Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA heeft in 2020 meer geld te besteden. De verwachting is dat de inkomsten met 4% zullen toenemen ten opzichte van de begroting 2019 en dat er ruimte is om zowel op de korte als lange termijn te investeren in onderwijs en onderzoek. Dit blijkt uit de conceptbegroting 2020 die op 1 oktober door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

De toename van inkomsten komt mede door de toekenning van sectorplanmiddelen voor Bèta en Techniek en Social Sciences and Humanities. Sectorplanmiddelen zijn opgenomen in het regeerakkoord 2017 met het doel de onderzoeksbasis te versterken via investering in uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en het aantrekken en behouden van onderzoekstalent. Daarnaast wordt middels de sectorplannen ook gestreefd naar strategische samenwerking tussen de instellingen.

In de inkomsten is ook de verwachting verwerkt dat het ministerie van OCW een compensatie van loon- en prijsstijgingen over 2020 zal doorvoeren. Daarnaast verwachten faculteiten een omzetstijging in het contractonderzoek dankzij een groei van het aantal toekenningen aan UvA-onderzoekers. Ook de inkomsten uit contractonderwijs zullen toenemen.

Tegenover deze gestegen inkomsten staan de gevolgen van de structureel achtergebleven financiering van het hoger onderwijs. In de kaderbrief en in voorgaande begrotingen had de UvA al rekening gehouden met het effect van de doelmatigheidskorting van de Rijksoverheid. Door deze bekostiging, tezamen met de toegenomen werkdruk, dreigt het hoge niveau van onderwijs en onderzoek in gevaar te komen.

Investeren in onderwijs en onderzoek

De stijgende inkomsten maken een verhoging van de prijzen (bijvoorbeeld studiepunt- en diplomaprijs) en budgetten in het allocatiemodel mogelijk. In de begroting zijn de prijzen en budgetten verhoogd met 2%. Hiermee zouden faculteiten in ieder geval in belangrijke mate in staat moeten zijn om stijgende lonen en prijsstijgingen op te vangen. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om de sectorplanmiddelen voor bètatechniek op interdisciplinaire wijze in te zetten binnen de UvA. Naar verwachting zal er ook ruimte zijn om een extra impuls te geven aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en diversiteit.

In belangrijke mate is in deze begroting, net als in de begroting 2019, rekening gehouden met een voorinvestering in ICT. Een grote extra investering in ICT is bij universiteiten de komende jaren nodig om op internationaal niveau leidend te kunnen blijven in een tijdperk van digitalisering.

De conceptbegroting laat verder zien dat de UvA verwacht dat de stijgende inkomsten zich zullen doorzetten, al is het niet in dezelfde mate als de verandering die voor 2020 wordt verwacht. Deze groei geeft vertrouwen dat de vernieuwing die nu wordt ingezet ook structureel volgehouden kan worden.

De conceptbegroting bevat naast de UvA-begroting en de conceptbegroting van de eenheden ook nog andere informatie, waaronder de Actualisatie Huisvestingsplan en de Contouren ICT-projectportfolio. Zij biedt daardoor inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief 2020.

Instemming van de medezeggenschap

De Conceptbegroting 2020 wordt ook gebruikt om opnieuw instemming te verwerven op de hoofdlijnen van de begroting door deze voor te leggen aan de Gezamenlijke Vergadering.

Het CvB nodigt studenten en medewerkers van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2020. Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunnen via e-mail aangeleverd worden: financienencontrol-bb@uva.nl.

De vragen en opmerkingen worden doorgestuurd naar de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld en van commentaar voorzien aan de medezeggenschap aangeboden.

De reactieperiode loopt tot en met 22 oktober 2019. De instemmingsperiode en de adviesperiode voor de Centrale Medezeggenschap eindigt op 25 november 2019.

Verdere procedure

Na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Centrale Medezeggenschapsraden zal de definitieve begroting 2020 in december van dit jaar vastgesteld worden. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 20 december 2019. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de website van de UvA.