Secretaris van de universiteit

De secretaris van de universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf.

De secretaris heeft het mandaat over het personeel van de centrale eenheden en over gebouwen die in gebruik zijn door de centrale eenheden, de verhuurde panden en de leegstand. Als Chief Security Officer (CSO) is zij verantwoordelijk voor de Integrale Veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de Universiteit van Amsterdam.
Verder is het arbomandaat belegd bij de Secretaris; zij is - waar het de centrale eenheden betreft - bevoegd tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en de milieuhygiëne.

 • mw. drs. C. (Calluna) Euving MBA

  Secretaris Universiteit van Amsterdam

  Secretaris van de universiteit
  C.Euving@uva.nl

  Secretariaat: Gina Soedira
  secretariaat-secretaris@uva.nl
  T: 020 525 12 28

  Ga naar detailpagina