Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Interdisciplinary Doctorate Agreement (IDA)

Het College van Bestuur voorziet eenmalig in een instrument dat de samenwerking aanjaagt van faculteiten op onderzoeksprojecten die nauw aansluiten bij de interdisciplinaire BA-opleidingen: de Interdisciplinary Doctorate Agreement (IDA). De IDA is een afspraak met een onderzoeksvoorstel voor een gezamenlijke promotieplaats (een soort interne 'joint doctorate').

Voorwaarden

Een IDA-promotieplaats:

 • Is gekoppeld aan een interdisciplinaire opleiding
  • in de bachelor
  • die (nog) geen of nauwelijks aansluiting heeft bij een overeenkomstig onderzoeksinstituut (zie Appendix 1)
 • Staat onder dagelijkse begeleiding van (minstens) twee UvA-medewerkers
  • die een aanstelling hebben, als hoogleraar, UHD of UD, met onderzoekstijd
  • die een aanstelling hebben van ten minste de beoogde duur van het promotietraject
  • die werkzaam zijn bij verschillende onderzoeksinstituten, bij voorkeur van verschillende faculteiten, en
  • die lesgeven binnen de betreffende BA-opleiding
 • Betreft onderzoek dat aansluit bij de betreffende opleiding

De IDA wordt ondertekend door:

 • de genoemde aan de interdisciplinaire opleiding verbonden beoogde (co-)promotores
 • de opleidingsdirecteur van de betreffende opleiding
 • de directeur van een graduate school, onderzoeksschool of ander instituut dat de verantwoordelijkheid neemt voor het opleidingsgedeelte van de promotie

De promovendus krijgt een reguliere aio-aanstelling voor 4 jaar met een 10-20% onderwijsopdracht, binnen de betreffende interdisciplinaire opleiding, in te vullen door de opleidingsdirecteur. Volgens de reguliere aanstellingsregels vindt binnen 12 maanden een beslissing plaats over wel/niet ontbinding van de aanstelling na de proeftijd en vervolgens een beslissing over wel/niet voortzetting van de IDA met een andere promovendus. In de IDA wordt één faculteit als penvoerder aangewezen. De promovendus krijgt zijn/haar aanstelling bij de penvoerende faculteit. De penvoerder regelt ook de werkplek en praktische zaken.

Call for proposals

De deadline voor het indienen van voorstellen in 2018 is verstreken. 

Een IDA-commissie, met in ieder geval twee leden van de UOC, en onder voorzitterschap van een universiteitshoogleraar, adviseert het College over de selectie van de voorstellen. Het secretariaat ligt bij Bureau Rector.

Bij de prioriteit van toewijzing worden betrokken:

 1. de wetenschappelijke kwaliteit
 2. het vernieuwende karakter van het beoogde onderzoek
 3. de bijdrage aan de duurzame versteviging van (de onderzoeksbasis van) de opleiding, waaronder de mogelijkheden tot structurele financiering

Bij gelijke scores op deze criteria worden bij de prioritering betrokken:

 1. aansluiting bij (inter)nationale onderzoeksagenda’s zoals Horizon2020 en NWA
 2. spreiding over verschillende interdisciplinaire opleidingen

Toewijzing vindt midden februari plaats door het College van Bestuur. De aanvragers wier aanvraag toegewezen is, werven vanaf februari een kandidaat. De uiterste startdatum van de PhD-kandidaat is 1 september 2018. Tussendoor informeren zij het secretariaat over de voortgang van de werving. Mocht er op 1 september 2018 nog geen kandidaat geworven zijn, dan kunnen de middelen aan een ander voorstel worden toegekend, volgens de prioritering van de IDA-commissie.