Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 06: Creativiteit en vernieuwing voorop in onderwijs en onderzoek

Vernieuwing in onderwijs en onderzoek door invoering van blended learning, de ontwikkeling van een onderwijsvisie en een pilot voor flexstuderen.

Nieuwe onderwijsvisie

In 2017 is de Onderwijsvisie geactualiseerd. Deze kwam tot stand na uitgebreide consultatierondes binnen de UvA-gemeenschap, en in nauwe samenwerking met de CSR. In de Onderwijsvisie zijn UvA-brede initiatieven verwerkt ten aanzien van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs(beleid) zoals UvA Matching, blended learning, docentprofessionalisering, kennisdeling, uitgaande mobiliteit en studiesucces 2.0.

Met de Onderwijsvisie wordt een duidelijke keuze gemaakt voor onderzoeksintensief onderwijs. Dit betekent dat onderwijs en onderzoek worden ingezet om elkaar versterken. Dit houdt ook in dat deze twee pilaren van de universiteit gelijkwaardig worden gewaardeerd en ondersteund (zie punt 7 en 8).

Blended learning

In oktober 2015 bracht de Werkgroep Onderwijsvernieuwing/Blended learning haar adviesrapport Blend IT & Share IT uit over de implementatie van blended curricula binnen de UvA. Bij blended learning gaat het om de vraag hoe nieuwe combinaties van online en offline leeractiviteiten een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit, flexibiliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Het rapport van de werkgroep is als green paper binnen de UvA verspreid en aan de academische gemeenschap voorgelegd voor commentaar. Op het rapport is uitgebreid gereageerd. Met behulp van alle inbreng is een plan van aanpak opgesteld dat wordt uitgevoerd. De studentenraad zit in de ‘stuurgroep onderwijsvernieuwing’, die toeziet op de uitvoering.

In het voorjaar van 2017 hebben faculteiten een eigen blended learning-strategie ingediend. Inmiddels hebben veel faculteiten stappen gezet met de implementatie van blended learning in het curriculum. De meeste faculteiten organiseren eigen trainingen voor docenten, hebben eigen ondersteuners zowel op technisch als curriculumgebied. Ook is het Center for Innovation in Learning and Teaching opgezet. Dit centrum organiseert trainingen voor docenten en fungeert als netwerkcentrum en kennisbank voor de Teaching Quality and Innovation Officers (TQI’s) van de faculteiten.

Flexstuderen

In het studiejaar 2017-2018 is de pilot Flexstuderen van start gegaan. Flexstuderen biedt studenten de kans om hun studie flexibeler in te richten; ze betalen alleen voor de vakken die ze gaan volgen. Het CvB wil met deelname aan de pilot tegemoet te komen aan de wensen van studenten die behoefte hebben aan een ander studietempo dan het vaste voltijdscurriculum. Het initiatief voor de pilot flexstuderen kwam van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA.  De CSR heeft ingestemd met de pilot onder voorwaarde dat de opleidingscommissies van de voorgestelde opleidingen er positief tegenover staan.

In totaal doen 238 studenten in het academisch jaar 2017-18 mee aan de pilot Flexstuderen. Daarbij kregen de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde, Fiscale Economie en masteropleidingen Onderwijskunde en Sociologie meer aanmeldingen dan er plaatsen waren. De pilot zal in het studiejaar 2018-2019 worden voortgezet. Dan zullen ook masteropleidingen aan de pilot meedoen.