Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De kwaliteit van promoveren in Nederland is hoog. De afgelopen jaren is er echter veel veranderd als het gaat om promoveren, wat verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Aanleiding voor de Nederlandse universiteiten om gezamenlijk te komen tot het document ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’. Het document, dat op dinsdag 9 april is gepresenteerd, bevat een reeks uitgangspunten die alle 14 bij de VSNU aangesloten universiteiten onderschrijven. Elke universiteit gaat zelf uitvoering geven aan de uitgangspunten.

pedel, academisch, pedelstaf
Foto: Bram Belloni

De Nederlandse universiteiten hebben elk een promotiereglement ter borging van de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van promovendi en de onafhankelijke toetsing van de kwaliteit van het proefschrift. Het Nederlandse promotiestelsel heeft een hoge standaard, maar het promotielandschap is volop in beweging. Zo zijn de aantallen promovendi en internationale promovendi toegenomen en ook het aantal promovendi niet in dienst. Daarnaast zijn datamanagement, open science en maatschappelijke impact steeds belangrijker geworden.

In opdracht van het Rectoren College (dat bestaat uit de rectoren magnifici van de Nederlandse universiteiten) zijn nu uitgangspunten geformuleerd voor de begeleiding, opleiding en beoordeling van promovendi die een promotietraject doorlopen aan een Nederlandse universiteit of UMC. Het document is opgesteld door een landelijke werkgroep van beleidsadviseurs, waarin ook UvA is vertegenwoordigd, onder aanvoering van vier rectoren magnifici.

Van categorisering tot beoordeling

De uitgangspunten zijn onderverdeeld in vijf categorieën: 1) aanscherping van de categorisering van typen promovendi, 2) registratie en startdatum, 3) inbedding, 4) opleiding en begeleiding, en 5) beoordeling van het proefschrift. De inzet is om te komen tot bijvoorbeeld een helder onderscheid tussen ‘contractpromovendus’ en ‘buitenpromovendus’ en inbedding van alle promovendi in een community van promovendi.

Goed werkgeverschap

Binnen de UvA is al langere tijd aandacht voor de promotiepraktijk. Een inventarisatie naar de promotiepraktijk aan de faculteiten (in 2017) leidde tot het formuleren van een aantal verbeterpunten en aanbevelingen ten aanzien van het promotie- en promovendibeleid, met als uitgangspunt dat goed werkgeverschap aan de basis moet staan van het promovendibeleid. Op basis van dit uitgangspunt is onder meer voorgesteld extra aandacht te besteden aan het opleidingsaspect van de promotie. Dit vormde ook onderwerp van gesprek van de UvA-brede workshop ‘Verkenning van de Promotieopleiding’ (maart 2019), waarin de faculteiten en instituten hun ‘best practices’ deelden en discussie voerden over de minimale voorwaarden die aan de promotieopleiding gesteld moeten worden. Momenteel wordt gewerkt aan een ‘Handreiking (buiten)promovendi’ met richtlijnen voor een optimale kwaliteitsborging van de opleiding en begeleiding van alle promovendi (ook van contract- en buitenpromovendi).