Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op 9 maart heeft de gezamenlijke vergadering van COR en CSR ingestemd met het voorstel voor een nieuw allocatiemodel. Het allocatiemodel verdeelt de eerste-geldstroom (Rijksbijdrage en collegegelden) van de UvA. Het bepaalt hoeveel budget de faculteiten krijgen toegewezen en vormt de basis van de begrotingscyclus van de UvA. Het nieuwe model zal worden ingevoerd bij de kaderbrief en begroting 2019.

Interne Communicatie

Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Financiën: 'Ik ben verheugd met de instemming van de medezeggenschap op dit belangrijke document. Het nieuwe allocatiemodel ondersteunt de bestaande strategie zoals beschreven in het Instellingsplan (IP) optimaal. Het geeft ruimte voor innovatie, het versterkt de keuze om een brede universiteit te zijn en vergroot de binding tussen onderwijs en onderzoek. Het model geeft veel beleidsruimte op facultair niveau en verbetert ook de financiële veerkracht van de UvA. Het is nu zodanig uitgewerkt dat het voor langere tijd kan dienen als basis voor het vaststellen van budgetten en het opstellen van begrotingen.'

Proces

Aan de instemming door de medezeggenschap ging een proces van ruim twee jaar vooraf waarin de gehele academische gemeenschap kon meedenken over de verdeling van geld binnen de universiteit. Medewerkers en studenten werden hierbij uitgenodigd met ideeën te komen.

Via verschillende bijeenkomsten en online zijn voorstellen ingediend. In totaal zo’n 150 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en ideeën aangeleverd. Een werkgroep met technisch-inhoudelijke experts heeft de binnengekomen voorstellen getoetst en op basis van alle suggesties een voorstel gemaakt. Daarnaast was er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de faculteiten en de medezeggenschap waarmee de werkgroep kon sparren.

De werkgroep heeft eind 2016 een eerste voorstel voor een vernieuwd allocatiemodel gepresenteerd. Het CvB en de decanen hebben het afgelopen jaar hier meerdere malen gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een voorstel voor een nieuw allocatiemodel dat gebaseerd is op het oorspronkelijke voorstel van de werkgroep, rekening houdend met de reacties van de decanen daarop. 
De Academische Gemeenschap kon vanaf 5 december input geven op het nieuwe voorstel via denkmee.uva.nl. Tot en met 19 december 2017 konden zij via dat platform reageren. Het voorstel is vervolgens uitgebreid besproken met de medezeggenschapsraden, die in maart 2018 instemden. De GV heeft bij de instemming een aantal adviezen ten aanzien van het nieuwe allocatiemodel opgenomen. Het CvB neemt deze adviezen ter harte en zal de GV informeren over de uitwerking hiervan.

De definitieve beschrijving en infographic van het nieuwe model zullen binnenkort gepubliceerd worden.