Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat een commissie instellen om voorstellen te doen voor de modernisering van de besturing van de UvA. Daarnaast komt er een onderzoekscommissie die gaat kijken naar de financiën van de UvA in samenhang met het huisvestingsbeleid. In een brief aan alle medewerkers en studenten zet het College van Bestuur uiteen hoe deze commissies ingericht zullen worden en komt het CvB met een verdere aanpak van het 10-puntenplan.

Naar aanleiding van het 10-puntenplan voor een moderne koers voor de UvA hebben vele gesprekken plaatsgevonden met studenten en medewerkers. Het ging hierin onder andere over het allocatiemodel, het instellen van een faculteitsraad, het hervormen van de medezeggenschap, het herstellen van vertrouwen, de administratieve druk door het accreditatiesysteem, financiën, huisvesting en tijdelijke aanstellingen. Deze gesprekken vormen de basis voor de verdere aanpak. 

Bestuurscultuur en democratisering

Een commissie, met een onafhankelijke voorzitter, wordt ingesteld om voorstellen te doen voor de modernisering van de besturing van de UvA. Als het gaat om het versterken van de medezeggenschap, democratisering en decentralisering lopen denkbare oplossingen sterk uiteen: van cultuurverandering tot aan ingrijpende structurele hervormingen van het huidige bestuursstelsel. De opdracht aan de commissie wordt door het CvB en de decanen van de faculteiten in samenwerking met de centrale medezeggenschap geformuleerd. De samenstelling van de commissie vindt plaats na overleg met de medezeggenschap, maar ook (zo mogelijk) met verschillende (actie)groepen. Opdracht en samenstelling behoeven instemming van de centrale medezeggenschap.

Financiën en huisvestingsbeleid 

Wat betreft financiën en huisvesting zal de medezeggenschap een commissie samenstellen bestaande uit minimaal vier (ook externe) experts, en een opdracht formuleren voor deze commissie. Vragen van medewerkers en studenten (inclusief Rethink en andere groepen) worden hierin meegenomen. Het gaat om onder meer de financiële aspecten van het Huisvestingsplan 2005-2020, het reserve- en vermogensbeleid van de UvA en de verhouding tussen de kosten van huisvesting en de uitgaven aan onderzoek en onderwijs.

Maagdenhuis 

Het College van Bestuur probeert tot afspraken te komen met de bezetters van het Maagdenhuis, maar op de uitnodigingen om hierover een gesprek aan te gaan is (nog) niet gereageerd. Dat baart zorgen vanwege de toenemende schade aan het Maagdenhuis. Inzet is de hal toegankelijk te houden voor debat. 

Andere stappen 

Wat betreft het beleid vanuit Den Haag zet het CvB er om te beginnen op in dat er géén nieuwe prestatieafspraken komen. Daarnaast vindt binnenkort een gesprek plaats met OCW en de vaste Kamercommissie over verlaging van de regeldruk. 

Wat betreft het personeelsbeleid, een belangrijk onderwerp in de gesprekken, zijn afspraken gemaakt over de stappen in de komende maanden om de rechtspositie van werknemers te verbeteren en het aantal tijdelijke contracten terug te dringen. Daarnaast wordt gekeken of de gelijkschakeling van onderwijs en onderzoek in loopbaanbeleid voldoende is opgenomen in het personeelsbeleid en welke maatregelen nodig zijn om uitvoering volgens de gemaakte afspraken te laten verlopen. 

De voorgestelde aanpak van het 10-puntenplan betreft ook de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, aandacht voor vernieuwing en de ruimte voor opleidingen en faculteiten om eigen keuzes te maken.