Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vandaag hebben de Raden van Toezicht gesprekken gevoerd met het College van Bestuur, de decanen, de domeinvoorzitters en de medezeggenschapsraden van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam over de ontstane situatie. Uit de gesprekken ontstond een gemeenschappelijk beeld over de nu te nemen stappen.

Gevoed door deze gesprekken hebben de Raden van Toezicht de volgende conclusies getrokken en besluiten genomen: 

 1. De Raden van Toezicht spreken hun vertrouwen uit in de drie zittende leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is gevraagd om zelf met een voorstel te komen voor een nieuwe portefeuilleverdeling. 
 2. De Raden van Toezicht hebben Dymph van den Boom gevraagd om, naast haar rol als rector magnificus van de UvA, de rol als waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA op zich te nemen. Zij heeft daarmee ingestemd en de andere Collegeleden hebben hun vertrouwen in haar uitgesproken. 
 3. Edgar du Perron, de huidige decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, krijgt een tijdelijke rol als vicerector, formeel niet deel uitmakend van het College van Bestuur, belast met de hervormingsagenda. Deze hervormingsagenda, met als basis het tienpuntenplan, zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de academische gemeenschap. Du Perron heeft hiermee ingestemd. Het College heeft Du Perron steun en vertrouwen toegezegd.
 4. De Raden van Toezicht hebben het door de medezeggenschap van de UvA voorgedragen lid, Gerard Mols, aangewezen als lid met bijzondere aandacht voor de hervormingsagenda. Hij zal nauw betrokken zijn bij dit proces en voor de hervormingsagenda als contactpersoon optreden tussen de academische gemeenschap en de Raden van Toezicht. 
 5. De Raden van Toezicht zullen op korte termijn het proces starten voor de opvolging van de voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA en de rector magnificus van de UvA, in verband met het aflopen van haar termijn. Hiervoor wordt een procedure ontworpen in nauw overleg met de medezeggenschapsraden, de decanen en de domeinvoorzitters. De nieuwe procedure moet leiden tot grotere betrokkenheid van de verschillende geledingen bij de selectieprocedure. 
 6. Het College van Bestuur is gevraagd om de positie van de faculteiten en domeinen verder te versterken, in lijn met de behoefte aan verdergaande decentralisering. De decanen en domeinvoorzitters hebben hierbij een grote en collectieve verantwoordelijkheid. 
 7. De positie van de medezeggenschapsraden zal versterkt worden door enerzijds verbetering van de ondersteuning van de raden en anderzijds door een verandering in de manier waarop met de medezeggenschapsraden wordt samengewerkt. 
 8. De Raden van Toezicht roepen, mede namens de vertegenwoordigers met wie vandaag gesprekken zijn gevoerd, alle partijen op om de open dialoog met elkaar op een respectvolle manier te voeren.

Atzo Nicolaï, voorzitter van de Raden van Toezicht: ‘Het waren intensieve en constructieve gesprekken. Er heerst grote eensgezindheid over het belang van rust en stabiliteit. Alle organen hebben uitgesproken gezamenlijk te willen optrekken.’ 

De Raden van Toezicht hebben waardering voor de wijze waarop de partijen waarmee vandaag gesproken is, hun verantwoordelijkheid hebben genomen en de constructieve wijze waarop de medezeggenschapsraden zich hebben opgesteld.

De Raden van Toezicht hebben vandaag gesproken met:

 • De leden van het College van Bestuur
 • Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
 • Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR)
 • Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad (CSR)
 • De domeinvoorzitters van de Hogeschool van Amsterdam
 • De decanen van de Universiteit van Amsterdam