Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 03: Decentralisering van onderwijs en onderzoek

De UvA werkt verder aan het versterken van de Opleidingscommissies (OC’s) en decentrale medezeggenschap, onder andere door scholing en ondersteuning. Besluiten over onderwijs en onderzoek worden zo laag mogelijk in de organisatie genomen.

Versterken Opleidingscommissies (OC’s)

De UvA omarmt de wettelijk versterkte rol van de opleidingscommissies als medezeggenschapsorgaan en heeft een programmagroep advies laten uitbrengen. Er  zijn kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd en ook op facultair- en opleidingsniveau is veel werk verzet om de opleidingscommissies goed in positie te brengen. Er is gekeken naar de voorzieningen en de ondersteuning voor OC’s (bijvoorbeeld vergaderruimte, website en secretariële ondersteuning). Ook hebben studenten en docenten meer uren gekregen voor het vervullen van hun taken. Tot slot zijn handvatten geboden voor de manier waarop de OC’s worden samengesteld, om tot een passender vertegenwoordiging te komen.

De wet bepaalt dat de OC in beginsel door middel van verkiezingen wordt samengesteld. Dit wordt op centraal niveau ondersteund. Faculteiten wordt de mogelijkheid geboden om in het faculteitsreglement een andere wijze van samenstelling van de OC’s op te nemen. Hierbij hebben de FSR en de OR instemmingsrecht.

Professionele ruimte en decentrale medezeggenschap

Uitgangspunt van het college is dat kwaliteit van het universitair onderwijs en onderzoek gerealiseerd wordt op het niveau van de opleidingen en onderzoeksgroepen. Medewerkers, docenten en onderzoekers zijn daarin leidend, mits de belangen van (toekomstige) studenten niet geschaad worden en de wet- en regelgeving gerespecteerd wordt. Met het decentraliseren van onderwijs en onderzoek neemt ook het belang van de decentrale medezeggenschap toe. Binnen de faculteiten zijn hier de benodigde stappen voor gezet.  De positie van de OC’s is versterkt en de facultaire medezeggenschap wordt in een vroeger stadium in het beleidsproces betrokken. In de eerste helft van 2017 ging het CvB in de vorm van werkbezoeken in gesprek met iedere faculteit over de vraag hoe de betrokkenheid en inspraak van medewerkers en studenten vergroot kan worden, waar knelpunten worden ervaren en welke ‘good practices’ er zijn of worden ontwikkeld. Periodiek is er overleg tussen de voorzitters van de facultaire studentenraden en OR’s en de rector en CvB-voorzitter.