Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tot medio december konden medewerkers en studenten deelnemen aan een raadgevend referendum van de Commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D), gevormd door de medezeggenschap en actiegroepen. Op donderdag 12 januari heeft de Commissie D&D de eerste uitslagen bekend gemaakt.

Opkomst

Van de 6.902 stemgerechtigde medewerkers hebben er 2.582 hun stem uitgebracht. Dat is 37,4% (exclusief AMC-medewerkers). Van de 34.849 stemgerechtigde studenten stemden er 4.064: 11,66%.

Resultaten

De vragen die de commissie stelde, gingen globaal over drie onderwerpen: een ‘senaat nieuwe stijl’, een charter en vier bestuursmodellen.

Kort gezegd laat de gehouden raadpleging zien dat velen positief staan tegenover een ‘senaat nieuwe stijl’ en een charter. Ten aanzien van het gewenste besturingsmodel hebben medewerkers een gedifferentieerd beeld: het huidige blauwe model kreeg met 34% de meeste stemmen, maar een groot aantal respondenten wil (tevens) een versterking van de gekozen medezeggenschap en meer mogelijkheden tot betrokkenheid bij beleid en bestuur in alle lagen van de organisatie (het oranje model). De deelnemende studenten zijn zeer verdeeld over de bestuursmodellen, met een lichte voorkeur (33%) voor het oranje model.

Aan een meer gedetailleerde uitwerking, inclusief interpretatie, wordt nog gewerkt door de Commissie D&D en Ruigrok Netpanel, dat het onderzoek in opdracht van de commissie uitvoerde. Op woensdag 25 januari wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de uitgebreidere gegevens bekend worden gemaakt. De verwachting is dat de commissie dan ook de onderliggende data beschikbaar stelt, zodat eenieder op basis hiervan zijn of haar eigen oordeel kan vormen.

Volgende stappen

Naar aanleiding van de discussie binnen de universiteit, het rapport van de commissie en de uitkomsten van de consultatie wil het College van Bestuur (CvB) in de komende periode in elk geval drie dingen doen:

  • Het voorstel voor een ‘senaat nieuwe stijl’ uitwerken. Het CvB neemt zich voor het voorstel eind april klaar te hebben, zodat er mogelijk al vóór de zomer via de gebruikelijke kanalen over besloten kan worden. De UvA wordt daarmee de eerste universiteit in Nederland met een dergelijk academisch forum, waarin medewerkers en studenten uit verschillende geledingen over de strategische koers van de universiteit delibereren.
  • Voorstellen voorbereiden om de betrokkenheid van medewerkers en studenten te versterken bij de beleidsvorming op centraal niveau, op het niveau van de faculteit en op het niveau van opleidingen en onderzoeksgroepen. In het bijzonder dit laatste vraagt om aandacht. Om studenten en medewerkers meer zeggenschap te laten hebben over hun onderwijs en onderzoek, moeten vooral de opleidingscommissies beter in positie komen en wil het CvB het academisch leiderschap daarop toerusten.
  • Tot slot gaat het CvB door met het uitgebreider informeren over en betrekken van medewerkers en studenten bij het UvA-beleid, zoals dat rond het allocatiemodel en de keuze voor de nieuwe universiteitsbibliotheek.

Bijeenkomsten om bovenstaande te bespreken worden aangekondigd in de agenda op de website en via de nieuwsbrieven. Voorstellen zullen te lezen zijn op de website.