Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Updates coronavirus

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier de laatste updates. Laatste update: 14 oktober.

De informatie uit de updates is ook altijd verwerkt in de informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) rondom verschillende onderwerpen op uva.nl/corona. Lees als student of medewerker ook de wekelijkse nieuwsbrieven voor de laatste informatie.

Update 14 oktober 2020: Mondkapjes op de UvA, gepland onderwijs gaat door

In de persconferentie van 13 oktober maakte het kabinet aanvullende maatregelen bekend ter bestrijding van het coronavirus. Deze gelden in eerste instantie voor de komende vier weken. Hieronder lees je wat de impact van die maatregelen is op de UvA.

Mondkapjes op de UvA

Het kabinet wil een mondkapjesplicht op korte termijn juridisch mogelijk maken. Vooruitlopend op de verplichting heeft het kabinet nu ook aangegeven dat mondkapjes in het hoger onderwijs gedragen moeten worden als studenten en medewerkers van A naar B gaan tussen colleges door.

Voor de UvA betekent dit dat vanaf nu een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen in alle binnenruimten (gangen, liften, hallen etc.), totdat je op de plaats van bestemming bent. Dit geldt ook voor de bibliotheek. We vragen je het mondkapje pas af te doen tijdens colleges of achter een werkplek. Hou je het kapje liever op? Dan mag dat natuurlijk.

Voor sommige ruimtes (zoals laboratoria) gelden speciale richtlijnen, deze hebben altijd voorrang op de algemene richtlijnen van de UvA.

Gepland onderwijs gaat door

Onderwijsactiviteiten van universiteiten zijn vrijgesteld van de maximale groepsgrootte van 30 personen. Ook tentamens kunnen doorgaan zonder beperking van de groepsgrootte, uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Ook studieplekken blijven beschikbaar. Studenten worden op de hoogte gebracht van activiteiten die niet door gaan.

Bul- en diploma-uitreikingen

Onderwijs gerelateerde activiteiten zoals promoties, buluitreikingen en diploma-uitreikingen, mogen doorgaan tot een maximum van 30 personen per bijeenkomst. Om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken heeft het de voorkeur dat eerst gekeken wordt naar (online) alternatieven. Er mag helaas na afloop geen receptie plaatsvinden.

De feestelijke ‘inhaalbuluitreikingen’, die georganiseerd werden voor degenen die dit voorjaar online promoveerden, worden voorlopig opgeschort.

Evenementen

Eerder werden evenementen die niet onderwijs- of onderzoekgerelateerd zijn al opgeschort. Nu geldt dat ook voor evenementen die wél onderwijs- of onderzoeksgerelateerd zijn, zoals kleinschalige symposia. Die zijn de komende vier weken niet mogelijk.

Ook activiteiten van studieverenigingen kunnen niet meer doorgaan, ook niet als ze een inhoudelijk karakter hebben. Ook dit geldt voor de komende vier weken. Gegeven het belang van activiteiten van  studieverenigingen voor het onderwijs zullen we deze beperking zodra het kan weer verruimen.

Vragen?

Bekijk de informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op uva.nl/corona of mail naar coronavragen@uva.nl.

 • Update 1 oktober 2020: Uitwisselingsprogramma's tweede semester gaan niet door

  De UvA-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het tweede semester worden geannuleerd. Het besluit is gebaseerd op afwegingen op het gebied van veiligheid, academische meerwaarde en uitvoerbaarheid. In mei werd al besloten de fysieke studentenuitwisseling in het eerste semester te annuleren en in het najaar te besluiten over studentenuitwisseling in het tweede semester.   

  Met de studenten die niet voor uitwisseling naar het buitenland kunnen, is contact opgenomen. In overleg met hen wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. De opties verschillen per student, per faculteit en per partneruniversiteit, bijvoorbeeld uitstel van de uitwisseling, het volgen van een minor, keuzevak of project aan de UvA of online onderwijs volgen bij een partneruniversiteit. 

  Het CvB zal in het voorjaar van 2021 een besluit nemen over het wel of niet hervatten van de studentenuitwisseling in het eerste semester van het academisch jaar 2021-2022. 

 • Update 29 september 2020: Nieuwe coronamaatregelen - effect op de UvA  

  Gisteravond heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, evenals de burgemeester van Amsterdam. Deze gelden vooralsnog voor de komende drie weken, dus tot 20 oktober. De maatregelen betreffen niet specifiek de onderwijssector, maar hebben wel implicaties voor de UvA.  

  Onderwijs 

  Voor het onderwijs verandert er op dit moment niets. De nieuwe regels met betrekking tot groepsgrootte – maximaal 30 personen binnen en 40 personen buiten – gelden niet voor het onderwijs; de onderwijssector is door het kabinet uitgezonderd van de maatregelen. Dit betekent het volgende:  

  • Het fysieke onderwijs blijft zoals nu gepland is. 
  • Studentenbalies en bibliotheek blijven open en de dienstverlening kan doorgaan.  
  • Onderwijsgerelateerde activiteiten zoals buluitreikingen en diploma-uitreikingen, kunnen eveneens doorgaan.  
  • Post-initieel onderwijs kan eveneens doorgaan.  
  • Voor activiteiten van studieverenigingen geldt dat deze kunnen doorgaan, mits met een inhoudelijk karakter. Hiervoor geldt wel het eerder afgegeven protocol voor goedkeuring via de faculteit. 

  Onderzoek 

  Ook voor het onderzoek verandert er niets. Onderzoek dat locatiegebonden is (bijvoorbeeld gebruik van laboratoria of testruimtes) kan nog steeds doorgang vinden.  

  Evenementen 

  Voor evenementen geldt het volgende:  

  • Evenementen die onderwijs- of onderzoekgerelateerd zijn, zoals kleinschalige symposia, promoties en diploma-uitreikingen, kunnen doorgaan; uiteraard binnen het evenementenprotocol, protocol UvA en de RIVM-richtlijnen. 
  • Evenementen die niet onderwijs- of onderzoekgerelateerd zijn, gaan in elk geval tot 20 oktober niet door. Dit betekent dus een verlenging van de afspraken in het evenementenprotocol tot 20 oktober.  

  Aanscherping advies thuiswerken 

  Het advies om thuis te werken is aangescherpt. Dit betekent het volgende:  

  • Iedereen wordt gevraagd thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. 
  • Uitgezonderd hiervan zijn noodzakelijke werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen plaatsvinden, zoals fysiek geroosterd onderwijs, onderzoek en beheer van faciliteiten. 
  • Niet-noodzakelijk ‘hybride’ werken wordt afgebouwd, bijvoorbeeld: teamoverleggen en brainstormsessies vinden weer online plaats.  
  • Voor degenen die echt niet thuis kunnen werken blijft, net als in maart en april, de (beperkte) mogelijkheid om naar de campus te komen.  
  • Wie voor onderwijs of onderzoek op de UvA moet zijn en aansluitend een digitale (vergader)bijeenkomst heeft, kan gebruik maken van een werkruimte op de campus; uiteraard in afstemming met de eenheid of faculteit van de betreffende medewerker. 

  Mondkapjes 

  De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert dringend om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dit betekent voor de UvA het volgende:  

  • Universiteitsgebouwen zijn geen publieke binnenruimtes. De UvA ruimtes zijn niet voor publiek toegankelijk en er geldt dus geen mondkapjesplicht.  
  • We blijven de huidige protocollen volgen, die borgen dat we op 1,5 m afstand in de gebouwen kunnen verblijven.  
  • Uiteraard staat het medewerkers en studenten vrij om individueel te kiezen voor het dragen van een mondkapje. 
  • Verder houden we contact met de veiligheidsregio en andere onderwijsinstellingen over dit onderwerp.  

  Preventie en overige zaken 

  • Er is geen reisadvies speciaal voor de regio Amsterdam.  
  • De bekende regels blijven van kracht,  zowel binnen als buiten op de campus: houdt afstand van elkaar, neem niet de lift maar de trap als het kan, reserveer je studieplek en volg de instructies, looproutes en hygiënevoorschriften.  

  Uiteraard blijven we ernaar streven om het maximale mogelijk te maken onder deze moeilijke omstandigheden voor onze studenten en medewerkers. 

  Zie  ook de veelgestelde vragen op de Corona-informatiepagina

 • Update 23 september 2020: Veilig werken en studeren op de campus

  Naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen heeft het kabinet vorige week extra maatregelen genomen. Deze maatregelen betreffen niet direct de doorgang van het onderwijs. Wel wordt de voorlichting aan jongeren en studenten intensiever, omdat met name in deze leeftijdsgroep het aantal besmettingen oploopt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een landelijke campagne, naast de campagnes die er al zijn op lokaal niveau zoals de campagne van de Gemeente Amsterdam. De UvA werkt samen met de Gemeente Amsterdam, GGD en andere universiteiten. Niet alleen met betrekking tot specifieke voorlichting aan studenten, maar ook bij het zoeken naar creatieve manieren om extra ruimtes voor onderwijs te vinden. 
  Studenten en medewerkers houden zich op de campussen en werkplekken aan de richtlijnen. Aandachtspunt is soms de anderhalve meter afstand buiten de collegezalen, werkgroepen en lessen. Kom je naar een van de campussen? Zorg ervoor dat je de veiligheidsrichtlijnen aanhoudt. Houd 1,5 meter afstand, reinig je handen regelmatig, en volg de routeborden. Met routeaanduidingen, een filmpje, nieuwsbrieven en informatie op uva.nl/coronavirus worden medewerkers en studenten geïnformeerd over de regels bij Terugkeer naar de campus

  Richtlijn bij (vermoeden van) coronabesmetting

  Vragen en antwoorden over wat te doen bij een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus bij een student of medewerker zijn geactualiseerd en te vinden in de veelgestelde vragen.  

 • Update 7 augustus 2020: Impact maatregelen kabinet op de introductiedagen UvA

  Het kabinet heeft gisteravond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal oplopende coronabesmettingen in te dammen. Een van de besluiten is dat de introductieactiviteiten kunnen doorgaan, maar onder voorwaarden:

  Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

  Dit betekent voor de UvA:

  • De Intreeweek aan de UvA gaat door conform de huidige opzet. De geplande -zeer beperkte en facultatieve- fysieke activiteiten gaan echter niet door omdat deze niet direct gericht waren op het voorbereiden van onderwijs en daarmee niet aan de richtlijn van het kabinet voldoen. Daarmee wordt de Intreeweek geheel online.
  • Opleidingsintroducties: De verschillende opleidingsintroducties zijn gericht op het voorbereiden van onderwijs en dus kunnen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. We moedigen aan dat opleidingen de ruimte voor deze ontmoeting nemen, binnen de gegeven richtlijnen. Alcohol is niet toegestaan en alle activiteiten eindigen uiterlijk om 22:00 uur.
  • Studie- en sportverenigingen: alleen fysieke activiteiten die nodig zijn voor de introductie van de sport of studie mogen doorgaan. Alcohol is niet toegestaan en alle activiteiten eindigen uiterlijk om 22:00 uur. De programma’s van de studie- en sportverenigingen moeten voor goedkeuring worden voorgelegd aan de leiding van de instelling en de voorzitter van de veiligheidsregio. Hoe we dit proces inrichten en of de programma’s mogen doorgaan, daarover volgt later meer informatie.
  • Algemene studentenverenigingen: Er mogen geen fysieke activiteiten voor werving en introductie worden georganiseerd en daarmee dus geen ontgroeningen. Dat is teleurstellend voor zowel studenten als de organisatie. Er was de afgelopen maanden veel tijd en energie gestopt in een programma dat voldeed aan de eerdere voorwaarden.

  We vragen studenten dringend zich tijdens de introductiedagen te houden aan de basisregels zoals 1,5 meter afstand houden, testen bij klachten en meewerken aan bron- en contactonderzoek van de GGD.

  We zullen ons blijven inspannen om de groep nieuwe studenten een zo volwaardig mogelijke studie-ervaring aan te bieden. Uiteraard op een veilige manier en binnen de bestaande maatregelen.

 • Update 15 juli 2020: Compensatiemogelijkheden bij vertraging jonge onderzoekers

  De coronacrisis kan leiden tot vertraging van onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld als veldwerk of onderzoek met proefpersonen door de coronamaatregelen niet kon plaatsvinden en datasets daardoor (nog) niet voltooid konden worden. De gevolgen hiervan zijn vooral groot voor onderzoekers met een tijdelijk dienstverband zoals promovendi, postdocs en tenure trackers. Want wat als je werkzaamheden door de coronacrisis langer duren dan de duur van je dienstverband? Het kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om tijdelijke dienstverbanden te verlengen, zodat onderzoekers alsnog hun onderzoekproject kunnen afronden.

  Extra middelen

  De verlenging van tijdelijke contracten brengt extra kosten met zich mee voor de faculteiten en instituten. Daar is ruimte voor, mede door de extra centrale middelen die ter beschikking worden gesteld voor extra uitgaven door de coronacrisis en afspraken in de CAO om uitloop van tijdelijke contracten te compenseren. Ook krijgen de faculteiten en instituten ruimere mogelijkheden om reserves in te zetten. Samen met de collega-universiteiten blijft de UvA zich inzetten voor compensatie vanuit NWO, de EU en/of het ministerie van OCW.

  Vervolg

  De faculteiten brengen in het najaar in kaart welke onderzoekers vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat er geen onderzoek kon plaatsvinden of samenwerking vastliep. De beoordeling vindt plaats op inhoudelijke gronden. Onderzoekers die vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis, kunnen hierover contact opnemen met hun direct leidinggevende.

 • Update 14 juli 2020: Overeenstemming OV regio Amsterdam

  Een deel van het onderwijs kan vanaf september al om 8.30 uur beginnen. Dat is een van de afspraken in een regionaal OV-akkoord, dat binnenkort wordt ondertekend.

  De UvA, HvA en VU hebben afspraken gemaakt met NS, GVB en CXX, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam over het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de spits. Dit in het kader van de (gedeeltelijke) herstart van het onderwijs.

  Afspraken

  Met het regionale akkoord kunnen studenten vanaf september ook in de spits reizen, wel in beperkte mate, waardoor een deel van het onderwijs al om 8.30 uur van start mag gaan en onderwijs ook mag eindigen of starten tijdens de avondspits. Voor de algehele roostering is afgesproken dat het onderwijs op fysieke locaties zoveel mogelijk wordt gespreid over de dag en week, de spits nadrukkelijk wordt ontzien en piekbelasting in het gehele OV-systeem (dus bijvoorbeeld ook op plekken als metrostation Weesperplein) wordt voorkomen.

  Roosters

  De UvA is voor nu tevreden met de uitkomsten van het regionale overleg met de vervoersbedrijven en de gemeente, omdat hierdoor meer colleges op locatie kunnen worden gegeven dan volgens de landelijke basisafspraken. Het brengt wel extra werk mee voor de roostermakers en de collega’s van Bureau Onderwijslogistiek (BOL): een deel van het eerder om 09.00 en 10.00 uur geplande onderwijs moet verschoven worden naar respectievelijk 08.30 uur en 09.30 uur.

  Voor alle studenten en docenten geldt het advies om de roosters goed te bekijken vanwege de mogelijke wijzigingen in aanvangstijden.

  Monitoring tot eind december

  De afspraken met de vervoerbedrijven en de gemeente gelden tot en met 31 december 2020. Er zal wekelijks worden gemonitord en naar aanleiding daarvan blijft er frequent contact tussen onderwijsinstellingen en vervoerders. Zowel bij te veel drukte als bij extra ruimte zullen de betrokken organisaties in overleg gaan over een eventuele aanpassing van de afspraken. 

 • Update 30 juni 2020: Herstart academische plechtigheden op locatie

  Vanaf 1 september kunnen alle promoties weer plaatsvinden in de Aula en de Agnietenkapel. Ook is het Bureau van de Rector nu aan het kijken naar de mogelijkheden voor de herstart van oraties en afscheidscolleges in de Aula.

  Het wordt wel schipperen met de ruimte - in de Aula, maar vooral in de Agnietenkapel - door de anderhalve-metermaatregel en de andere veiligheidsvoorschriften van de overheid. Om de puzzel rond te kunnen krijgen, moet het Bureau van de Rector schuiven in de aanvangstijden van veel promoties om de in- en uitstroom van gasten van elkaar gescheiden te kunnen houden. De promovendi die dit betreft, worden daar persoonlijk over geïnformeerd. De aanvangstijd van de oraties en afscheidscolleges moet sowieso worden aangepast. Deze zullen voorlopig om 17.00 uur gaan beginnen in plaats van het gebruikelijke 16.00 uur.

  Verder is de zaalcapaciteit noodgedwongen beperkt. Het maximum aantal toegestane aanwezigen is voor de Aula 70 personen en voor de Agnietenkapel 25. Voor het aantal direct betrokkenen bij promoties houdt het Bureau van de Rector 13 personen aan: promovendus, paranimfen, voorzitter en leden van promotiecommissie. Dat betekent dat promovendi 12 familieleden/vrienden kunnen uitnodigen als zij in de Agnietenkapel promoveren en 57 bij een promotie in de Aula. Voor hoogleraren geldt dat zij 70 gasten kunnen uitnodigen in de Aula.

  Vanwege de beperkte zaalcapaciteit zullen de promoties ook in het nieuwe academisch jaar via een livestream op het UvA-YouTube-kanaal te volgen. Ook de oraties en afscheidscolleges zullen via dit kanaal gestreamd gaan worden.

  Het Bureau van de Rector is blij om promovendi en hoogleraren vanaf september weer in persoon te mogen begroeten in Agnietenkapel of Aula en hoopt er - ondanks alle beperkingen - mooie en feestelijke plechtigheden van te kunnen maken.

 • Update 26 juni 2020: Geen tijdsslot, wel beperkte capaciteit

  Door het loslaten van de ‘tijdslots’ in het openbaar vervoer kan in het nieuwe collegejaar meer onderwijs worden gegeven op de campus. De capaciteit van de gebouwen blijft echter beperkt.

  Karen Maex, rector magnificus van de UvA: ’De herstart van het onderwijs op fysieke locatie is hard nodig, na een lange periode van beperkte aanwezigheid. Wij zijn blij dat het kabinet dit besluit heeft genomen. De mogelijkheid om weer op de campus college te geven zullen wij in het nieuwe collegejaar goed gaan gebruiken, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter en de andere veiligheidsvoorschriften van de overheid.’

  Onderwijsroosters over de dag verspreid

  Omdat het ‘tijdslot’ op het openbaar vervoer is losgelaten, kunnen colleges over de dag gespreid worden en kunnen meer studenten fysiek college volgen en kunnen introducties of ontmoetingen worden georganiseerd. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat de onderwijsroosters over de dag en over de week worden gespreid.  De capaciteit van de gebouwen blijft beperkt tot ongeveer 20 procent,  door de noodzaak anderhalve meter afstand te houden. Deze beperkte capaciteit betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar een mix zal zijn van digitaal en fysiek onderwijs, en dat het verzoek is om ook na de zomer nog zoveel mogelijk thuis te werken.

  Eerste semester

  Uiterlijk 1 juli zullen de opleidingen duidelijk maken hoe het onderwijs er in het eerste semester uit gaat zien – wat is online, wat op de campus? Deze informatie komt op de opleidingspagina’s. Voor studiekiezers en aankomende studenten staan op deze pagina de voorlopige plannen.

  Roosters

  In de komende periode zal verder gewerkt worden aan het maken van de roosters – een puzzel waarbij de capaciteit van de gebouwen, de in- en uitstroom door deuren en liften, maar ook OV-knooppunten zoals het metrostation Weesperplein meespelen. Hierbij wordt uitgegaan van het ‘spreidingsmodel’ voor het OV en de beperkte capaciteit van de gebouwen. Informatie over de roosters is uiterlijk 31 augustus bekend.

  USC 1 juli weer open

  Sportcentrum Universum (Amsterdam Science Park) en ClubWest (Amsterdam Osdorp) gaan per 1 juli weer open, uiteraard ook met inachtneming van de anderhalve meter en de andere veiligheidsvoorschriften van de overheid. Lees meer op de website van het USC.

 • Update 12 juni 2020: Uitspraak in kort geding, UvA mag online proctoring blijven inzetten

  De Rechtbank Amsterdam deed gisteren uitspraak in het kort geding over het gebruik van online proctoring (via het programma Proctorio) door de UvA. De rechter oordeelt dat de UvA online surveillancesoftware (proctoring) mag inzetten bij het afnemen van tentamens en dat de UvA heeft voldaan aan alle regels en beginselen van de AVG. ‘De UvA heeft een in de wet geregelde publieke taak en in verband met Covid-19 is er noodzaak om online proctoring in te zetten bij het afnemen van tentamens die vanuit huis worden gemaakt. Van een onrechtmatige inbreuk op de privacy is dan ook geen sprake’, aldus de rechter.

  Proctoring kan bijdragen aan het voorkomen van studievertraging in een periode waarin niet iedereen naar de campus kan of mag komen. Bij het inzetten van deze tool is veel rekening gehouden met privacy. Lees hier meer over de voorzorgmaatregelen die zijn getroffen. Proctoring kan alleen ingezet worden als er geen alternatief voorhanden is.

 • Update 10 juni 2020: We starten langzaam weer op

  We starten stap voor stap weer op: wat kan wanneer?

  Vanaf 15 juni kan op kleine schaal weer praktijkonderwijs, kleinschalig onderwijs, scriptiebegeleiding en toetsing plaatsvinden. De maatregelen worden stap voor stap versoepeld, op basis van richtlijnen van het kabinet en afspraken met het ministerie van OCW en de VSNU. Voor het geleidelijk herstarten van activiteiten is een protocol opgesteld en een overzicht waarin stap voor stap is weergeven wat er vanaf welke datum weer mogelijk is.

  Belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Vanaf 15 juni kunnen er weer kleinschalige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Prioriteit hebben onder andere activiteiten die niet online kunnen plaatsvinden, eerstejaarsstudenten en begeleiding van kwetsbare studenten.
  • Thuiswerken blijft voorlopig de norm, in verband met de beperkte capaciteit van de gebouwen.
  • Er kan vanaf 15 juni een beperkt aantal ruimtes en zalen worden gereserveerd, bijvoorbeeld om te vergaderen of onderwijs voor te bereiden. Hierover volgt nadere informatie via de eigen faculteit of eenheid.
  • Vanaf 1 juli zijn alle gebouwen weer open.
  • Vanaf 24 augustus kunnen ruimtes (in beperkte mate) gebruikt worden voor introductieactiviteiten.
  • Vanaf 31 augustus worden de openingstijden van de UvA verruimd van 07.30-22.00 uur en -voor onderzoek- in de weekenden naar 9.00-18.00 zodat we meer en beter gespreid gebruik kunnen maken van de gebouwen.
  • Op basis van de ervaringen in de eerste twee weken van het collegejaar en afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, wordt vanaf 28 september -of zoveel eerder als mogelijk- bezien of de activiteiten op de campus verder kunnen worden opgeschaald of moeten worden afgeschaald.

  Faculteiten en diensten verdelen de beschikbare ruimte

  Bij het opstarten van activiteiten aan de UvA hebben de veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers uiteraard de hoogste prioriteit. Per gebouw geldt een maximum capaciteit voor de onderwijszalen en werkplekken en een maximale instroom per uur. Omdat de situatie verschilt per locatie wordt de verdeling van de beschikbare ruimte gedaan door faculteiten en diensten aan de hand van concrete uitwerkingen. In de gebouwen wordt informatie aangebracht met bijvoorbeeld stickers, looproutes en schermen. Het is belangrijk deze informatie goed te volgen.

  We maken ons hard voor verruiming

  We spannen ons in om de nadelige effecten van de coronamaatregelen voor studenten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. We maken ons zorgen om de aankomende eerstejaars, om het gemis van direct contact in het onderwijs, om de voortgang in onderzoek. Online kan veel maar vervangt niet het directe contact tussen medewerkers, tussen studenten en docenten én tussen studenten onderling.

  De richtlijnen van het kabinet en afspraken met het ministerie van OCW bepalen ons handelen. Het aantal bewegingen van en naar de UvA en de bezetting van gebouwen kan slechts een klein deel van de reguliere omvang zijn. Daarnaast geldt dat de door het kabinet afgegeven ‘time slots’ voor onderwijsactiviteiten (11 tot 15 uur en na 20 uur) beperkend zijn en leiden tot minder mogelijkheden in de spreiding van het onderwijs. We blijven ons daarom bij het ministerie hard maken voor ruimere invulling van onderwijstijden (verruiming of afschaffen van 'time slots') en we spreken met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente en de Veiligheidsregio over meer mogelijkheden voor het gebruik van het OV. Daarnaast onderzoeken we hoe we het gebruik van de gebouwen verder kunnen uitbreiden.

  We begrijpen dat er vragen zijn en misschien ook teleurstelling. Veel kan helaas nog niet; het opstarten van activiteiten zal in kleine stappen gaan. Dat vraagt geduld en medewerking van ons allemaal. Als wij ons allemaal goed aan de voorschriften houden, is er in de komende maanden hopelijk meer mogelijk. Daar zetten wij ons voor in.

  Meer informatie:


  Vragen, suggesties of opmerkingen?

  • Neem contact op met je eigen opleiding, faculteit of eenheid
  • Facility Services Servicedesk via servicedesk-fs@uva.nl of +31 (0)20 525 1403
  • Algemeen: coronavragen@uva.nl
  • In gesprek met het College van Bestuur: meld je hier aan voor een van de online gesprekken
 • Update 5 juni 2020: Herstart promoties op locatie, kort geding proctoring

  Herstart promoties op fysieke locatie

  Het Bureau van de Rector werkt aan de voorbereiding van de herstart – per september – van de promoties op fysieke locatie. Daar komt veel bij kijken, net als bij de herstart van het fysieke onderwijs en onderzoek op locatie. Het is een complex en met elkaar samenhangend geheel. De gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop en een UvA-breed protocol dat volgende week beschikbaar komt, vormt het uitgangspunt. Het Bureau van de Rector krijgt veel vragen binnen van promovendi die na de zomer hun proefschrift gaan verdedigen. De promotieplechtigheid is een uniek moment dat promovendi zorgvuldig willen plannen en voorbereiden. Dat is lastig met alle onzekerheden die er nog steeds zijn. Niet alle vragen kunnen op dit moment beantwoord worden, maar een eerste schets is al wel te geven. Hopelijk biedt dat voor nu iets meer perspectief voor promovendi en iedereen betrokken bij de promoties. 

  Het is zeker dat bij een promotie op locatie aanzienlijk minder mensen aanwezig zullen kunnen zijn dan voorheen (voor de coronasituatie). Het precieze aantal gaat vastgesteld worden aan de hand van het protocol en informatie hierover komt uiterlijk in de laatste week van juni beschikbaar. Leden van promotiecommissies die niet op locatie aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld vanwege reisbeperkingen of verkoudheidsklachten), kunnen deelnemen via Zoom. De technische ondersteuning zorgt voor een logische opstelling op locatie voor de interactie tussen de live en online aanwezigen. Voor promovendi die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam kunnen komen, blijft voorlopig de mogelijkheid bestaan om online te promoveren. Alle promoties blijven ook in de periode vanaf september via YouTube te volgen voor familie, vrienden en collega’s als die er niet op fysieke locatie bij kunnen zijn en voor andere geïnteresseerden.

  Verder zullen de tijdslots waarin de promoties gepland staan, meer gespreid moeten gaan worden om de in- en uitstroom van deelnemers en publiek van elkaar gescheiden te kunnen houden. Als dit gevolgen heeft voor promovendi (aanpassing van het tijdstip van hun promotie), worden zij daar door Bureau Pedel individueel over geïnformeerd – uiterlijk in de laatste week van juni. De spreiding van de promoties kan mogelijk ook tot gevolg hebben dat naast de Aula en de Agnietenkapel ook andere locaties gebruikt moeten gaan worden voor de plechtigheden. Ook hierover worden promovendi, als dat hun promotie betreft, uiterlijk in de laatste week van juni geïnformeerd. Een receptie op locatie zal vooralsnog niet mogelijk te zijn. Promovendi die een receptie willen geven, wordt geadviseerd de mogelijkheid hiertoe te verkennen op externe (horeca)locaties.

  Bij dit alles geldt een onvermijdelijk voorbehoud: mocht er een nieuwe besmettingsgolf ontstaan, dan kan het zijn dat overheidsmaatregelen de ruimte voor promoveren op fysieke locatie weer weg nemen. Maar vooralsnog gaan we uit van het positieve scenario waarin promovendi hun verdediging (bijna) als vanouds kunnen doen.

  Meer gedetailleerde informatie ontvangen promovendi later deze maand van Bureau Pedel. Deze informatie zal dan ook gecommuniceerd worden op de website - in de online updates en FAQ voor promovendi.

  Volgende week uitspraak over proctoring

  Gisteren (donderdag 5 juni) diende bij de Rechtbank Amsterdam een kort geding over het gebruik het toepassen van online proctoring, het surveilleren van online tentamens via het programma Proctorio. De uitspraak is op donderdag 11 juni en tot die tijd mag online proctoring gewoon gebruikt worden, gaf de rechter gisteren aan.

  Proctoring kan bijdragen aan het voorkomen van studievertraging in een periode waarin niet iedereen naar de campus kan of mag komen. Bij het inzetten van deze tool is veel rekening gehouden met privacy. Lees hier meer over de voorzorgmaatregelen die zijn getroffen. Proctoring kan alleen ingezet worden als er geen alternatief voorhanden is.

 • Update 20-05-2020: Op kleine schaal onderwijs en onderzoek op locatie

  Op kleine schaal onderwijs en onderzoek op locatie

  Gisteravond is meer duidelijk geworden over de ruimte die universiteiten krijgen om vanaf 15 juni het onderwijs en onderzoek op locatie te hervatten. Kleinschalige onderwijsactiviteiten mogen vooralsnog alleen beginnen en eindigen tussen 11:00 en 15:00 of na 20:00 en ook onderzoeksactiviteiten zijn slechts beperkt toegestaan. Thuiswerken blijft de norm. We treffen voorbereidingen om zo verstandig mogelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte. Dat vraagt om flexibiliteit en begrip van medewerkers en studenten. In de UvA-nieuwsbrieven voor studenten  en medewerkers wordt daaraan vandaag extra aandacht besteed.

  Kleinschalige onderzoeksactiviteiten mogen weer vanaf 11 mei. Daarbij geven wij prioriteit aan labwerkzaamheden en aan PhD- en postdoconderzoekers die niet goed thuis kunnen werken en die in de afrondende fase van hun project zitten. Promoties blijven wel tot de zomer online.

  Eerste semester

  Hoe het onderwijs en onderzoek er vanaf 1 september precies uit zal zien, is nu nog onzeker. Alle opleidingen laten uiterlijk 1 juli weten hoe het onderwijs in het eerste semester georganiseerd zal zijn. Daarbij geldt dat we er alles aan willen doen om -waar mogelijk en toegestaan- onderwijs te laten plaatsvinden op de UvA. Online onderwijs biedt veel mogelijkheden, maar direct contact tussen studenten en docenten én tussen studenten onderling is en blijft een essentieel onderdeel van studeren.

  Lees meer over het landelijk ‘protocol herstart universiteiten’

  Dienstverlening bibliotheek

  De Bibliotheek heeft een plan opgesteld voor een gefaseerde herstart van haar dienstverlening. Vanaf maandag 25 mei is het weer mogelijk op de gebruikelijke wijze boeken en tijdschriften aan te vragen. Het ophalen blijft vooralsnog uitsluitend via de UB Singel verlopen, tussen 10 en 16 uur.

  Vanaf dinsdag 2 juni zal het weer mogelijk zijn gebruik te maken van een deel van de studieplaatsen in de UB Singel, met in acht neming van de noodzakelijke 1,5 meter afstand en uitsluitend op basis van reservering. Vanaf 1 juni is het mogelijk via de website van de Bibliotheek een plaats te reserveren.

  In afstemming met andere campusgebruikers wordt verder verkend of, en zo ja op welke wijze, studieplaatsen in andere bibliotheeklocaties in de loop van juni weer in gebruik genomen kunnen worden.

  Lees meer op uba.uva.nl

 • Update 19-05-2020: Continuering online promoties

  Alle promoties aan de UvA zullen tot en met de laatste promotie van dit academisch jaar, op vrijdag 3 juli, online plaatsvinden. Hiertoe heeft het College voor Promoties besloten na een inventarisatie door het Bureau van de Rector van wat nodig zou zijn om op korte termijn promoties op locatie te kunnen realiseren. De conclusie is dat de periode tot de zomer zich niet leent voor promoties op locatie met inachtneming van de voorschriften zoals die nu gelden.

  In de periode van begin juni tot en met 3 juli staat een zeer groot aantal promoties gepland, vaak direct aansluitend op elkaar en op overlappende tijdstippen (in Aula en Agnietenkapel). Het is niet mogelijk gebleken om op zeer korte termijn de benodigde extra locaties, technici en pedellen in te kunnen zetten die nodig zouden zijn om de promoties op locatie zodanig uit te voeren dat hierbij voldaan wordt aan de voorwaarden van RIVM en GGD. Ook is er nog altijd veel onzekerheid over de mogelijkheid voor betrokkenen om fysiek aanwezig te kunnen zijn.

  Wij realiseren ons dat dit niet het bericht is waar promovendi op gehoopt hadden, maar er is onder de huidige omstandigheden helaas geen andere mogelijkheid. Zoals eerder al aangekondigd, spant het Bureau van de Rector zich in samenspraak met de faculteiten in om na de zomer - passend binnen de geldende richtlijnen - een of meerdere feestelijke bijeenkomsten in de Aula te organiseren voor alle gepromoveerden die online hun bul hebben behaald. Nadere informatie hierover volgt in de loop van de zomer.

  Het Bureau van de Rector werkt ondertussen door aan een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden vanaf de start van het nieuwe academisch jaar, rekening houdend met alle randvoorwaarden en risico’s van promoties op locatie. Informatie hierover komt naar verwachting voor het zomerreces beschikbaar.

 • Update 15-05-2020: Uitwisselingsprogramma’s, onderwijs vanaf september, het academisch jaar 2020/2021

  Uitwisselingsprogramma’s eerste semester gaan niet door

  Alle UvA-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten in programma’s als Global Exchange en Erasmus+, inclusief stageprogramma’s.

  De snel veranderende omstandigheden en de onvoorspelbaarheid van de coronapandemie zorgen de komende maanden nog voor grote onzekerheid wat betreft gezondheidssituaties, reisadviezen en het aanbod van fysiek en online onderwijs aan de Nederlandse en de buitenlandse universiteiten. We verwachten dat de uitwisselingsprogramma’s in het tweede semester weer gewoon doorgang kunnen vinden.

  Het College van Bestuur heeft het besluit tot annuleren van de uitwisselingsprogramma’s genomen in samenspraak met de faculteiten en in nauw overleg met de andere Nederlandse universiteiten. Hoewel studenten de beslissing mogelijk al hadden voorzien, begrijpen we uiteraard dat het voor hen alsnog een grote teleurstelling is. Voor het eerst in de geschiedenis van internationalisering aan de UvA hebben we een dergelijk betreurenswaardig besluit moeten nemen.

  Met alle uitgaande uitwisselingsstudenten wordt contact opgenomen. In overleg met hen wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.  De opties verschillen per student, per faculteit en per partneruniversiteit, bijvoorbeeld uitstel van de uitwisseling naar een later moment, een minor/keuzevak/project volgen aan de UvA of online onderwijs volgen bij een partneruniversiteit.

  Reguliere internationale studenten zijn uiteraard wel welkom. Ze kunnen in september hun bachelor- of masteropleiding bij de UvA starten of voortzetten. We verwachten dat fysieke aanwezigheid op kleine schaal weer mogelijk is vanaf september. Dit betekent dat we in het eerste semester een vorm van hybride onderwijs aanbieden: deels op de campus en deels online.

  Onderwijs vanaf september, het academisch jaar 2020/2021

  In de komende periode zal hopelijk meer duidelijk worden over de mogelijkheden voor de universiteiten om weer op de campus onderwijs te geven. Wat mag wel, wat niet, binnen de richtlijnen van de overheid. Veel zal afhangen van de verwachte druk op het openbaar vervoer.

  De UvA garandeert, wat er ook besloten wordt, dat het onderwijs in het nieuwe academische jaar doorgaat. De hoop is dat aanwezigheid op kleine schaal mogelijk is vanaf 1 september, bij de start van het nieuwe academische jaar. Dat zou betekenen dat in het eerste semester 2020/2021 een vorm van hybride onderwijs gegeven kan worden: deels op de campus en deels online.

  Hoe veel en in welke vorm dat zal zijn is nu nog niet te zeggen. De onzekerheid hierover duurt, helaas, nog even voort. Wij willen er in elk geval alles aan doen om, waar mogelijk en toegestaan, onderwijs te geven op de UvA. Online onderwijs biedt veel mogelijkheden, maar direct contact - tussen studenten en docenten én tussen studenten onderling - is en blijft een essentieel onderdeel van studeren.

  Hybride onderwijs betekent ook dat er activiteiten op de campus, in Amsterdam, zullen plaatsvinden waarvan verwacht wordt dat je erbij bent, als dat mogelijk is. Juist in deze periode is het belangrijk om aanwezig te zijn op de momenten dat het wél kan.

  Per gebouw, faculteit en opleiding kan het verschillen hoe het hybride onderwijs eruit zal zien. Houd daarvoor de informatie vanuit je opleiding in de gaten. Mocht je niet in staat zijn te reizen, raadpleeg dan ook de opleidingspagina’s of neem contact op.

  Uiterlijk op 1 juli zal voor alle opleidingen bekend zijn hoe het onderwijs er in het eerste semester uit zal zien, zodat iedereen zich daarop goed kan instellen.

 • Update 12-05-2020: Livestreams promoties

  Livestreams promoties binnenkort te volgen op UvA-YouTube

  Vanaf vrijdag 15 mei worden de UvA-promoties gelivestreamd op het YouTube-kanaal van de UvA. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams.

 • Update 07-05-2020: Onderwijs en onderzoek na 1 juni en 1ste semester

  Onderwijs en onderzoek na 1 juni en eerste semester 2020-2021

  De landelijke maatregelen, gisteren in de persconferentie door het kabinet aangekondigd, hebben ook gevolgen voor de UvA. Hieronder de belangrijkste:

  • De geldende beperkingen voor onderwijs op locatie blijven in ieder geval van kracht tot 15 juni. Over de situatie na 15 juni overleggen de universiteiten zeer binnenkort met het Ministerie van OCW. Hierbij speelt de beschikbaarheid van het openbaar vervoer een grote rol.
  • Onze inzet is zo snel mogelijk het fysiek kleinschalig onderwijs gedeeltelijk te kunnen herstarten, al voor de zomer. Prioriteit ligt bij het onderwijs dat niet online kan, zoals practica. Als het toegestaan is om weer fysiek onderwijs te geven, willen wij dat zo snel mogelijk doen. Wij hopen op duidelijkheid hierover ruim voor 15 juni. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.
  • Er zijn – zoals eerder aangekondigd – ook mogelijkheden voor een gedeeltelijke herstart van het onderzoek dat niet op afstand uitvoerbaar is, zoals labwerk en kleinschalig proefpersonenonderzoek. Voor de UvA ligt de prioriteit bij promovendi en postdocs die in de afrondende fase van hun onderzoeksproject zitten.
  • Thuiswerken blijft, ondanks deze verruimingen, de norm. Dit is lastig, maar het is essentieel, juist tijdens een gedeeltelijke herstart. Op die manier bieden wij de ruimte aan onderzoek dat niet vanuit huis kan gebeuren, of practica op locatie.
  • Een (gefaseerde) heropening van de UB is mogelijk. Een plan hiervoor wordt uitgewerkt en in de week van 11 mei volgt meer informatie over per wanneer de heropening van de UB ingaat en op welke manier.
  • Het Allard Pierson mag, als museum, onder voorwaarden heropenen op 1 juni. De voorbereiding hiervan wordt nu ter hand genomen.
  • De verder aangekondigde verruimingen bieden perspectief voor het eerste semester in het nieuwe academische jaar 2020/2021. Hierover zal stap voor stap worden besloten, binnen de ruimte die ons geboden wordt. Het is uiteraard de verwachting dat kleinschalige (onderwijs)activiteiten voorrang zullen krijgen, net als onderdelen die echt niet online kunnen. Om (internationale) studenten zekerheid te geven over de continuïteit van hun opleiding na de start van het academisch jaar 2020/2021 zal al het onderwijs – waar dat niet fysiek kan – in elk geval online doorgaan. Alle universiteiten hebben tezamen een campagne opgezet om deze boodschap uit te dragen, onder de slogan: On Campus, als het kan | Online, omdat het kan. De bedoeling is om zowel aankomende als zittende studenten duidelijk te maken dat het onderwijs in elk geval doorgaat, fysiek als het kan en anders online.
 • Update 06-05-2020: Online proctoring

  Online proctoring: als er geen alternatief is

  Als er geen alternatief is kan online proctoring, het surveilleren van online tentamens, worden ingezet binnen de UvA. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen.

  Als gevolg van de coronacrisis zoeken opleidingen zoveel mogelijk naar alternatieve vormen van toetsen, zoals timed take-home examens, mondelingen, eindopdrachten of essays. Voor sommige tentamens, bijvoorbeeld multiple choice tentamens bij grote groepen, zijn geen alternatieve toetsvormen, onder andere vanwege het risico op fraude. Om uitstel van deze toetsen te voorkomen is proctoring voor sommige opleidingen een oplossing. Het biedt ook internationale studenten de mogelijkheid tentamens af te leggen zonder terug te keren.

  Privacy

  Bij proctoring ‘kijkt’ de software mee op de plek waar het tentamen gemaakt wordt en op de computer zelf. Er zijn daarom terechte zorgen over privacy en de beveiliging van data. De UvA heeft met name hierop gelet, voor het besluit is genomen. Zo is vastgelegd dat de data alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen van de UvA, zoals leden van de examencommissie. Het bedrijf dat de software levert (Proctorio) kan de beelden niet zien, deze zijn versleuteld (end-to-end, zero knowledge encryption). De servers staan in de EU en na dertig dagen wordt alles automatisch gewist. En er is vastgelegd dat de beelden nooit ergens anders voor worden gebruikt dan het opsporen van mogelijke fraude. De oplossing voldoet aan de AVG, de Functionaris Gegevensbescherming adviseerde positief, het privacy statement is hier te lezen.

  Fraude

  Online Proctoring software signaleert verdacht gedrag, maar bepaalt niet of er sprake is van fraude. Dat blijft altijd de verantwoordelijk van de examinator en de examencommissie. Studenten worden vooraf geïnformeerd waarop wordt gelet en hoe beoordeling van afwijkingen plaatsvindt. Er wordt ook uitgelegd hoe de software werkt. Een oefentoets moet ruim op tijd beschikbaar zijn. Deze geeft inzicht of de eigen apparatuur, software en internet verbinding goed genoeg zijn om het tentamen te kunnen doen.

  Faciliteiten

  Mocht bijvoorbeeld een laptop ongeschikt zijn, dan kan er één gehuurd worden of contact worden opgenomen met de onderwijsbalie. Als er persoonlijke omstandigheden zijn die zich er tegen verzetten thuis tentamen te doen, dan bestaat de mogelijkheid om, na contact met de opleiding en met inachtneming van de RIVM richtlijnen, in een van de UvA-gebouwen het tentamen te maken. Daarbij kan dan gebruik worden gemaakt van de online proctoring software. De examencommissie van je opleiding beoordeelt of er reden is om tot alternatieve toetsing over te gaan.

  Verder

  Of er gebruik gemaakt zal worden van online proctoring wordt per opleiding beslist. Mochten er inderdaad geen alternatieven zijn en de keuze valt op proctoring dan zal hierover door de opleiding ruim van tevoren informatie worden verstrekt

 • Update 24-04-2020: Onderzoeksactiviteiten

  Meer ruimte voor onderzoeksactiviteiten

  Er komt meer ruimte voor onderzoeksactiviteiten op fysieke locaties van de universiteiten, laat het Ministerie van OCW weten in een nieuwe versie van het ‘Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19’. Onderzoeksactiviteiten in de gebouwen van de universiteit kunnen doorgang vinden, mits er aan strikte voorwaarden wordt voldaan: het onderzoek moet zodanig georganiseerd kunnen worden dat ze passen binnen de algemene instructies van het RIVM en de GGD, én het moet gaan om onderzoeksactiviteiten die niet op afstand (vanuit huis) gedaan kunnen worden.

  De faculteiten gaan nu in kaart brengen welke onderzoeksactiviteiten binnen de UvA in aanmerking kunnen komen. Nadere informatie volgt naar verwachting volgende week.

  Profileringsfonds – voor zieke studenten

  OCW laat verder weten dat de Profileringsfondsen van de universiteiten beschikbaar zijn voor financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen doordat zij zelf ziek zijn (waren) door het coronavirus of studievertraging oplopen door mantelzorg voor familieleden die ziek zijn (waren) door het coronavirus. Ook studenten met kinderen die vanwege de corona-maatregelen hun studie moeten combineren met de zorg voor hun kinderen (die door de situatie niet naar school kunnen) en hierdoor studievertraging oplopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds. Het profileringsfonds is, zo stelt OCW, niet bedoeld voor studenten die studievertraging oplopen vanwege aanpassingen in het onderwijsprogramma als gevolg van de coronamaatregelen. Komende week worden de implicaties hiervan voor de UvA verder uitgewerkt.

 • Update 22-04-2020: Verlenging en versoepeling kabinetsmaatregelen

  Verlenging en versoepeling maatregelen kabinet 21 april

  Gisteravond heeft het kabinet enkele coronamaatregelen aangepast en versoepeld. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het onderwijs aan universiteiten; wij blijven in ieder geval tot 1 juni vanuit huis werken en zetten de alternatieven voor het fysieke onderwijs voort. Wel zullen de universiteiten, in overleg met het ministerie van OCW, ter voorbereiding van nieuwe kabinetsbesluitvorming voorstellen uitwerken voor het hervatten van (in eerste instantie) kleinschalige, fysieke onderwijs- en tentamenactiviteiten waarvoor geen online alternatieven zijn. De verwachting is dat deze voorstellen kunnen worden meegenomen in de besluitvorming van het kabinet op 13 mei.

  In de persconferentie kondigde het kabinet ook aan dat het verbod op vergunningplichtige evenementen wordt verlengd, in elk geval tot 1 september 2020. Dit heeft gevolgen voor de introductieweken voor nieuwe studenten in augustus en voor de opening van het academisch jaar.

  Intreeweek kan niet doorgaan in huidige vorm

  De Intreeweek, de officiële introductieweek voor nieuwe studenten aan de UvA die dit jaar van 24 - 28 augustus was gepland, kan helaas niet doorgaan in de huidige opzet. Omdat we groot belang hechten aan een goede start voor nieuwe bachelorstudenten aan de UvA, zoekt de organisatie van de Intreeweek naar alternatieve vormen. Er is nu nog niet bekend op welke manier een introductie voor nieuwe studenten vorm zou kunnen krijgen, maar er wordt aan gewerkt.

  Opening Academisch Jaar

  Ook de opening van het academisch jaar 2020-2021 kan niet doorgaan in de geplande vorm, waarbij een groot publiek de opening zou bijwonen in de Aula van de Lutherse Kerk. We zoeken naar alternatieven.

 • Update 20-04-2020 (14.00): Online proctoring

  Update 14.00: Stand van zaken online proctoring bij de UvA

  Op dit moment is er geen fysiek onderwijs. Om studievertraging te voorkomen of waar mogelijk te beperken probeert de UvA tentamens zoveel mogelijk te laten doorgaan. Per  vak en opleiding wordt bekeken welke onlineopties er zijn voor alternatieve toetsen zoals timed take-home, mondeling, eindopdracht/paper tot volledige of handmatig geparametriseerde toetsen – met voor elke student een (bijna) uniek tentamen.

  Voor tentamens met grote groepen studenten is het lastig werkbare alternatieve toetsvormen te vinden. Om deze toetsen toch te laten plaatsvinden is de technologie van online proctoring, die surveilleren op afstand faciliteert, een mogelijke oplossing. Maar er zijn ook zorgen over deze vorm van tentaminering. Bij de UvA wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden én wat de risico’s zijn.

  Zorgvuldige afweging
  Voordat de UvA het besluit neemt om gebruik te maken van online proctoring is het belangrijk om alle informatie op tafel te krijgen. Daarbij zijn privacy van studenten en voorwaarden omtrent het registreren en opslaan van videobeelden belangrijke aandachtspunten.

  Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde worden drie pilots gehouden. Op basis daarvan, een analyse van bijbehorende maatregelen om privacy te borgen én een inschatting van de benodigde capaciteit aan ondersteuning van docenten, neemt de UvA een go-no go besluit. Dit is naar verwachting begin mei. Bij de eventuele introductie van online proctoring worden ook de examencommissies betrokken.

  Lees het VSNU-standpunt

  Update 10.30: Van bachelor naar master: ‘zachte knip’ met restricties

  Voor de overgang van de bachelorfase naar de master, kiest de UvA voor de richtlijn ‘zachte knip’ met restricties. Dit om te voorkomen dat studenten, die door de coronamaatregelen in de laatste fase van hun bacheloropleiding vertraging oplopen, vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding.

  Studenten met een beperkte studievertraging kunnen toegelaten worden tot de master, maar alleen als zij studievertraging hebben opgelopen bij vakken in het tweede semester van dit academisch jaar (blok 4, 5 en 6) én de vertraging corona-gerelateerd is. De vertraging mag ook niet meer zijn dan 15 EC. Bij meer dan 15 EC vertraging is er geen ‘studeerbaar’ programma meer; je zou dan te veel EC in één jaar moeten halen.

  Studenten kunnen de ‘missende’ bachelorvakken tijdens het eerste (en vaak enige) jaar van de master alsnog afronden. Zij krijgen daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor. De richtlijn geldt niet alleen voor de doorstroom binnen de UvA, maar ook voor een overstap van een bachelor van een andere Nederlandse universiteit naar een master aan de UvA.

  Afwijking van UvA-brede richtlijn
  Voor enkele opleidingen met veel praktisch onderwijs – vaardigheden, practica – is het deze maanden niet mogelijk geweest al het onderwijs of toetsen digitaal aan te bieden. Voor deze opleidingen geldt voor de studenten in hun derde jaar dat zij zich per studiejaar 2020-2021 naast hun bachelor ook kunnen inschrijven voor de master. Per opleiding wordt bepaald hoe en wanneer het uitgevallen onderwijs kan worden ingehaald. Er wordt daarbij wel vastgehouden aan de ingangseisen die nodig zijn om sommige onderdelen van de master te kunnen volgen.

  UvA-schakelaars
  Ook voor schakelstudenten die deficiënties moeten wegwerken in 2019-2020 om tot de master toegelaten te worden zullen de opleidingen coulance betrachten. Schakelstudenten moeten 80% van het programma hebben behaald om toegelaten te worden. Ook voor deze studenten geldt dat de vertraging moet zijn opgelopen tijdens en als gevolg van de Coronacrisis.

  Met de UvA-brede richtlijn streven we ernaar de studievertraging voor studenten zoveel mogelijk te beperken en de doorstroom naar de masterfase zoveel mogelijk te bevorderen.

  Alle masteropleidingen informeren aankomend studenten voor 15 mei over de specifieke voorwaarden voor instroom in de masterfase in het studiejaar 2020-2021.

  OV-abonnementen stopzetten, tegemoetkoming woon-werkverkeer blijft onbelast

  Nu we voorlopig nog thuiswerken en dus geen gebruikmaken van het openbaar vervoer is het raadzaam om OV-abonnementen tijdelijk stop te zetten.

  De fiscale tegemoetkoming voor woon-werkverkeer voor medewerkers blijft bij langer thuiswerken doorlopen. Het ministerie van Financiën heeft hiervoor de regels versoepeld.  Werkgevers mogen hun thuiswerkende werknemers zolang de crisismaatregelen in verband met het coronavirus gelden een onbelaste reiskostenvergoeding uitbetalen. Ook de hoogte van de tegemoetkoming blijft hetzelfde. De aanpassing geldt zolang het advies van de overheid om indien mogelijk thuis te werken in stand blijft.

  ‘Chatten via Instagram’ – voor studiekiezers

  Voor aankomende bachelor- en masterstudenten is een nieuwe online voorlichtingsactiviteit: ‘Chatten via Instagram’. Studiekiezers kunnen via @uva_bachelor of @uva_master vragen stellen aan studenten van verschillende UvA-opleidingen.

  De bereidheid van onze studenten te helpen met de oriëntatie is groot: meer dan 100 studenten meldden zich al aan.

  Aankomend bachelorstudenten kunnen zich op meerdere manieren online te laten voorlichten: de Studiekeuze Kick-off is voor een eerste blik op allerlei mogelijkheden, Proefstuderen is om online een college te bekijken, opdracht te maken of te chatten met een voorlichter (van 28 april t/m 15 mei), en Student voor een dag biedt de mogelijkheid om te Zoomen of face-timen met een student om allerlei vragen te stellen. Kijk op de bachelorsite voor meer informatie. En kijk op de mastersite voor meer informatie over de voorlichtingsactiviteiten voor de masteropleidingen.

 • Update 20-04-2020 (10.30): ‘Zachte’ knip met restricties, OV-abonnementen en -tegemoetkoming, ‘Chatten via Instagram’

  Voor de overgang van de bachelorfase naar de master, kiest de UvA voor de richtlijn ‘zachte knip’ met restricties. Dit om te voorkomen dat studenten, die door de coronamaatregelen in de laatste fase van hun bacheloropleiding vertraging oplopen, vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding.

  Studenten met een beperkte studievertraging kunnen toegelaten worden tot de master, maar alleen als zij studievertraging hebben opgelopen bij vakken in het tweede semester van dit academisch jaar (blok 4, 5 en 6) én de vertraging corona-gerelateerd is. De vertraging mag ook niet meer zijn dan 15 EC. Bij meer dan 15 EC vertraging is er geen ‘studeerbaar’ programma meer; je zou dan te veel EC in één jaar moeten halen.

  Studenten kunnen de ‘missende’ bachelorvakken tijdens het eerste (en vaak enige) jaar van de master alsnog afronden. Zij krijgen daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor. De richtlijn geldt niet alleen voor de doorstroom binnen de UvA, maar ook voor een overstap van een bachelor van een andere Nederlandse universiteit naar een master aan de UvA.

  Afwijking van UvA-brede richtlijn
  Voor enkele opleidingen met veel praktisch onderwijs – vaardigheden, practica – is het deze maanden niet mogelijk geweest al het onderwijs of toetsen digitaal aan te bieden. Voor deze opleidingen geldt voor de studenten in hun derde jaar dat zij zich per studiejaar 2020-2021 naast hun bachelor ook kunnen inschrijven voor de master. Per opleiding wordt bepaald hoe en wanneer het uitgevallen onderwijs kan worden ingehaald. Er wordt daarbij wel vastgehouden aan de ingangseisen die nodig zijn om sommige onderdelen van de master te kunnen volgen.

  UvA-schakelaars
  Ook voor schakelstudenten die deficiënties moeten wegwerken in 2019-2020 om tot de master toegelaten te worden zullen de opleidingen coulance betrachten. Schakelstudenten moeten 80% van het programma hebben behaald om toegelaten te worden. Ook voor deze studenten geldt dat de vertraging moet zijn opgelopen tijdens en als gevolg van de Coronacrisis.

  Met de UvA-brede richtlijn streven we ernaar de studievertraging voor studenten zoveel mogelijk te beperken en de doorstroom naar de masterfase zoveel mogelijk te bevorderen.

  Alle masteropleidingen informeren aankomend studenten voor 15 mei over de specifieke voorwaarden voor instroom in de masterfase in het studiejaar 2020-2021.

  OV-abonnementen stopzetten, tegemoetkoming woon-werkverkeer blijft onbelast

  Nu we voorlopig nog thuiswerken en dus geen gebruikmaken van het openbaar vervoer is het raadzaam om OV-abonnementen tijdelijk stop te zetten.

  De fiscale tegemoetkoming voor woon-werkverkeer voor medewerkers blijft bij langer thuiswerken doorlopen. Het ministerie van Financiën heeft hiervoor de regels versoepeld.  Werkgevers mogen hun thuiswerkende werknemers zolang de crisismaatregelen in verband met het coronavirus gelden een onbelaste reiskostenvergoeding uitbetalen. Ook de hoogte van de tegemoetkoming blijft hetzelfde. De aanpassing geldt zolang het advies van de overheid om indien mogelijk thuis te werken in stand blijft.

  ‘Chatten via Instagram’ – voor studiekiezers

  Voor aankomende bachelor- en masterstudenten is een nieuwe online voorlichtingsactiviteit: ‘Chatten via Instagram’. Studiekiezers kunnen via @uva_bachelor of @uva_master vragen stellen aan studenten van verschillende UvA-opleidingen.

  De bereidheid van onze studenten te helpen met de oriëntatie is groot: meer dan 100 studenten meldden zich al aan.

  Aankomend bachelorstudenten kunnen zich op meerdere manieren online te laten voorlichten: de Studiekeuze Kick-off is voor een eerste blik op allerlei mogelijkheden, Proefstuderen is om online een college te bekijken, opdracht te maken of te chatten met een voorlichter (van 28 april t/m 15 mei), en Student voor een dag biedt de mogelijkheid om te Zoomen of face-timen met een student om allerlei vragen te stellen. Kijk op de bachelorsite voor meer informatie. En kijk op de mastersite voor meer informatie over de voorlichtingsactiviteiten voor de masteropleidingen.

 • Update 09-04-2020: Doorstroom bachelor-master

  Uiterlijk 15 mei oplossing doorstroom bachelor-master

  Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat er mogelijk voor een deel van de derdejaars studenten en schakelstudenten een knelpunt bij de afronding van de bachelor, en daardoor: bij de instroom in de master. Door de zogenaamde ‘harde knip’ tussen bachelor en master kunnen studenten in beginsel pas aan hun master beginnen wanneer zij de bachelor hebben afgerond. In deze bijzondere omstandigheden willen universiteiten hier oplossingen voor aanreiken en studievertraging in de overgang van bachelor naar master voor studenten als gevolg van coronamaatregelen zo veel mogelijk minimaliseren. Universiteiten, opleidingen en de mogelijke aansluitingen tussen bachelor en master lopen sterk uiteen, waardoor een ‘one size fits all’-oplossing niet mogelijk is. Alle universiteiten zullen voor 15 mei per wo-masteropleiding aan aspirant-studenten duidelijkheid bieden over de voorwaarden voor instroom in het studiejaar 2020-2021. De UvA werkt richtlijnen uit en zal de betrokken doelgroepen hierover binnenkort informeren via de eigen opleidingen en afdelingen.

 • Update 03-04-2020: Studentenraadsverkiezingen, UvA Matching, FAQ promovendi

  Studentenraadsverkiezingen uitgesteld

  De verkiezingen voor de Studentenraden worden met drie weken uitgesteld, naar de periode 8 -12 juni. Ook wordt het proces rondom de verkiezingen zo aangepast dat alle fysieke contactmomenten worden vervangen door communicatie via de UvA-website, social media, e-mail en/of telefoon. Uit een peiling van de Centrale Studentenraad bleek dat de meeste facultaire studentenraden voor uitstel van de verkiezingen waren, omdat het onder de huidige omstandigheden moeilijk is kandidaten te werven en campagnes te organiseren. Ook werd gevreesd voor een lage opkomst.

  Met het uitstellen van de verkiezingen verschuift ook de termijn voor de kandidaatstelling, naar 28 april t/m 7 mei. Net als in andere jaren verlopen de verkiezingen elektronisch: op 8 juni a.s. ontvangen alle stemgerechtigde studenten een oproep van WebElect om te gaan stemmen. De uitslag van de studentraadsverkiezingen wordt  op donderdag 18 juni bekendgemaakt.
  Naar het nieuwsbericht.

  UvA Matching: online en geen matchingsverplichting

  Vanwege de coronamaatregelen is afgesproken de richtlijn uit het advies van de ‘Adviesgroep UvA Matching’ te volgen en matching voor aankomend studenten dit jaar online aan te bieden, en de matchingsverplichting voor hen dit jaar los te laten.

  De verplichting vervalt, maar aankomend studenten worden nadrukkelijk aangemoedigd om mee te doen aan de online matching. Dit is in het belang van de aankomend student én de opleiding: het stelt de studiekiezers in staat om na te gaan of ze de juiste keuze maken en het geeft opleidingen de kans een advies te geven over de studiekeuze. Alle opleidingen zullen dan ook een vorm van online matching aanbieden.

  Studenten die zich voor 1 juni 2020 aanmelden, kunnen deelnemen aan online matching. Matching vindt uiterlijk in juni plaats. De vorm van de online matching verschilt per opleiding, van geheel zelfstandig online tot en met online interactie vanuit de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van videostream, toetsen, interviews.

  FAQ promovendi nu beschikbaar

  Kan ik bij mijn online promotie ook een ‘lekenpraatje’ houden? Kunnen mijn paranimfen erbij zijn? Hoe krijg ik mijn doctoraatsdiploma? Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die Bureau Pedel deze periode binnenkrijgt. De antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen van promovendi staan nu op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina.

 • Update 02-04-2020: Werken met Zoom, Corona Research Fonds

  Informatie over werken met Zoom

  Om in deze tijd onderwijs te kunnen blijven leveren en ondersteunen, heeft de UvA onlangs online vergader- en onderwijssoftware Zoom aangeschaft. Naar aanleiding van berichten in de media en vragen van medewerkers over veiligheids- en privacyaspecten van Zoom, is er aanvullende informatie beschikbaar over het werken met Zoom. Medewerkers en studenten van de UvA kunnen de informatie vinden op de medewerkerssite en de studentensite.

  Corona Research Fonds voor wetenschappelijk onderzoek coronavirus

  Het ‘Corona Research Fonds’ is opgericht om financiering op te halen waarmee onderzoekers van het Amsterdam UMC in staat worden gesteld om nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek te doen in de strijd tegen het coronavirus. Het fonds wordt gesteund door de fondsenwervende instellingen van Amsterdam UMC, UvA en VU en biedt particulieren, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. Net als de deelnemende fondsen hebben ook de UvA en de VU ieder een eerste donatie van € 25.000 aan het fonds ter beschikking gesteld en is er al een mooi bedrag opgehaald uit particuliere donaties. 'Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Als het wetenschappers snel lukt om meer inzicht te krijgen in het virus kunnen we hopelijk snel een oplossing vinden', aldus Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd Infectieziekten van Amsterdam UMC.

  Lees meer over het Corona research fonds en hoe je kunt doneren

 • Update 01-04-2020: Verlenging kabinetsmaatregelen, dienstverlening UB

  Verlenging maatregelen kabinet

  Gisterenavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen verlengd worden tot en met 28 april. Voor de UvA betekent dit op korte termijn geen verandering - vorige week was al besloten in elk geval tot 1 juni online thuis te werken en onderwijs te verzorgen - maar wij beseffen goed dat het veel impact heeft voor medewerkers en studenten. In de UvA-nieuwsbrieven wordt daaraan vandaag extra aandacht besteed.

  Uitleen bibliotheek digitaal

  Studenten en medewerkers kunnen de komende periode digitaal gebruik blijven maken van de bibliotheekdienstverlening, maar de mogelijkheid via de catalogus aanvragen te plaatsen voor fysieke materialen wordt donderdag 2 april om 12.00 uur stopgezet. Iedere aanvraag voor een fysiek boek wordt daarna doorgeleid naar een van de informatiespecialisten van de Bibliotheek, waarna gezocht wordt naar een e-exemplaar (open access of betaald) en of deel van de publicatie in een online repository. Is een digitale versie niet te verkrijgen, dan zoeken de medewerkers van de UB in overleg met de aanvrager naar een alternatief, in de vorm van een scan van een deel van het boek. In laatste instantie is levering van het fysieke boek mogelijk. In de veelgestelde vragen zal later vandaag nadere toelichting worden gegeven hoe een aanvraag in te dienen. De laatste aanvragen kunnen tot uiterlijk maandag 6 april 12.00 uur opgehaald worden in de UB.

  Voor vragen kan je contact opnemen met de bibliotheek via Vraag het de Bibliotheek. Heb je inhoudelijke vragen over een vakgebied? Mail dan naar de betreffende informatiespecialist.

 • Update 30-03-2020: Interview Karen Maex

  Persconferentie van kabinet op dinsdag 31 maart; UvA-nieuwsbrief verplaatst naar woensdag

  Het kabinet besluit morgen over de maatregelen rond het coronavirus na 6 april. Daarover geeft het kabinet dinsdagavond een persconferentie. Op woensdagochtend bespreekt de VSNU de consequenties voor de Nederlandse universiteiten. Vervolgens bekijkt het centrale crisisteam van de UvA of de besluiten van het kabinet aanleiding geven voor aanpassingen van de eigen maatregelen. Medewerkers en studenten van de UvA worden hierover woensdagmiddag geïnformeerd via de UvA-nieuwsbrieven. Als er al eerder nieuws te melden is, dan plaatsen wij dat op deze pagina onder Updates.

  Interview met rector Karen Maex op UvA Radio

  Interviewers Timon Tamminga (Nederlandstalig) en Felix Faillace (Engelstalig) spraken uitgebreid met de rector van de UvA, Karen Maex. Zij praten onder meer over de impact van het coronavirus op het onderwijs en onderzoek. Karen Maex: ‘Je ziet de waarde van een universiteit. Een universiteit staat niet los van de samenleving als er iets gebeurt in de samenleving. Dit is natuurlijk een heel bijzondere situatie. Dan is de wetenschapper daar ook meteen door geraakt en gaat er in de marge of midden in een onderzoek mee aan de slag’, zegt Karen Maex. Ook op de organisatie hebben de maatregelen grote impact: ‘We hebben gemerkt dat de UvA-gemeenschap er heel agile op reageert. Men is er op alle mogelijke manieren mee bezig, hoogleraren, docenten, promovendi en studenten zelf, maar ook de ondersteuners. Het is de hele gemeenschap die haar schouders zet onder dit probleem’.

  UvA Radio maakt radio voor Nederlandse en internationale studenten, je kunt de podcasts luisteren via Spotify of Soundcloud.

  Interview met Karen Maex in Nederlands:

  Interview Karen Maex in English:

 • Update 27-03-2020: FAQ internationale studenten, thuiswerken, online promoties

  Informatie voor internationale studenten

  Er is hard gewerkt aan het inrichten van een webpagina met informatie toegespitst op internationale studenten.

  Tips voor thuis studeren

  Honderd procent vanuit huis studeren is voor de meeste studenten een nieuwe ervaring met grote impact. Op uva.nl/thuisstuderen delen we graag tips om deze overgang makkelijker te maken.

  Online promoties

  Promovendi die hun proefschrift online zullen verdedigen, hebben nog veel, vooral praktische vragen. Bureau Pedel werkt in samenwerking met Bureau Communicatie aan een webpagina met FAQ’s voor de promovendi. Naar verwachting is de pagina er in de loop van volgende week.
  De eerste online UvA-promotie vond gistermiddag plaats en is goed verlopen. Lees het nieuwsbericht.

  Thuiswerken voor medewerkers

  Ook voor medewerkers is het thuiswerken iets dat vaak nog moet wennen. Het vraagt veel van iedereen en roept ook vragen op. Met de pagina Thuiswerken helpen we je zo goed mogelijk een weg te vinden in deze nieuwe en uitzonderlijke situatie. Hier vind je nu ook arbotips voor thuiswerken.

 • Update 24-03-2020: Online onderwijs en thuiswerken, videoboodschap Geert ten Dam, promoties, eindexamens

  Online onderwijs en thuiswerken verlengd tot 1 juni

  Het kabinet heeft gisteravond een reeks nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een daarvan is dat alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, tot en met 1 juni worden verboden. Vanwege die extra maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om al het onderwijs en toetsing tot 1 juni online aan te bieden. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en te studeren wordt verlengd tot 1 juni. Voor practica-vakken die niet online kunnen zoeken we naar een maatwerkoplossing.

  We zijn ons er zeer van bewust dat ook dit weer een hele ingrijpende maatregel is voor zowel studenten als medewerkers. Daarom houden we de mogelijkheid tot fysiek onderwijs na 1 juni op dit moment  open.

  Videoboodschap van Geert ten Dam aan medewerkers

  Thuiswerken met (kleine) kinderen om je heen, een wiebelige VPN-verbinding, videobellen zonder geluid of beeld en tegelijk zorgen voor goed online onderwijs. Dat is pittig. UvA-bestuurder Geert ten Dam steekt iedereen een hart onder de riem in deze videoboodschap:

  Bekijk videoboodschap op YouTube

  Promoties

  Zolang de coronamaatregelen aan de UvA van kracht blijven, zullen de promotieplechtigheden online – via Zoom – plaatsvinden en niet fysiek in de Aula of de Agnietenkapel. Bureau Pedel is druk bezig met alle voorbereidingen, waaronder het proefdraaien op Zoom. De eerste online promotieplechtigheid is later deze week, op donderdag 26 maart.

  Eindexamens

  Ook voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs heeft het coronavirus verstrekkende gevolgen, nadat vanmorgen bekend is gemaakt dat de centrale eindexamens niet doorgaan. De deadline voor aanmelding is verschoven en matching wordt waar mogelijk online georganiseerd. De diploma’s die in deze bijzondere situatie worden verstrekt zijn voor de UvA uiteraard volwaardig.

 • Update 20-03-2020: Tentamens, BSA, scripties, diplomaceremonies, internationale studenten, NSE

  Er komt meer ruimte voor alternatieve toetsmomenten en het bindend studieadvies wordt met een jaar uitgesteld. Hieronder staan kort de belangrijkste besluiten die vandaag door het bestuur van de UvA, in samenspraak met de decanen van de faculteiten, zijn genomen. Vandaag wordt de informatie in de FAQ’s zo veel mogelijk aangevuld. Studenten ontvangen zo snel mogelijk specifieke informatie over hun tentamens vanuit de opleiding.

  Planning niet afgenomen tentamens  

  Voor de vakken van blok 4 waarvoor aan het eind van het blok (eind maart) geen online alternatief kan worden aangeboden, plannen de opleidingen een alternatief toetsmoment in. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: gedurende blok 5 en 6, in de herkansingsweken in week 27 en 28, of in een extra week van het academisch jaar (week 29). Het academisch jaar wordt met een week verlengd om zo een extra moment te creëren voor het afnemen van toetsen.

  Let op: het alternatieve toetsmoment verschilt per opleiding; er wordt rekening gehouden met voldoende tijd tussen een eerstekanstoets en de herkansing van die toets. Meer informatie over data en wijze van de toetsing ontvangen studenten van hun opleiding.

  Bindend studieadvies

  De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af aan studenten. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten voor de BSA in twee academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten; zij hoeven dus niet aan te tonen dat zij als gevolg van het coronavirus het benodigde aantal punten niet hebben gehaald. Als studenten voldoende punten hebben gehaald, kunnen ze wel een positief BSA ontvangen.

  Scripties

  Een groot aantal studenten is momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat studenten niet de benodigde data kunnen verzamelen of minder toegang hebben tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.

  Diplomaceremonies

  Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, moeten buluitreikingen en diplomaceremonies helaas tot nader order worden uitgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek een diploma aangetekend worden verstuurd.

  Internationale studenten

  We volgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Het reisadvies voor internationale studenten is om - waar mogelijk en vooral veilig – terug te gaan naar het thuisland. De UvA adviseert internationale studenten zich niet voortijdig uit te schrijven als zij van plan zijn de studie voort te zetten. De UvA doet er alles aan om voor alle studenten alternatieve (online) vormen van onderwijs aan te bieden. Zo nodig geldt dit op termijn ook voor alternatieve vormen van toetsing. Kortom we doen er alles aan om, waar mogelijk, studievertraging voor alle studenten te voorkomen. Internationale studenten die zich toch uit willen schrijven aan de UvA, kunnen een verzoek tot uitschrijving indienen via Studielink. Zij krijgen het betaalde collegegeld terug vanaf het moment van uitschrijving in dit lopende studiejaar.

  NSE

  De Nationale Studenten Enquête (NSE) komt dit jaar te vervallen. De NSE zou vanaf 20 april uitgezet worden onder studenten. Dit is in de huidige situatie niet meer realistisch. Ook zou meting nu een onjuist beeld kunnen geven (allerlei andere effecten zouden gemeten kunnen worden) als gevolg van de situatie rondom corona. 

  Alle studenten worden door hun opleiding nader geïnformeerd over de concrete uitwerkingen van de nieuwe besluiten.

 • Update 19-03-2020 (20.00): BSA, inschrijfdatum opleidingen

  Zojuist heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) na overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een aantal belangrijke besluiten genomen, onder meer over bindend studieadvies en de uiterlijke inschrijfdatum voor opleidingen. De Nederlandse universiteiten hebben in het overleg met de minister aangegeven te zullen handelen in de geest van dit document.

  Over het bindend studieadvies (BSA) is besproken dat studenten die niet aan de BSA-norm van de opleiding voldoen, omdat zij door COVID-19 studievertraging hebben opgelopen, uitstel krijgen. Zij krijgen de mogelijkheid een positief advies te krijgen in het studiejaar 2020-2021. De universiteiten stellen zelf nadere richtlijnen op om vast te stellen welke studenten dit betreft. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit jaar een positief advies.

  Wat betreft de inschrijfdatum voor bachelor- en masteropleidingen, waarvoor in veel gevallen een deadline op 1 mei staat, is het uitgangspunt dat die datum naar 1 juni verschuift.

  Lees hier meer over de afspraken.

  Het bestuur van de UvA bespreekt vrijdagochtend wat deze maatregelen betekenen voor de studenten en medewerkers van de UvA. Wij verwachten een toelichting te kunnen geven in een update op vrijdagmiddag.

 • Update 19-03-2020 (17.40): Online promoties

  Het College voor Promoties (CvP) heeft vandaag besloten om de promoties in de periode 23 maart t/m 6 april te laten doorgaan, maar in een andere, online vorm. De promovendi zullen van achter hun pc of laptop thuis hun proefschrift verdedigen tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie. Dat doen zij op het online platform ZOOM.

  Het is niet te voorspellen hoe lang de huidige situatie rondom het coronavirus gaat duren. Daarom heeft het CvP voor dit online alternatief gekozen, zodat de promovendi kunnen afronden waar zij vier jaar lang naartoe gewerkt hebben en hun loopbaan kunnen voortzetten. Dat de promotieplechtigheden door de bijzondere omstandigheden niet - zoals gebruikelijk - in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s gevierd kunnen worden, vindt het CvP ontzettend spijtig.

  Bureau Pedel heeft inmiddels alle promovendi die het betreft, en hun begeleiders per e-mail geïnformeerd. Naar verwachting neemt het CvP volgende week een besluit over de promoties die in de periode na 6 april gepland staan.

 • Update 19-03-2020 (12.00): Overleg OCW-VSNU

  Vanmiddag bespreekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen (OCW) met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een aantal belangrijke zaken die alle universiteiten in Nederland aangaan. Bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, collegegeld, de uiterlijke aanmelddata en inschrijvingen voor bachelor- en masteropleidingen, mogelijke financiële gevolgen van het Coronavirus en over het al dan niet repatriëren van medewerkers en studenten uit het buitenland.

  We begrijpen dat er nog veel vragen leven, bijvoorbeeld over de voortgang van je studie. In de loop van de avond, nadat de volgende stappen bekend zijn gemaakt, plaatsen we een korte update met een link naar de website van de VSNU.

  Morgen (vrijdag 20-3) plaatsen we een uitgebreide update waarin we de gevolgen voor medewerkers en studenten van de UvA toelichten.

 • Update 18-03-2020: Sluiting gebouwen, FAQ thuiswerken

  Sluiting van een aantal UvA-gebouwen

  Een aantal panden van de UvA wordt met ingang van 18 maart (’s avonds) tot minimaal maandag 6 april gesloten. Het is voor medewerkers nog wel mogelijk om spullen op te halen in de panden die worden gesloten.

  Een aantal gebouwen blijft open om medewerkers en studenten die echt niet op afstand kunnen werken een werkplek te bieden. Daarnaast blijven sommige gebouwen open omdat specifiek onderzoek, verzorging van planten of dieren of essentiële lab- of andere werkzaamheden doorgang moeten vinden.

  Bekijk in de veelgestelde vragen onder ‘Gebouwen en faciliteiten’ welke panden gesloten of beperkt geopend zijn. 

  Informatie over thuiswerken aangepast

  De informatie voor medewerkers van de UvA over thuiswerken is aangepast naar aanleiding van vragen die hierover werden gesteld. Zie hiervoor de veelgestelde vragen onder 'Thuiswerken'.

 • Update 17-03-2020: Verlenging kabinetsmaatregelen

  Voorbereiding op verlenging van maatregelen

  De keuze van de regering om het coronavirus gecontroleerd te laten verspreiden en geleidelijk groepsimmuniteit op te bouwen kan betekenen dat de maatregelen die nu genomen zijn verlengd worden tot na 6 april. Hoewel dat nu nog niet zeker is, moeten wij ons daar op voorbereiden.

  Impact op medewerkers en studenten

  Het wordt een moeilijke tijd, met een grote impact op iedereen. Daar zijn wij ons zeer van bewust. De omschakeling naar online onderwijs is niet voor elke opleiding eenvoudig te regelen, lessen moeten worden aangepast, studieadviseurs ontvangen veel vragen waar nog niet altijd antwoorden op zijn, promovendi moeten hun langverwachte verdediging uitstellen. En in het bijzonder internationale studenten bevinden zich in een kwetsbare en soms onzekere positie.

  Wij willen er alles aan doen om studievertraging te voorkomen en, met elkaar, zorg te dragen voor de continuïteit: zoveel mogelijk online blijven werken en studeren, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Blok vijf zal daarom online worden gegeven; er wordt nu hard aan gewerkt om dat voor elke opleiding in te richten.

  Het is mooi om te zien dat er initiatieven worden gestart om digitaal doceren te ondersteunen, tips and tricks worden doorgespeeld, virtuele werkgroepen ontstaan en iedereen bereid is flexibel te zijn om er gezamenlijk het beste van te maken. Aan de andere kant zien wij ook de complexiteit: thuis proberen een college te geven met mogelijk kinderen om je heen, online verbindingen die niet werken, geen plek of apparatuur om rustig te skypen, studeren of een webcollege te volgen. Het is niet eenvoudig, het vraagt veel van iedereen.

  Vragen

  In de nieuwsbrieven die vanmiddag worden verstuurd aan medewerkers en studenten, proberen wij antwoord te geven op vragen over thuiswerken, online doceren, reisbeleid en andere zaken. Deze vragen en antwoorden worden uiteraard ook beschikbaar in het overzicht met veelgestelde vragen op deze webpagina uva.nl/coronavirus.

  Op een aantal belangrijke vragen over inschrijfdatum, tentamens en bindend studieadvies hebben wij nog geen antwoord, onder andere omdat hierover in Den Haag afstemming plaatsvindt. Veel opleidingen zijn nu bezig om een alternatief voor de schriftelijke tentamens aan het einde van dit blok te organiseren, de invulling daarvan kan per opleiding verschillen. Wij hopen hierover uiterlijk vrijdag aanstaande meer duidelijkheid te bieden. Houd deze pagina in de gaten voor algemene updates en Canvas voor informatie vanuit je opleiding.

  Nogmaals, fijn dat jullie steun vinden aan elkaar en rekening houden met degenen die, vanwege zorg, ziekte, kinderen of anderszins, het moeilijk hebben. Veel dank daarvoor.

  College van Bestuur UvA

 • Update 16-03-2020: Verlenging en uitbreiding kabinetsmaatregelen, interview Geert ten Dam

  Verlenging en uitbreiding van maatregelen overheid: tot en met maandag 6 april geen onderwijs op locatie aan de UvA

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. In lijn met deze extra maatregelen zal er in elk geval tot en met maandag 6 april geen onderwijs op locatie plaatsvinden aan de UvA.

  Vandaag vindt nader overleg plaats met de examencommissie met betrekking tot het BSA en de tentamens. Aanstaande donderdag wordt hierover landelijk overleg gevoerd zodat naar verwachting vrijdag nadere concrete informatie zal volgen.

  Er wordt zoveel mogelijk online onderwijs aangeboden, houd hiervoor Canvas in de gaten. Voor dit type onderwijs geldt dezelfde deelnameplicht als voor andere vormen van onderwijs, behalve bij (bijvoorbeeld technische) overmacht.

  Verder:

  • Gebouwen van de UvA blijven geopend.
  • Wat betreft de werk- en studieplekken op de faculteiten wordt medewerkers en studenten verzocht om - conform de landelijke richtlijnen - thuis te blijven en thuis te werken of studeren. Alleen als je geen andere mogelijkheid hebt en er een dringende noodzaak is, kun je op de faculteiten wel terecht om te werken of studeren. Doe dit alleen als je geen gezondheidsklachten hebt en houd afstand van anderen.
  • We roepen studenten op terughoudend te zijn met sociale contacten, ook buiten de UvA. Zie ook het advies van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).
  • VPN is nog verder uitgebreid om thuiswerken te faciliteren.

  Lees het interview met Geert ten Dam in Folia

  Folia sprak vrijdag 13 maart met bestuursvoorzitter Geert ten Dam over hoe het besluit het tot stand kwam, en wat de gevolgen zijn: ‘We hebben dit nog nooit meegemaakt, en we gaan niemand aan het onmogelijke houden.’

 • Update 13-03-2020 (16.00): UB, promoties, kantines, Allard Pierson, Academische Club, onderwijs, evenementen

  Aanvullende maatregelen

  • De Universiteitsbibliotheek gaat vanaf zaterdag 14 maart dicht. Wat betreft de studieplekken op de faculteiten wordt studenten verzocht om conform de landelijke richtlijnen - thuis te blijven en thuis te studeren. Het uitlenen en inleveren van boeken kan wel doorgaan, maar uitsluitend bij de UB aan het Singel van maandag tot vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur.
  • De komende week van 16 t/m 20 maart - worden alle promoties afgelast. Deze week wordt gebruikt om te bekijken of de promoties daarna wel, maar misschien in andere vorm, door kunnen gaan.
  • Vanaf maandag 16 maart zijn op alle UvA locaties de kantines en koffiecorners dicht. De koffiemachines op de verschillende locaties blijven wel gevuld.
  • Het Allard Pierson sluit vanaf zaterdag 14 maart.
  • De Academische Club heeft zijn deuren per vandaag al gesloten en alle evenementen t/m 6 april afgelast.

  Onderwijs

  Het doel is te zorgen dat het lopende blok kan worden afgemaakt, de tentamens op een ander moment of andere manier worden afgenomen, en het komende blok – vanaf 30 maart – zo veel mogelijk online zal worden aangeboden. Het doel is de negatieve effecten voor studenten te minimaliseren en studievertraging te voorkomen. De verschillende scenario’s hierover worden de komende dagen doorgesproken met de faculteiten. Ook het Ministerie van Onderwijs werkt aan richtlijnen. Meer informatie hierover volgt na het weekend.

  Online onderwijs (informatie voor docenten)

  Op de CANVAS-pagina 'Keep on teaching' (inloggen met UvAnetID) zijn voor docenten tips & tricks beschikbaar over het geven van online onderwijs. Deze pagina wordt de komende periode dagelijks geüpdatet. Na dit weekend komt ook een Nederlandstalige versie beschikbaar. Ben je docent en mis je informatie of heb je suggesties: op de startpagina staat een link naar een CANVAS-discussie waar je feedback kunt geven.

  Evenementen na 6 april

  Over het al dan niet doorgaan van evenementen en bijeenkomsten die na 6 april aan de UvA staan gepland, wordt later besloten. Dat zullen wij dan zo snel mogelijk laten weten.

 • Update 13-03-2020 (12.00): Overall stand van zaken

  Op verschillende momenten vindt vanmiddag overleg plaats over prangende zaken – praktisch en onderwijsgerelateerd – waar we als UvA voor gesteld staan door de situatie rondom het coronavirus.

  Wat is er voor nu duidelijk? Zoals gisteren ook is gecommuniceerd, blijven de gebouwen van de UvA geopend. Dat geldt vooralsnog ook voor de Universiteitsbibliotheek, ook op de faculteitslocaties, en dus voor de studieplekken. Mocht daar verandering in komen, dan wordt daar in een update later vanmiddag over bericht. Het USC, SPUI25 en CREA zijn gesloten. Al het (fysieke) onderwijs en de tentamens zijn t/m 31 maart gecanceld en zo ook alle UvA-evenementen zoals congressen en oraties. Wat betreft de promoties is de verwachting nog steeds dat deze doorgang kunnen vinden, mits deze in kleine kring plaatsvinden. De afdeling ICTS werkt momenteel aan om een pagina in CANVAS met tips en tricks voor docenten met betrekking tot online onderwijs.

  Er komen via coronavragen@uva.nl en de sociale media veel vragen binnen over onderwijs op afstand, het verplaatsen van tentamens, het oplopen van mogelijke studievertraging, en evenementen/bijeenkomsten die na 31 maart gepland staan. Hierover wordt later vandaag verder gesproken en wij hopen hierover zo snel mogelijk te kunnen berichten. De volgende update wordt naar verwachting rond 16.00 uur gepubliceerd.

 • Update 12-03-2020 (22.00): Onderwijs op locatie, evenementen, thuiswerken

  Onderwijs op locatie afgelast

  De nieuwe maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd om de gevolgen van het coronavirus te beperken, hebben ook voor de UvA grote gevolgen. Zo is er besloten dat al het onderwijs deze maand zoveel mogelijk digitaal zal worden aangeboden, thuiswerken wordt aangeraden en grote evenementen – zoals de Bachelordag – worden afgelast.  

  Gevolgen onderwijs

  Vanaf vrijdag 13 maart vindt er, in elk geval tot en met 6 april, geen onderwijs op locatie plaats aan de UvA. Al het onderwijs zal in de komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Op de kortst mogelijke termijn volgt hier nadere informatie over.  

  De geplande tentamens gaan deze maand niet door, behalve als er tentamens zijn die op afstand kunnen worden afgenomen. De UvA vindt dat dit geen invloed zou mogen hebben op je studievoortgang en we doen ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Voor nadere informatie raden we je aan om Canvas goed in de gaten te houden.

  Het is de bedoeling dat hierover zo spoedig mogelijk meer informatie volgt. Deze zullen wij dan communiceren via uva.nl/coronavirus, in Canvas en/of via je opleiding.

  Stageactiviteiten kunnen mogelijk wel doorgang vinden, afhankelijk van de locatie. Dit is ter individuele beoordeling van de stagiair en de stageplaats.

  Mochten er specifieke besluiten worden genomen die betrekking hebben op je opleiding of afdeling, dan word je hierover nog nader geïnformeerd. Ben je student geneeskunde of tandheelkunde, dan gelden speciale regels en richtlijnen. Deze zijn te vinden op Tulp Intranet en Actanet.

  Gevolgen evenementen

  Alle UvA-evenementen worden afgezegd, ongeacht de locatie. Ook dit heeft grote gevolgen. Eerder werd al besloten de bachelordag af te gelasten, maar tot en met 31 maart kunnen bijvoorbeeld ook oraties en congressen geen doorgang vinden. Evenementen van studieverenigingen vallen ook onder deze maatregel. Op dit moment is de verwachting dat promoties doorgang kunnen vinden, zij het in kleine kring.

  Gevolgen thuiswerken en onderzoek

  Voor alle medewerkers geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit vereist afstemming met je leidinggevende. De gebouwen van de UvA blijven wel open, onder andere omdat op bepaalde plekken het lopende onderzoek en andere activiteiten fysieke aanwezigheid vereist.

  Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts moeten thuis blijven.

  De capaciteit van de VPN wordt uitgebreid, zodat het ook vanuit huis mogelijk is om verbinding te maken met netwerkschijven, SAP, Corsa en andere systemen. Hierbij geldt wel het dringende verzoek om de VPN-verbinding niet onnodig ongebruikt open te laten staan. Uiteraard adviseren wij iedereen om je laptop mee naar huis te nemen.

  Vragen

  Er zijn nog veel vragen en issues te beantwoorden en op te lossen. Via de website, nieuwsbrieven en Canvas blijven we iedereen zo snel mogelijk informeren.

 • Update 12-03-2020 (12.00): Bachelordag

  Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en het advies van het RIVM beraden we ons over de te nemen maatregelen in onderwijs en werken op de UvA. We berichten hier zo snel mogelijk over richting studenten en medewerkers en zullen alle informatie ook op deze pagina aanvullen.

  UvA-Bachelordag 14 maart 2020 gaat niet door
  Tot onze grote spijt heeft de UvA, na overleg met experts, moeten besluiten om de Bachelordag van aanstaande zaterdag 14 maart niet door te laten gaan in verband met het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. De belangrijkste reden is het grote aantal bezoekers uit verschillende delen van het land en uit het buitenland.

  Alle deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht. Via video-opnames hopen we in de loop van volgende week aankomende studenten zo goed mogelijk alsnog online de informatie te kunnen verstrekken die zij anders, live, op de bachelordag hadden gekregen.
  Meer uitleg over het besluit van de UvA vind je hier.

 • Update 11-03-2020: Bachelordag

  Let op: helaas kan de Bachelordag niet doorgaan - zie update van 12-03-2020

  Vandaag rond 12.00 uur zijn er geen algemene updates te melden.

  Specifiek aan bezoekers en medewerkers van de Bachelordag van 14 maart willen we melden dat de Bachelordag voorlopig gewoon doorgaat. De UvA volgt hiermee de richtlijn van het RIVM en de GGD: er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten. We raden bezoekers wel aan regelmatig de eigen e-mail te checken of onze website in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, want de richtlijnen kunnen nog wijzigen.

 • Update 10-03-2020: Handenschudden, Noord-Brabant, algemene richtlijn

  Geen handen schudden

  Vanaf maandagavond 9 maart 2020 schudden we geen handen meer bij de UvA.

  Noord-Brabant

  Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid, vraagt de UvA medewerkers die in Noord-Brabant wonen om de komende zeven dagen zoveel mogelijk thuis te werken waar dat kan. Het gaat dan om medewerkers van wie de aard van het werk het toelaat. Als je lesverplichtingen hebt, staat je werk het niet toe om vanuit huis te werken en verwachten we dan ook dat je gewoon naar de UvA komt om les te geven. Bespreek met je leidinggevende of thuiswerken voor jou mogelijk is. Bovenstaande geldt alleen voor medewerkers die in Noord-Brabant wonen. Medewerkers uit Noord-Brabant die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, zijn verplicht om thuis te blijven of thuis te werken. 

  Heb je een werkafspraak of een afspraak voor je studie in Noord-Brabant? Ga in principe niet en probeer het gepland overleg per telefoon of op een andere manier te voeren.

  Algemene richtlijn

  Veel mensen blijven voor de zekerheid thuis als ze verhoging of verkoudheid hebben. Zodra de klachten voorbij zijn, kun je de werkdag erna weer gewoon naar de universiteit. Worden de klachten juist erger, krijg je koorts, hoesten of benauwdheid, en ben je ook in een ‘risicogebied’ geweest of heb je contact gehad met iemand met het virus? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts. (Bron: RIVM).

 • Update 06-03-2020: Reisadviezen

  Reisadviezen

  Graag wijzen we studenten en medewerkers die een reis voor studie of werk (zouden) maken nogmaals op de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op www.nederlandwereldwijd.nl vind je de actuele kleurcode (groen, geel, oranje, rood) voor alle gebieden en landen. Voor de reisadviezen van BuZa  in relatie tot studenten en medewerkers geldt het volgende voor de gele, oranje en rode reisadviezen.

  Geel advies: (Let op, veiligheidsrisico’s)

  Een of enkele vastgestelde besmettingen leveren mogelijk een (toenemend) risico voor de continuïteit en veiligheid op. Studenten en medewerkers houden zelf de ontwikkelingen in de regio in de gaten en maken voor het afreizen de afweging of het risico beheersbaar en aanvaardbaar is. 

  Oranje advies: (Alleen noodzakelijke reizen)

  Er heerst een groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Veel instellingen en openbare gelegenheden sluiten de deuren en onderwijsinstellingen schorten lesprogramma’s op. Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Medewerkers/onderzoekers die een dringend belang hebben om toch af te reizen overleggen dit vooraf met de directeur van de instelling of faculteit. Studenten en medewerkers in de regio worden dringend verzocht terug te keren. 

  Rood advies: (Niet reizen)

  Er heerst een zeer groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Het openbaar leven ligt stil en reizen in en naar de regio is (bijna) niet meer mogelijk. Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Studenten en medewerkers in de regio worden actief terug gehaald. De faculteiten onderhouden de contacten met de individuele student en/of medewerker om ondersteuning te bieden waar nodig.

  UvA Verzekering

  Naar aanleiding van vragen van studenten en medewerkers over wat er verzekerd wordt door de UvA bij wijzigingen of annuleringen van reizen voor studie of werk, hebben we een aantal nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd aan de FAQ onder de kop ‘Reizen’. De UvA heeft een reisverzekering bij de firma Meijers. In principe kan elke reis die voor studenten onder het curriculum valt of medewerkers die zakelijk reizen voor de UvA onder de reisverzekering vallen. Annuleringen en alle reisgebonden kosten vallen hieronder (bv ticket, taxi, verblijfkosten). Als het congres in het buitenland waar je naar toe gaat bijvoorbeeld geannuleerd wordt, kun je een schadeclaim bij Meijers indienen.

 • Update 08-03-2020: Richtlijnen voor Noord-Brabant

  Aangescherpte richtlijnen voor Noord-Brabant

  Als je hoest, kucht of verkouden bent, kom je dan wel of niet naar de UvA? En als je uit Brabant komt, wat doe je dan? Hieronder volgt het antwoord op die veelgestelde vragen.

  ​De UvA volgt – net als alle andere universiteiten – de richtlijnen van het RIVM. Voor mensen uit Noord-Brabant geldt op dit moment een aangescherpte richtlijn.  Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg geadviseerd om met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Kom in dat geval dus ook niet naar de UvA.

  Zie ook de veelgestelde vragen.

 • Update 04-03-2020: Aanscherping reisadvies Italië

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Noord-Italië gisteren aangescherpt. Het reisadvies geldt voor de regio's Aostavallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. Voor deze regio’s geldt nu kleurcode oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze regio worden afgeraden, om extra besmettingen met het coronavirus in Nederland te voorkomen.

  Voor de UvA zijn de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM leidend. Richtlijnen voor wel of niet reizen naar bepaalde gebieden staan op de site van het ministerie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Zolang voor de regio’s in Noord-Italië kleurcode oranje geldt, kunnen reizen naar deze regio niet doorgaan. De FAQ op deze webpagina over reizen naar Italië worden vandaag waar nodig geactualiseerd.

 • Update 03-03-2020: Richtlijnen voor ACTA en Amsterdam UMC

  Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft besloten een aantal cursussen te annuleren, omdat de beschikbaarheid van neusmondmaskers beperkt is door de grote vraag door het coronavirus. De ACTA informeert daarover zelf de betreffende studenten, docenten en patiënten. Voor studenten van de Faculteit der Tandheelkunde gelden de richtlijnen van de ACTA, die zijn te vinden op ACTAnet en Canvas. De richtlijnen van ACTA prevaleren boven de informatie op de UvA-website. Dat betekent dat de ACTA-richtlijnen leidend zijn voor studenten aan de Faculteit der Tandheelkunde.

  Voor studenten van de Faculteit der Geneeskunde gelden de richtlijnen van Amsterdam UMC, die zijn te vinden op Tulp Intranet. De richtlijnen van Amsterdam UMC prevaleren boven de informatie op de UvA-website. Dat betekent dat de Amsterdam UMC richtlijnen leidend zijn voor studenten aan de Faculteit der Geneeskunde.

 • Update 02-03-2020: Aanscherping RIVM-advies

  Het RIVM hield gisteren (zondag 1 maart) een persconferentie  en heeft de adviezen over het coronavirus aangescherpt. De UvA volgt deze adviezen.

  Ben je onlangs in een van de gebieden geweest waar het coronavirus heerst en heb je verkoudheidsklachten of koorts? Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

  Het gaat om de volgende gebieden (zie rivm.nl voor de actuele lijst):

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

  Op de website van het RIVM is nu ook informatie in het Chinees te vinden.

 • Update 28-02-2020: RIVM-advies bij gezondheidsklachten

  Ook in Nederland zijn mensen met het coronavirus besmet. Alle evenementen aan de UvA gaan voorlopig gewoon door. De overheid zet in de loop van de dag de lijnen open op het speciale telefoonnummer 0800-1351.

  Ben je student of medewerker en heb je vragen over het coronavirus, dan kun je ook e-mailen naar coronavragen@uva.nl

  Voor studenten van de Faculteit der Geneeskunde gelden de richtlijnen van Amsterdam UMC, die zijn te vinden op Tulp Intranet. De richtlijnen van Amsterdam UMC prevaleren boven de informatie op de UvA-website.

  Wanneer bel je de huisarts?

  Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebben, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  als je:

  • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
  • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Deze lijst vind je op de website van het RIVM.
  • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

  De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Het is belangrijk om zo snel mogelijk telefonisch contact te zoeken met je huisarts (ter voorkoming van eventuele besmettingen), de instructies van de huisarts strikt op te volgen en je opleidingscoördinator of leidinggevende op de hoogte te brengen.

 • Update 25-02-2020: Situatie Italië en China

  Italië

  Op de website van het Italiaanse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek is aangekondigd dat in drie provincies, te weten Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna alle onderwijsactiviteiten in elk geval tot en met 29 februari zijn opgeschort. De UvA heeft in deze provincies met 7 partneruniversiteiten uitwisselingsovereenkomsten. We nemen contact op met alle uitwisselingsstudenten die zich thans bij een van de 7 partnerinstellingen bevinden. Ook zoeken we contact met medewerkers die voor studie of onderzoek in een van deze regio’s verblijven. Reisbewegingen zijn in elk geval  t/m 29 februari afgeraden voor de 3 provincies.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de betreffende regio aangescherpt, zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/zakendoen/reisadvies

  China

  De UvA raadt studenten en onderzoekers voorlopig af naar China te reizen. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan zijn onze partneruniversiteiten in verschillende Chinese steden momenteel gesloten voor onderwijs en onderzoek. De UvA heeft zoveel mogelijk contact met studenten en medewerkers die zich al in China bevinden.

  Binnenkort voor studie of werk naar China?

  Medewerkers en studenten die plannen hebben om naar China te gaan, adviseren we om niet af te reizen. Raadpleeg ook het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies.

  Gelet op de reisbeperkingen in veel Chinese steden, is het mogelijk dat sommige in Amsterdam verblijvende Chinese studenten niet volgens plan terug kunnen reizen naar huis of naar de eigen universiteit. Bij vragen kunnen ze mailen naar coronavragen@uva.nl.

  Wat moet ik doen als ik onlangs in China ben geweest? 

  Inkomende studenten vanuit China zijn voorlopig gewoon welkom. Wel adviseren we studenten en medewerkers die recent in Wuhan of provincie Hubei zijn geweest of in nauw contact hebben gestaan met personen uit Wuhan of de provincie Hubei die ziekteverschijnselen vertonen, met spoed per telefoon of e-mail contact op te nemen met de eigen huisarts of Bureau Studentenartsen.

  Chinese uitwisselingsstudenten die momenteel in Amsterdam verblijven en onlangs naar China hebben gereisd, wordt ook geadviseerd per telefoon of e-mail contact op te nemen met de huisarts als er sprake is van ziekteverschijnselen die overeenkomen met die van het coronavirus (je voelt je ziek met koorts dat wil zeggen 38 graden celsius of hoger, hoesten of ademhalingsproblemen of kortademigheid).

  Exchange

  Met studenten die via het Global Exchange Programme van de UvA van en naar China, Hong Kong SAR en Taiwan reizen (semester 1 en 2) is contact gelegd.