For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Achtergrondinformatie

  Johan Zwemmer is docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht en advocaat bij Stibbe in Amsterdam.

  In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift 'Pluraliteit van werkgeverschap'. Hierin onderzocht hij de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin aan de kant van de werkgever gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken (uitzending, detachering en payrolling), het groepslidmaatschap van de werkgever, de overgang van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is en/of de juridische fusie of splitsing van de werkgever. Aan de hand van wetgeving, wetsgeschiedenis en Europese en nationale rechtspraak is nagegaan of in het recht voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de werkgever en de werknemer in deze situaties van pluraliteit van werkgeverschap.

  Onderwijs

   In het academische jaar 2019-2020 geeft hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Arbeidsrecht Individueel
  • Arbeidsrecht Moot court
  • Arbeidsrecht en herstructureringen
 • Home English

  Background information

  Johan Zwemmer is a lecturer and researcher at the Department of Employment Law and a lawyer at Stibbe Amsterdam.

  In 2012 he obtained a doctorate in law (PhD) in 2012 for his thesis Pluraliteit van werkgeverschap (plurality of employership) on the legal role of the employer in situations in which different parties are simultaneously or successively involved on the employer's side in the execution of the employment contract. This 'plurality of employership' may stem from contractual agreements with the employee (employment by a temporary employment agency, secondment and payrolling), group membership on the part of the employer, the transfer of the business where the employee works and/or the legal merger or division of the company. This has significant implications for the application of employment legislation. Johan investigated the current legislation, the legislative history and European and national court cases to determine whether the law took sufficient account of the interests of the employer and the employee in these situations.

 • Publications

  2020

  • Zwemmer, J. P. H., & Doorn, H. L., (2020). Niet overnemen bussen staat niet in de weg aan overgang van onderneming, No. C-298/18, Feb 27, 2020. (JAR; Vol. 5, No. 2020/90).
  • Zwemmer, J. P. H., & Peels, M. (2020). De cao-ontslagcommissie: welke afwijkende selectiecriteria worden in de praktijk gehanteerd en is er een (nieuwe) toekomst voor de ontslagcommissie? ArbeidsRecht, 2020(6/7).
  • Zwemmer, J. P. H., (2020). Werknemer heeft arbeidsovereenkomst met inlener ondanks door hem ondertekenen arbeidscontract met payrollbedrijf., No. 18/04679, Feb 21, 2020. (JAR; Vol. 5, No. JAR 2020/87).

  2019

  2016

  • Wegener-Belinfante, T. M. J., & Zwemmer, J. P. H. (2016). Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en selectie op basis van kwaliteit - de stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz. ArbeidsRecht, 23(5), 3-8. [22]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Over het werkgeverschap van de personeelsvennootschap en groepsaansprakelijkheid bij het intra-concern detacheren van werknemers. Ondernemingsrecht, 2016(10/11), 371-381. [78]. [details]

  2011

  • Zwemmer, J. P. H. (2011). De 403-verklaring en de aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten (en andere duurovereenkomsten) voortvloeiende verplichtingen. Ondernemingsrecht, 2011(6), 223-232. [45]. [details]

  2009

  • Zwemmer, J. P. H. (2009). Waarom de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is. TRA, 1(2), 5-11. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & du Burck, A. M. (Eds.) (2009). Handboek arbeidsrecht. Rijswijk: Licent Academy. [details]

  2008

  • Beltzer, R. M., & Zwemmer, J. P. H., (2008). Case note: HR (De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?), Jun 08, 2007. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2008, No. 1). [details]

  2020

  • Zwemmer, J. P. H. (2020). De Payrollovereenkomst. In J.P. Kroon & P. de Casparis (red.), Flexibele arbeidsrelaties. (2020 ed.). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Zwemmer, J. P. H. (2020). De drie rijbanen van de Commissie Borstlap: Naar een nieuw, werkbaar evenwicht tussen bescherming, ordening en ruimte voor ondernemerschap! Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2020(1), 3-7. [1].

  2019

  • Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2019). Reactie op: 'De Laat, De ondernemingsraad als stakingsleider, moeten we echt die kant op?', ArbeidsRecht 2019/21. ArbeidsRecht, 2019(6/7), 39-40. [32]. [details]
  • Zwemmer, J. (2019). De bijzondere arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger: Over het onderscheid met de agentuurovereenkomst, het Zako-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en over het bestaansrecht van deze bijzondere arbeidsovereenkomst. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 3(2), 37-44. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152019003002002 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2019). Payrolling. In P. Kroon, P. Burger, E. Cremers-Hartman, E. Bevers, A. Bungener, N. Gundt, S. Heeger-Hertter, P. de Casparis, A. Damsteegt, M. Tanja, I. Bos, J. Brouwer, A. Wit, ... J. Zwemmer (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties Wolters Kluwer.
  • Zwemmer, J. P. H., & Jovović, M., (2019). Case note: RBAMS (nr. 7044576 CV EXPL 18-14763: Procedure FNV-Deliveroo. Bezorgers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, geen opdrachtovereenkomst), No. ECLI:NL:RBAMS:2019:198, Jan 15, 2019. (JAR).
  • Zwemmer, J. P. H., (2019). Case note: GHSHE (nr. 200.228.863/01: Contracting. Overeenkomst kwalificeert als aanneming van werk, geen sprake van uitzendovereenkomst), No. 239, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:3098, Aug 20, 2019. (JAR; Vol. 2019, No. 13).
  • Zwemmer, J. P. H., (2019). Case note: RBMNE (nr. 6471865: Detachering "Albron" niet van toepassing), No. ECLI:NL:RBMNE:2018:5408, 10 p., Oct 24, 2018. (JAR).

  2018

  • Jovović, M., & Zwemmer, J. P. H. (2018). Opvolgend werkgeverschap in de Ontslagregeling en de banden met het BW. ArbeidsRecht, 2018(4), 10-15. [18]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). Doorlening, toezicht en leiding en de uitzendovereenkomst. ArbeidsRecht, 2018(1), 8-12. [2]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2018). VAAN - VvA - Wab - Payrolling. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 11(4), 7-13. [149]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & Huijg, T. (2018). Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(3), 96-103. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., & Zaal, I. (2018). Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(2), 51-53. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2018). Case note: Kantonrechter Noord-Holland zp. Haarlem ("Inlener" is onderneming waar terbeschikkiingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener), No. 249, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5229, 2322 p., (JAR; Vol. 2018, No. 14).
  • Zwemmer, J. P. H., (2018). Case note: Voorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Almere (Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de "verkrijger" van het schoonmaakwerk), No. 115, No. ECLI:NL:RBMNE:2018:1476, (JAR; Vol. 2018, No. 7).

  2017

  • Zwemmer, J. (2017). Artikel 7:690 BW. In F. van de Pol, T. Beumers, C. de Kluiver, M. Overheul, & L. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW: Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 327-335). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Zwemmer, J. (2017). Het Care4Care-arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017(1), 30-41. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152017000001007 [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payrollwerknemer. In G. W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (2 ed., pp. 707-753). (Bakelsreeks; Vol. 18). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). I: Arbeidsovereenkomst algemeen. Art. 658c. In R. M. Beltzer, R. A. A. Duk, J. H. Even, & A. R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (3e ed., pp. 255-256). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). I: Arbeidsovereenkomst algemeen. Art. 662 BW Boek 7-Art. 666 BW Boek 7. In R. M. Beltzer, R. A. A. Duk, J. H. Even, & A. R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (3e ed., pp. 268-293). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). Payrolling. In D. J. B. de Wolff, & E. Verhulp (Eds.), Flexibele arbeidsrelaties (2 ed., pp. 119-147). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 25). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2017). Payrolling. In P. Kroon, P. Burger, E. Cremers-Hartman, E. Bevers, A. F. Bungener, N. Gundt, S. Heeger-Hertter, P. de Casparis, A. C. Damsteegt, M. Tanja, I. Bos, J. Brouwer, A. Wit, ... J. P. H. Zwemmer (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties Deventer: Wolters Kluwer.
  • Zwemmer, J. P. H., (2017). Case note: Gerechtshof Amsterdam (nr. 200.190.037/01:Uitzending en doorlening, toezicht en leiding), No. 267, No. ECLI:NL:GHAMS:2017:3723, 13 p., Sep 12, 2017. (Jurisprudentie arbeidsrecht; Vol. 2017, No. 15).
  • Zwemmer, J. P. H., (2017). Case note: HvJ EU (C-216/15: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH), No. 306, No. ECLI:EU:C:2016:883, Nov 17, 2016. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2016, No. 17).

  2016

  • Wegener-Belinfante, T., Kouwenhoven, A., & Zwemmer, J. (2016). De allesbepalende kantonrechtersformule, "flex to the max" en WW op bestelling (2006). In A. R. Houweling, & L. C. J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (pp. 47-62). (Reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 44). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. (2016). Payroller is nu gelijk aan uitzendkracht. De Volkskrant.
  • Zwemmer, J. (Author). (2016). 'Overheid mag voorbeeldfunctie als werkgever niet verliezen'. Web publication/site, XpertHR Actueel. Retrieved from https://www.xperthractueel.nl/arbeidsvoorwaarden/overheid-mag-voorbeeldfunctie-als-werkgever-verliezen/
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Arrest Hoge Raad zal vraag payroll aanjagen. Het Financieele Dagblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Hoge Raad maakt ruim baan voor payrolling. Flexmarkt.
  • Zwemmer, J. P. H. (2016). Payrolling in the Netherlands. In R. Blanpain, F. Hendrickx, & B. Waas (Eds.), New forms of employment in Europe (pp. 117-127). (Bulletin of comparative labour relations; Vol. 94). Alphen aan den Rijn,: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Zwemmer, J. (2015). Ketenregeling: 3 belangrijke vragen. PW, De Gids.
  • Zwemmer, J. (2015). Uitbuiting onder de overheid. NRC Handelsblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). "De populariteit van payrollen stijgt de komende jaren". Arbeid en Pensioen Katern, 12-13.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). 'Op papier zijn ze beter beschermd'. NRC Handelsblad.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). 'Payrollers zijn er slechter aan toe dan uitzendkrachten'. VR.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Contracting en arbeidsrecht: over schijnconstructies, juridisch houdbare varianten en de gevolgen van de WAS en de WWZ. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 8(3), 13-19. [118]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). ING ontslaat externen en redt vaste kracht. De Volkskrant.
  • Zwemmer, J. P. H. (2015). Payrolling. In E. Cremers-Hartman, A. F. Bungener, P. H. Burger, P. de Casparis, J. P. H. Zwemmer, J. D. Schouten, A. C. Damsteegt, M. Tanja, C. W. G. Rayer, W. L. Roozendaal, ... A. Wit (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties. - Suppl. 98 (pp. I.1-I.95). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (Author). (2015). Zó houd je het boeiend voor je zzp'ers. Web publication/site, NRC-Q. Retrieved from https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/29/zo-houd-je-zzpen-boeiend-a1495955
  • Zwemmer, J. P. H., (2015). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.139.216/01: contracting = uitzending, schijnconstructie, uitzend-cao van toepassing, criterium "toezicht en leiding"), No. 10, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:4353, Oct 21, 2014. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 1). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.161.188/01: werknemer-uitzendkracht/Staat der Nederlanden (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap), in het bijzonder de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): De vordering tot wedertewerkstelling in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen), No. 0371, No. ECLI:NL:GHARL:2015:2690, Apr 14, 2015. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2015). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2015). Case note: Ktr. Rb. Gelderland zp Arnhem (zaaknummr 3997734\CV EXPL 15-5067\475: [Intra-concern detachering en uitzendovereenkomst. Betekenis allocatiefunctie]), No. 303, No. ECLI:NL:RBGEL:2015:6807, Nov 17, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 17). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2015). Case note: Ktr. Rb. Midden-Nederland zp Amersfoort (rolnr. 3741693 AC EXPL 15-39 JES/1267: Oproepovereenkomst = arbeidsovereenkomst, stukloon, minimumloon, redelijke productienorm, rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst), No. 179, No. ECLI:NL:RBMNE:2015:3461, May 13, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 10). [details]
  • van Slooten, J. M., Zaal, I., & Zwemmer, J. P. H. (2015). Handboek nieuw ontslagrecht. Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Geen proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste twee jaar en aanbevelingen tot vereenvoudiging van de regeling van de proeftijd. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 19-23). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Over de aanpassing van artikel 7:665 BW en de noodzaak tot aanpassing van de artikelen 7:662, 663 en 666 BW betreffende de rechten van de werknemer bij overgang van onderneming. In L. G. Verburg, E. F. A. van Buitenen, C. J. Frikkee, M. V. Ulrici, & J. P. H. Zwemmer (Eds.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA (pp. 37-44). (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 41). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Payrolling. In E. Cremers-Hartman, A. F. Bungener, P. H. Burger, P. de Casparis, J. P. H. Zwemmer, J. D. Schouten, A. C. Damsteegt, M. Tanja, C. W. G. Rayer, W. L. Roozendaal, ... A. Wit (Eds.), Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties. - Suppl. 92 (pp. I.1-I.95). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Payrollwerknemers bij de overheid. In J. Blanken, B. Damen, N. Hummel, & B. B. B. Lanting (Eds.), Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht (pp. 109-125). Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2014). Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid. ArbeidsRecht, 21(11), 63-69. [60]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02861: APG Algemene Pensioen Groep NV/werknemer: Beperkte verzekering afgesloten voor leaseauto door werkgever? Geen aansprakelijkheid werknemer voor schade wegens diefstal als gevolg van slordig privégebruik), No. 0605, No. ECLI:NL:HR:2014:1629, Jul 11, 2014. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 1/9). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. HD 200.139.216/01: Contracting: over afbakeningsproblemen met uitzending, schijnconstructies en juridisch houdbare varianten), No. 1017, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:4353, Oct 21, 2014. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 16/12). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (zaaknummer HD 200.105.666/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:588: Benetra B.V./werknemer: over de overgang van de onderneming van een transportbedrijf zonder de overname van de vrachtauto’s, de overgang van de arbeidsongeschikte werknemer en de aansprakelijkheid voor de na de overgang opgelegde loonsanctie), No. 224, Mar 04, 2014. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 01/04). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: Hof Amsterdam (OK) (rolnr. 200.142.777/01 OK: intrekken 403-verklaring dochtermaatschappij, ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedermaatschappij), No. 209, No. ECLI:NL:GHAMS:2014:2887, Jul 23, 2014. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 12). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: Rb. Midden-Nederland, ktr. Utrecht (rolnr. 2503410 UV EXPL 13-471 LH/4059, ECLI:NL:RBMNE:2013:7251: Onbeperkte afwijking ketenregeling bij cao in strijd met EU-recht, arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd), No. 43, Dec 18, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 3). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2014). Case note: Rb. Overijssel (Ktr. Almelo) (rolnummer 2127916\CV EXPL 13-3492, ECLI:NL:RBOVE:2014:1214: payrollovereenkomst is arbeidsovereenkomst met inlener; geen uitzendovereenkomst, want geen allocatiefunctie), No. 95, Mar 11, 2014. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2014, No. 6). [details]

  2013

  • Beltzer, R. M., & Zwemmer, J. P. H. (2013). Albron/Roest: 'all's well that ends well'. Onderneming en Financiering, 21(2), 5-19. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2013). I: Arbeidsovereenkomst algemeen. Art. 662 BW Boek 7-Art. 666 BW Boek 7. In R. M. Beltzer, R. A. A. Duk, J. H. Even, & A. R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2014 (pp. 222-243). Den Haag: SDU. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2013). Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Verkeersrecht, 61(5), 169-177. [68]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: HR (rolnummer 12/01670, LJN BZ2907: berekeningsgrondslag gegarandeerde beloning oproeparbeid; per afzonderlijke oproep aanspraak op drie uur loon; mogelijkheid van dubbele beloning), No. 140, May 03, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 8). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.103.763/01, ECLI:NL:GHARL:2013:5161: werknemer van Uitzendbureau X/inlener: professionele (grote) inlener aansprakelijk jegens onderbetaalde uitzendkracht bij onvoldoende controle op betaling inlenersbeloning door uitzendbureau), No. 560, Jul 16, 2013. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 12/11). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Ktr. Rotterdam (rolnummer 13915112 VZ VERZ 12-8983: payrolling, werkgeverschap, materieel werkgeverschap, formeel werkgeverschap, afspiegeling, reflexwerking Beleidsregels Ontslagtaak UWV, ontbinding), No. 3, Dec 21, 2012. (Jurisprudentie in Nederland; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Rb. 's-Gravenhage (rolnr. C/09/433443/HA ZA/12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: overgang van ene payrollbedrijf naar andere geen overgang van onderneming, inlenende werkgever is werkgever in de zin van art. 7:610 BW), No. 193, Jun 26, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Rb. Den Haag (zaaknummer C/09/433443 / HA ZA / 12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: BDG Technisch Administratieve Diensten B.V./De Staat: Rechtbank Den Haag kraakt payrollconstructie bij Agentschap NL: is de bij de overheid werkzame payrollwerknemer ambtenaar?), No. 510, Jun 26, 2013. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 22/07). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Rb. Midden-Nederland (rolnummer 317239\HA ZA 11-2023 LH 4059, LJN LJN BZ6242: Waadi (oud) geeft geen conflictregel bij botsende cao’s, vertrouwen gewekt dat Schoonmaak-CAO en niet Uitzend-CAO wordt toegepast), No. 118, Apr 10, 2013. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 7). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2013). Case note: Rb. Midden-Nederland (zaaknummer 318948 / HA ZA 12-131, LJN BZ0341, (werkneemster/curatoren in het faillissement van Econcern): de preferentie van de vordering van de werknemer van de vrijgestelde dochtermaatschappij in het faillissement van de moedermaatschappij op grond van de door haar gedeponeerde 403-verklaring), No. 91, Jan 30, 2013. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2013, No. 12/03). [details]

  2012

  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Aandelenovername en daaropvolgende integratie in onderneming nieuwe aandeelhouder: het arrest Klarenberg toegepast. ArbeidsRecht, 19(8/9), 8-12. [37]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payroll-werknemer. In A. R. Houweling, & G. W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 485-513). (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2012). Intensieve bemoeienis moedermaatschappij met bedrijfsvoering groepsmaatschappij brengt verantwoordelijkheid mee jegens werknemers groepsmaatschappij. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 1(1), 5-12. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: HR (rolnummer 11/02550, LJN BW0017: een verzoek tot vaststelling van de omvang van de bedongen arbeid op grond van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW, is ook toewijsbaar met ingang van een tijdstip gelegen voor het verzoek), No. 149, Apr 27, 2012. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 8). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: Hof Amsterdam (rolnummer 200.065.076/01, LJN BU9564: arbeidsongeval uitzendkracht, aansprakelijkheid "doorlener" op zelfde voet als uitlener), No. 33, Dec 27, 2011. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 2). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: Hof Leeuwarden (zaaknummer 200.084.366/01, LJN BW0819, (werknemer/Persoonality Payrolling B.V.): ontslag payrollwerknemer nooit kennelijk onredelijk?), No. 319, Apr 03, 2012. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 08/04). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: Hof Leeuwarden (zaaknummer 200.097.400/01, LJN BX4506, (werkgever/werknemer): overgang van onderneming en de arbeidsongeschikte werknemer), No. 759, Aug 14, 2012. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 01/11). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: Ktr. Leeuwarden (rolnummer 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861: payrolling, geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer), No. 284, Oct 12, 2012. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 16). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2012). Case note: Ktr. Utrecht (rolnummer 809388 UC EXPL 12-6634 k, LJN BX8508: loon tijdens schorsing, all-inclusive loon in strijd met cao, pakketvergelijking), No. 266, Aug 29, 2012. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2012, No. 15). [details]

  2011

  • Nunes, E., & Zwemmer, J. P. H. (2011). Kroniek medezeggenschap 2010. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011 (pp. 57-82). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 110). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2011). Het Albron-arrest: de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten. TRA, 2011(1), 16-20. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: HR (LJN BP3887: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: deelname aan televisieprogramma ‘De Gouden Kooi’ leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht), No. 6, Mar 25, 2011. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 19/04). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: Hof Leeuwarden (rolnummer 200.048.396/01, LJN BR2346: loon oproepkracht bij arbeidsduur van minder dan 3 uur per rit, Art. 7:628a BW niet van toepassing bij duidelijk arbeidspatroon), No. 227, Jul 19, 2011. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 12). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: HvJ EU (EUR C-108/10: Scattolon/Ministerio dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), No. 14, Sep 06, 2011. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 27/09). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: Ktr. Heerenveen (rolnummer 308527\CV EXPL 10-969, LJN BP5796: all-in loon met inbegrip vakantiedagen geldig, geen sprake van onrechtmatige communicatie), No. 158, Feb 09, 2011. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 9). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: Ktr. Leeuwarden (rolnummer 355407\CV EXPL 11-3512, LJN BU2509: verhouding inlener en uitzendkracht, Art. 7:611 BW niet rechtstreeks van toepassing, geen motivatieplicht beëindigen inzet uitzendkracht), No. 304, Oct 25, 2011. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 17). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2011). Case note: Ktr. Sneek (rolnummer 317900\CV EXPL 10-1062, LJN BP2742: opzegging na beëindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk, beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrollbedrijf), No. 81, Jan 19, 2011. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2011, No. 5). [details]

  2010

  • Zwemmer, J. (2010). Inleners van gecertificeerde uitzendbureaus dienen te worden gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid. Nederlands Juristenblad, 85(13), 795-796. [648]. [details]
  • Zwemmer, J. P. H. (2010). De payrollonderneming, de inlener en het werkgeverschap in de (lagere) jurisprudentie. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 3(1), 19-23. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2010). Case note: HvJ EU (EUR C-242/09: Albron Catering/FNV Bondgenoten en Roest), No. 20, Oct 21, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 26/10). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2010). Case note: HvJ EU (conclusie A-G) (EUR C-242/09: Albron Catering BV/FNV en Roest: einde heersende Heidemij-leer?), No. 12, Jun 03, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 15/06). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2010). Case note: Ktr. Leeuwarden (LJN BL5712: (werknemer/Eresdé BV)), No. 6, Feb 16, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 10/03). [details]

  2009

  • Zwemmer, J. P. H., (2009). Case note: HR (rolnr. 07/10953, BH4043: [overgang van onderneming, detachering, goed werkgeverschap en informatieplicht]), No. 571, Jun 26, 2009. (Jurisprudentie in Nederland; Vol. 2009, No. 14). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2009). Case note: Hof Den Haag (LJN BJ3497: overgang van onderdeel van onderneming), No. 4, Jun 16, 2009. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2009, No. 01/09). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2009). Case note: Ktr. Oost-Gelre (Kan de payrollwerknemer een beroep doen op het werkgeverschap van de inlener wanneer het werkgeverschap van (alleen) de payrollonderneming in zijn nadeel is?), No. 12, Oct 12, 2009. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2009, No. 30/11). [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2009). Case note: Ktr. Utrecht (rolnr. 535771 UC EXPL 07-11082 AC, BH7266(tussenvonnis): [overgang van onderneming, overeenkomst en vereenzelviging]), No. 311, 312, Jun 25, 2009. (Jurisprudentie in Nederland; Vol. 2009, No. 8). [details]

  2008

  • Dissel, Y. H., & Zwemmer, J. P. H., (2008). Case note: HR (Wanneer is wettelijke rente over een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag verschuldigd? [LJN BE9995]), No. 248, Nov 14, 2008. (OpMaat Arbeidsrecht; Vol. 2008). [details]
  • Zwemmer, J. (2008). Maakt een eenzijdig wijzigingsbeding de wijziging van arbeidsvoorwaarden makkelijker? Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12(3), 15-16. [details]
  • Zwemmer, J. P. H., (2008). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (Uitzendbureau niet aansprakelijk voor slecht werk van uitzendkrachten: [JAR 2008,164]), No. 136, Mar 04, 2008. (OpMaat Arbeidsrecht; Vol. 2008). [details]

  Media appearance

  • Zwemmer, J. (29-11-2012). 'Maak de feitelijke baas ook juridisch de werkgever': interview door Rutger van den Dikkenberg [Print] SC, StaatsCourant. 'Maak de feitelijke baas ook juridisch de werkgever': interview door Rutger van den Dikkenberg.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • DLA Piper N.V.
   Advocaat