Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Veelgestelde vragen over CBE

1. Wanneer ga ik in beroep?

Indien u het oneens bent met een beslissing van, bijvoorbeeld, de examencommissie van uw opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansing van vakken, practica, tentamens of werkstukken), is het raadzaam eerst in overleg met de examencommissie te proberen tot een oplossing te komen. Houd daarbij wel de termijn in de gaten; u dient zes weken nadat het besluit waarmee u het oneens bent aan u bekend is gemaakt in beroep te gaan. Indien informeel overleg niet tot een oplossing leidt, kunt u in beroep gaan bij het CBE.

2. Kan het College van Beroep voor de Examens mijn tentamen opnieuw beoordelen?

Nee, het vaststellen van het resultaat van een tentamen staat in beginsel uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde examinator. Het College heeft een beperkte toetsingsmogelijkheid en beoordeelt slechts of de examencommissie c.q. examinator in redelijkheid tot het desbetreffende oordeel heeft kunnen komen. De taken en bevoegdheden van het College strekken derhalve niet tot het (opnieuw) beoordelen van een tentamen.

Indien u het niet eens bent met de uitslag van een tentamen is het raadzaam in overleg met de docent te treden om tot een oplossing te komen. Let op: een verzoek tot herbeoordeling bij de docent schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op.

3. Ik ben het niet eens met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens. Wat kan ik doen?

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het CBE, dan kunt u tegen die beslissing binnen een termijn van zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs (www.cbho.nl)

De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op beroep.

4. Ik kan de gegevens voor mijn bezwaar-/beroepschrift niet verzamelen binnen de gestelde termijn

U kunt een zgn. pro-forma bezwaar-/beroepschrift indienen. U maakt dan tijdig kenbaar het niet eens te zijn met een beslissing. U krijgt vervolgens een termijn om later uw motivatie in te dienen.

5. Ik ben te laat met het indienen van een bezwaar-/beroepschrift. Kan ik alsnog bezwaar maken?

Indien u buiten de termijn een bezwaar-/beroepschrift indient, is uw bezwaar/beroep in beginsel niet ontvankelijk. Slechts indien de te late inzending het gevolg is van een zeer bijzondere persoonlijke overmachtsituatie kan het bezwaar/beroep alsnog in behandeling worden genomen. Zo’n overmachtsituatie wordt echter niet snel aanwezig geacht. Immers, ter bewaking van de termijn kan altijd een zgn. pro forma bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.