Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Het jaar 2015 was een roerig jaar, maar ook een jaar waarin de Universiteit van Amsterdam een sterkere plaats innam in het onderzoek en onderwijs in Amsterdam en in de wereld. Dat blijkt uit het Jaarverslag en de jaarrekening 2015.

De roep om veranderingen klonk in het voorjaar 2015 hard door aan de UvA. Het College van Bestuur (CvB) reageerde met het tienpuntenplan, gericht op uiteenlopende hervormingen. Inmiddels zijn er in samenspraak met studenten- en ondernemingsraad concrete stappen gezet. Er is instemmingsrecht gekomen op de begrotingskeuzes, een nieuwe HR-Agenda vastgesteld, een studentassessor benoemd bij het CvB, er zijn onderzoekscommissies aan het werk gegaan en de hal van het Maagdenhuis wordt gebruikt voor debatten.

Pijlers Instellingsplan 2015-2020

In juni 2015 publiceerde de UvA haar Instellingsplan 2015-2020, getiteld Grenzeloos nieuwsgierig. De pijlers zijn onderwijs, onderzoek en innovatie, ondersteund door talentbeleid, financiën en infrastructuur. Internationalisering neemt een belangrijke plaats in. Het jaarverslag is volgens deze pijlers ingedeeld.

Resultaten profiel- en prestatieafspraken

De UvA heeft in 2015 de in 2012 met de minister van OCW gemaakte profiel- en prestatieafspraken gerealiseerd. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn meetbare doelstellingen op basis van zes indicatoren van onderwijskwaliteit en studiesucces.

Financieel resultaat 2015

Het gerealiseerde financiële resultaat over 2015 komt uit op M€ -8,8, terwijl in de begroting nog een tekort van M€ 27,8 werd voorzien. De financiële ratio’s zijn ruim boven de signaleringsgrens van de Onderwijsinspectie.

Toekomst

De begroting 2016 is een goed onderbouwde (meerjaren-)begroting, die een realistisch beeld geeft van de werkelijke tekorten in de komende jaren. Vanaf 2018 verwacht de UvA een positief resultaat, hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen.