Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) bericht het volgende over de referendumvragen.

STEM Logo Raadgevend Referendum commissie D&D

Van verschillende kanten hebben ons verzoeken bereikt om de vragen bekend te maken die zullen worden gesteld in het raadgevend referendum over de bestuurlijke democratisering en decentralisatie aan de Universiteit van Amsterdam (23 november -11 december). Helaas is het om technische redenen op zijn vroegst pas op 18 of 20 november mogelijk de exacte vragen openbaar te maken. De komende dagen wordt de vragenlijst namelijk nog getest. Zodra dat is afgerond worden de vragen integraal op de website gezet. Daarna heeft u nog maximaal 20 dagen de tijd om het referendum in te vullen.

Er hoeft echter geen onduidelijkheid te bestaan over de vragen die aan de orde zullen komen. U treft ze hieronder aan. Het zal gaan om gesloten vragen met vaak meerdere antwoordmogelijkheden variërend van (zeer) instemmend tot (zeer) afwijzend. Op een aantal plaatsen kunt u uw antwoord desgewenst toelichten.

Ter ondersteuning vermelden we bij de vragen naar de delen van het rapport waar u nadere informatie kunt vinden over het betreffende thema. Wij hopen dat dit helpt bij het overdenken wat u ervan vindt en bij het discussiëren erover met elkaar.

Het rapport van de commissie Een universiteit van waarde(n) vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

de Commissie D&D

De vragen

  1. Bent u voor of tegen het instellen van een senaat nieuwe stijl als voorgesteld (Eindrapport, par. 4.1, p.100 – 103)?
  2. Bent u voor of tegen in het opstellen van een Charter, een overeenkomst die schriftelijke de kernwaarden van de Universiteit van Amsterdam vastlegt en voorschrijft (Eindrapport, par. 4.2, p.104 – 105)?
  3. In het rapport worden een achttal waarden beschreven die de commissie D&D voorstelt in het Charter op te nemen. Daarbij worden ook een aantal implicaties van die waarden beschreven (Eindrapport: par. 4.2, p. 104 – 123). Voor elk van deze waarden vragen wij u hoe belangrijk of onbelangrijk u deze waarden en de opname ervan in het charter vindt (als u voor een charter bent).
  4. De commissie stelt een zestal onderwerpen aan de orde met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke organisatie van de universiteit op de verschillende niveaus (Eindrapport, par. 5.2., p.127 – 135). De commissie legt u bij elk van deze onderwerpen enkele antwoordmogelijkheden voor (deze corresponderen met het Eindrapport tabel 5:2 op p.136). Voorbeelden zijn vragen over de taken die bestuur en medezeggenschap decentraal en centraal volgens u zouden moeten hebben. 
  5. De commissie Democratisering en decentralisering onderscheidt vier bestuurs- en organisatiemodellen (Eindrapport, par. 5.3., p.135 – 142).
    Het blauwe bestaande model, het oranje duale model, het gele participatieve model en het groene zelforganiserende model. In het referendum zal u worden gevraagd uw voorkeur uit te spreken voor één van de vier modellen. Maar u kunt ook de voorstellen rangschikken in de volgorde van uw voorkeur. Mocht u geen enkel van deze voorstellen steunen dan kunt u dat ook aangeven. U kunt uw antwoord desgewenst toelichten. U kunt ook aangeven geen mening te hebben of voor geen van de vier opties te kiezen.
  6. Aan het eind van het referendum stellen we enkele achtergrondvragen en kunt u ook zelf opmerkingen over het referendum plaatsen.