Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit/VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Medisch Centrum richten gezamenlijk het Sarphati Institute for new epidemics op. Het Sarphati Institute wordt een uniek wetenschappelijk ‘triple helix’ onderzoeksinstituut in Amsterdam waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan onderzoek op het terrein van de volksgezondheid.

esculaap

De toename van welvaartsziekten (zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker en hersenziekten) vereist een sterke, gezamenlijke aanpak. Het college van B&W heeft hiervoor 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze financiële bijdrage is in de begroting 2014 onder de noemer 'Health Valley' voor geavanceerd onderzoek op het gebied van de volksgezondheid gereserveerd. Het plan zal nu volledig worden uitgewerkt en in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter definitieve besluitvorming.

Uniek onderzoeksinstituut

Wethouder Eric van der Burg (Zorg): ‘In Amsterdam hebben we nog te veel kinderen met een ongezond gewicht. Het onderzoek richt zich in eerste instantie binnen het Sarphati Institute op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkómen van overgewicht bij de Amsterdamse jeugd. Daarmee wordt de basis gelegd voor het bestrijden van welvaartsziekten op de lange termijn’. Een goede onderzoeksinfrastructuur (registraties, databanken en biologische samples) is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast leveren de vele initiatieven op het terrein van gezondheidsbevordering (zoals de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en de voedselvisie) de mogelijkheid om in Amsterdam als wetenschappelijke proeftuin oplossingen te vinden voor de epidemie van welvaartsziekten nu en in de toekomst. 

Internationaal wordt veel onderzoek verricht op het gebied van (on)gezond gewicht. Het Sarphati Institute onderscheidt zich door drie essentiële kenmerken:

  1. De directe koppeling tussen enerzijds de uitvoering van maatregelen ter preventie en behandeling van overgewicht en obesitas, en anderzijds wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de werkzaamheid ervan;
  2. De uitvoering van zowel toegepast als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek binnen één instituut;
  3. Het samenbrengen van alle relevante wetenschappelijke disciplines (van biomedisch onderzoek tot de culturele antropologie en ontwikkelingspsychologie) binnen één instituut om integraal onderzoek uit te voeren. Een dergelijke integrale aanpak is essentieel voor een effectieve bestrijding van de overgewicht- en obesitasepidemie.

Amsterdam goede basis

Amsterdam heeft een unieke positie omdat er politiek brede steun is voor het bevorderen van de gezondheid in de stad. Daarnaast heeft Amsterdam de beschikking over kennisinstellingen (UvA, AMC, VU, VUmc en hogescholen) die op dit terrein internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijke expertise hebben en een groot internationaal netwerk. Ten slotte levert de aanwezigheid van grote multinationale bedrijven en MKB in Amsterdam op het terrein van voeding, zorg en technologie een belangrijke basis voor een samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Financiën

Het college van B&W heeft 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 5 jaar. Hiermee wordt het Sarphaticohort kinderobesitas opgezet, vindt uitbreiding van de bestaande Amsterdamse cohorten Helius en ABCD plaats, wordt onderzoek naar de effecten van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht gedaan en wordt de oprichting en exploitatie voor de eerste vijf jaar van het Sarphati Institute gedekt. De eenmalige gemeentelijke investering in de onderzoeksinfrastructuur en het instituut brengt een solide datainfrastructuur tot stand die als basis dient voor een langlopend en omvangrijk onderzoeksprogramma. Door investeringen vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en onderzoeksfondsen in het onderzoeksprogramma die qua omvang de gemeentelijke investering zullen overtreffen, kan het Sarphati Institute na de eerste vijf jaar financieel op eigen benen staan.