Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 02: Werk maken van verdergaande democratisering

Belangrijke besluiten, zoals de bouw van de nieuwe bibliotheek en het allocatiemodel, zijn voorgelegd aan de academische gemeenschap. Verder is op voorstel van de commissie Democratisering & Decentralisering een interactief platform opgericht, het Universiteitsforum van start gegaan en een chief diversity officer aangesteld.

Besluiten voorleggen aan academische gemeenschap

Belangrijke besluiten zijn de afgelopen periode voorgelegd aan de academische gemeenschap in zowel de voorbereiding als de besluitvorming. Concrete voorbeelden zijn de onderwijsvisie van de UvA, het allocatiemodel, de bouw van de nieuwe bibliotheek en de samenwerking met de HvA. De onderwijsvisie is eerst op denkmee.uva.nl geplaatst, zodat alle medewerkers en studenten commentaar konden leveren. Daarna is het document voorgelegd aan de medezeggenschap. Het allocatiemodel is op verschillende momenten voorgelegd, besproken en ter instemming voorgelegd (zie onder). Voor de nieuwe bibliotheek is een speciale raadpleging georganiseerd, waarvoor alle studenten en medewerkers zijn uitgenodigd deel te nemen (zie punt 5). De bestuurlijke samenwerking met de HvA is, ten slotte, voorgelegd aan de medezeggenschap na een evaluatie van de resultaten van de afgelopen tien jaar.

Interactieve beleidsvorming: denkmee.uva.nl

Na afstemming met vertegenwoordigers van de CSR en COR, is in april 2017 het platform denkmee.uva.nl live gegaan. Hier kunnen alle leden van de academische gemeenschap hun input leveren op plannen en voorstellen. Uitgangspunt is transparantie, discussie en input verzamelen. Er moet in alle openheid gereageerd kunnen worden. Inmiddels hebben 419 medewerkers en studenten zich geregistreerd. Elk project wordt aangeboden in zowel het Nederlands als het Engels. Via nieuwsberichten op de medewerkers- en studentensites, in de UvA-nieuwsbrief en door middel van narrowcasting wordt de mogelijkheid tot meedenken bekend gemaakt.

Onder andere het de Onderwijsvisie en het nieuwe allocatiemodel stonden op denkmee.uva.nl. Voor het tweede kwartaal 2018  (10-30 mei) staat het voorstel ‘Actualisatie Instellingsplan’ op de planning.

Commissie D&D

Een commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) bracht rapport uit en over de aanbevelingen is een raadplegend referendum georganiseerd. De vragen gingen globaal over drie onderwerpen: een ‘senaat nieuwe stijl’, een charter met kernwaarden en vier bestuursmodellen. De opkomst bedroeg 11,7% onder studenten en 37,4% onder medewerkers (excl. AMC).

Uit de raadpleging bleek, beknopt samengevat, dat veel van de deelnemers positief staan tegenover een ‘senaat nieuwe stijl’ en een charter. Ten aanzien van het gewenste besturingsmodel hebben medewerkers en studenten een verschillend beeld. Voor geen van de vier gepresenteerde bestuursmodellen was een duidelijke meerderheid bij de deelnemers. Aanbevelingen uit het rapport – zoals een interactieve beleidswebsite om feedback van medewerkers en studenten te krijgen, versterken van de opleidingscommissies, versterken van academisch leiderschap, en een senaat nieuwe stijl (ter aanvulling van de huidige adviesorganen en medezeggenschap) - zijn inmiddels gerealiseerd.

UniversiteitsForum

Het Universiteitsforum (de naam voor de ‘senaat nieuwe stijl’ uit het rapport van de commissie D&D) bestaat uit 61 leden – geselecteerd door loting - uit de diverse geledingen in faculteiten en diensten, en uit de leden van het College van Bestuur (CvB) en de decanen van de faculteiten. De bedoeling is dat het Universiteitsforum input levert voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het Universiteitsforum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Het thema van de eerste bijeenkomst was de kernwaarden van de UvA met het oog op een eventuele charter. Het Universiteitsforum komt in 2018 in totaal drie keer in het openbaar bijeen (25 januari, 24 mei en 27 september). Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt besloten over het al dan niet omzetten van het experiment in een vast Universiteitsforum.

Commissie Diversiteit

Anne de Graaf is eind 2017 gestart als de eerste chief diversity officer van de UvA. Zij werkt samen met facultaire diversity officers aan een inclusievere, gelijkwaardiger en sociaal rechtvaardiger UvA. Per faculteit worden concrete voorstellen ontwikkeld voor het verbeteren van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, het stimuleren van etnische diversiteit, het faciliteren van mensen met een functiebeperking, het ondersteunen van de LHBT-gemeenschap en het vooruit helpen van mensen met een sociaaleconomische achterstand.

Inmiddels is een meerjarenplan functiebeperking van kracht, dat de fysieke, mentale en digitale toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking binnen de UvA moet vergroten. Een ander voorbeeld is dat de diversity officer (loopbaan)barrières van vrouwelijke wetenschappers aan de UvA in kaart brengt. Voor studenten kijkt zij naar een mogelijk peer-to-peer-mentorsysteem, waarin ouderejaarsstudenten eerstejaars begeleiden.