For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. R. (Robert) Knegt

Faculty of Law
Labour Law
Photographer: Bram Belloni | 31Pictures

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Robert Knegt

  Robert Knegt (1950) is opgeleid als jurist (UvA/VU, 1979) en socioloog (UvA, 1982). In de loop van zijn studie rechten bekeerde hij zich tot een sociaal-wetenschappelijke benadering, overigens zonder de interesse in normatieve kwesties te verliezen. Hij promoveerde in 1986 op een onderzoek naar 'regeltoepassing in de bijstandsverlening', was enige jaren als universitair docent verbonden aan de toenmalige vakgroep rechtssociologie van de Universiteit van Amsterdam maar was vooral betrokken bij onderzoek(smanagement) bij het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI).
  Hij participeert in het HSI vanaf het begin in 1985, toen hij projectleider was van het onderzoek 'Functioneren van het Nederlands ontslagrecht' (1985-1988). Sinds 1992 is hij als universitair hoofdonderzoeker aan het HSI verbonden. Van 2002t/m 2006 was hij wetenschappelijk directeur, nudirecteur onderzoek van het HSI.

  Robert Knegt (1950) was trained in law (UvA/VU, 1979) and sociology (UvA, 1982). In the courseof his law studies he was converted to a social-scientific view, without, however, losing his interest in normative issues. He earned a Ph.D. in 1986 for research on decision-making and rule application in the implementation of social assistance schemes. Teached sociology of law for some time but was, as from 1985, mostly involved in (management of) research at the Hugo Sinzheimer Instituut (HSI), since 1992 as Associate Professor / Managing Director, 2002 - 2006 Scientific Director, now Director Research of HSI.

  Verwijzing:

  HSI
 • Onderzoek

  Lopend onderzoek

  Onderzoeksprojecten:

  -  Lange-termijnontwikkelingen in de regulering van arbeidsverhoudingen;

  - 'Bescherming' en 'ordening' als kernbegrippen van arbeidsrecht; 

  -  De arbeidsovereenkomst als in- en uitsluitingsmiddel;

  -  Ontslag(vergoedingen).

  English (current research projects):

  - Long-term developments in the regulation of labour relations;

  - 'Protection' and 'order' as key concepts of labour law;

  - The employment contract as an in-/ exclusionary device;

  - Dismissal (compensation).

 • Research interests

  Research interests

   

  Research interests are focused on three central themes ( Nederlands : zie onder): 

  First and oldest, the implementation of social security law in the welfare state, with special attention to the actual role of law in decision-making of functionaries (their decisions make up 'the face'of the welfare state to citizens). A second theme concerns the rules and practices as to dismissal and to other situations of deconstructing socio-economic relations (f.i. bankruptcy or disability). Third, the question whether socio-economic developments will lead to fundamental changes in labour law, is placed in an historical-sociological perspective on the regulation of labour relations as it has developed as from the 11th century, with special interest in the formative and constitutional role of legal concepts in the development of socio-economic / labour relations.

  In Dutch:

  Actuele onderzoeksactiviteiten bewegen zich rond drie thema's.

  Het eerste en de oudste is 'regeltoepassing in de verzorgingsstaat' waarbij de vraag centraal staat op welke wijze het (socialezekerheids)recht een rol speelt in de besluitvorming van uitvoerende functiona-ris-sen (het zijn hun beslissingen die voor de burgers het 'gezicht' van de verzorgingsstaat vormen). Een tweede thema betreft het functioneren van het ontslagrecht en het recht ten aanzien van andere situaties waarin sociaal-economische relaties worden afgebroken (faillissement, arbeidsongeschiktheid). Ten derde bewegen onderzoeksinteresses zich rond de vraag in hoeverre recente sociaal-economische ontwikkelingen leiden tot fundamentele veranderingen in het arbeidsrecht. Er is reden die ontwikkelingen te plaatsen in een historisch-sociologisch perspectief dat teruggrijpt tot de 11e eeuw, met aandacht voor de vormende en constitutionele rol die juridische noties in de ontwikkeling van sociaal-economische / arbeidsverhoudingen hebben gespeeld en spelen.

 • Publicaties

  Publicaties

  Recente publicaties:
  R. Knegt, Burgerschap en niet-statelijk recht: een reconstructie'. Recht der Werkelijkheid 33 (2012), 1, 41-55.

  R. Knegt, W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis, A. Lunenborg, P. Mauser, J.R. Popma & M. Stekelenburg),

  Verhaal van werkgerelateerde schade

  . Rapport aan Ministerie van SZW. Amsterdam: HSI, 2012 (123 pp).

  R.Knegt,   'Informele regels en hun institutionele voorwaarden'. In; Gerard Dosterij (red.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid) . Opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer. Den Bosch: Eberson, 2012, p. 45-55.

  R. Knegt, 'Verwijtbare werkloosheid en incentivering: two is company, three is none'. In: B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters & M. Westerveld (red.), Een trip langsde hagenvan het socialezekerheidsrecht, liber amicorum prof. mr. J. Riphagen. Den Haag: Boom [ISBN 978-90-8974-439-5]   2011, p. 5-17.

  R. Knegt, W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis en M.H. Schaapman, Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Extern rapport aan Ministerie van SZW. Amsterdam: HSI, 2011.

  R. Knegt, J.A. de Groot, R.H. van het Kaar, G.J. Mulder, J.R. Popma & E. Verhulp, 'Het Nieuwe Werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Extern rapport aan Ministerie van SZW. Amsterdam, HSI, t.b.p. 2011 (117 pp.).

  C.C.A.M. Sol, M. Westerveld & R. Knegt, Naar een samenhangend re-integratierecht. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (RVO 03) 2011. ISSN (print) 2211-5196.

  R. Knegt & F. Tros, 'Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht?'. In: M. Hertogh & H.A.M. Weyers (red), Recht van onderop, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2011, p. 361-376.

  R. Knegt, 'Rechters in ontslagzaken: zelfregulering en de markt van beëindigingsprocedures', in: N. Doornbos, N. Huls & W. vanRossum (red.), Rechtspraak vanbuiten . Deventer: Kluwer, 2010, p. 95-102.

  R. Knegt & F.H. Tros, 'A-factor en arbeidsmarkt: pretenties en consequenties van de nieuwe kantonrechtersformule', TRA dec. '09, p. 5-11.

  T. van den Berge, R. Knegt & F.H. Tros, Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid: rapport van twee deelonderzoeken. Amsterdam: HSI, januari 2009

  R. Knegt (ed.), The Employment Contract as an ExclusionaryDevice: An Analysis on the Basis of 25 Years of Developments in The Netherlands. Antwerp - Oxford - Portland: Intersentia, 2008.

  R. Knegt, Normative structures of pre-industrial wage labour. Paper European Social Sciences History Conference,Lisbon 2008 (download: see bottom of this page).

  R. Knegt & F.H. Tros, Ontslagkosten van werkgevers . Amsterdam: HSI, juli 2007 (voor download zie onderaan deze pagina).
  R. Knegt, D.J. Klein Hesselink, H. Houwing & P. Brouwer, Tweede evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheid . Amsterdam: HSI, maart 2007 (voor download zie onderaan deze pagina).
  R. Knegt & C.W.G. Rayer, ' "Bruikbare" regulering van arbeidstijden: ervaringen met terugtred van de overheid', in: B. Dorbeck-Jung & M. Oude Vrielink-van Heffen (red.), 'Op weg naar bruikbare regulering?', Recht der Werkelijkheid 2006, nr. 3, p. 73-96.
  R. Knegt, 'Ontslagvergoedingen in een duaal ontslagstelsel', Sociaal Recht 2006, nr. 10, 59, p. 287-293.
  R. Knegt, J.R. Popma & I. Zaal, 'Faillissement als afscheid van werknemers: legitieme afwenteling of misbruik van recht?', SMA 2006, nr. 2, p. 85-93.

  R. Knegt, A.M. Beukelman, J.R. Popma, P. van Willigenburg & I. Zaal, Fraude en misbruik bij faillissement: een onderzoek naar hun aard en omvang en de mogelijkheden van bestrijding, Amsterdam: HSI.

  R.Knegt, Life cycle arrangements and the concept of employment. European Journal of Social Security , vol. 7, nr. 4 (2005), p. 379-402.

  R.Knegt, Levensloopregelingen en de ontwikkeling van het arbeidsrecht, in: Wie zorgt er voor de levensloop? (2005). Hugo SinzheimerInstituut, Amsterdam, p. 1-13.

  K.Boonstra, R.Knegt, M.H.Schaapman, Regels voor arbeids- en rusttijden in negen Europese landen (2004). Ministerie van SZW/Reed Elsevier, Den Haag.

  R.Knegt, J.J.M.Besseling, R.Hoffius, T.J.Veerman, J.F.Ybema, Scenes uit een reïntegratieproces (2004). TNO (publ.nr. 17071/25256), Hoofddorp.

  T.van den Berge, R.Knegt, M.H.Schaapman, I.Zaal, Policy instruments to enhance compliance with equal treatment rules (2004). Ministerie van SZW, Den Haag.

  R.Knegt, Social partners oppose proposed changes to dismissals law. EIRO Observer 2003, nr. 5,p. 8.

  R.Knegt, Culpably unemployed: the differential relevance of modes of job loss for benefit entitlements and their consequences. In: Berghman, J., Nagelkerke, A., Boos, K., Doeschot, R., Vonk, G. (red.), Social Security in Transition (2002) . (pp. 215-228). Kluwer Law International, Den Haag.

  R.Knegt, Verwijtbare werkloosheid: de Januskop van de WW. Sociaal Maandblad Arbeid , jrg. 56 (2001), nr. 11/12, p. 546-554 (debijlage met de berekening van de kosten van het duale ontslagstelsel is te downloaden, zie onderaan).

  R.M.Beltzer, R.Knegt, Faillissementen en het afvloeien van personeel; over misbruik van het faillissementsrecht. Justitiële Verkenningen jrg. 26 (2000),nr. 2, p. 44-54.

  R.Alessie, H.Bloemen, R.H.van het Kaar, R.Knegt, Nieuwe financieringsvormen van de WW (2000). Ministerie van SZW/ Elsevier, Den Haag.

  R.M.Beltzer, R.Knegt, F.Marcelissen, I.van de Pas, Het reïntegratieplan bij verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van zieke werknemers (2000). Ministerie van SZW/ Elsevier, Den Haag.

  K.Boonstra, R.Knegt, F.H.Tros, Regelingen inzake een individueel klachtrecht van werknemers in bedrijven (2000). Ministerie van SZW/Elsevier, Den Haag.

  R.Knegt, Evaluatie ontslagvergunningprocedure RDA (2000). Ministerie van SZW/ Elsevier, Den Haag.

  R.Knegt, Van bureaucraat tot rechter en vice versa: een halve eeuw duaal ontslagstelsel. Sociaal Recht , jrg. 15 (2000) , nr. 12, p. 362-366.
  Downloads:

  Levensloopregelingen en de ontwikkeling van het arbeidsrecht (2005) Social partners oppose proposed changes to dismissallaw (2003) Scenes uit een reïntegratieproces (2004)
 • Publications

  2020

  2019

  • Knegt, R. (2019). Recovering the Impact of Normative Regimes on Labour Relations Practices: A Socio-Historical View of Institutional Requirements. In A. Blackham, M. Kullmann, & A. Zbyszewska (Eds.), Theorising Labour Law in a Changing World: Towards Inclusive Labour Law (pp. 19-35). Hart. https://doi.org/10.5040/9781509921584.ch-002 [details]

  2018

  2016

  2013

  2012

  • Knegt, R. (2012). Burgerschap en niet-statelijk recht: een reconstructie. Recht der Werkelijkheid, 33(1), 41-58. [details]
  • Knegt, R. (2012). Juridische verkaveling van publieke taken: een historische vergelijking van dijkonderhoud en re-integratietaken. Recht der Werkelijkheid, 33(3), 30-48. [details]

  2019

  • Knegt, R. (2019). Toegang tot het recht op het breukvlak van rechtsordes van de arbeid. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 231-243). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2018

  • Knegt, R. (2018). De werknemerachtige vanuit historisch perspectief. In J. H. Bennaars, J. M. van Slooten, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), De werknemerachtige in het sociaal recht: Een verkenning (pp. 9-27). Wolters Kluwer. [details]

  2017

  2016

  2014

  2012

  • Knegt, R. (2012). Informele regels en hun institutionele voorwaarden. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 45-55). Houten: Digital Printing Partners. [details]
  • Westerveld, M., Sol, C. C. A. M., & Knegt, R. (2012). Naar een samenhangend re-integratierecht. (RVO; No. 3). Utrecht: Academisch Medisch Centrum, Universiteit Utrecht [etc.]. [details]

  2011

  • Eshuis, W. A., Gaarthuis, J. M., Knegt, R., & Schaapman, M. H. (2011). Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Knegt, R. (2011). Verwijtbare werkloosheid en incentivering: two is company, three is none. In B. B. B. Lanting, S. S. M. Peters, & M. Westerveld (Eds.), Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (pp. 5-18). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2010

  • Knegt, R. (2010). Rechters in ontslagzaken: zelfregulering en de markt van beëindigingsprocedures. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 95-102). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Knegt, R., & Tros, F. (2009). Nieuwe kantonrechtersformule en ontslagkosten. Economisch-Statistische Berichten, 94(4567), 536-539. [details]
  • Knegt, R., & Tros, F. H. (2009). A-factor en arbeidsmarkt: pretenties en consequenties van de nieuwe kantonrechtersformule. TRA, 1(12), 5-11. [details]

  2008

  • Huppes-Cluysenaer, L., Knegt, R., & Lembcke, O. W. (2008). Introduction. In L. Huppes-Cluysenaer, R. Knegt, & O. W. Lembcke (Eds.), Legality, legitimacy and modernity: reconsidering Max Weber's concept of domination (pp. 1-5). (Recht der Werkelijkheid; No. jg. 29, nr. 3). 's-Gravenhage: Reed Business. [details]
  • Knegt, R. (2008). Legitimacy, representations of order and accountability. Recht der Werkelijkheid, 29(3), 87-98. [details]
  • Knegt, R. (2008). Regulation of labour relations and the development of employment. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 13-46). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • Knegt, R. (2008). The employment contract as an exclusionary device. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 1-11). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • Knegt, R. (2008). The employment contract as an inclusionary and exclusionary device. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 185-202). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • Knegt, R. (Ed.) (2008). The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands. (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • Knegt, R., & Westerveld, M. (2008). Sickness and disability: Going Dutch as a cure for a 'Dutch disease'. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 75-100). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • van den Berge, T., Knegt, R., & Tros, F. H. (2008). Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid: rapport van twee deelonderzoeken. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]

  1998

  • van het Kaar, R. H., Knegt, R., & van Velzen, M. (1998). De rechtspositie van OR-leden en de effectiviteit van de SER-aanbevelingen ter zake. 's-Gravenhage: VUGA. [details]

  2021

  2017

  • Knegt, R., & Hoogenboom, M. (2017). Flexibele arbeidsrelaties in historisch perspectief. In M. Kremer, R. Went, & A. Knottnerus (Eds.), Voor de zekerheid: de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid (pp. 277-295). (WRR Verkenningen). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

  2016

  2015

  • van der Werff, S., Imandt, M., Bennaars, H., & Knegt, R. (2015). Uitkeringen bij ontslag van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector: Evaluatie WNT-bepalingen over uitkeringen bij beëindiging dienstverband. (SEO-rapport; No. 2015-72). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2014

  • Knegt, R. (2014). 'Arbeit' und 'Recht': Begriffe und Verhältnisse - ein Kommentar. In J. Rückert (Ed.), Arbeit und Recht seit 1800 : historisch und vergleichend, europäisch und global (pp. 79-91). (Industrielle Welt; Vol. 87). Köln: Böhlau Verlag. [details]
  • Knegt, R. (2014). Legal subjectivity of market actors: a genealogy of legal devices. In Papers from the 3rd Interdisciplinary Market Studies Workshop St. Maximin-la-Saine-Baume: Market Studies. [details]
  • Knegt, R. (2014). [Bespreking van: G. Davidov, B. Langille (2012) The idea of labour law]. TRA, 6(2), 30-31. [details]

  2013

  • Knegt, R. (2013). Het raadsel van de verdwenen collega: W.A. Bonger en Hugo Sinzheimer. In F. Wekker, R. Voss, S. Holla, J. Pach, J. Kesic, & C. de Olde (Eds.), Verleider & verlichter: columns voor Bart van Heerikhuizen (pp. 46-47). Diemen: AMB. [details]

  2012

  • Knegt, R. (2012). De kracht van zwakke regels: gelijke behandeling in de VS als een 'HRM’s paradise' [Bespreking van: F. Dobbin (2009) Inventing equal opportunity]. Recht der Werkelijkheid, 33(1), 110-113. [details]
  • Knegt, R. (2012). The Netherlands: social partners' involvement in unemployment benefit regimes. EIROnline: European industrial relations observatory on-line, 2012, NL1206019Q. [details]
  • Knegt, R., Eshuis, W. A., Gaarthuis, J. M., Lunenborg, A., Mauser, P., Popma, J. R., & Stekelenburg, M. (2012). Verhaal van werkgerelateerde schade. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2011

  • Knegt, R., & Tros, F. (2011). Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 371-386). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Knegt, R., de Groot, J. A., van het Kaar, R. H., Mulder, G. J., Popma, J. R., Schaapman, M. H., & Verhulp, E. (2011). 'Het nieuwe werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2010

  • Gaarthuis, J. M., & Knegt, R. (2010). Aansprakelijkheid van werkgevers: belemmerende factor voor de doorgroei van ondernemingen? Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2008

  • Knegt, R., Mulder, J. G., Toman, T., & Tros, F. H. (2008). Regelingen en praktijk van ontslagvergoedingen van topverdieners in de (semi-)publieke sector. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut.

  2021

  • Knegt, R. (2021). Decivilisation and Shifting Regimes of Labour Relations: The Cases of Postrevolutionary France and of the Verlag-System in Early-Modern Germany. Abstract from Law & Society Association Conference, Chicago, United States.

  2016

  • Knegt, R. (2016). Scholten’s reflections on law’s practices: an apology of the craftmanship of law’. Paper presented at Workshop 'New perspectives on law and reality', Digital Paul Scholten Project, Amsterdam, .

  Talk / presentation

  • Knegt, R. (speaker) (19-4-2018). Platforms en arbeidsrecht: een nieuw problem?, Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid. http://nisz.nl/presentaties-studiemiddag-platformeconomie-19-april-2018-nu-beschikbaar/
  • Knegt, R. (speaker) (1-6-2017). Normative 'landscapes' of labour relations, AIAS (UvA).
  • Knegt, R. (speaker) (18-5-2017). Platforms en arbeidsrecht: een nieuw probleem?, Vereniging voor Arbeidsrecht.
  • Knegt, R. (speaker) (28-4-2017). Working subjects and legal framings of labour relations, Erasmus School of Law.
  • Knegt, R. (speaker) (13-12-2016). Contingencies of labour law: a socio-historical framework, Theorising Labour Law in a Changing World: New Perspectives and Approaches, Maastricht.
  • Knegt, R. (speaker) (25-11-2016). Labour constitutions and market logics: a historical approach, Labour Law and Labour Markets: New Methodologies, Glasgow.
  • Knegt, R. (speaker) (29-9-2016). Comparative perspectives on the role of the Social Partners in social reforms, Labour Law Reforms and Social Dialogue in Europe: Comparative Perspectives, Brussel.
  • Knegt, R. (speaker) (11-3-2016). Hugo Sinzheimer, Seminar Levenbach Instituut, Utrecht.
  • Knegt, R. (speaker) (25-2-2016). Arbeitszeitregulierung in den Niederländen, Campus Arbeitsrecht, Frankfurt.
  • Knegt, R. (speaker) (12-2-2016). Social dialogue in The Netherlands after the crisis, DIADSE mid-term seminar, Madrid.
  • Knegt, R. (speaker) (14-1-2016). Het (arbeids)contract als commitment device in realistische vs. netwerktheorieën, VSR annual meeting 2016, Den Haag.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities