Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 04: Financiële openheid

Er is de afgelopen twee jaar sterk ingezet op financiële openheid, bevordering van transparantie en het begrijpelijk maken van complexe materie. Alle documenten staan op www.uva.nl/financien, input wordt op meerdere momenten in het proces verzameld en een nieuw allocatiemodel is vastgesteld.

Herziening allocatiemodel

In maart 2018 heeft de Gezamenlijke Vergadering ingestemd met het voorstel voor een nieuw allocatiemodel. Hieraan vooraf ging een proces van bijna twee jaar waarin de gehele academische gemeenschap kon meedenken over de verdeling van geld binnen de universiteit.

Via verschillende bijeenkomsten en online konden medewerkers en studenten met voorstellen komen; in totaal leverden zo’n 150 mensen ideeën aan. Een werkgroep met technisch-inhoudelijke experts heeft de binnengekomen voorstellen getoetst en op basis van alle suggesties een voorstel gemaakt. Daarnaast was er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de faculteiten en de medezeggenschap waarmee de werkgroep kon sparren. De academische gemeenschap kon van 5 tot en met 19 december 2017 via denkmee.uva.nl reageren op het voorstel. Het voorstel van de werkgroep is vervolgens uitgebreid besproken met de decanen en met de medezeggenschapsraden, die in maart 2018 instemden. Het model zal worden ingevoerd bij de kaderbrief en begroting 2019.

UvAdata toegankelijk

Sinds januari 2017 heeft de UvA gegevens over onderwijs en onderzoek, personeel en financiën online toegankelijk gemaakt voor medewerkers en studenten. De gegevens zijn te vinden in een reeks monitors van UvAdata. Deze UvAdata Monitors laten allerlei ontwikkelingen zien zoals studenteninstroom en -studievoortgang, onderzoeksresultaten en man-vrouwverhoudingen. Ook geven de monitors inzicht in de financiële baten en lasten.  

Inspraak kaderbrief en begroting

Sinds 2016 wordt bij de totstandkoming van de kaderbrief en begroting tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan over de financiën. De stukken staan ‘open’ voor vragen en commentaar, voor ze aangeboden worden aan de medezeggenschap.  Medewerkers en studenten kunnen reageren op de concept-kaderbrief en ontwerpbegroting, en overleg vindt plaats tussen het CvB en de medezeggenschap. Ook faculteiten en diensten vragen hun studenten- en ondernemingsraden uitgebreid om advies. Reacties en uitkomsten worden verwerkt in de definitieve stukken. Uiteindelijk vraagt het CvB de medezeggenschap – na overleg – in te stemmen met de hoofdlijnen van de begroting.

Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting

Op vrijdag 4 december 2015 heeft de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA haar concept-plan van aanpak gepresenteerd. Het onderzoek van de commissie, gefaciliteerd door het CvB, stond onder leiding van Hendrik van Moorsel en nam een half jaar in beslag. Het eindrapport ‘Bouwen aan Wetenschap’ verscheen op 24 juni 2016.

Een citaat uit de overall conclusies: “De huidige financiële positie laat zich samenvatten als ‘gezond, met belangrijke aandachtspunten’. In de onderzochte periode heeft de universiteit een verantwoorde koers gevaren. De UvA heeft belangrijke voortgang geboekt in de professionalisering van de bedrijfsvoering, terwijl de universiteit tegelijkertijd een zeer ambitieus huisvestingsplan ontwikkelde. Wel ontbreekt het regelmatig aan effectieve communicatie.”

In de periode daarvoor was al ingezet op het verbeteren van de communicatie over de financiën, onder andere door alle stukken openbaar te maken, bijeenkomsten te organiseren (zoals bij de aanpak van de herziening van het allocatiemodel) en informatie inzichtelijker te maken met behulp van infographics en animaties. De belangrijkste stukken worden nu overzichtelijk bij elkaar geplaatst op www.uva.nl/financien. De komende periode zal dit nog verder versterkt worden, onder andere door een interactieve PDF te publiceren, waarin de stappen van de planning- en control-cyclus duidelijk worden uitgelegd, inclusief links naar de actuele documenten.