Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 08: Paal en perk stellen aan tijdelijke dienstverbanden

De UvA kiest ervoor ongewenste vormen van flexibilisering terug te dringen en te investeren in het loopbaanperspectief van medewerkers met een tijdelijke aanstelling. De percentages zoals afgesproken in de cao zijn behaald en ‘sluipwegen’ worden niet meer getolereerd.

De uitwerking van het beleid ten aanzien van een passende verhouding tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden gaat uit van drie principes: één werkgeverschap, CAO naar letter en geest naleven, en het bieden van loopbaanperspectief.

In de uitwerking is het beleidsadvies van de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtsposities (VIR, zie onder) en het advies van de Commissie Personeel verwerkt. De UvA zet in op het vergroten van het loopbaanperspectief voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling, o.a. door scholingsfaciliteiten.

In december 2017 bleek dat de beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans’ niet op instemming van de COR kon rekenen. De notitie is daarom ingetrokken. Om toch een passende balans tussen tijdelijk en vast personeel te borgen heeft de UvA de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen en zal zich daar  – ondanks het intrekken van de notitie – voor blijven inzetten. Dit is vastgelegd in een ‘letter of commitment’ aan de COR.

Doelen halen

De UvA biedt in beginsel een dienstverband aan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht. Tijdelijke aanstellingen moeten altijd individueel gemotiveerd worden. Ook heeft de UvA zich nadrukkelijk gecommitteerd aan de norm van 22% tijdelijke dienstverbanden voor de functiecategorieën hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent zoals in de CAO is afgesproken. Deze afspraak heeft de UvA inmiddels ook gerealiseerd (19%, november 2017).

Advies VIR

Medewerkers van de UvA die meenden dat hun aanstelling niet naar de letter en de geest van de Cao NU en de Wet werk en zekerheid was, konden zich tussen 9 juni 2015 en 10 oktober 2015 wenden tot de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR) voor een bindend advies. De VIR ontving 34 adviesaanvragen. In 17 gevallen leidde dit tot een bindend advies. Het CvB heeft overeenkomstig de adviezen besloten.