Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 07: Band onderwijs en onderzoek versterken / invoering nieuw loopbaanmodel

In het nieuwe loopbaanbeleid van de UvA, vastgesteld in december 2017, is de band tussen onderwijs en onderzoek versterkt. Het loopbaanbeleid is een van de vijf prioriteiten in de HR-agenda.

In de afgelopen twee jaar is uitgebreid ingezet op het versterken van het HR-beleid van de UvA, onder andere door te komen tot een agenda voor de komende jaren, en de uitwerking daarvan om te zetten in een plan van aanpak.

Leidraad daarbij was onder andere de versterking van de band tussen onderwijs en onderzoek door invoering van een nieuw loopbaanmodel, waarbij het uitgangspunt is dat onderwijs even hoog gewaardeerd wordt als onderzoek. Daarnaast staat de beperking van het aantal tijdelijke dienstverbanden prominent op de agenda. De vijf prioriteiten in de HR-agenda, die eind 2015 in nauw overleg met de decanen en de medezeggenschap werden vastgesteld, zijn:

  • een passende verhouding vast-tijdelijk personeel
  • strategische personeelsplanning in samenhang met werkdrukproblematiek
  • verdere ontwikkeling (academisch) loopbaanbeleid
  • verbetering jaargesprekken
  • verdere leiderschapsontwikkeling

Uitwerking HR-agenda

In de tweede helft van 2016 zijn grote stappen gezet met het uitwerken van de HR-agenda in beleidsnotities. De rode draad is talentontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In 2017 is er veelvuldig (in)formeel overleg geweest met de medezeggenschap (COR) over de inhoud van de notities. Uiteindelijk zijn vier van de vijf notities door het CvB vastgesteld Voor een beter begrip van de inhoud van de vier vastgestelde notities, zijn medewerkersversies ontwikkeld en online beschikbaar gesteld.

In de notitie ‘Loopbaanbeleid’ is als een van de speerpunten voor wetenschappelijk personeel opgenomen: ‘het bereiken van een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekswaardering’. Daarnaast wordt het UvA-‘Kader Benoemings-en Bevorderingseisen’ gemoderniseerd , zodat prestaties op het gebied van onderwijs nadrukkelijker kunnen worden meegenomen.

Voor ‘een passende verhouding vast-tijdelijk personeel’ zie punt 8.

Samenwerking bij totstandkoming

De HR-agenda-notities zijn tot stand gekomen in  samenwerking met faculteiten en diensten, aan de hand van tal van gesprekken met leidinggevenden en medewerkers, en door raadpleging van diverse experts binnen en buiten de UvA. De Universitaire Commissie Lokaal Overleg (UCLO) en de COR hebben meegedacht en vragen gesteld tijdens informele bijeenkomsten. Ook is iedere notitie afzonderlijk met de COR doorgenomen.

De uitvoering van de plannen zal tussen 2018 en 2020 plaats vinden in lijn met de wijze waarop de HR-Agenda ontwikkeld is, namelijk in goed overleg en samenwerking tussen de HR-beleidsafdeling en de afdelingen P&O van de faculteiten en diensten. inhoud en planning van de implementatie zal steeds met de organisatie gedeeld worden. Maart 2018 is de eerste leergang Academisch Leiderschap van start gegaan.