Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Hieronder een bericht van de voorbereidende werkgroep commissie financiën met de voorstellen voor het mandaat en de samenstelling van de commissie, met een introductie van vicerector Edgar du Perron

sleutel-in-het-slot

“Als vicerector en facilitator van het democratiseringsproces binnen onze universiteit verwelkom ik de voorstellen van de voorbereidende werkgroep voor de commissie financiën van harte. Ik waardeer de inzet en de toewijding van alle leden van die werkgroep en in het bijzonder die van de voorzitter, Amade M’charek; ieders commitment aan een open consultatieproces is prijzenswaardig. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de voorgestelde commissieleden en ik hoop dat de commissie tijdig aan het werk kan gaan.”

Edgar du Perron

Consultatie mandaat en samenstelling commissie financiën

We zijn verheugd te kunnen melden dat de voorbereidende werkgroep voor de commissie financiën een akkoord heeft bereikt over het mandaat en de samenstelling van de commissie. Dit is het resultaat van een aantal weken van overleg en constructieve discussie tussen vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij het samenstellen van de twee commissies. We zijn tevreden met de uitkomsten van dit proces en leggen de voorstellen nu graag ter consultatie voor aan de academische gemeenschap. 

Mandaat

Het voorgestelde mandaat formuleert de taakomschrijving voor de commissie, een prioriteitenlijst van onderwerpen en verdere instructies aangaande het rapporteren aan de academische gemeenschap en het zoeken naar alternatieve financiële scenario’s. Het voorgestelde mandaat is hieronder toegevoegd en is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar.  

Samenstelling en expertise

Het voorstel voor de samenstelling van de commissie komt voort uit een zorgvuldige afweging van voorstellen uit de academische gemeenschap, van externe financiële experts en van leden van de voorbereidende werkgroep. Meegewogen zijn ook de verkennende gesprekken met potentiële kandidaten om hun interesse, motivatie en beschikbaarheid te peilen. De voorbereidende werkgroep heeft vier terreinen geïdentificeerd waarvoor financiële expertise binnen de commissie financiën noodzakelijk is:  1. financiële juridische zaken, 2. vastgoed, 3. accountancy en 4. interne allocatie. Daarnaast voorziet het voorstel van de werkgroep in de functies van voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Van de voorzitter wordt verwacht te voldoen aan de volgende criteria: ervaring als voorzitter van een onderzoekscommissie, betrouwbaarheid, uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om als bindende factor te fungeren binnen de commissie. 

De voorbereidende werkgroep stelt de volgende samenstelling voor:

1. Voorzitter
Femke Halsema
Voormalige politicus; voormalig voorzitter van de Amarantis-onderzoekscommissie.

2. Vicevoorzitter
Victor Eiff
Directeur College van Toezicht Auteurs- en Naburige Rechten; voormalig directeur van de Rekenkamer van de gemeente Amsterdam

3. Secretaris
Reier Hendrikse
Promovendus en expert op het gebied van financiële geografie

4. Onderzoeker juridische financiële zaken
Hester Bais
Jurist, oprichter van Bais Legal en expert op het gebied van juridische financiële kwesties

5. Onderzoeker vastgoedzaken
​Dick Schuiling
Universitair hoofddocent en expert op het vlak van stedenbouw en vastgoed

6. Onderzoeker boekhouding
Hendrik van Moorsel
Expert op het gebied van boekhouding met uitgebreide ervaring in de publieke sector

7. Onderzoeker interne allocatie
Paul Wouters
Hoogleraar Sciencetometrics;  directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)

Consultatie

Zowel de formulering van het mandaat als de samenstelling van de commissie hebben op dit moment de status van voorstel. Dit voorstel zal bekrachtigd worden na consultatie van de academische gemeenschap, zoals afgesproken met de COR, CSR, De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, ReThink UvA en vakbonden in de gezamenlijke verklaring over de commissies. UvA-medewerkers en -studenten met vragen of opmerkingen over het voorgestelde mandaat of de samenstelling kunnen contact opnemen met de voorbereidende werkgroep voor de commissie financiën via het volgende adres: committees@uva.nl.

Commissie democratisering en decentralisering

De voorbereidende werkgroep voor de commissie democratisering en decentralisering is bezig met voorstellen voor het mandaat en de samenstelling van die commissie. Die voorstellen zullen binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de academische gemeenschap. Medewerkers en studenten die graag een bijdragen willen leveren tijdens deze voorbereidende fase kunnen een e-mail sturen naar committees@uva.nl.

Met vriendelijke groet,
de voorbereidende werkgroep commissie financiën

Mandaat commissie financiën

1. Onderzoek de financiële stand van zaken aan de UvA en UvA Holding BV (voor zover nodig worden de financiële relatie en financiële vervlechting met de HvA deel van het onderzoek) van de afgelopen twintig jaar tot op het heden, zowel de externe financiering als de interne allocatie.

Dit houdt onder andere de volgende lijst van belangrijkste onderwerpen in:

a. Financiële rapportage (bijv. besteed aandacht aan het verschil tussen de jaarbudgetten en de jaarverslagen, en het waarderen van derivaten en wijzigingen hierin);
b. Intern allocatiemodel, en ontwikkelingen/veranderingen in dat model;
c.  Speciale fondsen van allerlei aard en reserves;
d. Verschillende manieren van kostenberekening (huisvestingskosten, afschrijvingen, kapitaalkosten, gebruik van reserves);
e. Andere onderwerpen die aan het licht komen tijdens het onderzoek en door de commissie of de academische gemeenschap belangrijk genoeg gevonden worden om mee te nemen in het onderzoek.

2.  Onderzoek de oorzaken en gevolgen van eerder genomen financiële beslissingen.

3.  Met regelmaat resultaten van het onderzoek presenteren aan de academische gemeenschap van de UvA.

4. Verken, mits er genoeg tijd is, mogelijke alternatieve financiële scenario’s (opties voor interne en externe financiering) en mogelijkheden en risico's voor de toekomst, die uit de resultaten kunnen worden afgeleid, ook op basis van vergelijkingen met andere universiteiten in Nederland en daarbuiten.

5. Presenteer de resultaten van alle onderzoeken aan het CvB, de hele academische gemeenschap van de UvA en het brede publiek.

De noodzakelijke ondersteuning van het onderzoek moet beschikbaar gesteld moeten worden door het CvB, zodat de commissie financiën haar mandaat kan uitvoeren. Daarnaast is de volledige medewerking van het CvB en andere betrokken organen noodzakelijk gedurende het hele onderzoek, conform de verbintenis van het CvB aan geheel financiële transparantie.