Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijs in collegejaar 2020/2021

Veelgestelde vragen (aankomende) student

 • Ben ik verplicht om naar de campus te komen?

  We begrijpen dat het niet voor iedereen makkelijk of mogelijk is naar de campus te komen. Je aanwezigheid op de campus is dan ook vrijwillig tenzij de situatie dat niet toelaat (bijvoorbeeld bij practica). Als je in het buitenland bent, of vanwege gezondheidsrisico’s of quarantaineverplichting niet naar de campus kan of wil komen, zoekt je opleiding met je naar een alternatief.

 • Wanneer kan ik mijn online gemaakte tentamen inzien?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, heb je recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. Examinatoren zullen hun best doen om inzage online mogelijk te maken, danwel vragen om uitstel van de inzagemogelijkheid. We vragen hiervoor je begrip.

 • Ik ben bezig met mijn scriptie. Blijft de deadline hiervoor hetzelfde?

  Veel studenten zijn momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat je niet de benodigde data kunt verzamelen of minder toegang hebt tot relevante bronnen. De opleidingen houden hier zoveel mogelijk rekening mee en kijken – indien nodig – welke maatregelen getroffen kunnen worden. Bijvoorbeeld het aanbieden van bestaande datasets. Indien normale afronding niet mogelijk is, zal de opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aanbieden aan de student. Zo’n regeling wordt in overleg met de examencommissie van je opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.

 • Honours en Cum laude afstuderen: wat zijn de regels?

  Voor het academisch jaar 2019–2020 zijn vorig jaar UvA-brede richtlijnen gemaakt voor de examencommissies m.b.t hoe om te gaan met de eisen ten aanzien van honours en cum laude gedurende de coronacrisis. Die richtlijnen worden niet voortgezet voor het lopend academisch jaar. Academische Zaken heeft een uitvraag gedaan en de uitkomst daarvan is dat er geen hernieuwde richtlijnen noodzakelijk zijn. De examencommissies hebben op basis van de bestaande regelingen voldoende handvatten om, waar nodig, coulance te betrachten.

 • Kan ik een fysieke afspraak met een studieadviseur maken?

  Zowel studenten als studieadviseurs hebben aangegeven behoefte te hebben aan 1-op-1 gesprekken op locatie. Een fysieke afspraak is daarom nu in sommige gevallen mogelijk.

  Elke studieadviseur mag zelf bepalen of hij/zij zich comfortabel voelt bij een gesprek op locatie. 

  De gesprekken vinden op afspraak  plaats. Natuurlijk blijven de 1.5 meter maatregel en andere maatregelen gelden.

  Studenten kunnen bij studieadviseurs terecht met vragen over hun academische loopbaan, maar ook voor problemen die voortkomen uit de studie of persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie en het studeren. Studenten vinden meer informatie over studieadviseurs in de A-Z-lijst van hun opleiding.

Veelgestelde vragen over collegegeld

 • Is het in collegejaar 2021-2022 nog mogelijk toegelaten te worden op basis van de 'zachte knip?'

  De ‘zachte knip’, die ervoor zorgt dat studenten met (beperkte) vertraging aan een master-opleiding kunnen beginnen, geldt ook in 2021-2022 . Als richtlijn wordt gehanteerd dat de vertraging in de bachelor niet meer dan 15 EC mag zijn, omdat er anders geen studeerbaar programma overblijft (er moeten dan teveel punten in de masterfase worden behaald).

  De zachte knip geldt voor studenten met een vooropleiding uit de EER. Voor studenten met een vooropleiding uit niet EER-landen blijft de harde knip gelden. Dit geldt voor EER- en niet-EER -studenten.

  Voor schakelstudenten is eerder al bepaald dat zij collegegeld voor de masteropleiding (hoofdinschrijving) betalen en de vergoeding voor het schakeltraject niet hoeven te voldoen als ze vanuit een schakelprogramma doorstromen naar de masteropleiding. Studenten in de bacheloropleiding die op basis van de zachte knip doorstromen naar een schakeltraject, betalen alleen het collegegeld voor de bacheloropleiding en worden niet aangeslagen voor de vergoeding van het schakeltraject. Eventueel te veel betaalde vergoeding voor het schakeltraject zal worden verrekend of teruggestort. Deze richtlijn geldt in eerste instantie voor doorstroming binnen de UvA.

Veelgestelde vragen over het BSA

 • Ontvangen eerstejaars studenten een BSA in 2020-2021?

  In het afgelopen studiejaar is het Bindend Studieadvies (BSA) uitgesteld. Zo gaven universiteiten de eerstejaars studenten extra ruimte om het minimumaantal studiepunten te behalen in een onzeker jaar. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft besloten het BSA in 2020-2021 niet opnieuw uit te stellen. Studenten die met hun opleiding zijn begonnen in studiejaar 2020-2021 krijgen dus wel een BSA in het eerste jaar.

  Gezien de coronacrisis wordt de norm voor het BSA dit collegejaar wel verlaagd, met een bandbreedte van 10-15%. Studenten die met hun opleiding zijn gestart in het academisch jaar 2020 – 2021 en 6 EC minder dan de BSA-norm hebben gehaald, kunnen dus toch tot het volgend studiejaar worden toegelaten. Grosso modo hoeven eerstejaars studenten één groot vak minder af te ronden om door te kunnen stromen.

 • Kan een specifieke opleiding het BSA alsnog uitstellen?

  De UvA blijft het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Als het nodig is, zal een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding.

  Als een opleiding dit besluit, stellen we studenten hier voor 1 februari 2021 van op de hoogte. Daarnaast blijft het binnen de bestaande regelingen mogelijk om uitstel te verlenen aan individuele gevallen als studenten onevenredig in de knel komen.

  Neem hiervoor contact op met de faculteit van je opleiding.

 • Waarom is besloten het BSA niet opnieuw uit te stellen?

  Alle universiteiten houden data bij over de voortgang van studenten in de opleidingen. Uit die data zien we dat er afgelopen jaar nauwelijks studievertraging is ontstaan. Voor het komend jaar verwachten we dat vooralsnog ook niet, omdat het onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden, off- en online. Daarom zien de UvA en andere universiteiten geen aanleiding om het BSA opnieuw uit te stellen.

Veelgestelde vragen over collegejaar 2021-2022

Veelgestelde vragen online proctoring

 • Maakt de UvA gebruikt van online proctoring?

  Ja, maar alleen als er geen alternatief is. Als gevolg van de coronacrisis zoeken alle opleidingen zoveel mogelijk naar alternatieve vormen van toetsen, zoals timed take-home examens, mondelingen, eindopdrachten of essays. Voor sommige tentamens, zoals bijvoorbeeld multiple choice tentamens bij grote groepen, zijn geen alternatieve toetsvormen, onder andere vanwege het risico op fraude. Om uitstel van deze toetsen – waarvoor geen alternatief is gedurende de coronacrisis - te voorkomen is proctoring een oplossing. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen. Het biedt ook internationale studenten de mogelijkheid tentamens af te leggen zonder terug te keren.

  medewerkers over online proctoring.

 • Kan Proctorio zien of er sprake is van fraude?

  Online Proctoring software signaleert verdacht gedrag, maar bepaalt niet of er sprake is van fraude. Dat blijft altijd de verantwoordelijk van de examinator en de examencommissie van de UvA.

 • Is het systeem waterdicht?

  Testen wijzen uit dat het systeem goed is in het detecteren van bedrog, maar fraude is nooit voor 100% uit te sluiten. Bij de alternatieve toetsen zoals timed take-home of andere vormen is dat ook het geval.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden?

  Als er voor een tentamen geen alternatieve toets is en gekozen wordt voor online proctoring, ontvang je vanuit je opleiding ruim van tevoren meer informatie. Je krijgt dan tijdig instructies over de software, hoe je deze moet installeren en hoe je je moet voorbereiden. Je krijgt ook te horen waarop wordt gelet en hoe beoordeling van afwijkingen plaatsvindt. En je krijgt een oefentoets, om te testen of je eigen apparatuur, software en internet verbinding goed genoeg zijn om het tentamen te kunnen doen.

 • Ik kan/wil het tentamen niet thuis maken. Zijn er alternatieven?

  Zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor je thuis geen tentamen kunt doen, neem dan contact op met je opleiding om - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - in een van de UvA-gebouwen het tentamen te maken. Daarbij kun je gebruikmaken van de proctoring software.

  De onderwijsbalie van je opleiding beoordeelt je aanvraag en weegt je bezwaren af. Voor bezwaar tegen proctoring geldt dat de UvA een afweging maakt tussen verwerking van persoonsgegevens en het belang om tentamens te kunnen afnemen in deze tijd. Het beroep op privacy als enkel feit is onvoldoende om in aanmerking te komen voor een uitzondering.

 • Waarom is er geen alternatief voor online proctoring?

  De afweging of online proctoring ingezet kan worden voor een bepaald tentamen wordt gemaakt door de onderwijsdirecteur in overleg met de examencommissie. Dat gebeurt op basis van de beoordeling van eventuele alternatieven, groepsgrootte en aard van de toetsvorm.

  Andere manieren van toetsen, zoals bijvoorbeeld essays, mondelingen of timed take-home examens, zijn soms niet mogelijk. Denk aan multiple choice-tentamens bij grote groepen.

  De belangrijkste reden is dat we moeten kunnen weten wie het tentamen maakt én dat er niet wordt gefraudeerd. Bij een take-home tentamen is het moeilijk te verifieren wie het tentamen maakt. Met online proctoring kunnen we zowel de identiteit van de student verifiëren als online surveilleren.  

  Daarnaast blijkt dat bepaalde beperkingen die zijn opgelegd bij bijvoorbeeld online multiple choice en/of essay-toetsen (denk aan antwoorden moeten geven in een korter tijdsbestek en niet heen en weer mogen scrollen tussen de verschillende vragen) door studenten als stressvol worden ervaren. Tentamens met online proctoring lijken meer op een normale manier van toetsen.

  Tot slot leidt het vervangen van multiple choice-tentamens door open-boek of essay-tentamens tot veel extra werk voor docenten, die momenteel al zeer druk zijn met het voorbereiden van online colleges. Alternatieve toetsvormen zijn ook daarom soms niet mogelijk.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

  Als er geen alternatieven zijn en er wordt van online proctoring gebruikt gemaakt, dan zal hierover door de opleiding ruim van tevoren meer informatie worden verstrekt. Je ontvangt dan een handleiding met uitgebreide instructies.

Veelgestelde vragen docent

De Keep on Teaching pagina's zijn ingericht voor alle docenten van de UvA om ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van online onderwijs en tentamens. Daarnaast ontvang je als docent veel informatie via de onderwijsorganisatie van jouw faculteit. Deze richtlijnen voor, bijvoorbeeld, de omzetting naar online tentamens of het begeleiden van projecten, kunnen namelijk verschillen per faculteit of opleiding.

 • Op welke termijn moet ik studenten inzage geven in de gemaakte tentamens?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, hebben studenten recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. De richtlijn is dat examinatoren de studenten twee opties bieden:

  1. Inzage online. Er zijn verschillende best practices. Deze zijn bekend bij facultaire toetsdeskundigen.
  2. Uitstellen van de inzage van de schriftelijke tentamens.
 • Ik ben momenteel studenten aan het begeleiden bij hun scriptie. Welke regels gelden?

  Een groot aantal studenten is momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat studenten niet de benodigde data kunnen verzamelen of minder toegang hebben tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen. Richtlijnen voor scriptiebegeleiding worden via de onderwijsorganisatie van de faculteit waar je werkt met docenten gedeeld.

 • Waar kan ik informatie en regelingen terugvinden die gelden voor het onderwijs binnen mijn faculteit?

  Omdat informatie en regelingen kunnen verschillen per faculteit en/of opleiding, worden deze zoveel mogelijk ‘via de lijn’ gecommuniceerd. Dat wil zeggen: via onderwijs- en/of opleidingsdirecteuren, dan wel via de onderwijsondersteunende organisatie. Het advies is daarom om naast Canvas, ook je e-mail goed in de gaten te blijven houden. Als je belangrijke informatie mist over onderwijsprocedures, vraag er dan naar bij de opleidingsdirecteur. Deze kan je vraag indien nodig weer ‘naar boven’ uitzetten.

  We kunnen ons heel goed voorstellen dat je in deze hectische tijd nog wel eens een e-mail over het hoofd ziet of niet snel kunt terugvinden. Hieronder staat per faculteit waar je belangrijke documenten of mededelingen, indien online beschikbaar, kunt terugzoeken.

  Economie en bedrijfskunde

  In de wekelijkse EB nieuwsbrief informeert het faculteitsbestuur medewerkers aangaande de corona-gerelateerde mededelingen.

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Docenten binnen de FGw worden per mail geïnformeerd door de onderwijsdirecteuren. De belangrijkste updates staan in de wekelijkse nieuwsflits en kun je terugvinden op de medewerkerswebsite van FGw.

  Maatschappij & Gedrag

  Belangrijke informatie over onderwijs wordt door de onderwijsdirecteuren per domein onder docenten verspreid, deze communicatie gaat per e-mail en via Canvas. Daarnaast worden belangrijke updates gedeeld in de wekelijkse nieuwsbrief.

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Docenten van de FNWI worden per mail geïnformeerd door de opleidingsdirecteuren over regelingen en ontwikkelingen die hen aangaan. De belangrijkste mededelingen staan in de wekelijkse nieuwsbrief. Regelingen zijn terug te vinden op de docentensite in Datanose.

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Docenten binnen de FdR worden geïnformeerd door de onderwijsdirecteuren. De belangrijkste updates staan in de 2-wekelijkse nieuwsbrief en zijn te vinden in de Docentenwijzer.

Collegejaar 2021-2022