Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Dual Master Journalistiek en media (Mediastudies)

FAQ duale master Journalistiek en media

Kan ik mij ook voor beide afstudeervarianten aanmelden?

Ja, dat kan, maar dit moet je goed kunnen motiveren in je motivatiebrief. Soms worden kandidaten door beide selectiecommissies uitgenodigd voor een gesprek.

Als deze master de tweede master is die je gaat doen? Moet je dan meer betalen?

Ga naar: UvA Collegegeld voor tweede studie

Kom ik met een hbo-diploma in aanmerking voor de duale master Journalistiek en media?

Hbo-studenten kunnen in beginsel solliciteren naar een plaats binnen een van de twee varianten van de duale master Journalistiek en media. Ze moeten zich wel realiseren dat het programma bestemd is voor studenten met een aantoonbare analytische vooropleiding. Beroepsopleidingen op het terrein van communicatie, journalistiek, sociaal werk, bedrijfskunde, etc. vormen geen geschikte voorbereiding op deze masteropleiding.

De reden? Deze hbo-studenten hebben de benodigde praktische vakken al gevolgd, terwijl het in de master Journalistiek en media nu juist gaat om de vertaalslag van academische kennis en vaardigheden naar professionele eisen.
Studenten met een praktisch georiënteerde hbo-opleiding doen er verstandig aan hun verdieping te zoeken in een wetenschappelijke opleiding met een zuiver inhoudelijk karakter. Op het gebied van media en communicatie zijn dit o.a.:

  • Media Studies, New Media and Digital Culture, Television and Cross-Media Culture (FGw);
  • Communicatiewetenschap (FMG).
    Overigens geldt voor deze masters als ingangseis het met succes afronden van een schakelprogramma (of premasterprogramma's).

Kan ik met de School voor Journalistiek de duale master Journalistiek en media volgen?

Voor deze afgestudeerden geldt hetzelfde als voor andere studenten met een hbo-opleiding. Ook hier heb je de benodigde praktische vakken al gevolgd. In de duale masteropleiding gaat het primair om de vertaalslag van academische kennis en vaardigheden naar professionele eisen.

Kom ik met een hbo-diploma en een schakelprogramma in aanmerking voor Journalistiek en media?

Een schakelprogramma is erop gericht tekortkomingen in de wetenschappelijke vorming weg te werken. Daarmee voldoe je aan de eisen die aan de sollicitatieprocedure worden gesteld. Realiseer je wel, dat het geen zin heeft de master te volgen wanneer je al een beroepsopleiding journalistiek hebt gevolgd.

Wat is de rol van de examencommissie bij de toelating?

Ben je in het bezit van een doctoraaldiploma, een meestertitel of een universitaire bachelordiploma, dan mag je solliciteren naar een plaats binnen de opleiding. In geval van een hbo-bachelordiploma stelt de selectiecommissie en de examencommissie vast of deze vooropleiding toereikend is voor de duale masteropleiding. De toetsing vindt plaats na ontvangst van de sollicitatiebrief.
Deze procedure wordt ook gevolgd in het geval van andere diploma's, bijvoorbeeld buitenlandse diploma's of een oud kandidaatsexamen.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

De selectiecommissie bestaat uit drie personen, onder wie een of twee vertegenwoordigers uit de journalistiek. Zij bestuderen je dossier en tijdens een gesprek van ongeveer 20 minuten stellen ze vragen over je motivatie en je achtergrond. Er worden per afstudeervariant ongeveer 30 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Rond 1 juni is de selectie bekend, doorgaans komen 5 kandidaten per afstudeervariant op een reservelijst. In de afgelopen jaren werd altijd wel iemand van de reservelijst opgeroepen om alsnog mee te doen.

Is het mogelijk om de masteropleiding in deeltijd te volgen?

Nee, het is een voltijdsopleiding, met intensieve practica en harde deadlines.

Is het mogelijk slechts een enkele module van de opleiding te volgen?

Nee, de master volgt een geïntegreerd opleidingsmodel, waarin de verschillende cursusonderdelen met elkaar zijn verbonden.

Hoeveel uur gemiddeld per week neemt de studie in beslag?

De studiebelasting is gemiddeld 40 uur per week. Een aantal weken zal het misschien wat rustiger zijn, maar er zijn ook periodes waarin 40 uur niet volstaat. Ook tijdens de praktijkstage is er sprake van een volledige werkweek. Het aanhouden van een baan naast deze studie wordt ontraden.

Kan ik later beginnen of tussendoor een week weg voor een vakantie of een congres?

Nee, de opleiding begint op 1 september en dan dient iedere deelnemer aanwezig te zijn, anders vervalt je inschrijving en wordt een reserve opgeroepen.
Je hebt alleen vakantie tussen kerst en nieuw, in de laatste week van februari en in de zomer, van half juli tot 31 augustus.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?

Vrijstellingen worden in de regel slechts in uitzonderlijke gevallen verleend. Alleen wanneer reeds gevolgde onderdelen geheel aan gestelde termen van een module tegemoet komen.

Is het mogelijk om in januari met de opleiding te beginnen?

Nee, de opleiding vormt een doorgaand en afgerond traject. Je kunt alleen in september met de opleiding starten.

Wat zijn de kosten?

Aan de opleiding zijn geen bijzondere kosten verbonden. De normale regels voor het volgen van universitair onderwijs zijn ook hierop van toepassing.

Krijg ik tijdens mijn stage een financiële vergoeding?

Ja, maar de vergoeding is niet bij alle leerwerkplaatsen hetzelfde. In de meeste gevallen volgen de kranten en omroepen de standaardvergoedingen zoals vastgelegd in de CAO. Deze liggen tussen de 250 en 300 euro per maand.

Is er een leeftijdsgrens?

Nee, de opleiding kent geen leeftijdgrens; iedereen kan naar een plaats solliciteren. Je komt dus ook in aanmerking voor de opleiding als je al tien of vijftien jaar geleden bent afgestudeerd. De belangrijkste criteria zijn: opleiding, studieresultaten, aantoonbare affiniteit met het beroepsveld en/of ervaring en motivatie.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de sollicitatie?

In de procedure telt ‘aantoonbare affiniteit' zwaar: de duale masteropleiding is een zwaar programma, dat je alleen met succes kunt afronden als je je werkelijk in deze richting wilt ontwikkelen en je er bovendien aanleg voor hebt. Het is in je voordeel als je al 'geproefd' hebt van het vak, bijvoorbeeld door tijdens je bacheloropleiding al journalistieke stukken te schrijven, te filmen of te redigeren. Tijdens je sollicitatie kun je dan iets laten zien. Begeef je, bijvoorbeeld, in de dagelijkse praktijk als redacteur of vrijwilliger bij dagbladen, tijdschriften of de stadsradio. Of, als je de mogelijkheid hebt, probeer tijdens je studie stage te lopen bij een professionele journalistieke instelling.

Op deze manier ervaar je wat de leuke en minder leuke kanten van het vak zijn en wat er van je wordt verwacht. Een inleidende cursus 'Schrijven' wordt dus niet beschouwd als een overtuigend bewijs van affiniteit.

Wat is 'aantoonbare affiniteit' met journalistiek?

Zie het antwoord op de voorgaande vraag.

Wanneer zijn de toelatingsgesprekken, en wat als ik dan niet in Nederland ben?

De toelatingsgesprekken vinden altijd in mei plaats.

Verblijf je in een EU-land, dan word je geacht terug te keren voor dit gesprek. Verblijf je in een land buiten de EU, vermeld dit dan in je sollicitatiebrief. De commissieleden willen bij voorkeur persoonlijk kennismaken met de kandidaten.

Maakt het uit welk bachelordiploma ik heb?

Nee, dat maakt in beginsel niet uit. In het beroepsveld lijkt wel meer behoefte te bestaan aan journalisten met een meer exacte achtergrond, zoals economie, medicijnen en natuurwetenschappen.

Zijn er andere opleidingen op dit terrein aan de UvA?

Aan de Universiteit van Amsterdam bestaan verschillende opleidingen op het gebied van media en communicatie. De meeste opleidingen hebben een wetenschappelijk en niet een beroepsgericht karakter. Niettemin hebben vrijwel al deze opleidingen ook verplichte practica (film, schrijven, televisie enz.). Daarnaast bestaan er veel praktische keuzevakken op bachelorniveau (o.a. bij Neerlandistiek en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies) en minors, zoals Kritiek en Journalistiek.

Welke andere universiteiten hebben een dergelijke opleiding?

Andere universiteiten die masteropleidingen op het terrein van de Journalistiek aanbieden zijn:

  • Rijksuniversiteit Groningen: deze opleiding van anderhalf jaar vertoont veel gelijkenis met de opleiding van de UvA;
  • Universiteit Leiden: een master Journalistiek en Nieuwe Media, een eenjarig programma mét stage, als specialisatie van Nederlandse Taal en Cultuur, met als ingangseis de bachelor Praktijkstudies Journalistiek;
  • Erasmus Universiteit: eenjarige master, meer beschouwend en zonder stage;
  • Vrije Universiteit: eenjarige master, meer beschouwend en zonder stage;
  • Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijke master met stage.

Is een persoonlijk (advies)gesprek met de mastercoördinator of studieadviseur mogelijk?

Helaas is dit niet mogelijk. Heb je na het lezen van deze vragen, nog zeer specifieke vragen, dan kun je ze stellen via:

journalistiek-fgw@uva.nl

Vanaf wanneer kan ik mij aanmelden?

Aanmelding kan alleen in het voorjaar door middel van een sollicitatie.

Toelating en aanmelding Journalistiek en media