dhr. R.J. (Remko) Voogd


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Challenges to Democratic Representation
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: B10.01
 • Postadres:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • R.J.Voogd@uva.nl

De toegenomen volatiliteit van de steun voor politieke partijen in vele Westerse maatschappijen wordt als een van de belangrijkste transformaties gezien binnen het functioneren van de constitutionele democratie in de afgelopen twee decennia. Deze volatiliteit komt zowel tot uiting in de succesvolle opkomst van nieuwe politieke partijen alsook doormiddel van de erosie van de traditionele electorale basis waar gevestigde partijen vroeger op konden rekenen. Samen met de transformatie dat steeds meer verantwoordelijkheden en taken van nationale overheden worden overgeheveld naar andere politieke besluitvormingsniveaus - zoals de EU, provincies of gemeenten - vormt de toename van de electorale volatiliteit  wat we ook wel noemen 'de democratische uitdaging'. Partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor het beleid terwijl zij over steeds minder beleidsterreinen echt iets te zeggen hebben.  De 'democratische uitdaging' behelst dan ook vooral de vraag hoe nationale regeringen en politieke partijen onder het gegeven van de limitatie van hun invloed om moeten gaan met de toegenomen volatiliteit van het electoraat?

Binnen het door het NWO gefinancierde TOP-Grant project; ‘De Democratische Uitdaging: Veranderende verantwoordelijkheden en toenemende volatiliteit’, zal deze PhD dissertatie zich richten op de relatie tussen de toegenomen volatiliteit (individueel en context niveau) en verschillende soorten van steun voor politieke processen. Gebaseerd op het theoretische raamwerk van o.a. Easton (1975), Dalton (2004) en Norris (2011) zal er een onderscheid gemaakt worden tussen specifieke vormen van steun en diffuse vormen van steun. Ook zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende politieke objecten waar steun aan verleend kan worden zoals het politieke regime of de meer specifieke politieke autoriteiten. Zowel de rol van verschillende soorten politieke steun en vertrouwen bij het tot stand komen van de wisselende individuele partijvoorkeuren, alsook de invloed van de toenemende electorale volatiliteit (op het systeemniveau) op het politiek vertrouwen zullen aan de orde komen in het onderzoek. Electorale volatiliteit zal dus zowel als afhankelijke en als onafhankelijke variabele fungeren in het onderzoek.   Aan de hand van verschillende datasets met panel data (1Vandaag Opinie Panel en TNS NIPO 2012  verkiezingsonderzoek) en cross-nationale survey data (European Social Surveys, European Values Surveys) zullen de mogelijke causale relaties tussen volatiliteit en steun onderzocht worden.    

 

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen