Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de komende weken worden de laatste stappen gezet om te komen tot een breed gedragen nieuw allocatiemodel. Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten voeren hierover nog gesprekken, vervolgens gaat het definitieve voorstel naar de medezeggenschap.

De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
De werkgroepleden bij de presentatie van hun voorstel op 25 oktober jl. V.l.n.r.: Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens (foto: Suzanne Blanchard).

Het  allocatiemodel gaat om de verdeling van de Rijksbijdrage en collegegelden onder de faculteiten. Hierover startte in april 2016, op verzoek van de medezeggenschap en het College, een universiteits brede discussie. Er werden een werkgroep en klankbordgroep ingesteld om tot een gedragen nieuw model te komen. Daarbij kregen alle medewerkers en studenten de gelegenheid om voorstellen te doen. Met behulp van deze inbreng presenteerde de Werkgroep Allocatiemodel haar eindrapport 'Transparantie en eenvoud in financiering: ruimte voor beleid' op 25 oktober jl. Het College nam het voorstel in ontvangst en heeft, zoals van te voren afgesproken, decanen gevraagd op het voorstel te reageren.

Nadere uitwerking

Interim bestuurder Kees van Ast: ‘Uit de eerste besprekingen blijkt dat het College en de decanen zich in de uitgangspunten van het voorstel kunnen vinden. Wel is nadere uitwerking en overleg nodig.’ Afgesproken is onderdelen verder uit te werken en nader te bespreken. Deze hebben betrekking op onder andere de capaciteitsbudgetten, het effect van de bekostigingsfactor op onderzoeksbudgetten, de matching tweede en derde geldstroom (grondslag en percentage) en de beleidsbudgetten (grondslag onderzoeksbudget, stabiliteit, zeggenschap en het reservebeleid). Ook wordt het allocatiemodel doorgerekend van 2017 tot en met 2020 om een beeld te hebben van de impact van het nieuwe model.

Vervolg

De uitwerkingen en aanpassingen zullen de komende weken leiden tot het uiteindelijke voorstel voor de vernieuwing van het allocatiemodel. De nieuwe werkwijze wordt, wanneer de medezeggenschap akkoord gaat, ingevoerd met ingang van de Kaderbrief voor de begroting 2018. In het voorjaar wil het College alle documenten en instrumenten die voor de systematiek gebruikt worden laten aanpassen aan het nieuwe model. Dit geldt ook voor de online communicatiemiddelen die in gebruik zijn om de verdeling van geld voor iedereen transparant en inzichtelijk te maken.