Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ontheffing ingangseisen

Zaaknummer AC 1602 10578: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verweerster heeft aan appellant, masterstudent Geschiedenis, toestemming gegeven om het onderwijs van het vak International Law of Military Operations te volgen. Wegens de bij dat vak in de studiegids gestelde ingangseisen mag appellant echter niet het tentamen van dit vak afleggen.

Niet betwist is dat appellant van de inhoud van de OER op de hoogte is geweest of had moeten zijn. Voorts staat vast dat appellant niet in het bezit is van een juridisch bachelordiploma. Appellant is dan ook niet toelaatbaar tot een juridische masteropleiding. Dit brengt, naar het oordeel van het College, niet met zich mee dat appellant evenmin toelaatbaar is tot het volgen van enkele vakken uit de masteropleiding. Het College acht het echter niet onredelijk dat verweerster daarbij eisen stelt aan de voorkennis van appellant.

Het College heeft geconstateerd dat verweerster het toelatingsverzoek heeft beoordeeld op basis van algemene eisen. Het is aan de examinatoren van de betreffende vakken om eventuele aanvullende eisen te stellen. Het College ziet in hetgeen is aangevoerd geen grond voor het oordeel dat verweerster in het onderhavige geval het standpunt van de examinator over de vraag of er sprake was van voldoende voorkennis bij appellant niet had mogen volgen.

Voorts is het College, alle omstandigheden van dit geval in aanmerking genomen, niet gebleken van omstandigheden die noopten tot het toepassen van de hardheidsclausule zoals bedoeld onder artikel 5.1, Deel A, van de OER.

Beroep ongegrond.

Zaaknummer AC 1603 5726: Faculteit der Geesteswetenschappen - College of Humanities.

Verweerster heeft het verzoek van appellante om ontheffing van de ingangseisen van het vak Seminar Hispanistiek afgewezen.

Vast staat dat appellante niet het vak Taalvaardigheid 4 heeft afgerond. Verweerster kon dan ook concluderen dat appellante niet aan de ingangseis voldeed voor het vak Seminar Hispanistiek.
Voorts is het College, alle omstandigheden van dit geval in aanmerking genomen, niet gebleken van omstandigheden die noopten tot het toepassen van de hardheidsclausule zoals bedoeld onder artikel 7.1, deel A, van de OER. Verweerster is bereid om ontheffing te verlenen van de ingangseis indien een student nagenoeg alle andere vakken van de (verplichte) postpropedeutische fase heeft behaald. Appellante heeft uitsluitend enkele deeltentamens in de postpropedeutische fase behaald. Het College kan verweerster volgen in haar standpunt dat dit niet gelijk te stellen is met het behaald hebben van het (gehele) vak. Daarnaast hebben de resultaten van deeltentamens een beperkte geldigheidsduur. Dat verweerster in het behaald hebben van deeltentamens geen aanleiding zag om voor appellante een uitzondering te maken, komt het College dan ook niet onredelijk voor.

Beroep ongegrond.