Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam heeft tien uitgangspunten opgesteld om de interne democratie te versterken, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te vergroten, volledige financiële openheid te bieden en de band tussen onderwijs en onderzoek te intensiveren. Daarnaast wordt de hal van het Maagdenhuis een plek voor discussie en debat.

Dit is te lezen in een brief die het College van Bestuur vanochtend naar alle medewerkers en studenten heeft gestuurd. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat ten aanzien van de organisatie en besluitvorming een moderne koers noodzakelijk is. Passend bij de tijd van breed gedeelde informatie, passend bij een universiteit waar het debat altijd open en actief gevoerd wordt en passend bij een organisatie van betrokken medewerkers en studenten. Daarbij hoort het bij de Universiteit van Amsterdam om voorop te lopen en een koers te bepalen die wellicht het gehele universitaire landschap treft,’ is in de brief te lezen.

De tien uitgangspunten hebben onder meer betrekking op financiële transparantie, de positie van het onderwijs, het aantal tijdelijke arbeidscontracten en de besluitvorming. Bovendien roept het College van Bestuur politiek Den Haag expliciet op haar verantwoordelijkheid te nemen door het rendementsdenken aan te pakken en de regeldruk terug te brengen.

Hoewel de brief gericht is aan alle UvA-medewerkers wordt ingegaan op de zorgen die de afgelopen weken zijn geuit door de COR en de CSR, door de ASVA, en door actiegroepen als De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA, Humanities Rally en andere belangenorganisaties- en groeperingen.

Gesprekken met medewerkers en studenten

Het College van Bestuur voerde de afgelopen weken vele gesprekken, onder andere met medewerkers en studenten. De kern van de kritiek en de zorgen bleek divers, van verschillende intensiteit, afhankelijk van de faculteit, de discipline of de functie van de medewerkers en studenten met wie ze spraken. ‘Niettemin is er naar ons idee wel een gemeenschappelijke noemer: het gevoel gaandeweg het hart van de universiteit kwijt te raken,’ zo schrijft het College van Bestuur.

De tien uitgangspunten

  1.  Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel
  2.  Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken
  3.  Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen
  4.  Volledige financiële openheid
  5.  Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap
  6.  Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop
  7.  Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek
  8.  Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten
  9.  Hal Maagdenhuis voor debatten
  10.  Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid 

Het College van Bestuur: ‘Deze punten vormen het startpunt, het is onze collectieve verantwoordelijkheid hier verder vorm aan te geven. Sommige punten zijn omvangrijk, niet alles is direct geregeld. Op andere punten bestaan verschillen van inzicht over de uitvoering. Wij beseffen dat een en ander nader uitgewerkt moet worden, in samenwerking met de academische gemeenschap. Kort gezegd: op sommige punten staat het plan van aanpak nog niet vast, maar op alle punten ons commitment wel.’