Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een breed samengesteld forum, met deelnemers uit alle geledingen van de UvA, gaat zich enkele keren per jaar buigen over het beleid, staat in het voorstel voor een Universiteitsforum.

Agnietenkapel

Een van de aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering (D&D), eind vorig jaar, was het opzetten van een Senaat-nieuwe-stijl, een plek ‘waar de universiteit met zichzelf in gesprek is over de lange termijn’. De Commissie D&D stelde voor een ‘breed samengesteld deliberatief forum’ op te richten.

Rector Magnificus Karen Maex: 'Ik ben blij dat er na vele gesprekken in de afgelopen periode nu een afgewogen voorstel ligt.'

Na het rapport van de commissie D&D is een inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt, deze zijn besproken tijdens een openbare discussiebijeenkomst op 31 maart, waarvan de conclusies vervolgens zijn verwerkt in een discussienotitie. Die nota heeft van 25 april tot 16 mei online gestaan op denkmee.uva.nl, zodat iedereen input kon geven en op 15 juni is de nota in het overleg met de decanen besproken. Het voorstel dat er nu ligt bevat de positie, taakomschrijving, samenstelling, werkwijze, wijze van evaluatie en een concept reglement van het Universiteitsforum en is naar de medezeggenschap gezonden voor inhoudelijke bespreking.

Karen Maex: 'Een paar zaken kwamen in de afgelopen periode heel duidelijk naar voren. In de eerste plaats dat het belangrijk is dat het Universiteitsforum niet een nieuw medezeggenschapsorgaan zou moeten worden, omdat het dan zou gaan concurreren met de huidige gekozen medezeggenschap. De commissie D&D waarschuwde daar al voor. Dat advies wordt opgevolgd in dit voorstel, de kracht van het Universiteitsforum ligt aan het begin van een traject, nog voordat commissies of medezeggenschap zich ergens over gebogen hebben.'

Wat betreft de samenstelling volgt het voorstel ook het idee van de commissie D&D, behalve dat het nog iets wordt uitgebreid naar 74 leden. Ten opzichte van de eerdere nota wordt onder andere plaatsgemaakt voor enkele bestuurders van studieverenigingen, en voor de binnenkort aan te stellen diversity officer en de voorzitter van de wettelijke ethische commissie (de AIEC). Karen Maex: 'We hebben ook gekozen voor lidmaatschap door loting. Dat voorstel genoot veel bijval. Nu zijn het immers vaak dezelfde mensen die met elkaar in gesprek zijn, het is zaak dat te verbreden.'

De commissie D&D stelde een ‘senaat nieuwe stijl’ voor. Omdat dit verwarring oproept met de huidige senaat en met organen met andere bevoegdheden in het buitenland is gekozen voor de naam Universiteitsforum. 'Dat betekent niet dat de verwachtingen anders zijn. Het is wel zaak het op te bouwen. We stellen nu 2 of 3 bijeenkomsten per jaar voor, goed inhoudelijk voorbereid en met veel tijd voor discussie. Na twee jaar komt er een evaluatie en kunnen we de werkwijze desgewenst bijstellen. We willen dat de bijeenkomsten memorabel zijn en impact hebben.'

Het College van Bestuur hoopt dat na bespreking met de medezeggenschap een besluit kan worden genomen om met dit Universiteitsforum van start te gaan.