Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Personeelsbezwaren

De procedure

Inleiding

Hier volgt een korte toelichting op de wijze van behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften van het personeel van de Universiteit van Amsterdam. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn zowel inhoudelijk als procedureel altijd leidend. De Algemene wet bestuursrecht is te raadplegen op de website www.overheid.nl.

Bezwaarschrift

Indien u het niet eens bent met een aan u gericht besluit dat gevolgen heeft voor uw rechtspositie, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. U dient daartoe een bezwaarschrift in bij het College van Bestuur (CvB). Het bezwaarschrift bevat ten minste: uw naam en adres, datum, gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. De afdeling Juridische Zaken neemt vervolgens namens het CvB de behandeling van uw bezwaarschrift op zich.

Ontvangst

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Aan u zal worden gevraagd of u gehoord wilt worden omtrent uw bezwaarschrift. Ook is het mogelijk dat u nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht de op de zaak betrekking hebbende stukken en een reactie op het bezwaarschrift in te dienen. U ontvangt van die stukken en de reactie op het bezwaarschrift een afschrift.

Hoorzitting

Nadat u heeft aangegeven, gehoord te willen worden en als daar naar het oordeel van de afdeling Juridische Zaken ook reden toe is, dan wordt zo spoedig mogelijk in afstemming met u een datum voor een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook degene die het besluit heeft genomen, worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners. Indien u rechtshulp wilt, dient u die zelf in te schakelen. De hoorzitting is besloten.

Tijdens de hoorzitting zal u door de zogenoemde ambtelijke commissie worden gehoord. Die commissie bestaat uit twee personen, veelal juristen van de afdeling Juridische Zaken, en zij kunnen worden ondersteund door een notulist. Degene die het horen leidt, mag niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt.

Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen een ontslagbesluit, dan zal een externe adviescommissie uw bezwaarschrift behandelen. Tijdens de hoorzitting zal u worden gehoord door die commissie, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Eén lid wordt voorgedragen door de gezamenlijke werknemersorganisaties; een tweede lid wordt voorgedragen door het College van Bestuur. Beide leden dragen gezamenlijk een voorzitter voor. De voorzitter dient iemand te zijn, die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De externe adviescommissie wordt administratief ondersteund door een jurist van de afdeling Juridische Zaken.

U kunt tijdens de hoorzitting uw bezwaarschrift toelichten. Ook degene die het besluit heeft genomen of zijn vertegenwoordiger krijgt de gelegenheid zijn standpunt naar voren te brengen. De leden van de hoorcommissie zullen eventuele vragen stellen.

Beslissing op bezwaar

Na de hoorzitting zullen de leden van de ambtelijke commissie zich beraden over de vraag hoe het bezwaarschrift af te handelen en stelt één van de leden een conceptbeslissing op bezwaar op. Dit concept wordt aan het College van Bestuur voorgelegd. Vervolgens neemt het College van Bestuur een beslissing op het bezwaarschrift. Die beslissing krijgt u toegestuurd.

Indien u bent gehoord door een externe adviescommissie, dan zal de commissie na de hoorzitting advies uitbrengen aan het College van Bestuur over de vraag hoe het bezwaarschrift af te handelen. Op basis van dit advies zal het College van Bestuur een beslissing op bezwaar nemen. Indien daarbij wordt afgeweken van het gegeven advies dient de reden voor die afwijking te worden vermeld in de beslissing op bezwaar.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De behandeling van een bezwaarschrift is gratis.

Samenstelling adviescommissie personeelsbezwaren

 • mr. J.W. Sentrop (voorzitter)
 • mw. mr. J.H. Leupen (lid aangewezen door vakorganisaties)
 • ​mw. mr. F.Y. van Arnhem-Chau of mw. mr. J.B. Groot Antink (lid aangewezen door CvB, tevens ambtelijke secretaris adviescommissie), mr. J.L. Dijkstra

Meer informatie

Verdere informatie over de CAO Nederlandse Universiteiten en de overige voor het UvA-personeel geldende rechtspositieregelingen vindt u in de trefwoordenlijst Arbeidsvoorwaarden op de medewerkerssite van uw faculteit of dienst.

Adressering

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

 • Universiteit van Amsterdam
  College van Bestuur
  t.a.v. Juridische Zaken
  Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam

Overige contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen via: