Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

In het afgelopen jaar is door de UvA werk gemaakt van de uitvoering van het tienpuntenplan, waarmee invulling wordt gegeven aan verdere transparantie en democratisering, en aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Hieronder staan enkele resultaten van de afgelopen periode:

Punt 1: Investeren in en versterken van medezeggenschap

 • De procedure voor benoeming van leden van het College van Bestuur is op belangrijke punten veranderd ten opzichte van voorgaande jaren voor de functies van rector magnificus en voorzitter CvB: de medezeggenschap heeft instemming op het profiel, vaardigt vier kandidaten af voor de benoemingsadviescommissies (2 studenten en 2 medewerkers vanuit UvA-HvA) en heeft adviesrecht op de benoemingen. Vervolgens worden draagvlakgesprekken gevoerd met de medezeggenschap en de decanen.
 • Aan de leden van de COR zijn ruimere faciliteiten toegekend dan voordien.
 • Aan het nieuwe wettelijke recht van instemming op de hoofdlijnen van de begroting is ruime invulling gegeven, onder andere door instemming te vragen op de kaderbrief.
 • De werkwijze met de medezeggenschapsorganen is aangepast. De medezeggenschap wordt vroeg in het proces betrokken bij dossiers die uiteindelijk aan hen ter advies of ter instemming worden voorgelegd. 

Punt 2: Werk maken van verdergaande democratisering, onder meer door een commissie Democratisering & Decentralisering

 • Er is een nieuwe wijze van beleidsvoorbereiding ingevoerd met green papers waarop de academische gemeenschap uitgenodigd wordt te reageren voordat de formele besluitvorming start in het College, CBO en de medezeggenschapsorganen.
 • Op voorstel van actiegroepen en medezeggenschap is een commissie Democratisering & Decentralisering ingesteld.
 • In februari is een subcommissie Diversiteit ingesteld, met een eigen begroting van 200.000 euro, die onderzoek zal doen naar de diversiteit en inclusiviteit binnen de UvA. 

Punt 3: Decentralisering van onderwijs en onderzoek

 • Op basis van het white paper Dare to Share wordt een plan van aanpak uitgerold gericht op de vorming van communities van docenten die informatie met elkaar uitwisselen op het brede beleidsterrein van het onderwijs.
 • Op basis van het white paper Blend IT and Share IT worden binnen de faculteiten beleidsplannen ontwikkeld om de onderwijsvernieuwing, onder andere met behulp van open educational resources, vorm te geven.
 • Mede naar aanleiding van Inspectierapporten van 2015 is de aandacht voor het functioneren van examen- en opleidingscommissies versterkt.

Punt 4: Volledige openheid over financiën

 • Op de website,  in de begroting en de kaderbrief is een uitgebreide toelichting opgenomen die deze stukken ook voor niet-insiders leesbaar maakt. Tevens zijn financiële cijfers toegevoegd aan de openbare feiten & cijfers op de website.
 • De transparantie van de financiële besluitvorming is vergroot door (onder andere) de kaderbrief en begroting open te stellen voor suggesties vanuit de academische gemeenschap, alvorens deze wordt vastgesteld.
 • Er is een plan van aanpak opgesteld voor een brede discussie over het verdeelmodel (allocatiemodel). De uitkomst zal met ingang van de begroting 2018 tot aanpassingen in het allocatiemodel kunnen leiden.
 • De actiegroepen en medezeggenschap hebben een Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting kunnen instellen.

Punt 5: Beslissing over bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap

 • Om deze discussie gefundeerd te kunnen voeren, worden naast het voorliggende model momenteel ook enkele alternatieve scenario’s uitgewerkt. Een scenario is de onderbrenging van de UB in de Oudemanhuispoort. De alternatieven zullen voor discussie worden aangeboden aan de academische gemeenschap.

Punt 6: Creativiteit en vernieuwing voorop in onderwijs en onderzoek

 • Als eerste green papers (naast de kaderbrief en ontwerp-begroting) zijn in het najaar adviezen uitgebracht van de werkgroep Onderwijsvernieuwing en blended learning en van de werkgroep kennisdeling in het onderwijs (zie ook punt 3). De academische gemeenschap had enkele weken tijd om commentaar in te dienen, waarna de werkgroepen daarop hebben gereageerd en hun adviezen hebben afgerond en van een implementatieplan voorzien. Het College heeft zeer onlangs zijn beleidsstandpunt daarover uitgebracht.
 • De Universitaire Commissie Onderwijs heeft op verzoek van het College een werkgroep ingesteld die de evaluatie zal uitvoeren van de maatregelen ter vergroting van het studiesucces, die op advies van de gelijknamige werkgroep uit 2009 zijn ingevoerd. De doelen van het programma zijn ruimschoots behaald en zullen gerapporteerd worden in het jaarverslag 2015 ter verantwoording aan de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Dit maakt de weg vrij voor verdere inzet op onderwijsvernieuwing, academische vorming en researchintensief onderwijs.

Punt 7: Band onderwijs – onderzoek versterken; verhogen waardering voor onderwijs

 • Het College steekt veel tijd in het vernieuwen van het HR-beleid, in nauw overleg met de decanen en de medezeggenschap. Als eerste resultaat is met instemming van de COR een HR-agenda vastgesteld waarin de prioriteiten zijn benoemd. Belangrijkste speerpunten zijn: een passende verhouding vast-tijdelijk personeel; strategische personeelsplanning in samenhang met werkdrukproblematiek; verdere ontwikkeling van (academisch) loopbaanbeleid; verbetering van de kwaliteit van de jaargesprekken; en verdere leiderschapsontwikkeling.
 • De verbinding tussen onderwijs en onderzoek dient ook in het beleid te worden versterkt. Dat zal gebeuren door actualisering van de onderwijsvisie , en door instelling van een UCO-werkgroep die een handreiking zal opstellen hoe research-intensief onderwijs kan worden vertaald naar de eindtermen en toetskaders van opleidingen.

Punt 8: Paal en perk stellen aan tijdelijke arbeidscontracten

 • Het College heeft een Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR) ingesteld om te spreken met medewerkers die meenden dat zij niet behandeld waren naar letter en geest van de wet en de CAO NU. De VIR heeft bindende uitspraken gedaan in enkele personeeldossiers, en algemene aanbevelingen voor het beleid meegegeven.
 • Verder is in december jl. een onafhankelijk onderzoek gepresenteerd naar de tijdelijke contracten; de zgn. Tijdelijke Commissie Personeel van de medezeggenschap heeft inmiddels gereageerd.

Zoals onder punt 7 genoteerd, vormt de verhouding vast – tijdelijk personeel een speerpunt van de HR-agenda.

Punt 9: Hal Maagdenhuis beschikbaar voor debatten

 • De hal is beschikbaar voor debatten gerelateerd aan het hervormingsproces in de breedste zin des woords. Maandelijks worden diverse debatten georganiseerd, soms ook rond actueel overheidsbeleid of rond een externe gastspreker (voorbeelden zijn: Kennis is markt; Universiteit als motor van emancipatie; en Flexstuderen (in aanwezigheid van Tweede Kamerlid Mohandis). Aan het gebruik van de hal van het Maagdenhuis zijn algemene voorwaarden verbonden.

Punt 10: De politiek wijzen op haar verantwoordelijkheid

 • In het najaar heeft het College meegewerkt aan de voorbereiding van een motie die beoogt de financiering van het onderwijs nauwer aan te laten sluiten bij het daadwerkelijke onderwijs. Nadat de motie werd aangenomen, is het College in overleg getreden met OCW en de Kamerleden Duisenberg en Mohandis om verdere invulling daaraan te geven d.m.v. een pilotproject met zgn. Flexstuderen.
 • Ook hebben leden van het College, met vicerector Du Perron, gesprekken gevoerd met de woordvoerders Onderwijs van politieke partijen. Daaruit zijn diverse vervolgcontacten voortgevloeid.