadruk ligt de laatste jaren op transformatieprocessen in steden als Amsterdam, Berlijn, Parijs en New York. Veel aandacht wordt besteed aan de modernearchitectuurin zijn culturele en sociaal-economische context.Daarnaast staat ook de problematiek rond het behoud van jonge monumenten centraal. 2009 Masterexcursie "In het voetspoor van Le Corbusier": Stuttgart, Chaux, La Chaux-de-Fonds, Vevey, Ronchamp, Lyon, Firminy, La Tourette, Marseille, Pessac, Parijs en Guise. 2010 BA excursie New York "New York als metafoor voor de Nieuwe Wereld, Transformaties op het gebied van Stedenbouw, Architectuur en Beeldende Kunst".

Onderzoek

Ben Rebel maakt deel uit van de Editorial Board van " Avant Garde Critical Studies " en publiceert daar ook bij tijd en wijle in. Het onderzoek beweegt zich op het gebied van de Historische Avant garde en de moderne architectuur en stedenbouw. Hij is op dit moment, samen met Prof. Dr. Ralf Grüttemeier en Dr. Klaus Beekman bezig met de redaktie van een publicatie in deze reeks met als thema "Nieuwe Zakelijkheid" en verder is hij begonnen met het schrijven van het vierde deel van de Historische Gids van Amsterdam waarin de ontwikkelingen van de stad vanaf 1935 [Het Algemeen Uitbreidingsplan tot heden] aan bod komen.

Een selectie van publicaties ed

Rebel. B., " J.J. Vriend, het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen vriendschap en gevoel ", Wonen-TA/BK, 1975 nr.8, p. 21-28.

Rebel, B., " De Nieuwe Zakelijken en hun toekomstvisie ", Bouw 1975 nr. 40, p. 697-699.

Rebel, B., " De Nieuwe Zakelijken en hun toekomstvisie (2), Van bewoner tot consument ", Bouw1975 nr. 41, p. 707-710.

Rebel, B., " De volkswoningbouw van J.J.P. Oud ", in: " Kunst en Kunstbedrijf in Nederland 1914-1940 ", Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1977 deel 28, Fibula-van Dishoeck Haarlem 1978, p 127-168.

Rebel, B., " Het Van Abbemuseum 1964-1973: architectuurtentoonstellingen ", in " Museum in beweging?/"Museum in Motion ?",Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1979,p48-63.

Rebel, B., " B. Merkelbach, propagandist in woord en daad " in: Cat. tent. " Het Nieuwe Bouwen Voorgeschiedenis ", Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, Amsterdam 1982/83, Universitaire pers Delft 1982, p 170-176. 

Rebel, B., " De Amsterdamse architectenvereniging 'de 8 ' in: Cat. tent. " Het Nieuwe Bouwen in Amsterdam 1920-1960" , Stedelijk Museum Amsterdam 1983, Universitaire pers Delft 1983, p 8-51.

Rebel, B., " Het Nieuwe Bouwen, het functionalisme in Nederland 1918-1945 ", Van Gorcum Assen 1983 [Diss.], 404 pp.

Rebel, B., " Architectuur en stedebouw, een korte bijdrage aan de discussie over de verhouding tussen de disciplines architectuur en stedebouw " in: " Met eigen ogen, opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aanHans. L.C. Jaffé ", Meulenhof Amsterdam 1984, p 278-283.

Rebel. B., " Bouwstenenvoor architectuurgeschiedenis " in: H. van Rheeden (red.), " Kunstgeschiedenis in het onderwijs ", Wolters-Noordhoff Groningen 1985, p 162-180.

Rebel, B. e.a., " Hoog in Nederland, een onderzoek naar motieven achter hoogbouw ", Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam 1986, 77 pp.

Rebel, B., " Avantgarde Architecture in the Netherlands: towards a new tradition ", Interdisciplinairy and International Review Avant Garde, Rodopi Amsterdam 1987 0-nummer, p 41-57.

Rebel, B., "Het niet geaccepteerde plan van Merkelbach en Karsten voor de Pleinen-Zuid te Amsterdam (1929) " in: " Wonen in het verleden, Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie ", NEHA Amsterdam 1987, p 141-155.

Rebel, B. en Colenbrander, B., " Dick van Woerkom, Ontwerpen en Schrijven ", NDB/SAM/St. Wonen Amsterdam 1987, 40 pp.

Rebel, B., Wiebenga in Aalsmeer en zijn betekenis voor het Nieuwe Bouwen " in: " Jan Gerko Wiebenga Apostel van het Nieuwe Bouwen ",010 Rotterdam 1987, p 78-83.

Rebel,B., " Metropolis under control ", in: Interdisciplinary and International Review Avant Garde, 1988 no 1: Müller, M en Rebel, B. [samenst.], " Metropolis" , Rodopi Amsterdam 1988, p 93-116.

Rebel, B., " Parijs als decor voor Boffill's postmoderne architectuurtheater ", in: Rapports Het Franse Boek, 1991 no 2: " Architecture de Paris Mot & Image" , Rodopi Amsterdam 1991, p 50-61.

Rebel, B., " The Future of Housing of the Modern Movement in the Netherlands, 'Existenz' or Detoriation " in: DOCOMOMO Conference Proceedings, First International Conference 12-15 september 1990, Technische Universiteit Eindhoven, TUE Scientific Edition Eindhoven 1991, p 199-202.

Rebel, B., " Arven fra Jan Duiker ", in": ARKITEKTURTIDSSKRIFT B, 1991 no 47-48: " ARKITEKTUR HOLLAND" , p 101-116.

Rebel, B. en Vermeer, G., " d'Ailly's Historische Gids van Amsterdam ", SDUDen Haag 1992, 758 pp.

Rebel, B., " Le texte comme élément architectural ", in: Ritter, H. en Schulte Nordholt [ed.], " La Révolution dans les lettres" , Textes pour Fernand Drijkoningen, Amsterdam Rodopi 1993, p 369-380.

Rebel, B., " The Essence of the Modern Movement " in: Docomomo proceedings second international conference Bauhaus Dessau [1992] 1993, p. 54-58

Rebel, B. e.a., " Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester " [red. M. Kloos en B. de Maar], Amsterdam Architectura et Natura Pers,1994, 80 pp.

Rebel, B. en Vermeer, G., " Historische Gids van Rotterdam ", SDU Den Haag 1994, 384 pp.

Rebel, B. en Tellinga, J. [samenst.] en Lebesque, S. [red.], " Thuis in de Stad - Verstedelijking van Woongebieden / At Home in the City -Urbanisation of residential Areas ", Europan 3 [Resultaten van de derde Europan-Prijsvraag in Nederland / Results of the third European-Competition in the Netherlands, NAi Uitgevers Rotterdam, 1994.

Rebel, B., " De 8 is Resultante, HetNozema-Wereldomroepgebouw te IJsselstein, een architectuurhistorisch monument uit de tijd van de wederopbouw van de architecten Ben Merkelbach en Piet Elling ", in: " Historische Kring IJsselstein " No76,maart 1996,p 343-356.

Rebel, B., " B. Merkelbach, Het geweten van de moderne architectuur ", in: Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst, " 25 jaar Amsterdamse Kunstprijzen ", Amsterdam 1996, p. 187-197.

Rebel, B., " Das Manifest und die moderne Architektur in den Niederlanden ", in: H. van den Berg en R. Grüttemeier [eds.], " Manifeste: Intentionalität" , Avant-Garde Critical Studies 11, Rodopi Amsterdam-Atlanta 1998, p 259-287.

Rebel, B., " Een ten dele geslaagde reddingspoging: Het NOZEMA-Wereldomroepgebouw te IJsselstein ", Simulacrum 1998 no 3, p 16-21.

Rebel, B en Vermeer, G., " Historische Gids van Amsterdam, De oude binnenstad ", Amsterdam Publishers Amsterdam 2000. [2004: Verbeterde en geactualiseerde herdruk], 288 pp.

Rebel, B., " Mahez, een architectuurhistorische analyse ", Nieuwsbrief Docomomo NL , Faculteit Bouwkunde TU Delft, jaargang 3 nr. 6, 2003, p 12-13.

Rebel, B., " Stedenbouw tussen individu en gemeenschap ", in: C. Jansen [red.] " Stedenbouw Eigenbouw ", Amsterdam 2003, p 4-9.

Rebel, B.en Vermeer, G., " Historische Gids van Amsterdam, De 17de-eeuwse stadsuitleg ", Amsterdam Publishers Amsterdam 2004, 308 pp.

Rebel, B.," De openluchtschool van Jan Duiker, een manifest van het Nieuwe Bouwen ", in: C. Griep en J. Spier [red.], " 75 jaar licht & lucht, eerste openluchtschool voor het gezonde kind, Amsterdam ", Stichting voor openluchtscholen voor het Gezonde kind, Amsterdam 2005, p 26-53.

Rebel, B., " De moderne architectuur in woord en beeld ", "Simulacrum ", 2007 nr. 2, p 22-26.

Rebel, B., " Architectural Criticism in de 8 en Opbouw", in: K. Beekman en J. de Vries [ed], "Avant-Garde and Critisism" , Avant-Garde Critical Studies 21, Rodopi Amsterdam-New York 2007, p 31-54.

Rebel, B., " De permanente transformatie van de stad, De straat waar ik geboren ben bestaatniet meer ", Simulacrum 2008 nr. 3/4, p 6-11.

Rebel, B. en Vermeer. G., " Amsterdam en haar problematische verhouding met het Centraal Station" , 100ste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum , Amsterdam 2008, p 10-45.

Rebel, B., 'Benjamin Merkelbach 1901-61, His contribution to the Dutch Architecture after the Second Worldwar', Universidad Politéchnica Madrid, 29-10-2008 .  

Rebel, B., 'Nederlandse architectuur 1940-1980', Nederlands Architectuur Instituut (NAi) Rotterdam, Zoetermeer, 10-04-2008.

 Rebel, B., 'Rotterdamse architectuur tijdens het Interbellum', Nederlands Architectuur Instituut (NAi) Rotterdam, Rotterdam, 26-04-2008.  

Rebel, B., " Fusion inde Transvaalbuurt" , Simulacrum 2010 nr. 2/3 [Beyond the Horizon], p 116-121.

Rebel, B., "Wordt Harlem the Place to be?" , Gesprek met Joris Luyendijk in "Met het Oog op Morgen", 13-07-2010.

Rebel, B, Stissi, V en Vermeer. G, " Historische Gids van Amsterdam, Stadsuitbreidingen 1860-1935 ", Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2010, 704 pp.

Rebel, B. en Vermeer, G., "De ontwikkeling van de Volmaweg in het beschermde dorpsgezicht Grou Kom - Planbeoordeling" , Almere/Muiderberg, april 2011, 9 pp.

Excursie Parc de la Vilette Parijs

Topdown: De inrichting van de openbare ruimte door de overheid.                                     

Excursie New York Harlem. Bottum up: De inrichting van de openbare ruimte door het individu.

2013

 • Rebel, B. (2013). The Appearance and Disappearance of the Term Nieuwe Zakelijkheid in Dutch Modern Architecture. In R. Grüttemeier, K. Beekman, & B. Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (pp. 135-170). (Avant-Garde Critical Studies; No. 29). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]

2008

 • Rebel, B., & Vermeer, G. (2008). Amsterdam en haar problematische verhouding met het Centraal Station. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 100, 10-45. [details]

2007

 • Rebel, B. (2007). Architectural Criticism in de 8 en Opbouw. In K. Beekman, & J. de Vries (Eds.), Avant-garde and Criticism. (pp. 31-54). (Avant-Garde Critical Studies; No. 21). Amsterdam-New York: Rodopi. [details]

2011

 • Rebel, B., & Vermeer, G. (2011). De ontwikkeling van de Volmaweg in het beschermde dorpsgezicht Grou Kom: planbeoordeling. Almere/Muiderberg: CB. [details]

2010

 • Vermeer, G., Rebel, B., & Stissi, V. (2010). Historische gids van Amsterdam. - [6e dr.] - Dl. 3: De stadsuitbreidingen 1860-1935. Amsterdam: Bas Lubberhuizen. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen