For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

De UvA is blij dat de bezetting van het P.C. Hoofthuis is afgelopen. Wij zijn steeds in gesprek met al onze studenten en wij blijven dat ook doen.Vandaag hebben we meerdere malen geprobeerd met de bezetters in gesprek te komen.Ook de burgemeester van Amsterdam heeft zich vandaag ingezet om een vreedzame oplossing te bereiken. Wij vinden het jammer dat dit niet is gelukt. Wij zijn mèt de studenten van mening dat er structureel meer geld beschikbaar moet komen voor het hoger onderwijs en wij blijven ons hier voortdurend voor inzetten.

Note: For English, see below

Hieronder de e-mail die aan medewerkers en studenten is verstuurd:

UvA reageert op bezetting en ontruiming P.C. Hoofthuis

Beste studenten en collega’s,

De Amsterdamse politie heeft vandaag begin van de avond op last van burgemeester Femke Halsema het bezette P.C. Hoofthuis ontruimd. De ontruiming volgde op een dag waarop wij meerdere keren geprobeerd hebben in gesprek te komen met de bezetters en publiekelijk aangegeven hebben het eens te zijn met veel van hun inhoudelijke standpunten.

We vinden het erg hoe vandaag is verlopen. We zijn verschillende keren bij het P.C. Hoofthuis geweest en hebben geprobeerd in gesprek te komen met de bezetters. Ook burgemeester Halsema heeft zich persoonlijk ingezet voor een gezamenlijke oplossing. Daar waren we erg blij mee en wilden we dan ook graag op ingaan. We hadden gehoopt dat ook de bezetters zouden kiezen voor een vreedzaam einde van hun protestactie. We hebben steeds gezegd: wij zijn het grotendeels eens, we moeten hier uit kunnen komen. Onze deur staat altijd open voor een gesprek zoals dat de afgelopen twee jaar ook is geweest. De actievoerders wilden daar niet op in gaan. We zijn erg voor demonstraties en protesteren is geen enkel probleem, maar we hebben binnen de UvA afgesproken dat er niet wordt overnacht in UvA-panden en daar hebben we ons nu aan gehouden.

Het pand werd vrijdagochtend door actievoerders bezet. Gedurende de dag sloten anderen zich aan. De burgemeester liet weten dat als de bezetters van het P.C. Hoofthuis voor 15.30 uur het pand verlaten zouden hebben, zij niet zouden worden aangehouden en dat zij terecht konden bij debatcentrum De Balie aan het Kleine-Gartmanplantsoen om verder te praten. De bezetters zijn hier niet op ingegaan, waarna de burgemeester opdracht heeft gegeven tot ontruiming.

Veel van de eisen van de bezetters zijn gericht aan Den Haag. De noodzaak tot structureel betere financiering van het hoger onderwijs hebben wij zelf al eerder scherp verwoord binnen de VSNU en in onze brief aan de minister van Onderwijs, en aan het stakingsrecht van medewerkers zullen we nooit tornen. Het belang van diversiteit wordt door de UvA onderschreven. 

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA liet eerder vandaag weten, met vele andere partijen binnen de academische gemeenschap, de doelstellingen van WOinactie te steunen, en het zeer te betreuren dat deze inspirerende week eindigt in een bezetting van een UvA-pand. Ook de Centrale Studentenraad (CSR) gaf op Folia aan ‘verrast’ te zijn door de bezetting en te hopen dat dit geen afbreuk doet aan het samen optrekken van studenten en medewerkers, zoals wij de afgelopen periode ook gedaan hebben, door de #woinactie week af te trappen.

Het lege gebouw wordt nu geïnspecteerd, de schade geïnventariseerd, en het gebouw wordt schoongemaakt, zodat het volgende week zo snel mogelijk weer normaal in gebruik kan worden genomen.

Met vriendelijke groet,

Geert ten Dam, Karen Maex, Jan Lintsen
College van Bestuur UvA

Occupation P.C. Hoofthuis ends

The UvA is glad that the occupation of the P.C. Hoofthuis has ended. We continually engage in discussion with all our students and we will continue to do so. Today we tried several times to talk with the occupiers. The mayor of Amsterdam also made an effort today to reach a peaceful solution. It is regrettable that this didn’t occur. We agree with the students that structurally more money should be made available for higher education and we remain committed to this.

Read the email to UvA students and staff regarding the end of the occupation:

UvA responds to occupation and eviction P.C. Hoofthuis

Dear students and colleagues,

At the request of Mayor Femke Halsema, the Amsterdam police evacuated the occupied P.C. Hoofthuis building early in the evening. The evacuation followed a day in which we tried several times to meet with the occupiers and publicly indicated that we agree with the substance of many of their views.

It is regrettable how the day has unfolded. We went to the P.C. Hoofthuis several times and tried to talk with the occupiers. Also the mayor of Amsterdam Femke Halsema personally made efforts towards a joint solution, one which we were happy with and ready to take them up on. We had hoped that the occupiers would also opt for a peaceful end to their protest action. We have always said: we largely agree, we must be able to find a solution. Our door is always open for discussion, as it has been for the past two years. The activists were not interested in the mayor’s proposal. We support demonstrations and protesting is not a problem at all, but we have agreed within the UvA that staying overnight in UvA buildings is not acceptable and we are adhering to that.

The building was occupied by activists on Friday morning. Others joined during the day. The mayor made it known that if the occupiers of the P.C. Hoofthuis left the building by 15:30 they would not be arrested and could proceed to the debating center in De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen) to talk further. After the occupiers did not take her up on her offer, the mayor gave the order to evacuate.

Many of the occupiers’ demands are addressed to The Hague. We have already expressed the need for structurally better financing of higher education within the VSNU and in a sharply worded letter to the Minister of Education. And we will never touch the right of staff to strike. The importance of diversity is endorsed by the UvA.

The UvA’s Central Works Council announced earlier today that it supports the goals of WOinactie, along with many others within the academic community, and regrets the fact that this inspiring week ended with the occupation of a UvA building. The Central Student Council also indicated on Folia that it was 'surprised' by the occupation and hoped that this would not detract from joint action by students and staff, such as recently took place with the kick-off to the #woinactie week.

The empty building is now being inspected and the damage inventoried. The building will be cleaned so that it can be back in use as soon as possible next week.

Kind regards,

Geert ten Dam, Karen Maex, Jan Lintsen
UvA Executive Board