For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

Update 15:49 Bezetters eisen dat Geert ten Dam ME wegstuurt, dan pas mag ze naar binnen. Ten Dam: 'Dat is niet aan mij maar aan de burgemeester. Jammer dat deze ultieme poging tot een gesprek niet lukt'.

Note: for English, see below

De driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie heeft laten weten vanochtend gesproken te hebben over de situatie in het P.C. Hoofthuis. De burgemeester staat in contact met zowel het College van Bestuur van de UvA als met de studenten. De driehoek spreekt uit dat het in het belang is van alle partijen als de bezetting vreedzaam wordt beëindigd: ‘Iedereen in Amsterdam heeft het recht om zijn mening te uiten. Tegelijk heeft de eigenaar van een pand het recht om een gebouw te kunnen blijven gebruiken.’

De burgemeester heeft laten weten dat als de bezetters van het P.C. Hoofthuis om 15.30 uur het pand verlaten hebben, zij niet worden aangehouden en dat zij terecht kunnen bij debatcentrum De Balie aan het Kleine-Gartmanplantsoen, om verder te praten.

Geert ten Dam reageert:  ‘Het zou ons ook zeer veel waard zijn als wij er gezamenlijk uitkomen en de bezetters ingaan op dit aanbod. Wij gaan altijd in gesprek en zullen dus zeker ingaan op de uitnodiging van de gemeente.’

Als de bezetters ervoor kiezen om in het pand te blijven dan zal de driehoek optreden en het P.C. Hoofthuis ontruimen, heeft zij laten weten.

Actievoerders hebben vrijdagmorgen 28 september ingebroken in een pand van de UvA. Het gaat om het P.C. Hoofthuis. Zij hebben de toegangsdeuren geforceerd en beschadigd, en zich op die manier toegang tot het pand verschaft. We zijn vanmorgen met de bezetters in gesprek gegaan; zij hebben eisen geformuleerd. Veel van deze eisen zijn gericht aan Den Haag. De noodzaak tot structureel betere financiering van het hoger onderwijs hebben wij zelf al eerder scherp verwoord in onze brief aan de minister van Onderwijs.

Het belang van diversiteit wordt door de UvA onderschreven. We hebben in ons gesprek aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er in UvA-panden wordt overnacht. We hebben de bezetters dan ook gevraagd vrijwillig te vertrekken.

Graag benadrukken we dat onze deur altijd openstaat, voor wie vragen heeft of voor wie in gesprek wil over de toekomst van de UvA. Dit bericht wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is.

Volg ook de berichtgeving op Twitter: @UvA_Amsterdam

Update 14:21

De colleges die vandaag zouden plaatsvinden in het P.C. Hoofthuis zijn verplaatst en alle studenten zijn geïnformeerd. Sommige colleges zijn toch komen te vervallen op initiatief van docenten. Dit was telkens om praktische redenen: docenten konden niet bij hun spullen of konden de alternatieve locatie niet bereiken.

Update 12:30

Geert ten Dam: 'We ondersteunen de eisen van #Woinactie. Ook zullen we het stakingsrecht van medewerkers altijd respecteren en ook voor ons gaat diversiteit soms teleurstellend langzaam.' Ten Dam wil vooral gezamenlijk optrekken naar Den Haag. ‘Fred Weerman en ik hebben gezegd dat wij graag willen komen praten en hopelijk kan dat vandaag nog. Een aantal zaken die zij eisen ondersteunen wij zeer.'

Update 12:02
Dagelijks Bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR) reageert op bezetting P.C. Hoofthuis.

Update 11:49   
Alle colleges die tot 12:00 uur gepland stonden in het P.C. Hoofthuis zijn verplaatst en studenten en medewerkers zijn geïnformeerd. Nu wordt verder gewerkt aan verplaatsing van de colleges vanmiddag.

Update 11:23   
De bezetters is herhaaldelijk gevraagd vrijwillig te vertrekken en ze zijn gevorderd weg te gaan. De UvA heeft ook aangifte gedaan van huisvredebreuk. De bezetters geven geen gehoor aan het verzoek te vertrekken. Om 12:00 uur beantwoorden Geert ten Dam en Fred Weerman vragen van journalisten.

De Faculteit der Geesteswetenschappen werkt ondertussen nog steeds hard aan het vinden van alternatieve ruimtes, zodat het onderwijs en de buluitreikingen die vandaag gepland stonden in het P.C. Hoofthuis doorgang kunnen vinden en de overlast voor studenten en medewerkers zo beperkt mogelijk blijft.

Update 11:00
Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur, en Fred Weerman, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zijn naar P.C. Hoofthuis gegaan om met de bezetters te spreken. De bezetters wilden dit gesprek niet aangaan.

Update 10:31
Studenten die zich hebben ingeschreven voor colleges die vandaag na 11.00 uur in het P.C. Hoofthuis plaatsvinden, worden per e-mail geïnformeerd over de afgelastingen dan wel de nieuwe locatie voor de colleges zodra dit bekend is. De overige gebouwen van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn toegankelijk.

Update 10:00

Het P.C. Hoofthuis is op dit moment niet toegankelijk voor medewerkers en studenten. De colleges en bijeenkomsten in het gebouw komen hierdoor tot in ieder geval 11.00 uur te vervallen. Ondertussen wordt geprobeerd het onderwijs dat vanaf 11.00 uur gepland staat te verplaatsen naar andere locaties. De voor vanmiddag geplande buluitreikingen krijgen daarbij prioriteit.

Update 09:33

Actievoerders hebben vrijdagmorgen 28 september ingebroken in een pand van de UvA. Het gaat om het P.C. Hoofthuis. Zij hebben de toegangsdeuren geforceerd en beschadigd, en zich op die manier toegang tot het pand verschaft.

We zijn vanmorgen met de bezetters in gesprek gegaan; zij hebben eisen geformuleerd. Veel van deze eisen zijn gericht aan Den Haag. De noodzaak tot structureel betere financiering van het hoger onderwijs hebben wij zelf al eerder scherp verwoord in onze brief aan de minister van Onderwijs.

We hebben in ons gesprek  aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er in UvA-panden wordt overnacht. We hebben hen dan ook gevraagd vrijwillig te vertrekken.

Graag benadrukken we dat onze deur altijd openstaat, voor wie vragen heeft of voor wie in gesprek wil over de toekomst van de UvA. Dit bericht wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is.
 
College van Bestuur UvA

UvA responds to occupation of P.C. Hoofthuis

The trio of the mayor, the Public Prosecution Service and the police have announced that this morning they discussed the situation in the P.C. Hoofthuis. The mayor is in contact with both the UvA Executive Board and the students. The trio states that a peaceful end to the occupation is in the interest of all parties: ‘Everyone in Amsterdam has the right to express their opinion. At the same time, the owner of a building has the right to continue using it.’

The mayor has made it known that if the P.C. Hoofthuis occupiers leave the building at 15:30, they will not be arrested and can go to the debating centre in De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen) to talk further.

Geert ten Dam: ‘It would mean a lot to us as well if we could reach an agreement together and the occupiers respond to this offer. We are always ready to engage in discussion and will certainly take the municipality up on its offer.’

The mayor, Public Prosecution and police have made it known that they will take action to evacuate the P.C. Hoofthuis if the occupiers choose to stay in the building.

Activists broke into a UvA building, the P.C. Hoofthuis, on Friday morning, 28 September. They entered the premises by forcing and damaging the access doors. We spoke with the occupiers this morning. They have formulated their demands; many of these demands are addressed to The Hague. We have already expressed the need for structurally better financing of higher education in our sharply worded letter to the Minister of Education.

The importance of diversity is endorsed by the UvA. We indicated in our discussion that staying overnight on UvA premises is not an option. We therefore asked the occupants to leave voluntarily. We would like to emphasise that our door is always open to those who have questions or want to discuss the UvA’s future. This message will be updated as soon as there is new information.

Stay updated: Twitter: @UvA_Amsterdam

Update 15:49
The occupiers demand that Geert ten Dam send away the mobile unit (ME) before she can enter the building. Ten Dam: ‘That is not my decision but that of the mayor. It’s unfortunate that this last attempt at a discussion has not worked’.

Update 14:21
The lectures that were scheduled to take place today in the P.C. Hoofthuis have been relocated and students have been informed. Some lectures have been cancelled on the initiative of lecturers. This was for practical reasons in all cases: the lecturers were unable to access their belongs or reach the new location.

Update 12:30
Geert ten Dam: 'We support the demands of #WOinactie. We will also always respect the employees right to strike, and for us as well, diversity is sometimes disappointingly slow.' Ten Dam mainly wants to join forces in approaching The Hague. ‘Fred Weerman and I have said that we would like to come and talk, and hopefully we can do that today. We support a number of the things that they’re demanding.’

Update 12:02
The response of the Central Works Council (COR) to the occupation of the P.C. Hoofthuis.

Update 11:49
All lectures scheduled until 12:00 in the P.C. Hoofthuis have been relocated and students and staff have been informed. We are now working on new locations for this afternoon’s the lectures.

Update 11:23     
Geert ten Dam, president of the Executive Board, and Fred Weerman, dean of the Faculty of Humanities, have gone to P.C. Hoofthuis gone to speak with the occupiers. The occupiers did not wish to enter into a discussion.

Update 11:00
Geert ten Dam, president of the Executive Board, and Fred Weerman, dean of the Faculty of Humanities, have gone to P.C. Hoofthuis gone to speak with the occupiers. The occupiers did not wish to enter into a discussion.

Update 10:31
Students who enrolled in lectures that were to be held today after 11:00 in the P.C. Hoofthuis will be informed by email about eventual cancellations or a new lecture location as soon as this information is known. Other buildings of the Faculty of Humanities are accessible.

Update 10:00

The P.C. Hoofthuis is currently not accessible to employees and students. As a result, lectures and meetings in the building are cancelled at least until 11:00. In the meantime, efforts are underway to move educational activities scheduled from 11:00 onwards to other locations. The graduation ceremonies scheduled for this afternoon will be given priority.

Update 09:33

Activists broke into a UvA building, the P.C. Hoofthuis, on Friday morning, 28 September. They entered the premises by forcing and damaging the access doors.

We spoke with the occupiers this morning. They have formulated their demands; many of these demands are addressed to The Hague. We already expressed the need for structurally better financing of higher education in our sharply worded letter to the Minister of Education.

We indicated in our discussion that staying overnight accommodation on UvA premises is not an option. We asked them to leave voluntarily.

We would like to emphasise that our door is always open to those who have questions or want to discuss the UvA’s future. This message will be updated as soon as there is new information.

UvA Executive Board