Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA heeft in 2018 meer geld te besteden dan verwacht. Het is echter niet voldoende om de kosten die uit alle ambities voortkomen volledig te dekken en daarmee een sluitende begroting op te stellen. Dit blijkt uit de Ontwerpbegroting 2018 die op 17 oktober door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

De Ontwerpbegroting laat zien dat de UvA in 2018 meer geld te besteden heeft dan verwacht. Dat komt onder andere doordat de bijdragen vanuit het Rijk hoger uitvallen dan was ingeschat, en de middelen uit de Wet Studievoorschot –waarmee universiteiten de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren- beschikbaar zijn gekomen. 

Financiële kaders

De extra middelen zullen onder andere ingezet worden om de toegankelijkheid van de UvA-gebouwen te verbeteren en meer studieplekken voor studenten op de campussen te creëren. Toch zijn de extra middelen niet voldoende om de door faculteiten, diensten en overige eenheden in hun eigen begrotingen opgenomen kosten volledig te dekken.

De komende periode wordt  met decanen en directeuren overlegd om gezamenlijk keuzes te maken voor de inzet van middelen en om tot een sluitende begroting te komen. De Ontwerpbegroting bevat naast deze begrotingen ook nog andere informatie, waaronder de Actualisatie Huisvestingsplan en de Contourennota ICT Portfolio. Het biedt daardoor inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief 2018.

Instemming van de medezeggenschap

De Ontwerpbegroting wordt ook gebruikt om opnieuw instemming te verwerven op de hoofdlijnen van de begroting door deze voor te leggen aan de Gezamenlijke Vergadering. In paragaaf 2.2. van de Ontwerpbegroting staan de veranderingen ten opzichte van de kaderbrief 2018 beschreven. 

Reacties

Het CvB nodigt studenten en medewerkers van harte uit om te reageren op de Ontwerpbegroting 2018 (zie onderaan bericht). Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunnen via email aangeleverd worden (financienencontrol-bb@uva.nl).

De reacties worden doorgestuurd aan de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld, van commentaar voorzien en samen met de definitieve begroting aan de medezeggenschap aangeboden.

De reactieperiode loopt tot en met 16 november 2017. De instemmingsperiode en de adviesperiode voor de Centrale Medezeggenschap eindigt op 6 december 2017.

Verdere procedure

Met de uitkomsten van de gespreksrondes en na instemming op de  hoofdlijnen van de begroting door de Centrale Medezeggenschapsraden zal de definitieve begroting 2018 in december van dit jaar vastgesteld worden. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 20 december 2017. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de website van de UvA.