Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Informatie van de Raden van Toezicht aan de UvA- en HvA-gemeenschap over de lopende benoemingsprocedures en het terugtreden van Hans Amman als vicevoorzitter van het College van Bestuur.

De Raden van Toezicht betreuren de berichtgeving over lopende benoemingsprocedures en het vertrek van Hans Amman ten zeerste. Dat er informatie gelekt is uit de procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter en rector magnificus achten de Raden van Toezicht schadelijk en volstrekt onacceptabel. Personen die op vertrouwelijkheid mochten rekenen zijn hierdoor beschadigd. Er zal op korte termijn met de medezeggenschap en de benoemingadviescommissie besproken worden op welke wijze dit onderzocht en aangepakt zal worden.

Draagvlakgesprekken

In de komende periode vinden draagvlakgesprekken plaats met de beoogde voorzitter van het College van Bestuur en rector magnificus. De breed samengestelde benoemingsadviescommissies zijn afgelopen week in beide gevallen met een unanieme voordracht gekomen. Atzo Nicolaï, voorzitter van de Raden van Toezicht: 'Wij hopen dat de benoeming van de voorzitter en de rector magnificus spoedig kan worden afgerond. Er worden gesprekken gevoerd met de medezeggenschapsraden van studenten en medewerkers en de decanen van de UvA en de HvA . Op die manier zijn wij ervan overtuigd dat het perspectief van alle geledingen van de UvA en de HvA meegewogen kan worden in de uiteindelijke besluitvorming.' 

Faculteitshoogleraar FEB

In goed onderling overleg is met Hans Amman, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA, afgesproken dat hij uiterlijk 1 september aan zal treden als faculteitshoogleraar bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de UvA. 

Hans Amman zal zich als faculteitshoogleraar Computational Economics gaan richten op wetenschappelijke innovatie en versterking van de samenwerking tussen verschillende disciplines. Amman: 'Ik zie uit naar deze nieuwe functie. Ik ben steeds actief gebleven in de wetenschap. Meer tijd voor onderwijs en onderzoek is een aantrekkelijk vooruitzicht. Naast persoonlijke overwegingen speelde ook de UvA-HvA-samenwerking een rol. Er ligt bij de nieuwe voorzitter een opdracht om die samenwerking te evalueren. Ik had de overtuiging dat hier eerder stappen in gezet zouden moeten worden. Tevens wil ik benadrukken dat er geenszins sprake is van een persoonlijk conflict.'

Bestuurlijke samenwerking UvA-HvA

In 2015 is door het College van Bestuur van de UvA en de HvA en de Raden van Toezicht meerdere keren gesproken over de bestuurlijke samenwerking. Gezamenlijk is besloten dat het nieuwe bestuur de opdracht krijgt deze zorgvuldig te evalueren en op basis daarvan een nieuwe strategie te bepalen. Dit is vervolgens met de medezeggenschap en de decanen afgesproken en opgenomen als opdracht in het profiel van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. 

Er is met alle partijen afgesproken dat dit een evaluatie moet zijn waarbij alle opties op tafel komen, zodat de voor- en nadelen kunnen worden afgewogen. Atzo Nicolaï, voorzitter van de Raden van Toezicht: 'Het moet duidelijk zijn dat de Raden van Toezicht hier open in staan en niet op voorhand een positie hebben ingenomen. Wij willen zorgvuldig de afgesproken procedure volgen.' Het is volgens de Raden van Toezicht van belang na deze evaluatie en na goed overleg met de UvA- en HvA-gemeenschap een besluit te nemen. 

De afgelopen dagen hebben de Raden van Toezicht nauw contact gehad met het College van Bestuur en is constructief overleg gevoerd met de medezeggenschapsraden van de UvA en de HvA en met de decanen. Het is van belang om zo snel mogelijk een goede vervanger voor Hans Amman te vinden. Vanwege het belang van de voortgang van de lopende dossiers zal worden bekeken of een interim-oplossing wenselijk is.