Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA heeft in 2019 meer geld te besteden. De verwachting is dat de inkomsten met 5% zullen toenemen ten opzichte van de begroting 2018 en dat er ruimte is om zowel op de korte als lange termijn te investeren in onderwijs en onderzoek. Dit blijkt uit de conceptbegroting 2019 die op 9 oktober door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

De toename van inkomsten komt mede doordat in 2019 voor het eerst middelen via de rijksbijdrage beschikbaar zijn om de kwaliteitsafspraken uit te voeren. Daarnaast verwachten faculteiten een omzetstijging in het contractonderzoek dankzij een groei van het aantal toekenningen aan UvA onderzoekers. Ook de inkomsten uit contractonderwijs zullen toenemen.

Tegenover deze gestegen inkomsten staan de gevolgen van de structureel achtergebleven financiering van het hoger onderwijs. In de kaderbrief en in voorgaande begrotingen had de UvA al rekening gehouden met het effect van de doelmatigheidskorting van de Rijksoverheid. Door deze bekostiging tezamen met de toegenomen werkdruk dreigt het hoge niveau van onderwijs en onderzoek in gevaar te komen.

Investeren in onderwijs en onderzoek

Met de medezeggenschap worden goede afspraken gemaakt hoe de middelen met betrekking tot kwaliteitsafspraken centraal en decentraal ingezet zullen worden, de verwachting is dat deze afspraken begin 2019 gemaakt zullen zijn. In de begroting worden de middelen wel alvast beschikbaar gesteld aan faculteiten zodat deze al in 2019 ingezet kunnen worden.

De stijgende inkomsten maken een verhoging van de prijzen (bijvoorbeeld studiepunt- en diplomaprijs) en budgetten in het allocatiemodel mogelijk. In de begroting zijn de prijzen en budgetten verhoogd met 3,5%. Hiermee zouden faculteiten in ieder geval in staat moeten zijn om stijgende lonen en prijsstijgingen op te vangen en is in beperkte mate ook generiek meer financiële armslag beschikbaar.

Voor alle eenheden is in de begroting meer ruimte gevonden om te investeren vanuit de reserves. Het gaat hier niet om structurele extra uitgaven, maar om extra ruimte voor projecten en vernieuwingsimpulsen die beogen een structureel effect te hebben.

In belangrijke mate is in deze begroting rekening gehouden met een voorinvestering in ICT. Een grote extra investering in ICT is bij universiteiten de komende jaren nodig om op internationaal niveau leidend te kunnen blijven in een tijdperk van digitalisering.

De conceptbegroting laat verder zien dat de UvA verwacht dat de stijgende inkomsten zich zullen doorzetten, al is het niet in dezelfde mate als de verandering die voor 2019 wordt verwacht. Deze groei geeft vertrouwen dat vernieuwing die nu wordt ingezet ook structureel volgehouden kan worden.

De conceptbegroting bevat naast de UvA-begroting en de conceptbegroting van de eenheden ook nog andere informatie, waaronder de Actualisatie Huisvestingsplan en de Contouren ICT-projectportfolio. Het biedt daardoor inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief 2019.

Instemming van de medezeggenschap

De Conceptbegroting 2019 wordt ook gebruikt om opnieuw instemming te verwerven op de hoofdlijnen van de begroting door deze voor te leggen aan de Gezamenlijke Vergadering.

Het CvB nodigt studenten en medewerkers van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2019 (zie onderaan bericht). Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunnen via email aangeleverd worden (financienencontrol-bb@uva.nl).

De vragen en opmerkingen worden doorgestuurd aan de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld en van commentaar voorzien aan de medezeggenschap aangeboden.

De reactieperiode loopt tot en met 30 oktober 2018. De instemmingsperiode en de adviesperiode voor de Centrale Medezeggenschap eindigt op 23 november 2018.

Verdere procedure

Na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Centrale Medezeggenschapsraden zal de definitieve begroting 2019 in december van dit jaar vastgesteld worden. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 18 december 2018. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de website van de UvA.