For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. A.A.M. (Ad) de Jong

Cultural History of the Netherlands, with a specific focus on Cultural Objects (special chair of the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Faculty of Humanities
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Dr. A.A.M. (Ad) de Jong (1947) werd per 1 januari 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is in 1990 ingesteld vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) en is achtereenvolgens bekleed door prof. dr. Wim Vroom, prof. dr. Peter Sigmond en prof. dr. Susan Legêne. De leerstoel maakt deel uit van de capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) van de afdeling Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen. Ad de Jong is met ingang van 2014 met emeritaat.

  Onderwijs

  Ad de Jong houdt zich bezig met de cultuurgeschiedenis van Nederland, waarbij afbeeldingen en voorwerpen als volwaardige historische bronnen centraal komen te staan. Hij richt zich op de cultuurhistorische betekenis van voorwerpen door bestudering van de -inde tijd verschuivende- functie en betekenis van roerende en onroerende historische objecten. Hij betrekt hierbij met name objecten die deel zijn gaan uitmaken van nationale museumcollecties en expliciet zijn ingezet ten behoeve van de schepping van nationale identiteit. Daarbij zijn de vragen actueel welke betekenis deze objecten hebben voor nieuwe bevolkingsgroepen en hoe de selectie van het nationaal erfgoed tot stand komt.

  Over deze thematiek gaf hij masteronderwijs aan studenten Algemene cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Ook was hij betrokken bij de duale masters Museumstudies, Museumconservator en Erfgoedstudies van de UvA. Praktijkonderzoek in musea en analyses van museale presentaties  vormden een belangrijk onderdeel  van de werkcolleges. Van september 2010 tot januari 2011 gaf hij een masterwerkgroep getiteld Historische Musea en nationale/regionale identiteit. In 2012 gaf hij voor de eerste maal een werkcollege over de combinatie van kunst en geschiedenis in musea. Deze masterwerkgroep werd vanwege de gebleken belangstelling in het eerste semester 2013-2014 herhaald, zij het in iets andere vorm, omdat toen ook het voorbeeld van het Rijksmuseum kon worden betrokken bij het onderzoek van de studenten.

  De werkcolleges van 2012 en 2013 zijn afgesloten met een aan dit onderwerp gewijd symposium. Over dit symposium is een publicatie verschenen: Charlotte van Rappard-Boon en Miekie Donner (ed.),  Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad de Jong als KOG hoogleraar op 14 februari 2014 (Amsterdam 2015).

   

  Onderzoek

  Musea zijn vaak opgevat als statische beheerders van het erfgoed.Deze opvatting is echter niet juist. In musea iserfgoed voortdurend in wording; dat is niet alleen nu zo, maar was in het verleden ook al zo.

  Selectie, ordening, combinaties, wijze van presenteren en educatie, al deze museale handelingen worden gestuurd door de doelen die museumdirecteuren zich als ware dirigenten van de herinnering stellen. En niet te vergeten door de overheden die de musea financieren.

  Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar constanten in de omgang met wat  tegenwoordig 'het erfgoed' wordt genoemd, maar vooral ook naar de dynamiek daarin: koerswijzigingen, kenteringen in de uitgangspunten, dilemma's en stroomversnellingen.

  Met dezelfde voorwerpen worden telkens andere verhalen verteld. Verhalen die vaak politieke doeleinden dienen zoals het versterken van nationale identiteit of culturele emancipatie van bevolkingsgroepen. Daarom bestaan musea niet alleen uit vitrines vol voorwerpen, maar ook uit vitrines vol verhalen. Museumverzamelingen en -presentaties reflecteren zo cultuurhistorische en politiekeontwikkelingen en lopenop deze laatste soms zelfs vooruit.

   

  Onderzoekinteresses Ad de Jong:

   * musealisering/betekenisverandering objecten: de transitie van een oorspronkelijke betekenis via musealisering naar een cultuurhistorische betekenis

   * musea en nationale/regionale/lokale identiteit

   * presentatiegeschiedenis musea, o.a. vraagstukken rond de combinatie van kunst en geschiedenis in museale presentaties

   * geschiedenis van historische genootschappen die verzamelingen hebben aangelegd, zoals het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, het Fries Genootschap, het Zeeuws Genootschap en het Limburgs Genootschap voor Oudheidkunde en Geschiedenis

   * ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur in musea

  *  openluchtmusea

   * invloed Scandinavische (openlucht)musea op Nederlandse musea

   

  Curriculum Vitae

  Ad de Jong studeerde geschiedenis en museologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en was van 1981 tot 2010 werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum, eerst als hoofd Onderzoek en Collectievorming en vanaf 1991 als wetenschappelijk beleidsmedewerker van de directie. Voor die tijd werkte hij onder andere als hoofd van de afdeling Beleidsontwikkeling Musea bij het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en was hij redacteur van de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976).

  Hij publiceerde diverse artikelen over museologische en museumhistorische onderwerpen en nam het initiatief tot het in 1998 georganiseerde project 'Brieven aan de Toekomst',waarbij de bevolking opgeroepen werd een beschrijving van het dagelijks leven in te zenden.

  In 2001 promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 .

  Ad de Jong is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten in het Nederlands Openluchtmuseum op het gebied van migratie. Samen met voormalig algemeen directeur Jan Vaessen tekende hij in 2007 voor de conceptontwikkeling van het Arnhemse plan voor een nationaal historisch museum, op grond waarvan Minister Plasterk deze stad als vestigingsplaats voor het toekomstige museum heeft gekozen.

  Ad de Jong bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo is hij lid-deskundige op het terrein van Nederlandse etnologie bij de Commissie Wet Behoud Cultuurbezit van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad van Beheer van het Germanisches Nationalmuseum (Neurenberg, Duitsland) en lid van de Editorial Board van het peer reviewed tijdschrift Quotidian. Journal for the Study of Evereday Life .

   

  Publicaties Ad de Jong (selectie)

  (ed.) Naar een nieuw museumbeleid .Beleidsnota Ministerie van CRM (Rijswijk 1976)

  [en Mette Skougaard] 'De Hindeloper en de Amager kamer. Twee voorbeelden van een historisch museumfenomeen', De Vrije Fries 72 (1992) p. 88-108 [English version: 'The Hindeloopen and the Amager Rooms. Two examplesof an historical museum phenomenon',  Journal of the History of Collections 5 (1993) 2, p. 165-178; Version en français: 'Les intérieurs de Hindeloopen et d'Amager. Deux exemples d'un phénomène muséographique', Publics & Musées 9 (janv.-juillet  1996) p.17-35]

  'Dracht en eendracht. De politieke dimensie van klederdrachten, 1850-1920', in: Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1889-1998 (Nijmegen 1998) p. 67-82 [English version:'Roots and Rituals on display. Dutch traditional costumes in new settings 1850-1920',  in: Ton Dekker, John Helsloot en Carla Wijers (ed.), Roots & Rituals. The construction of ethnic identities (Amsterdam 2000) p. 761-770]

  ' "You are lucky, the farmer has just returned!" The role of the open-air museum in interpreting life of individuals as opposed to the history of architecture', in: ICOM Study series 6 . ICOM's International Committee for Regional Museums (Parijs 1999) p. 15-18

  [en Carla Wijers] (ed.), Brieven aan de Toekomst. Een dag uit het leven van.... (Utrecht 1999)

  De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 (proefschrift VU, Nijmegen/Arnhem 2001, tweede druk Amsterdam 2006)  [Deutsche Übersetzung: Die Dirigenten der Erinnerung. Musealisierung und Nationalisierung der Volkskultur in den Niederlanden 1815-1940 (Münster 2007)]

  Gesloten wegen bewoning. Arnhemse oorlogsevacués in het Openluchtmuseum, september 1944 - januari 1945 (tweede geheel herziene druk Arnhem 2004) [English version: War evacuees in the Open Air Museum. A sequel to the battle of Arnhem september 1944 - January 1945 (Arnhem 2004)]

  'Volkskultur und Nationalimaginationen in den Niederlanden 1815-1940' , in: Jahrbuch fürVolkskunde   28 (2005) p. 7-26

  'Aubade voor de eenentwintigste eeuw. Nieuwe trends in historische en etnologische musea', in: Bert de Munck &Werner van Hoof (ed.), De poppen aan het dansen. Honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum.Nieuwe visies op erfgoed en musea (Nijmegen 2007) p. 161-182

  'Het Zeeuwse meisje: icoon van herrijzend Nederland', in: Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg en Hans de Waardt (ed.), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam 2007) p. 325-336

  [en Jan Vaessen, Willemien Beurskens] Nationaal Historisch Museum Arnhem (Arnhem 2007)

  'Canon en competitie. De museologische achtergronden van het NHM', Museumvisie31 (2007) 4 (dec.) p. 24-26

  'Gegenstand oder Vorstellung? Erfahrungen mit Living History, vor allem am Beispiel niederländischer Freilichtmuseen', in: Jan Carstensen, Uwe Meiners en Ruth-E. Mohrmann (ed.), Living history im Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vermittlungsform (Münster 2008) p. 61-78

  Warme gevoelens en koude rillingen. Over musea en odes aan de saamhorigheid. Reinwardt Memorial Lecture (Amsterdam 2008)

  'Le folklore engagé: les militants de l'ethnologie nationale aux Pays-Bas dans les années 1936-1940' in: Jacqueline Christophe, Denis-Michel Boëll & Régis Meyran (ed.), Du folklore à l'ethnologie (Éditions de la Maison des sciences del'homme, Paris 2009) p. 361 -368

  'National history and ethnology as new neighbours', in: Adriaan de Jong, Jaap Kerkhoven & Robert Nouwen (ed.), Conference Report 2007 Association of European Open Air Museums / Tagungsbericht 2007 Verband Europäischer Freilichtmuseen (Nederlands Openluchtmuseum / Zuiderzeemuseum / Het Domein Bokrijk, Arnhem / Enkhuizen / Genk 2009) p. 184-190

  [en Pieter-Mattthijs Gijsbers] 'Boulevard van de Nederlandse geschiedenis', in: Hester Dibbits e.a. (ed.), Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland (NAi Uitgevers, Rotterdam 2009), p. 60-68 [interview door Paul Depondt]

  Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis . Vossiuspers UvA, Amsterdam 2010 [Oratie Universiteit van Amsterdam 27 nov. 2009]

  ' New initiatives in the Netherlands Open Air Museum: How an early open air museum keeps up with the times', Acta Ethnographica Hungarica 55 (2010), 2, p. 333-356 [themanummer Open Air Museums in Europe in the 21 st century, Uitgave Akadémiai Kiadó, Budapest]

  ' Das "Zeeuwse meisje" als Ikon der auferstehenden Niederlande. Die Belebung niederländischer Volkskultur in Niederländisch-Indien während des Zweiten Weltkriegs ' , in : Andreas Hartmann e.a. (ed.), Die Macht der Dinge. Symbolische Kommunikation und kulturelles Handeln. Festschrift für Ruth-E. Mohrmann (Münster enz. 2011) p. 385-397

  Boekbespreking van:   Elisabeth Tietmeyer, Claudia Hirschberger, Karoline Noack en Jane Redlin (ed.), Die Sprache der Dinge - Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die materielle Kultur. Schriftenreihe Museum Europäischer Kulturen, 9   (Waxmann, Münster enz. 2010), in: Volkskunde 112 (2011) nr. 3, p.   265-267

  'De Hindelooper kamer, een internationaal avontuur', in: Karel F. Gildemacher (ed.), Hindeloopen. Stad van levende herinneringen (Leeuwarden 2012) p. 92-101

  'Allemaal familieleden van Nurks? Particulieren aan de wieg van Heemschut en Openluchtmuseum', in: Willem Heijbroek en Ton Gijsbers (ed.), De waarheid in pacht. Symposium van de Bond Heemschut als afsluiting eeuwfeestactiviteiten op 11 november 2011 in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (Amsterdam 2012) p. 9-15

  'Cultuurbehoud en burgerzin. De rol van genootschappen bij de vorming an museale collecties', De Maasgouw 132 (2013) 1, p. 20-28

  'The first open air museums. Innovative institutions for strengthening feelings of community and national identification', in: Nikola Krstovic (ed.), Founding Fathers. International Yearbook 2014 Open Air Museum Old Village Sirogojno (Sirogojno, Servië 2014), p. 29-37

  'Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Reflectie op de bevindingen van de masterwerkgroepen in 2012 en 2013', in: Charlotte van Rappard-Boon en Miekie Donner (ed.),  Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad de Jong als KOG hoogleraar op 14 februari 2014 (Amsterdam 2015), p. 61-76

  'Verzamelen bij volle maan. Oudheidkundige genootschappen en hun museale initiatieven in de negentiende en twintigste eeuw', in: Charlotte van Rappard-Boon en Miekie Donner (ed.),  Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad de Jong als KOG hoogleraar op 14 februari 2014 (Amsterdam 2015), p. 77-104 [oorspr. 10 de  Allard Pierson Lezing, Amsterdam 27 maart 2014]

   

  NB: een publicatie over de oprichting van de Association of European Open Air Museums in 1966 met de titel  'Museale passie en Europees idealisme' is in voorbereiding en zal uitkomen in 2016

   

   

   

 • English

  Dr A.A.M. de Jong (1947) is Professor (emeritus since 2014) by Special Appointment of the History of Dutch Culture, in particular the study of objects, in the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam (UvA). The chair was established in 1990 on behalf of the Royal Antiquarian Society (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, KOG), and has been previously held by Prof. Wim Vroom, Prof. Peter Sigmond and Prof. Susan Legêne. The chair is part of the History of European Culture chair group in the Department of Art, Religion and Cultural Sciences.

  Research and teaching activities

  Ad de Jong  focuses on the cultural history of the Netherlands, in which images and objects play a central role as fully fledged historical sources. He explores the cultural and historical meaning of objects by studying the function and meaning (which shift over time) of historical moveable and immovable objects. In particular, he looks at those which have been incorporated in national museum collections and which are explicitly being used to build a national identity. Questions of current relevance include what meaning these objects have for new population groups and how the selection of national heritage takes place.

  These themes  also formed the focus of Dr de Jong's teaching activities in the Master's programmes in Cultural Studies and Art History. He was furthermore  involved in the UvA's Professional Master's programmes in Museum Studies, Museum Curator and Heritage Studies. Practical research in museums and analyses of museum presentations  formed an important component of his seminars.

  Curriculum Vitae

  Dr de Jong studied History and Museum Studies at Leiden University and worked at The Netherlands Open Air Museum from 1981 till 2010, first as Head of Research and Acquisitions and then as Board Scientific Policy Officer from 1991. In 2001 he received his doctorate with honours from VU University Amsterdam for the dissertation De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 ('The conductors of memory: Museumisation and nationalisation of folk culture in the Netherlands 1815-1940').
  Prior to this he also worked as Head of the Museums Policy Development Department in the then Ministry of Culture, Recreation and Social Work. Dr de Jong holds various advisory and board positions, including as an expert member in the field of Dutch ethnology on the Council for Culture's Preservation of Cultural Heritage Act Committee (Commissie Wet Behoud Cultuurbezit), as a member of the Board of Directors of the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg, Germany, and as a member of the Editorial Board of the peer reviewed journal Quotidian. Journal for the Study of Evereday Life.

  .

  Selective list of publications by Ad de Jong

  Existing English/ French/German versions of Dutch publications are mentioned after the Dutch title and specifications.

   

  (ed.) Naar een nieuw museumbeleid .Beleidsnota Ministerie van CRM (Rijswijk 1976)

  [en Mette Skougaard] 'De Hindeloper en de Amager kamer. Twee voorbeelden van een historisch museumfenomeen', De Vrije Fries 72 (1992) p. 88-108 [English version: 'The Hindeloopen and the Amager Rooms. Two examplesof an historical museum phenomenon',  Journal of the History of Collections 5 (1993) 2, p. 165-178; Version en français: 'Les intérieurs de Hindeloopen et d'Amager. Deux exemples d'un phénomène muséographique', Publics & Musées 9 (janv.-juillet  1996) p.17-35]

  'Dracht en eendracht. De politieke dimensie van klederdrachten, 1850-1920', in: Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1889-1998 (Nijmegen 1998) p. 67-82 [English version:'Roots and Rituals on display. Dutch traditional costumes in new settings 1850-1920',  in: Ton Dekker, John Helsloot en Carla Wijers (ed.), Roots & Rituals. The construction of ethnic identities (Amsterdam 2000) p. 761-770]

  ' "You are lucky, the farmer has just returned!" The role of the open-air museum in interpreting life of individuals as opposed to the history of architecture', in: ICOM Study series 6 . ICOM's International Committee for Regional Museums (Parijs 1999) p. 15-18

  [en Carla Wijers] (ed.), Brieven aan de Toekomst. Een dag uit het leven van.... (Utrecht 1999)

  De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 (proefschrift VU, Nijmegen/Arnhem 2001, tweede druk Amsterdam 2006)  [Deutsche Übersetzung: Die Dirigenten der Erinnerung. Musealisierung und Nationalisierung der Volkskultur in den Niederlanden 1815-1940 (Münster 2007)]

  Gesloten wegen bewoning. Arnhemse oorlogsevacués in het Openluchtmuseum, september 1944 - januari 1945 (tweede geheel herziene druk Arnhem 2004) [English version: War evacuees in the Open Air Museum. A sequel to the battle of Arnhem september 1944 - January 1945 (Arnhem 2004)]

  'Volkskultur und Nationalimaginationen in den Niederlanden 1815-1940' , in: Jahrbuch fürVolkskunde   28 (2005) p. 7-26

  'Aubade voor de eenentwintigste eeuw. Nieuwe trends in historische en etnologische musea', in: Bert de Munck &Werner van Hoof (ed.), De poppen aan het dansen. Honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum.Nieuwe visies op erfgoed en musea (Nijmegen 2007) p. 161-182

  'Het Zeeuwse meisje: icoon van herrijzend Nederland', in: Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg en Hans de Waardt (ed.), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam 2007) p. 325-336

  [en Jan Vaessen, Willemien Beurskens] Nationaal Historisch Museum Arnhem (Arnhem 2007)

  'Canon en competitie. De museologische achtergronden van het NHM', Museumvisie31 (2007) 4 (dec.) p. 24-26

  'Gegenstand oder Vorstellung? Erfahrungen mit Living History, vor allem am Beispiel niederländischer Freilichtmuseen', in: Jan Carstensen, Uwe Meiners en Ruth-E. Mohrmann (ed.), Living history im Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vermittlungsform (Münster 2008) p. 61-78

  Warme gevoelens en koude rillingen. Over musea en odes aan de saamhorigheid. Reinwardt Memorial Lecture (Amsterdam 2008)

  'Le folklore engagé: les militants de l'ethnologie nationale aux Pays-Bas dans les années 1936-1940' in: Jacqueline Christophe, Denis-Michel Boëll & Régis Meyran (ed.), Du folklore à l'ethnologie (Éditions de la Maison des sciences del'homme, Paris 2009) p. 361 -368

  'National history and ethnology as new neighbours', in: Adriaan de Jong, Jaap Kerkhoven & Robert Nouwen (ed.), Conference Report 2007 Association of European Open Air Museums / Tagungsbericht 2007 Verband Europäischer Freilichtmuseen (Nederlands Openluchtmuseum / Zuiderzeemuseum / Het Domein Bokrijk, Arnhem / Enkhuizen / Genk 2009) p. 184-190

  [en Pieter-Mattthijs Gijsbers] 'Boulevard van de Nederlandse geschiedenis', in: Hester Dibbits e.a. (ed.), Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland (NAi Uitgevers, Rotterdam 2009), p. 60-68 [interview door Paul Depondt]

  Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis . Vossiuspers UvA, Amsterdam 2010 [Oratie Universiteit van Amsterdam 27 nov. 2009]

  ' New initiatives in the Netherlands Open Air Museum: How an early open air museum keeps up with the times', Acta Ethnographica Hungarica 55 (2010), 2, p. 333-356 [themanummer Open Air Museums in Europe in the 21 st century, Uitgave Akadémiai Kiadó, Budapest]

  ' Das "Zeeuwse meisje" als Ikon der auferstehenden Niederlande. Die Belebung niederländischer Volkskultur in Niederländisch-Indien während des Zweiten Weltkriegs ' , in : Andreas Hartmann e.a. (ed.), Die Macht der Dinge. Symbolische Kommunikation und kulturelles Handeln. Festschrift für Ruth-E. Mohrmann (Münster enz. 2011) p. 385-397

  Boekbespreking van:   Elisabeth Tietmeyer, Claudia Hirschberger, Karoline Noack en Jane Redlin (ed.), Die Sprache der Dinge - Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die materielle Kultur. Schriftenreihe Museum Europäischer Kulturen, 9   (Waxmann, Münster enz. 2010), in: Volkskunde 112 (2011) nr. 3, p.   265-267

  'De Hindelooper kamer, een internationaal avontuur', in: Karel F. Gildemacher (ed.), Hindeloopen. Stad van levende herinneringen (Leeuwarden 2012) p. 92-101

  'Allemaal familieleden van Nurks? Particulieren aan de wieg van Heemschut en Openluchtmuseum', in: Willem Heijbroek en Ton Gijsbers (ed.), De waarheid in pacht. Symposium van de Bond Heemschut als afsluiting eeuwfeestactiviteiten op 11 november 2011 in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (Amsterdam 2012) p. 9-15

  'Cultuurbehoud en burgerzin. De rol van genootschappen bij de vorming an museale collecties', De Maasgouw 132 (2013) 1, p. 20-28

  'The first open air museums. Innovative institutions for strengthening feelings of community and national identification', in: Nikola Krstovic (ed.), Founding Fathers. International Yearbook 2014 Open Air Museum Old Village Sirogojno (Sirogojno, Serbia 2014), p. 29-37

  'Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Reflectie op de bevindingen van de masterwerkgroepen in 2012 en 2013', in: Charlotte van Rappard-Boon en Miekie Donner (ed.),  Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad de Jong als KOG hoogleraar op 14 februari 2014 (Amsterdam 2015), p. 61-76

  'Verzamelen bij volle maan. Oudheidkundige genootschappen en hun museale initiatieven in de negentiende en twintigste eeuw', in: Charlotte van Rappard-Boon en Miekie Donner (ed.),  Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad de Jong als KOG hoogleraar op 14 februari 2014 (Amsterdam 2015), p. 77-104 [or.10 th  Allard Pierson Lecture, Amsterdam 27 March 2014]

   

  NB: a publication about the foundation of the Association of European Open Air Museums in 1966 will be published in 2016.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Publications

  2014

  • de Jong, A. (2014). Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender?: reflectie op de bevindingen van de masterwerkgroepen in 2012 en 2013. In C. van Rappard-Boon, & M. Donner (Eds.), Zou Huizinga tevreden zijn? Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? (pp. 61-76). Amsterdam: Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. [details]

  2011

  • de Jong, A. (2011). Das Zeeuwse meisje als Ikon der auferstehenden Niederlande: die Belebung niederländischer Volkskultur in Niederländisch-Indien während des Zweiten Weltkriegs. In A. Hartmann, P. Höher, C. Cantauw, U. Meiners, & S. Meyer (Eds.), Die Macht der Dinge: Symbolische Kommunikation und kulturelles Handeln (pp. 385-397). (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; No. 116). Münster: Waxmann. [details]

  2009

  • de Jong, A. (2009). National history and ethnology as new neighbours. In A. de Jong, J. Kerkhoven, & R. Nouwen (Eds.), Conference report 2007: Association of European Open Air Museums: 23rd Conference 26th of August-2nd of September 2007, The Netherlands and Belgium = Tagungsbericht 2007: Verband Europäischer Freilichtmuseen: 23. Konferenz 26. August-2. September 2007, Niederlande und Belgien (pp. 184-190). Arnhem: Nederlands Openluchtmuseum [etc.]. [details]
  • de Jong, A., Kerkhoven, J., & Nouwen, R. (2009). Conference report 2007: Association of European Open Air Museums: 23rd Conference 26th of August-2nd of September 2007, The Netherlands and Belgium = Tagungsbericht 2007: Verband Europäischer Freilichtmuseen: 23. Konferenz 26. August-2. September 2007, Niederlande und Belgien. Arnhem: Nederlands Openluchtmuseum [etc.]. [details]

  2007

  • de Jong, A. A. M. (2007). Die Dirigenten der Erinnerung . Musealisierung und Nationalisierung der Volkskultur in den Niederlanden 1815-1940. Münster etc.: Waxmann.
  • de Jong, A. A. M. (2007). Het Zeeuwse meisje: icoon van herrijzend Nederland. In J. van Eijnatten, F. van Lieburg, & H. de Waardt (Eds.), Heiligen of helden: opstellen voor Willem Frijhoff (pp. 325-336). Amsterdam: Bert Bakker.

  2015

  • de Jong, A. (2015). Verzamelen bij volle maan: Oudheidkundige genootschappen en hun museale initiatieven in de negentiende en twintigste eeuw. In C. van Rappard-Boon, & M. Donner (Eds.), Zou Huizinga tevreden zijn?: Kunst en geschiedenis in één museale presentatie: kruisbestuiving of stoorzender? (pp. 77-104). Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. [details]

  2012

  • de Jong, A. (2012). Allemaal familieleden van Nurks? Particulieren aan de wieg van Heemschut en Openluchtmuseum. In W. Heijbroek, & T. Gijsbers (Eds.), De waarheid in pacht?! Symposium van de Bond Heemschut als afsluiting eeuwfeestactiviteiten op 11 november 2011 in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem (pp. 9-15). Amsterdam: Erfgoedvereniging Heemschut. [details]

  2011

  • de Jong, A. A. M. (2011). [Bespreking van: E. Tietmeyer e.a. (2010) Die Sprache der Dinge. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die materielle Kultur]. Volkskunde, 112(3), 265-267.

  2010

  • de Jong, A. (2010). Vitrines vol verhalen: Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. (Oratiereeks; No. 362). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • de Jong, A. (2010). New initiatives in the Netherlands Open Air Museum: how an early open air museum keeps up with the times. Acta ethnographica Hungarica, 55(2), 333-356. https://doi.org/10.1556/AEthn.55.2010.2.4 [details]

  2009

  • Kolfin, E., de Jong, A., & Scholten, S. (2009). Een nieuw stadium voor Museum Kura Hulanda: een visie op de toekomstige ontwikkeling Museum Kura Hulanda. Amsterdam: Commissie Museum Kura Hulanda. [details]
  • de Jong, A. (2009). Le folklore engagé: les militants de l’ethnologie nationale aux Pays-Bas dans les années 1936-1940. In J. Christophe, D-M. Boëll, & R. Meyran (Eds.), Du folklore à l’ethnologie (pp. 361-368). Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme. [details]

  2008

  • de Jong, A. (2008). Gegenstand oder Vorstellung?: Erfahrungen mit Living History vor allem am Beispiel niederländischer Freilichtmuseen. In J. Carstensen, U. Meiners, & R-E. Mohrmann (Eds.), Living History im Museum: Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vermittlungsform (pp. 61-78). (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; No. 111). Münster: Waxmann. [details]

  2007

  • de Jong, A. A. M. (2007). Aubade voor de eenentwintigste eeuw. Nieuwe trends in historische en etnologische musea. In B. de Munck, & W. van Hoof (Eds.), De poppen aan het dansen. Honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum. Nieuwe visies op erfgoed en musea (pp. 161-182). Nijmegen: Vantilt.
  • de Jong, A. A. M. (2007). Canon en competitie. De museologische achtergronden van het NHM. Museumvisie, 31(4), 24-26.
  • de Jong, A. A. M. (2007). De c van Charlotte in de WBC. In H. Pennock enz. (Ed.), Erfgoedverhalen voor Charlotte van Rappard-Boon (pp. 170-175). Den Haag: Erfgoedinspectie.
  • de Jong, A. A. M., & Vaessen, J. A. M. F. (2007). Nationaal Historisch Museum Arnhem. Arnhem: Gemeente Arnhem/Nederlands Openluchtmuseum.

  Talk / presentation

  • de Jong, A. A. M. (invited speaker) (30-11-2010). Laat zien wie je bent. Streeksieraden en identiteit., Symposium Streekdrachten: ongewone rijkdom in Nederland (Stichting Nationale Zilverstad), Schoonhoven.
  • de Jong, A. A. M. (invited speaker) (21-10-2010). Historische musea en identiteit, Bijzondere lezing Spui25, Amsterdam.
  • de Jong, A. A. M. (speaker) (3-6-2008). Warme gevoelens en koude rillingen. Over musea en odes aan de saamhorigheid, Reinwardt Memorial Lecture, Amsterdam.

  2001

  • de Jong, A. A. M. (2001). De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940. Nijmegen: SUN.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities