For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. P.A.J.M. (Piet) Litjens

Faculty of Humanities
ITTA
Photographer: onbekend

Postal address
 • Spuistraat 210
  1012 VT Amsterdam
 • Profiel

  Profiel Piet Litjens

  Piet Litjens (1953) is met ingang van 1 april 2010 aangesteld als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA). Zijn kerntaken liggen op het terrein van acquisitie, wetenschappelijke en professionele kwaliteit, relatiemanagement, organisatieontwikkeling, coaching van medewerkers.   

  Litjens studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft als taalonderwijskundige ervaring opgedaan in verschillende sectoren van het onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). In die verschillende sectoren, werkvelden en beleidsterreinen heeft hij een breed netwerk opgebouwd.   

  Litjens vervulde een variƫteit aan taken (curriculumontwikkeling, onderzoek, onderwijsadvies enopleiding) en functies (junior en senior projectleider, team- en programmamanager) binnen instituten met een landelijke opdracht en uitstraling (SLO, Radboud Universiteit Nijmegen, CINOP) en bureaus met een grootstedelijk werkveld (CED Rotterdam, ABC Amsterdam). Als conrector op een VO-school in Amsterdam-West (Comenius Lyceum Amsterdam) heeft hij ervaren hoe talentvolle leerlingen met soms complexe thuissituaties zich ontwikkelen en wat de kracht is van een goed docententeam met een sterke cohesie en grote betrokkenheid.

 • Competenties en projecten

  Competenties en projecten

  _________________________________________________________________________________________

  Kerncompetenties

  • Leiding geven aan onderwijsontwikkeling.
  • Managen van meerjarige taalbeleidsprojecten.
  • Managers adviseren over en ondersteunen bij ontwikkeling, realisatie en evaluatie van hun werkzaamheden.
  • Onderwijsinstellingen ondersteunen bij ontwikkeling van zelfevaluatief vermogen.
  • Doen van kwalitatief taalonderwijskundig onderzoek en kwantitatief evaluatieonderzoek (monitor).
  • In samenwerking met verschillende partijen komen tot visieontwikkeling.
  • Analyseren van en feedback geven op de communicatieve cultuur ineen onderwijsinstelling, -team.
  • Schrijven van onderwijsdocumenten (jaarverslagen, rapporten, brochures, artikelen).


  Relevante werkervaring  

  • Docent NT2 ISK W.Y. Bontekoe Amsterdam - LEAO (2 jaar)
  • Leermiddelenontwikkeling NT2 - PO/VO/VE Gemeente Rotterdam - CED Rotterdam (4 jaar)
  • Postacademisch Onderwijs - trainingen NT2 voor VO en VE - Universiteit van Amsterdam (6 jaar)
  • Curriculumontwikkeling - Meertaligheid en Taalbeleid - PO/VO/VE - SLO Enschede (11 jaar)
  • Ontwikkelingsonderzoek Taalonderwijs PO - Expertisecentrum Nederlands Radboud Universiteit Nijmegen (8 jaar)
  • Manager Productgroep Taal - onderwijsadvies PO - ABC Amsterdam (7 jaar)
  • Management (conrector) Comenius Lyceum Amsterdam (Havo-VWO-school)(3,5 jaar)
  • Senior manager CINOP 's-Hertogenbosch (2 jaar)
  Belangrijkste projecten

  • Legio-project (functie: vakinhoudelijk medewerker): (1) ontwikkeling van een globale lijn voor het onderwijs Nederlands als tweede taal in de periode basisonderwijs en eerste fase voortgezet onder-wijs; (2) het op basis van kleinschalige experimenten in de hoogste groepen van het basisonderwijs (groep 6-8) formuleren van (didactische) voorstellen en ontwikkelen van scholingsprogramma's voor onderwijsgevenden, gericht op de ontwikkelingvan schoolse taalvaardigheden in de zaakvakken.
  • Project Meertaligheid Vier Grote Steden (functie: projectleider/leerplanontwikkelaar junior): verbetering van het onderwijs op scholen met een laag, gemiddeld en hoog percentage meertalige leerlingen op het gebied van: Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal, onderwijs in de minderheidstalen, intercultureel onderwijs.
  • Project Meertaligheid (SLO) (functie: projectleider / leerplanontwikkelaar senior): (1) ontwikkelen van onderwijsarrangementen voor scholen met meertalige leerlingen; (2) ontwikkeling van leerplanproducten ter verbetering van de leerstofselectie- en planningvaardigheden van leraren; (3) samenstellen van de reeks Meertaligheid en Taalbeleid (11 katernen).
  • Project Mondelinge communicatie (Radboud Universiteit Nijmegen) (functie: projectleider; taak: ontwikkelingsonderzoek) ontwikkelen van opleidingsmateriaal voor Pabo in intensieve samenwerking met basisscholen, opleiders, onderwijsadviseurs en onderzoekers.
  • Project Aanvalsplan Laaggeletterdheid (CINOP) (functie: senior manager met portefeuille strategisch taalbeleid en onderzoek).
 • Publicaties

  Publicaties

  ___________________________________________________________________________________

  • Litjens, P. (1984). Plaats en fun-ctie van grammatica in het 'inten-sieve' tweede-taalonderwijs aan niet meer leerplichtige anderstaligen. Doctoraalscriptie Vakgroep ATW, Univer-siteit van Amsterdam.
  • Litjens P. & H. Lindijer (1986 / 1987).  Allemaal Taal A en B. Een program-ma Neder-landse taal voor meertalige groepen. Zwijsen Tilburg.
  • Litjens, P. (1989). Plaatsbepaling en karakterisering van het onderwijs Nederlands als tweede taal in het V.O..In: Neder-lands als tweede taal op school. VALO-Moedertaal, Enschede.
  • Litjens, P. (1990).  Plaatsbepaling en karakterisering van het taal-onderwijs Nederlands in meertalige onderwijssituaties . Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Enschede.
  • Litjens, P. & J. Jongerius (1990).  Schoolse taalvaardigheden in de zaakvakken . SLO Enschede.
  • Litjens, P. (1990).  Nederlands als tweede taal. Een handboek voor de volwasseneneducatie . ACCO/SLO, Amersfoort/Enschede.
  • Litjens, P. (1993). Meer over meertaligheid. Contouren van een taalbeleid op een school . Meertaligheid en Taalbeleid 1. Instituut voor Leerplanontwikkeling Enschede.
  • Litjens, P. (1993).  Het Meta-instrument. Instrument om een taalbeleid op een school te evalueren en te ontwikkelen . Meertaligheid en Taalbeleid 2. Instituut voor Leerplanontwikkeling Enschede.
  • Litjens, P. (2003). Taalbeleid op school. Tien jaar taalbeleid aan de basis . Publicatie OcenW. Uitgave ABC Amsterdam.
  • Damhuis, R. & P. Litjens (2003). Mondelinge communicatie. Werkwijzen voor interactief taalonderwijs . Expertisecentrum Nederlands Katholieke Universiteit Nijmegen.
  • Beernink, R, A. de Groot, E. van Koeven, P. Litjens, M. Vreeman (2006). Taaldidactiek . ThiemeMeulenhoff.
  • Neuvel, J., P. Coppens & P. Litjens (2008). Monitor Deelname lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden 2007 . CINOP 's-Hertogenbosch.
  • Bos, I., R. van Eck & P. Litjens (2008). Parels van Geletterdheid 2008: goede voorbeelden uit de praktijk . CINOP 's-Hertogenbosch.
  • Neuvel, J. , P. Litjens, A. Groot, E. Langens, M. Meziani & M. Verspiek (2009). Monitor Deelname lees- enschrijfonderwijs door laaggeletterden 2008 . CINOP 's-Hertogenbosch .
  • Lam, J.F., Groot, A., Langens, E., Litjens, P., Meziani, M., Neuvel, J., Verspiek, M. (2010). Monitor Deelname lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden 2009 . CINOP 's-Hertogenbosch.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities