Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het uitbreiden van keuzevrijheid in pensioenregelingen heeft potentiële voordelen, maar is risicovol. Dat blijkt uit de studie Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? van zes UvA-onderzoekers van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies.

Ouderen
Copyright: sxc 653499

Het onderzoeksteam analyseerde de vier meest realistische scenario’s om keuzevrijheid te introduceren bij aanvullende pensioenen. Géén van de scenario’s scoort op alle punten beter dan het huidige stelsel.

In twee van de vier scenario’s kiezen deelnemers of werkgevers individueel de eigen pensioenuitvoerder. Deze keuzes leiden waarschijnlijk tot hogere kosten. In een derde scenario kiezen deelnemers niet de uitvoerder, maar hebben zij meer zeggenschap over de pensioenregeling. Dat biedt enerzijds maatwerk, maar leidt anderzijds mogelijk tot hogere kosten. In een vierde scenario wordt de collectieve zeggenschap van deelnemers uitgebreid. Dit vergroot de maatschappelijke legitimiteit van pensioenregeling en beleggingsbeleid, mits de vertegenwoordigers van de deelnemers het onderling eens worden en meer vertrouwen wekken dan de sociale partners.

De onderzoekers – Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Natascha van der Zwan o.l.v. Paul de Beer en Wiemer Salverda –  concluderen dat de scenario’s verschillend scoren op de volgende beoordelingscriteria: de honorering van individuele voorkeuren, het behoud van het pensioenfonds bij verandering van baan, de verlaging van de uitvoeringskosten, de verhoging van de beleggingsopbrengsten, de continuïteit van pensioenfondsen, het voorkomen van risicoselectie en ruimte voor solidariteit, de juridische uitvoerbaarheid en goed bestuur.

Dit betekent dat het beste scenario niet objectief kan worden aangewezen. Het is aan publiek, politiek en pensioenfondsen om voor- en nadelen af te wegen. Het onderzoeksrapport draagt bij aan het geïnformeerd maken van deze afweging.

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Instituut Gak.

Publicatiegegevens

Beer, P. de, J. De Deken, D.A. Hollanders, S. Kuiper, W. Salverda & N. van der Zwan: Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?, AIAS Working Paper 152 (2014).