Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drieëntwintig recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC.

NWO

In totaal vroegen dit jaar 1124 onderzoekers een Veni aan bij NWO, waarvan er uiteindelijk 161 zijn gehonoreerd. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met een Veni-financiering kunnen zij tot drie jaar onderzoek doen

Gehonoreerde projecten

Economie & Bedrijfskunde

 • Dr. Maël Lebreton (Economie): The Strategic Dimension of Preferences
  Economen gebruiken binaire keuzes om de voorkeur van mensen te begrijpen. Met deze methode gaat Maël Lebreton bij proefpersonen onderzoeken hoe zij keuzes maken, onder invloed van zowel hun hoofdvoorkeuren als de strategieën die ze ontwikkeld hebben om snel en efficiënt te kiezen.

Geesteswetenschappen

 • Dr. Marlena Whiting (Archeologie): Gendering Sacred Space: Female Networks, Patronage, and Ritual Experience in Early Christian Pilgrimage
  De eerste christelijke pelgrims die naar het Heilige Land gingen, waren vaak vrouwen. Tot op de dag van vandaag zijn hun verhalen bewaard gebleven. Er is tot op heden echter  geen onderzoek gedaan naar hoe hun sekse hun ervaringen gevormd heeft. Marlena Whiting onderzoekt hoe vrouwen hun pelgrimage uitvoerden en hoe ze de ontmoetingen met het heilige in de vroegchristelijke tijd beleefden.

Geneeskunde (AMC)

 • Dr. ir. Bakiye Avciv (Biomedical Engineering): Cell Mechanics for Regenerative Medicine
  In dit project ontwikkelt Bakiye Avciv een niet-invasieve meettechniek, gebaseerd op optische coherentie-tomografie en het beginsel van vibrografie, voor de evaluatie van de kwaliteit van eicellen en pre-implantatie-embryo’s door middel van akoestische krachten. Het uiteindelijke doel is om de slaagkans van de IVF-behandeling te verhogen.
 • Dr. ir. Bram Coolen (Radiologie): Risicovolle bloedvaten – MRI ziet wat wij niet zien
  Het risico op een herseninfarct wordt sterk bepaald door de mate van vaatwandontsteking in het gehele vaatbed tussen hart en hoofd. In dit project ontwikkelt de Bram Coolen nieuwe MRI-technologie waarmee in één scansessie nauwkeurig de ontstekingsgraad van de vaatwand gemeten kan worden in de halsslagader, aorta en hersenvaten. 
 • Dr. Anke Tijsen (Cardiologie) : Minder ernstige aangeboren hartritmestoornissen?
  Bij erfelijke hartritmestoornissen hebben niet alle patiënten met dezelfde mutatie (verandering in erfelijk materiaal) even ernstige stoornissen. Anke Tijsen wil achterhalen of extra variaties in het zieke gen dit verschil kunnen verklaren. Ze gaat proberen om op basis van deze extra variaties een nieuwe therapie voor deze hartritmestoornissen te ontwikkelen.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Dr. Thijs Bol (Sociologie): Beloningsverschillen tussen beroepen
  De afgelopen decennia is de loonongelijkheid in veel Westerse landen gegroeid. Onderzoek laat zien dat deze stijging vooral verklaard wordt door een toenemend gat in lonen tussen beroepen. In dit project onderzoekt Thijs Bol waarom sommige beroepen steeds lucratiever worden, terwijl de lonen voor andere beroepen gelijk blijven of dalen.
 • Dr. Willem Boterman (Urban Studies ): Onderwijsongelijkheid en sociaalruimtelijke strategieën van ouders
  Welke sociale en ruimtelijke strategieën gebruiken ouders om toegang te krijgen tot goede basisscholen? Willem Boterman onderzoekt de relatie tussen buurt en schoolkeuze in Nederlandse steden en hoe deze verschilt tussen hoog- en laagopgeleide, allochtone en autochtone ouders.
 • Dr. Katjana Gattermann (Communicatiewetenschap): Facing Europe: The Personalization of European Union Politics in News Coverage and its Consequences for Democracy
  Kan personalisering van politiek in de nieuwsmedia de relatie tussen politici en burgers in de Europese Unie bevorderen? Katjana Gatterman onderzoekt de ontwikkelingen in de personalisering van de berichtgeving in de pers in zes EU-lidstaten. Ook gaat ze kijken hoe deze ontwikkelingen de kennis en houdingen van burgers tegenover de EU beïnvloeden.
 • Dr. Beste Isleyen (Politicologie): The Daily Governance of Transit Migration in Turkey at European Union Borders: the Europeanization of Turkish Border and Migration Governance
  Beste Isleyen bestudeert de invloed van EU-migratieregelgeving  op de Turkse risicoperceptie ten aanzien van doorgangsmigratie. Ook kijkt ze naar het effect van deze regelgeving op de grenscontrole en de grensovergang in Turkije, en de invloed van het EU-migratiebeleid op de beslissing van migranten om via Turkije te migreren. 
 • Dr. Dora Matzke (Psychologie): Bayesiaanse aanpak voor cognitieve procesmodellen van respons-inhibitie
  Welke cognitieve processen spelen een rol in het onderbreken (inhiberen) van een reeds ingezette handeling? Dora Matzke wil een raamwerk ontwikkelen voor procesmodellen van respons-inhibitie, waarmee wetenschappers de bijdragen van cognitieve processen aan respons-inhibitie kunnen evalueren aan de hand van Bayesiaanse modelselectie.
 • Dr. Dylan Molenaar (Psychologie): Psychologische meetprocedures voor responsen en responsetijden
  Uitspraken over psychologische eigenschappen zoals intelligentie worden gebaseerd op de antwoorden die respondenten geven op testvragen. Dylan Molenaar gaat procedures ontwikkelen die naast de antwoorden ook de responsetijden op de vragen in beschouwing nemen om tot betere uitspraken te komen over de psychologische verschillen tussen en binnen mensen.
 • Dr. Eline Smit (Communicatiewetenschap): Persoonlijke voorkeuren in online gezondheidscommunicatie
  Met online berichten over gezondheid kunnen mensen hun leefstijl verbeteren om zo chronische ziekten te voorkomen. Alleen wil niet iedereen zo’n bericht op dezelfde manier gepresenteerd krijgen. Eline Smit onderzoekt daarom hoe de presentatie van online gezondheidsberichten het beste kan worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Dr. Sebastian Altmeyer (Informatica): The Time is Now: Timing Verification for Safety-Critical Multi-Cores
  Computersystemen in auto's of vliegtuigen moeten goed werken, aangezien een enkele fout of een verkeerde timing catastrofale gevolgen kan hebben en levens kan kosten. Het onderzoek  van Sebastian Altmeyer is gericht op het garanderen van de juiste timing van dergelijke systemen in moderne processorarchitectuur. Hiertoe ontwerpt hij nieuwe wiskundige modellen en instrumenten
 • Dr. Anne Archibald (Sterrenkunde): Mapping the Accretion Processes that Form the Universe's Most Rapidly Rotating Stars
  Door de overdracht van materie van een begeleidende ster draaien sommige sterren, zogeheten millisecondepulsars, honderden keren per seconde rond. De details van dit proces zijn niet precies bekend. Met behulp van radio-, optische, röntgen- en gamma-telescopen gaat Anne Archibald op zoek naar de oorsprong van zulke systemen.
 • Dr. Sonja Cox (Wiskunde): Numerieke analyse van niet-lineaire stochastische partiële differentiaalvergelijkingen
  Vele processen in de natuurwetenschappen worden beschreven door (niet-lineaire) stochastische partiële differentiaalvergelijkingen. Voor deze vergelijkingen bestaan geen expliciete oplossingen. Daarom zijn numerieke benaderingen nodig om inzicht te krijgen in het achterliggende proces. Sonja Cox wil met haar onderzoek laten zien dat zulke benaderingen op efficiënte wijze gemaakt kunnen worden.
 • Dr. Andrea Gargano (Scheikunde): Intact Protein Analysis (IPA
  Andrea Gargano wil met een onderzoek een geautomatiseerd meertraps analytisch systeem ontwikkelen voor de scheiding en karakterisering van intacte eiwitten. Door gel-elektroforese, meerdimensionale vloeistofchromatografie en massaspectrometrie met elkaar te combineren ontstaat een automatisch systeem, waarmee verschillende verschijningsvormen van eiwitten in kaart gebracht kunnen worden.
 • Dr. Ivan Kryven (Wiskunde/Informatica): Deterministic Modelling in Multiple Dimensions
  Of het nu gaat om de vorming van planeten uit interstellair stof, het ontstaan  van minuscule kristallen of de groei van je netwerk van vrienden: verborgen gelijkenissen staan achter de evolutie van alle grote populaties, ongeacht de verschillen in schaal en wereld. Ivan Kryven ontwikkelt wiskundige gereedschappen die wetenschappers helpen om deze fenomenen te begrijpen, simuleren en voorspellen.
 • Dr. Thomas Mensink (Informatica): What & Where: Learning Visual Representations of Concepts in Context
  Dagelijks worden er miljoenen foto’s gemaakt. Om die automatisch te kunnen indexeren, classificeren en analyseren is het noodzakelijk om de foto’s te vertalen naar een voor mensen begrijpelijke taal. Thomas Mensink onderzoekt combinaties en relaties tussen verschillende objecten, scenes en personen in een beeld om zo begrijpelijke vertalingen te genereren.
 • Dr. Elly Morriën (Biologie): Bodembeestjes en schimmeldraadjes: natuurherstel onder de zoden
  Natuurherstel op voormalige landbouwgronden is duur, gaat langzaam en leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Elly Morriën richt zich in haar onderzoek op de rol van het bodemleven in ecosysteemontwikkeling tijdens natuurherstel op voormalige akkers. Ze wil met haar onderzoek  inzicht verkrijgen in secundaire successie en methoden vinden waarmee natuurherstel succesvoller wordt.
 • Dr. Guus Regts (Wiskunde): Het wiskundig begrijpelijk maken van grote netwerken
  Om met behulp van wiskunde hele grote netwerken zoals Facebook en het internet zelf te kunnen analyseren, hebben onderzoekers het concept van graaflimieten ontwikkeld. In dit project gaat Guus Regts graaflimieten bestuderen aan de hand van modellen uit de statistische mechanica.
 • Dr. Laura Rossi (Natuurkunde): Design of 2-Dimensional Soft Materials
  Ondanks hun belang voor wetenschap en technologie, zijn 2D-materialen moeilijk te bestuderen op atomaire schaal.  Laura Rossi gaat slimme micron deeltjes samenstellen in 2D-structuren die atomaire systemen nabootsen. Hierdoor wordt het mogelijk om het gedrag van een enkel deeltje te observeren.
 • Dr. Lisa Zeune (Natuurkunde): Towards Realistic Predictions for New Physics Searches at the LHC
  Waaruit bestaat het universum? Wat is donkere materie? Met de Large Hadron Collider (LHC) zoeken wetenschappers naar nieuwe fysica om antwoord te vinden op deze vragen en andere vragen. De zoektocht is slechts mogelijk door realistische en nauwkeurige theoretische voorspellingen voor nieuwe fysicaprocessen. Deze voorspellingen staan centraal in het onderzoek van Lisa Zeune, dat zij gaat uitvoeren bij FOM-Nikhef.

Rechtsgeleerdheid

 • Dr. Marija Bartl (Privaatrecht): Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): De de-democratisering van Europese Marktregulering?
  Marija Bartl analyseert het transatlantische handels- en investeringsverdrag TTIP binnen het kader van ‘de-democratisering’ van marktregulering buiten de staat. Op die manier verkent zij de democratische invloed van TTIP-instituties en biedt ze praktische toepassingen voor de minimalisering van zijn negatieve effecten.